METROLOGIJA
UREDBE

Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe "Službeni glasnik RS" 43/2011
Uredba o vršenju metrološkog nadzora "Službeni glasnik RS" 79/2017

ODLUKE

Odluka o osnivanju metrološkog saveta "Službeni glasnik RS" 7/2018

PRAVILNICI

Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika "Službeni glasnik RS" 34/2017
Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika "Službeni glasnik RS" 99/2013
Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja "Službeni glasnik RS" 4/2010
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli "Službeni glasnik RS" br. 37/2021
Pravilnik o načinu i uslovima overavanja merila "Službeni glasnik RS" 7/2018
Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela "Službeni glasnik RS" 2/2017
Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila "Službeni glasnik RS" 71/2017
Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo "Službeni glasnik RS" 77/2017
Pravilnik o nacionalnim etalonima "Službeni glasnik RS" 18/2018 i 3/2021
Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora "Službeni glasnik RS" 16/2012
Pravilnik o načinu ispitivanja tipa merila za pojedine vrste merila "Službeni glasnik RS" 22/2012
Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila "Službeni glasnik RS" 112/2017
Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila "Službeni glasnik RS" 2/2017
Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila "Službeni glasnik RS" 34/2017 i 104/2020
Pravilnik o metrološkoj ekspertizi "Službeni glasnik RS" 13/2018
Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja metrološkog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana metrološkog nadzora "Službeni glasnik RS" 16/2021

Harmonizovani tehnički propisi u EU (novi pristup)

Merila
Vage sa neautomatskim funkcionisanjem
Prethodno upakovani proizvodi

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA MERILA ZA KOJA JE OBAVEZNO OVERAVANjE

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima "Službeni glasnik RS" 30/2018  
Pravilnik o aerosolnim raspršivačima "Službeni glasnik RS" 106/2017  
Pravilnik o merilima "Službeni glasnik RS" 3/2018  
DIMENZIONE, OPTIČKE VELIČINE I AKUSTIKA NAPOMENA
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila dužine opšte namene "Službeni list SFRJ" 18/88 i 26/90 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", br. 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled mernih letava koje služe za merenje nivoa tečnih goriva Glasnik SZMDM, 1/83 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", br. 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima "Službeni glasnik RS" 114/2013  
Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za merenje dužine žice i kabla "Službeni list SFRJ" 51/86 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", br. 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled mašina za merenje dužine žice i kabla Glasnik SZMDM, 1/86 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", br. 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o opacimetrima "Službeni glasnik RS" 15/15  
Pravilnik o regloskopima "Službeni glasnik RS" 26/2015 i 49/2015  
Pravilnik o metrološkim uslovima za spektrofotometre za upotrebu u medicini-merila spektralnog koeficijenta propustljivosti "Službeni list SRJ" 7/02  
Metrološko uputstvo za pregled spektrofotometara za upotrebu u medicini-merila spektralnog koeficijenta propustljivosti Glasnik ZMDM, 1/02  
Pravilnik o merilima nivoa zvuka "Službeni glasnik RS" 39/14  
Pravilnik o metrološkim uslovima za taksimetre "Službeni list SFRJ" 9/85 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", br. 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled taksimetara Glasnik SZMDM, 1/86 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", br. 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
ZAPREMINA NAPOMENA
Pravilnik o nepokretnim rezervoarima "Službeni glasnik RS" 50/2019  
Pravilnik o metrološkim uslovima za ugostiteljske posude od stakla "Službeni list SFRJ" 31/84 Planira se stavljanje van snage
Metrološko uputstvo za pregled ugostiteljskih sudova postupkom uzimanja uzoraka Glasnik SZMDM, Grupa XIV 5/82 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o mlekomerima i laktofrizima "Službeni glasnik RS" 66/2015  
Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa "Službeni glasnik RS" 41/2021  
Pravilnik o metrološkim uslovima za položene cilindrične rezervoare "Službeni list SFRJ" 26/81  
Pravilnik o metrološkim uslovima za vertikalne cilindrične rezervoare "Službeni list SFRJ" 3/85  
Metrološko uputstvo za pregled položenih cilindričnih rezervoara volumetrsijskom metodom Glasnik DMDM, broj 3/05  
Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila zapremine za razne tečnosti koja se nalaze u mernom sklopu "Službeni list SFRJ" 9/85 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled protočnih merila zapremine koja se nalaze u mernom sklopu, na mestu korišćenja pomoću radnih etalon posuda Glasnik ZMDM, broj 2/94 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila zapremine za razne tečnosti, sa neposrednim merenjem zapremine "Službeni list SFRJ" 11/85 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za sprave za merenje tečnih goriva "Službeni list SFRJ" 48/85 i 20/86 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled sprava za merenje tečnih goriva Glasnik SZMDM, broj 4/84 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja "Službeni list SFRJ" 7/92 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila "Službeni glasnik RS" 44/2020  
Metrološko uputstvo za pregled elektromagnetnog merila protoka i zapremine Glasnik SZMDM, 1/83 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o metrološkim uslovima za vodomere "Službeni list SFRJ" 51/86 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled vodomera Glasnik SZMDM, 2/90 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila koja koriguju zapreminu proteklog gasa "Službeni list SFRJ" 9/85 i 8/86 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled korektora Glasnik SZMDM, 4/87 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila za zapreminu gasa 'Službeni list SRJ'' 45/98 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled gasomera Glasnik ZMDM, 2/00 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
MASA, SILA I PRITISAK NAPOMENA
Pravilnik o metrološkim uslovima za tegove sa nazivnim masama od 1 mg do 50 kg "Službeni list SFRJ" 54/88 i 6/89  
Metrološko uputstvo za pregled tegova od 1 mg do 50 kg Glasnik SZMDM, -/81  
Pravilnik o neautomatskim vagama "Službeni glasnik RS" 29/18  
Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem "Službeni glasnik RS" 10/2016  
Pravilnik o metrološkim uslovima za kućišta drumskih i šinskih vaga "Službeni list SFRJ" 31/87 i 39/90 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o metrološkim uslovima za merne mostove drumskih i šinskih vaga "Službeni list SRJ" 72/99 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o metrološkim uslovima za vage sa automatskim funkconisanjem "Službeni list SFRJ" 59/87 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled merila mase – vage sa automatskim funkcionisanjem Glasnik SZMDM, 2/94 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase – automatske vage sa sabiranjem diskontinuiranih rezultatat merenja "Službeni list SFRJ" 59/87 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase – automatske vage na transportnoj traci, klase tačnosti 1 i 2 "Službeni list SFRJ" 64/89 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled merila mase – automatske vage na transportnoj traci, klasa tačnosti 1 i 2 Glasnik SZMDM, 2/90 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase – vage za merenje vozila u pokretu "Službeni list SFRJ" 33/84 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled merila mase – vage za merenje vozila u pokretu Glasnik SZMDM, 4/86 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za merne pretvarače za merila mase "Službeni list SRJ" 3/00  
Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska "Službeni glasnik RS" 88/19  
Pravilnik o manometrima za merenje pritiska u pneumaticima "Službeni glasnik RS" 66/14  
Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila "Službeni glasnik RS" 13/2020  
METROLOGIJA U HEMIJI NAPOMENA
Pravilnik o areometrima "Službeni glasnik RS" 66/14  
Pravilnik o alkoholometrima "Službeni glasnik RS" 39/14  
Pravilnik o etilometrima "Službeni glasnik RS" 124/14  
Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica "Službeni glasnik RS" 96/18  
Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu "Službeni glasnik RS" 96/19  
Pravilnik o metrološkim uslovima za analizatore gasova koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije "Službeni list SFRJ" 48/85 i 83/87 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled analizatora gasova Glasnik SZMDM, 4/89 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga "Službeni glasnik RS" 65/15  
Pravilnik o detektorima jonizujućeg zračenja "Službeni glasnik" 4/17  
Pravilnik o metrološkim uslovima za Gajger-Miloerove brojače ''Službeni list SRJ'' 56/94 Planira se stavljanje van snage
Metrološko uputstvo za pregled Gajger-Miloerovih brojača Glasnik ZMDM, 3/94 Planira se stavljanje van snage
Pravilnik o dozimetrima "Službeni glasnik RS" 9/16  
TERMOMETRIJA NAPOMENA
Pravilnik o overavanju medicinskih termometara "Službeni glasnik RS" 88/19  
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila toplotne energije "Službeni list SRJ" 9/01 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled merila toplotne energije Glasnik ZMDM, 1/01 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
ELEKTRIČNE VELIČINE NAPOMENA
Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S. "Službeni glasnik RS" 104/16  
Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije "Službeni glasnik RS" 66/15  
Pravilnik o metrološkim uslovima za statička brojila aktivne električne energije, klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S "Službeni list SFRJ" 28/89 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za indukciona brojila za električnu energiju "Službeni list SFRJ" 54/89 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled indukcionih brojila električne energije Glasnik SZMDM, 1/83 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled indukcionih brojila električne energije na automatskim i poluautomatskim uređajima Glasnik SZMDM, 1/83 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o metrološkim uslovima za statička brojila aktivne električne energije, klase tačnosti 1 i 2 "Službeni list SFRJ" 9/92 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Metrološko uputstvo za pregled elektronskih brojila električne energije Glasnik ZMDM, 1/07 U skladu sa članom 26. stav 6. Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18) merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu
Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 "Službeni glasnik RS" 118/2013 i 86/2014  
Metrološko uputstvo za pregled instrumenata za merenje otpornosti petlje Glasnik SZMDM, 2/84 Planira se stavljanje van snage
Metrološko uputstvo za pregled merila električne otpornosti izolacije Glasnik ZMDM, 1/98 Planira se stavljanje van snage
VREME I FREKVENCIJA NAPOMENA
Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju "Službeni glasnik RS" 119/14 i 111/15 i 117/17 i 50/19  
SRPSKI STANDARDI IZ OBLASTI MERILA NAPOMENA
Spisak srpskih standarda iz oblasti merila "Službeni glasnik RS" 39/2014  
Spisak srpskih standarda (normativnih dokumenata) iz oblasti merila "Službeni glasnik RS" 39/2014  
Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti "Službeni glasnik RS" 92/2017 Aktuelan spisak se nalazi na portalu TEHNIS
Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjen za upotrebu u okviru određenih granica napona "Službeni glasnik RS" 59/2014 Aktuelan spisak se nalazi na portalu TEHNIS
Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem "Službeni glasnik RS" 10/2016  
MERILA KOJA SU SASTAVNI DEO MEDICINSKIH SREDSTAVA  
Pravilnik o overavanju elektrokardigrafa "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo infuzionih i perfuzionih pumpi "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo dijaliznih aparata "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacinih toplih stolova "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo respiratora "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapeutskih uređaja "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta "Službeni glasnik RS" 92/2020  
Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora "Službeni glasnik RS" 92/2020  

DRAGOCENI METALI
PRAVILNICI

Pravilnik o načinu priznavanja inostranih žigova na predmetima od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 9/2012
Pravilnik o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznaci finoće "Službeni glasnik RS" 54/2012
Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije "Službeni glasnik RS" 54/2012
Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika "Službeni glasnik RS" 7/2013
Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 7/2013
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 61/2013
Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura "Službeni glasnik RS" 106/2013 i 13/2018
Pravilnik o načinu uzimanja dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 20/2018
No Internet Connection