МЕТРОЛОГИЈА
УРЕДБЕ

Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе "Службени гласник РС" 132/21
Уредба о начину вршења метролошког надзора "Службени гласник РС" 79/17

 ОДЛУКЕ

Одлука о оснивању метролошког савета "Службени гласник РС" 7/18

 ПРАВИЛНИЦИ

  НАПОМЕНА
Правилник о престанку важења одређених правилника “Службени гласник РС” 107/23  
Правилник о престанку важења одређених правилника "Службени гласник РС" 34/17  
Правилник о престанку важења одређених правилника

"Службени гласник РС" 99/13

 
Правилник о престанку важења одређених правилника Министарство економије и регионалног развоја "Службени гласник РС" 4/10  
Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли "Службени гласник РС" бр. 37/21 и 84/22  
Правилник о начину и условима оверавања мерила "Службени гласник РС" 7/18  
Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела "Службени гласник РС" 2/17  
Правилник о државним жиговима за оверавање мерила "Службени гласник РС" 32/23  
Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело "Службени гласник РС" 77/17  
Правилник о националним еталонима "Службени гласник РС" 18/18 и 3/21  
Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење метролошког надзора "Службени гласник РС" 16/12  
Правилник о начину испитивања типа мерила за поједине врсте мерила "Службени гласник РС" 22/12  
Правилник о начину ванредног прегледа мерила "Службени гласник РС" 112/17  
Правилник о програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила "Службени гласник РС" 2/17  
Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила "Службени гласник РС" 34/17 и 104/20  
Правилник о метролошкој експертизи "Службени гласник РС" 13/18  
Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора "Службени гласник РС" 16/21  

 Хармонизовани технички прописи у ЕУ (нови приступ)

Мерила
Ваге са неаутоматским функционисањем
Претходно упаковани производи

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МЕРИЛА ЗА КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНО ОВЕРАВАЊЕ

Правилник о претходно упакованим производима "Службени гласник РС" 30/18  
Правилник о аеросолним распршивачима "Службени гласник РС" 106/17  
Правилник о мерилима "Службени гласник РС" 3/18  
ДИМЕНЗИОНЕ, ОПТИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ И АКУСТИКА НАПОМЕНА
Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима "Службени гласник РС" 114/13  
Правилник о оверавању мерила дужине - машине за мерење дужине жице и кабла и машине за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла „Службени гласник РС”, број 63/23 Примењује се од 1. јануара 2025. године

Правилник о оверавању материјализованих мера дужине - мерила дужине опште намене

"Службени гласник РС", бр. 86/2023

Примењује се од 1. јануара 2025. године

Правилник о оверавању таксиметара

"Службени гласник РС", бр. 86/2023

Примењује се од 1. јануара 2025. године
Правилник о опациметрима "Службени гласник РС" 15/15  
Правилник о реглоскопима "Службени гласник РС" број 120/21  
Правилник о метролошким условима за спектрофотометре за употребу у медицини-мерила спектралног коефицијента пропустљивости "Службени лист СРЈ" 7/02  
Метролошко упутство за преглед спектрофотометара за употребу у медицини-мерила спектралног коефицијента пропустљивости "Гласник ЗМДМ" 1/02  
ЗАПРЕМИНА НАПОМЕНА
Правилник о непокретним резервоарима "Службени гласник РС" 50/19 и 85/23  
Правилник о метролошким условима за угоститељске посуде од стакла "Службени лист СФРJ" 31/84 Планира се стављање ван снаге
Метролошко упутство за преглед угоститељских судова поступком узимања узорака "Гласник СЗМДМ, Група XIV" 5/82 Планира се стављање ван снаге
Правилник о млекомерима и лактофризима "Службени гласник РС" 66/15  
Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа "Службени гласник РС" 41/21  
Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила "Службени гласник РС" 44/20  
Метролошко упутство за преглед електромагнетног мерила протока и запремине "Гласник СЗМДМ" 1/83 Планира се стављање ван снаге
Правилник о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији  "Службени гласник РС" 90/23 Примењује се од 1. јануара 2025. године 
Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода-уређаји за точење AdBlue „Службени гласник РС”, број 93/23 Примењује се од 1. јануара 2025. године 
Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода - уређаја за точење горива “Службени гласник РС“ 96/23 Примењује се од 1. јануара 2025. године
Правилник о оверавању гасомера са меховима "Службени гласник РС" 4/2024 Примењује се од 1. јануара 2025. године 
Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода - уређаја за точење течног нафтног гаса “Службени гласник РС“ 5/24 Примењује се од 1. јануара 2025. године  
Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном “Службени гласник РС“ 5/24 Примењује се од 1. јануара 2025. године  
Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за течности које се користе за прање ветробранског стакла “Службени гласник РС” 24/24 Примењује се од 1. јануара 2025. године   
МАСА, СИЛА И ПРИТИСАК НАПОМЕНА
Правилник о оверавању аутоматских вага за мерење масе шинских возила у покрету „Службени гласник" број 115/23 Примењује је од 1. јануара 2025. године.
Правилник о оверавању аутоматских дозирних вага „Службени гласник" број 115/23 Примењује је од 1. јануара 2025. године.
Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg "Службени лист СФРJ" 54/88 и 6/89  
Метролошко упутство за преглед тегова од 1 mg до 50 kg "Гласник СЗМДМ" -/81  
Правилник о неаутоматским вагама "Службени гласник РС" 29/18 и 90/23  
Правилник о оверавању неаутоматских вага  "Службени гласник РС" 99/23  Примењује се од 1. јануара 2025. године.
Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем "Службени гласник РС" 10/16  
Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска "Службени гласник РС" 88/19  
Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима "Службени гласник РС" 66/14  
Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила "Службени гласник РС" 13/2020  

Правилник о оверавању аутоматских вага са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења (вага са кошем)

("Сл. гласник РС", бр. 87/23)

Примењује се од 1. јануара 2025. године
Правилник о оверавању аутоматских вага са сабирањем континуираних резултата мерења ("Сл. гласник РС", бр. 93/23) Примењује се од 1. јануара 2025. године 
Правилник о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење “Службени гласник РС” 31/24 Примењује се од 1. јануара 2025. године  
МЕТРОЛОГИЈА У ХЕМИЈИ НАПОМЕНА
Правилник о ареометрима "Службени гласник РС" 66/14  
Правилник о алкохолометрима "Службени гласник РС" 39/14  
Правилник о етилометрима "Службени гласник РС" 124/14  
Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица "Службени гласник РС" 96/18  
Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу "Службени гласник РС" 96/19  
Правилник о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга "Службени гласник РС" 65/15  
Правилник о детекторима јонизујућег зрачења "Службени гласник" 4/17  
Правилник о метролошким условима за Гајгер-Милоерове бројаче ''Службени лист СРЈ'' 56/94 Планира се стављање ван снаге
Метролошко упутство за преглед Гајгер-Милоерових бројача "Гласник ЗМДМ" 3/94 Планира се стављање ван снаге
ПРАВИЛНИК О АКТИВНИМ ДОЗИМЕТРИМА ФОТОНСКОГ ЗРАЧЕЊА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ЗАШТИТИ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА „Службени гласник РС” 144/22  
Правилник о оверавању анализатора издувних гасова „Службени гласник РС” 14/2024 Примењује се од 1. јануара 2025. године
ТЕРМОМЕТРИЈА НАПОМЕНА
Правилник о оверавању медицинских термометара "Службени гласник РС" 19/24  
Правилник о оверавању мерила топлотне енергије "Службени гласник РС" 14/2024 Примењује се од 1. јануара 2025. године
ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ НАПОМЕНА
Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S. "Службени гласник РС" 104/16  
Правилник о оверавању бројила активне електричне енергије класе тачности A, B, C, 2, 1 i 0,5 S “Службени гласник РС” 14/2024 Примењује се од 1. јануара 2025. године 
Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије "Службени гласник РС" 88/22  
Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 "Службени гласник РС" 118/2013 и 86/2014  
ВРЕМЕ И ФРЕКВЕНЦИЈА НАПОМЕНА
Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају „Службени гласник РС”, бр. 26/23  
СРПСКИ СТАНДАРДИ ИЗ ОБЛАСТИ МЕРИЛА НАПОМЕНА
Списак српских стандарда из области мерила "Службени гласник РС" 57/22  
Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила "Службени гласник РС" 30/2022  
Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности "Службени гласник РС" 37/2019 Актуелан списак се налази на порталу TEHNIS
Списак српских стандарда из области електричне опреме намењен за употребу у оквиру одређених граница напона "Службени гласник РС" 37/2019 Актуелан списак се налази на порталу TEHNIS
Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем "Службени гласник РС" 10/2016  
МЕРИЛА КОЈА СУ САСТАВНИ ДЕО МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА  
Правилник о оверавању електрокардиграфа "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део инфузионих и перфузионих пумпи "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део анестезиолошких система "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дефибрилатора "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дијализних апарата "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимациних топлих столова "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део респиратора "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапеутских уређаја "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијента "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део високофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора "Службени гласник РС" 92/2020  

ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора "Службени гласник РС" 112/2022
Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала "Службени гласник РС" 112/2022 
Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала "Службени гласник РС" 62/2022
Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци финоће "Службени гласник РС" 84/22
Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације "Службени гласник РС" 82/2022
Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника "Службени гласник РС" 13/22 и 6/23
Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала „Службени гласник РС“  114/2021
Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

"Службени гласник РС" 18/2022

 

 

No Internet Connection