МЕТРОЛОГИЈА
УРЕДБЕ

Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе "Службени гласник РС" 132/21
Уредба о начину вршења метролошког надзора "Службени гласник РС" 79/17

 ОДЛУКЕ

Одлука о оснивању метролошког савета "Службени гласник РС" 7/18

 ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о престанку важења одређених правилника "Службени гласник РС" 34/17
Правилник о престанку важења одређених правилника

"Службени гласник РС" 99/13

Правилник о престанку важења одређених правилника Министарство економије и регионалног развоја "Службени гласник РС" 4/10
Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли "Службени гласник РС" бр. 37/21 и 84/22
Правилник о начину и условима оверавања мерила "Службени гласник РС" 7/18
Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела "Службени гласник РС" 2/17
Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила "Службени гласник РС" 71/17
Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело "Службени гласник РС" 77/17
Правилник о националним еталонима "Службени гласник РС" 18/18 и 3/21
Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење метролошког надзора "Службени гласник РС" 16/12
Правилник о начину испитивања типа мерила за поједине врсте мерила "Службени гласник РС" 22/12
Правилник о начину ванредног прегледа мерила "Службени гласник РС" 112/17
Правилник о програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила "Службени гласник РС" 2/17
Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила "Службени гласник РС" 34/17 и 104/20
Правилник о метролошкој експертизи "Службени гласник РС" 13/18
Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора "Службени гласник РС" 16/21

 Хармонизовани технички прописи у ЕУ (нови приступ)

Мерила
Ваге са неаутоматским функционисањем
Претходно упаковани производи

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МЕРИЛА ЗА КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНО ОВЕРАВАЊЕ

Правилник о претходно упакованим производима "Службени гласник РС" 30/18  
Правилник о аеросолним распршивачима "Службени гласник РС" 106/17  
Правилник о мерилима "Службени гласник РС" 3/18  
ДИМЕНЗИОНЕ, ОПТИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ И АКУСТИКА НАПОМЕНА
Правилник о метролошким условима за мерила дужине опште намене "Службени лист СФРJ" 18/88 и 26/90 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", бр. 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед мерних летава које служе за мерење нивоа течних горива "Гласник СЗМДМ" 1/83 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", бр. 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о аутоматским мерилима нивоа течности у непокретним резервоарима "Службени гласник РС" 114/13  
Правилник о метролошким условима за машине за мерење дужине жице и кабла "Службени лист СФРJ" 51/86 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", бр. 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед машина за мерење дужине жице и кабла "Гласник СЗМДМ" 1/86 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", бр. 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о опациметрима "Службени гласник РС" 15/15  
Правилник о реглоскопима "Службени гласник РС" број 120/21  
Правилник о метролошким условима за спектрофотометре за употребу у медицини-мерила спектралног коефицијента пропустљивости "Службени лист СРЈ" 7/02  
Метролошко упутство за преглед спектрофотометара за употребу у медицини-мерила спектралног коефицијента пропустљивости "Гласник ЗМДМ" 1/02  
Правилник о мерилима нивоа звука "Службени гласник РС" 39/14  
Правилник о метролошким условима за таксиметре "Службени лист СФРJ" 9/85 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", бр. 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед таксиметара "Гласник СЗМДМ" 1/86 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", бр. 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
ЗАПРЕМИНА НАПОМЕНА
Правилник о непокретним резервоарима "Службени гласник РС" 50/19  
Правилник о метролошким условима за угоститељске посуде од стакла "Службени лист СФРJ" 31/84 Планира се стављање ван снаге
Метролошко упутство за преглед угоститељских судова поступком узимања узорака "Гласник СЗМДМ, Група XIV" 5/82 Планира се стављање ван снаге
Правилник о млекомерима и лактофризима "Службени гласник РС" 66/15  
Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа "Службени гласник РС" 41/21  
Правилник о метролошким условима за положене цилиндричне резервоаре "Службени лист СФРJ" 26/81  
Правилник о метролошким условима за вертикалне цилиндричне резервоаре "Службени лист СФРJ" 3/85  
Метролошко упутство за преглед положених цилиндричних резервоара волуметрсијском методом "Гласник ДМДМ" 3/05  
Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности која се налазе у мерном склопу "Службени лист СФРJ" 9/85 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед проточних мерила запремине која се налазе у мерном склопу, на месту коришћења помоћу радних еталон посуда "Гласник ЗМДМ" 2/94 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности, са непосредним мерењем запремине "Службени лист СФРJ" 11/85 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за справе за мерење течних горива "Службени лист СФРJ" 48/85 и 20/86 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед справа за мерење течних горива "Гласник СЗМДМ" 4/84 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине течности са посредним начином мерења "Службени лист СФРJ" 7/92 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила "Службени гласник РС" 44/20  
Метролошко упутство за преглед електромагнетног мерила протока и запремине "Гласник СЗМДМ" 1/83 Планира се стављање ван снаге
Правилник о метролошким условима за водомере "Службени лист СФРJ" 51/86 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед водомера "Гласник СЗМДМ" 2/90 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за мерила која коригују запремину протеклог гаса "Службени лист СФРJ" 9/85 и 8/86 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед коректора "Гласник СЗМДМ" 4/87 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за проточна мерила за запремину гаса 'Службени лист СРЈ'' 45/98 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед гасомера "Гласник ЗМДМ" 2/00 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
МАСА, СИЛА И ПРИТИСАК НАПОМЕНА
Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg "Службени лист СФРJ" 54/88 и 6/89  
Метролошко упутство за преглед тегова од 1 mg до 50 kg "Гласник СЗМДМ" -/81  
Правилник о неаутоматским вагама "Службени гласник РС" 29/18  
Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем "Службени гласник РС" 10/16  
Правилник о метролошким условима за кућишта друмских и шинских вага "Службени лист СФРJ" 31/87 и 39/90 Планира се стављање ван снаге
Правилник о метролошким условима за мерне мостове друмских и шинских вага "Службени лист СРЈ" 72/99 Планира се стављање ван снаге
Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функцонисањем "Службени лист СФРJ" 59/87 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед мерила масе – ваге са аутоматским функционисањем "Гласник СЗМДМ" 2/94 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за мерила масе – аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултатат мерења "Службени лист СФРJ" 59/87 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за мерила масе – аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 "Службени лист СФРJ" 64/89 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед мерила масе – аутоматске ваге на транспортној траци, класа тачности 1 и 2 "Гласник СЗМДМ" 2/90 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за мерила масе – ваге за мерење возила у покрету "Службени лист СФРJ" 33/84 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед мерила масе – ваге за мерење возила у покрету "Гласник СЗМДМ" 4/86 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за мерне претвараче за мерила масе "Службени лист СРЈ" 3/00  
Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска "Службени гласник РС" 88/19  
Правилник о манометрима за мерење притиска у пнеуматицима "Службени гласник РС" 66/14  
Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила "Службени гласник РС" 13/2020  
МЕТРОЛОГИЈА У ХЕМИЈИ НАПОМЕНА
Правилник о ареометрима "Службени гласник РС" 66/14  
Правилник о алкохолометрима "Службени гласник РС" 39/14  
Правилник о етилометрима "Службени гласник РС" 124/14  
Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица "Службени гласник РС" 96/18  
Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу "Службени гласник РС" 96/19  
Правилник о метролошким условима за анализаторе гасова који раде на принципу инфрацрвене спектрофотометрије "Службени лист СФРJ" 48/85 и 83/87 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед анализатора гасова "Гласник СЗМДМ" 4/89 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о рефрактометрима који се користе у промету роба и услуга "Службени гласник РС" 65/15  
Правилник о детекторима јонизујућег зрачења "Службени гласник" 4/17  
Правилник о метролошким условима за Гајгер-Милоерове бројаче ''Службени лист СРЈ'' 56/94 Планира се стављање ван снаге
Метролошко упутство за преглед Гајгер-Милоерових бројача "Гласник ЗМДМ" 3/94 Планира се стављање ван снаге
Правилник о дозиметрима "Службени гласник РС" 9/16  
ТЕРМОМЕТРИЈА НАПОМЕНА
Правилник о оверавању медицинских термометара "Службени гласник РС" 88/19  
Правилник о метролошким условима за мерила топлотне енергије "Службени лист СРЈ" 9/01 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед мерила топлотне енергије "Гласник ЗМДМ" 1/01 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ НАПОМЕНА
Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S. "Службени гласник РС" 104/16  
Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије "Службени гласник РС" 66/15  
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 0,2 С и 0,5 С "Службени лист СФРJ" 28/89 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за индукциона бројила за електричну енергију "Службени лист СФРJ" 54/89 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије "Гласник СЗМДМ" 1/83 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије на аутоматским и полуаутоматским уређајима "Гласник СЗМДМ" 1/83 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 1 и 2 "Службени лист СФРJ" 9/92 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Метролошко упутство за преглед електронских бројила електричне енергије "Гласник ЗМДМ" 1/07 У складу са чланом 26. став 6. Правилника о мерилима ("Службени гласник РС", број 3/18) мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док задовољавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу
Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 "Службени гласник РС" 118/2013 и 86/2014  
     
ВРЕМЕ И ФРЕКВЕНЦИЈА НАПОМЕНА
Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају "Службени гласник РС" 119/14 и 111/15 и 117/17 и 50/19  
СРПСКИ СТАНДАРДИ ИЗ ОБЛАСТИ МЕРИЛА НАПОМЕНА
Списак српских стандарда из области мерила "Службени гласник РС" 57/22  
Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила "Службени гласник РС" 30/2022  
Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности "Службени гласник РС" 37/2019 Актуелан списак се налази на порталу TEHNIS
Списак српских стандарда из области електричне опреме намењен за употребу у оквиру одређених граница напона "Службени гласник РС" 37/2019 Актуелан списак се налази на порталу TEHNIS
Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем "Службени гласник РС" 10/2016  
МЕРИЛА КОЈА СУ САСТАВНИ ДЕО МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА  
Правилник о оверавању електрокардиграфа "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део инфузионих и перфузионих пумпи "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део анестезиолошких система "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дефибрилатора "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дијализних апарата "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимациних топлих столова "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део респиратора "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапеутских уређаја "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијента "Службени гласник РС" 92/2020  
Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део високофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора "Службени гласник РС" 92/2020  

ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала "Службени гласник РС" 62/2022
Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци финоће "Службени гласник РС" 84/22
Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације "Службени гласник РС" 82/2022
Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника "Службени гласник РС" 7/2013
Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника "Службени гласник РС" 13/2022
Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала „Службени гласник РС“  114/2021
Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала "Службени гласник РС" 61/2013
Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

"Службени гласник РС" 18/2022

Правилник о начину узимања драгоцених метала "Службени гласник РС" 20/2018

 

 

No Internet Connection