METROLOGIJA
UREDBE

Uredba o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe "Službeni glasnik RS" 132/21
Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora "Službeni glasnik RS" 79/17

ODLUKE

Odluka o osnivanju metrološkog saveta "Službeni glasnik RS" 7/18

PRAVILNICI

  NAPOMENA
Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika "Službeni glasnik RS" 34/17  
Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika "Službeni glasnik RS" 99/13  
Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja "Službeni glasnik RS" 4/10  
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli "Službeni glasnik RS" br. 37/21 i 84/22  
Pravilnik o načinu i uslovima overavanja merila "Službeni glasnik RS" 7/18  
Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela "Službeni glasnik RS" 2/17  
Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila "Službeni glasnik RS" 71/17  
Pravilnik o državnim žigovima za overavanje merila "Službeni glasnik RS" 32/23 Primenjuje se od 1. januara 2024. godine
Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo "Službeni glasnik RS" 77/17  
Pravilnik o nacionalnim etalonima "Službeni glasnik RS" 18/18 i 3/21  
Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora "Službeni glasnik RS" 16/12  
Pravilnik o načinu ispitivanja tipa merila za pojedine vrste merila "Službeni glasnik RS" 22/2012  
Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila "Službeni glasnik RS" 112/17  
Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila "Službeni glasnik RS" 2/17  
Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila "Službeni glasnik RS" 34/17 i 104/20  
Pravilnik o metrološkoj ekspertizi "Službeni glasnik RS" 13/18  
Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja metrološkog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana metrološkog nadzora "Službeni glasnik RS" 16/21  

Harmonizovani tehnički propisi u EU (novi pristup)

Merila
Vage sa neautomatskim funkcionisanjem
Prethodno upakovani proizvodi

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA MERILA ZA KOJA JE OBAVEZNO OVERAVANjE

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima "Službeni glasnik RS" 30/18  
Pravilnik o aerosolnim raspršivačima "Službeni glasnik RS" 106/17  
Pravilnik o merilima "Službeni glasnik RS" 3/18  
DIMENZIONE, OPTIČKE VELIČINE I AKUSTIKA NAPOMENA
Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima "Službeni glasnik RS" 114/13  
Pravilnik o overavanju merila dužine - mašine za merenje dužine žice i kabla i mašine za neprekidno odmeravanje jednakih dužina žice i kabla „Službeni glasnik RS”, broj 63/23  Primenjuje se od 1. januara 2025. godine

Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene

"Službeni glasnik RS", br. 86/2023

Primenjuje se od 1. januara 2025. godine

Pravilnik o overavanju taksimetara

"Službeni glasnik RS", br. 86/2023

Primenjuje se od 1. januara 2025. godine
Pravilnik o opacimetrima "Službeni glasnik RS" 15/15  
Pravilnik o regloskopima “Službeni glasnik RS”, broj 120/21  
Pravilnik o metrološkim uslovima za spektrofotometre za upotrebu u medicini-merila spektralnog koeficijenta propustljivosti "Službeni list SRJ" 7/02  
Metrološko uputstvo za pregled spektrofotometara za upotrebu u medicini-merila spektralnog koeficijenta propustljivosti "Glasnik SZMDM" 1/02  
Pravilnik o merilima nivoa zvuka "Službeni glasnik RS" 39/14  
ZAPREMINA NAPOMENA
Pravilnik o nepokretnim rezervoarima "Službeni glasnik RS" 50/19 i 85/23  
Pravilnik o metrološkim uslovima za ugostiteljske posude od stakla "Službeni list SFRJ" 31/84 Planira se stavljanje van snage
Metrološko uputstvo za pregled ugostiteljskih sudova postupkom uzimanja uzoraka Glasnik SZMDM, Grupa XIV 5/82 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o mlekomerima i laktofrizima "Službeni glasnik RS" 66/15  
Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa "Službeni glasnik RS" 41/21  
Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila "Službeni glasnik RS" 44/20  
Metrološko uputstvo za pregled elektromagnetnog merila protoka i zapremine "Glasnik SZMDM" 1/83 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji  "Službeni glasnik RS" 90/23  Primenjuje se od 1. januara 2025. godine
Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda-uređaji za točenje AdBlue „Službeni glasnik RS”, broj 93/23   Primenjuje se od 1. januara 2025. godine 
Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda - uređaja za točenje goriva “Službeni glasnik RS” 96/23 Primenjuje se od 1. januara 2025.godine
MASA, SILA I PRITISAK NAPOMENA
Pravilnik o metrološkim uslovima za tegove sa nazivnim masama od 1 mg do 50 kg "Službeni list SFRJ" 54/88 i 6/89  
Metrološko uputstvo za pregled tegova od 1 mg do 50 kg "Glasnik SZMDM" -/81  
Pravilnik o neautomatskim vagama "Službeni glasnik RS" 29/18 i 90/23  
Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga  "Službeni glasnik RS" 90/23  
Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem "Službeni glasnik RS" 10/16  
Pravilnik o metrološkim uslovima za kućišta drumskih i šinskih vaga "Službeni list SFRJ" 31/87 i 39/90 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o metrološkim uslovima za merne mostove drumskih i šinskih vaga "Službeni list SRJ" 72/99 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o metrološkim uslovima za merne pretvarače za merila mase "Službeni list SRJ" 3/00  
Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska "Službeni glasnik RS" 88/19  
Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima "Službeni glasnik RS" 66/14  
Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila "Službeni glasnik RS" 13/2020  

Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (vaga sa košem)

("Sl. glasnik RS", br. 87/23)

Primenjuje se od 1. januara 2025. godine
Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja ("Sl. glasnik RS", br. 93/23)  Primenjuje se od 1. januara 2025. godine 
METROLOGIJA U HEMIJI NAPOMENA
Pravilnik o areometrima "Službeni glasnik RS" 66/14  
Pravilnik o alkoholometrima "Službeni glasnik RS" 39/14  
Pravilnik o etilometrima "Službeni glasnik RS" 124/14  
Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica "Službeni glasnik RS" 96/18  
Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu "Službeni glasnik RS" 96/19  
Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga "Službeni glasnik RS" 65/15  
Pravilnik o detektorima jonizujućeg zračenja "Službeni glasnik" 4/17  
Pravilnik o metrološkim uslovima za Gajger-Miloerove brojače ''Službeni list SRJ'' 56/94 Planira se stavljanje van snage
Metrološko uputstvo za pregled Gajger-Miloerovih brojača Glasnik "ZMDM" 3/94 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o dozimetrima „Službeni glasnik RS” 144/22  
TERMOMETRIJA NAPOMENA
Pravilnik o overavanju medicinskih termometara "Službeni glasnik RS" 88/19  
ELEKTRIČNE VELIČINE NAPOMENA
Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S. "Službeni glasnik RS" 104/16  
Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije "Službeni glasnik RS" 88/22  
Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 "Službeni glasnik RS" 118/2013 i 86/2014  
     
VREME I FREKVENCIJA NAPOMENA
Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju „Službeni glasnik RS”, br. 26/23  
SRPSKI STANDARDI IZ OBLASTI MERILA NAPOMENA
Spisak srpskih standarda iz oblasti merila "Službeni glasnik RS" 57/22  
Spisak srpskih standarda (normativnih dokumenata) iz oblasti merila "Službeni glasnik RS" 30/2022  
Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti "Službeni glasnik RS" 37/2019 Aktuelan spisak se nalazi na portalu TEHNIS
Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjen za upotrebu u okviru određenih granica napona "Službeni glasnik RS" 37/2019 Aktuelan spisak se nalazi na portalu TEHNIS
Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem "Službeni glasnik RS" 10/2016  
MERILA KOJA SU SASTAVNI DEO MEDICINSKIH SREDSTAVA  
Pravilnik o overavanju elektrokardigrafa "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo infuzionih i perfuzionih pumpi "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo dijaliznih aparata "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacinih toplih stolova "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo respiratora "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapeutskih uređaja "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora "Službeni glasnik RS" 92/2020  

DRAGOCENI METALI
PRAVILNICI

Pravilnik o načinu postupanja sa predmetima od dragocenih metala u okviru nadzora "Službeni glasnik RS" 112/2022
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 112/2022 
Pravilnik o načinu priznavanja inostranih žigova na predmetima od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 62/2022
Pravilnik o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznaci finoće "Službeni glasnik RS" 84/22
Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije "Službeni glasnik RS" 82/2022
Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika "Službeni glasnik RS" 13/22 i 6/23
Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala „Službeni glasnik RS“  114/2021
Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura "Službeni glasnik RS" 18/2022

 

No Internet Connection