Metrologija u hemiji

Grupa za metrologiju u hemiji je zadužena za realizaciju jedinice za količinu materije –mola. U delokrug grupe spadaju i realizacije jedinica fizičko-hemijskih veličina. U domenu naučne, industrijske i zakonske metrologije, Grupa za metrologiju u hemiji sprovodi etaloniranje etalona i merila, ispitivanje merila u svrhu odobrenja tipa merila, proizvodi i sertifikuje referentne materijale, priprema sertifikate za pregled tipa merila, za potrebe svih korisnika među kojima su najčešće akreditovane laboratorije, proizvođači merila i naučno istraživačke institucije. Pored ovih poslova, Grupa za metrologiju u hemiji bavi se i istraživanjem i razvojem novih etalona jedinica osnovnih i izvedenih veličina; razvojem i primenom novih metoda prenošenja vrednosti jedinica; usavršavanjem i poboljšavanje metroloških svojstava postojećih etalona i metoda; obezbeđivanjem i održavanjem sledivosti i metroloških svojstava nacionalnih i referentnih etalona; obezbeđivanjem priznavanja i potvrđivanja mogućnosti merenja i etaloniranja u okviru Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju (MRA); pripremom metroloških propisa za merila koja podležu obavezi ispitivanja tipa i overavanja i metrološkom ekspertizom.
Poslovi u Grupi za metrologiju u hemiji pokriveni su integrisanim menadžmentom kvaliteta, a odvijaju se u skladu sa svim relevantnim tehničkim standardima.
Grupa za metrologiju u hemiji poseduje nacionalne etalone za koncentraciju ambijentalnog ozona, gustinu tečnosti i indeks prelamanja svetlosti.
Pri Evropskom udruženju nacionalnih metroloških instituta - EURAMET ova grupa pripada Tehničkom komitetu za metrologiju u hemiji (TC-MC). Oblast rada Grupe za metrologiju u hemiji je povezana i sa aktivnostima Evropske organizacije za analitičku hemiju – EURACHEM, čiji je Direkcija član, kroz učešće metrologa u radu radnih grupa ove organizacije.

Laboratorije:

Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMSs)

Mogućnosti merenja i etaloniranja (SMS) se stalno proširuju, poboljšavaju i održavaju kao što je objavljeno na internet adresi: https://kcdb.bipm.org/appendixC/QM/RS/QM_RS_4.pdf

Spisak stručnih radova

Objavljeni stručni radovi metrologa Grupe za metrologiju u hemiji:
2018.
Alper İşleyen, Jochen Vogl, Milena Horvat, Radojko Jacimovic, Luka Gažević, Aida Jotanovic, Teemu Näykki, Noora Perkola, , Maria Ochsenkuhn-Petropoulou, Vera Lymberopoulou, Ewa Bulska, Agnieszka Zoń, Süleyman Z. Can, Oktay Cankur, Betül Arı, Murat Tunç, F. Gonca Coşkun, Burcu Binici, Taner Gökçen, Zehra Çakılbahçe, Christian Piechotta, Fotis Tsopelas, Mine Bilsel, Fatma Akçadağ, Maren Koenig, Tea Zuliani, Vesna Fajon, Marija Paunovic,Milena Milosevic, Timo Saro-Aho, , Klaus M. Ochsenkuhn, , Lamprini-Areti Tsakanika,, Olga Serifi,, Anna Tomiak, Eliza Kurek,, Beata Warzywoda,, Gökhan Aktaş, Hatice Altuntaş, Elif Başaran, Barış Kısacık, Zeynep Gümüş, A joint research project for the production of njater and soil matrix reference materials for environmental analysis.
2016.
M.D. Minarro, P. J. Brewer,R. J. C. Brown, S. Persijn,J. van Wijk, G. Nieuwenkamp, A. Baldan, C. Kaiser,C. Sutour, T. Mace, N.Skundric, T. Tarhan: Zero gas reference standards, Anal. Methods, 2016,8, 3014-3022, http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/AY/C5AY03316K#!divAbstract
J. Bebic,L.Gažević, C. Blaul: PROLAB SOFTWARE FOR DATA EVALUATION OF INTERLABORATORY STUDIES, Zbornik radova, International journal Advanced quality,JUSK, No.3 Vol.44 2016, 22-27, 2016.
2015.
Bebic J., Skundric N., CALIBRATION OF PHOTOMETERS FOR AMBIENT LEVEL OZONE MEASUREMENTS AT DIRECTORATE OF MEASURES AND PRECIOUS METALS, Proceedings, International convention on quality,JUSK, 1.-5. June2015, Belgrade, Serbia, 107-113. (in Serbian), 2015.
Nikolić D., Gažević L.: NOVINE U ISPITIVANJIMA VLAGOMERA ZA ZRNA ŽITARICA I SEMENKE ULJARICA U DMDM, Proceedings, International convention on quality,JUSK, 1.-5. June2015, Belgrade, Serbia, (in Serbian), 2015.
Jelena Bebić, RAZVOJ PRIMARNOG NACIONALNOG ETALONA REPUBLIKE SRBIJE ZA MERENjE KONCENTRACIJE OZONA U VAZDUHU AMBIJENTA, Glasnik Direkcije za mere i dragocene metale, 3-4/2015, 2015.
Viallon, J, P Moussay, R Wielgosz, J Bebic, J E Norris, and F Guenther. 2016.“Final Report, on-Going Key Comparison BIPM.QM-K1: Ozone at Ambient Level, Comparison with DMDM, July 2015.” Metrologia 53 (1A): 8006. http://stacks.iop.org/0026-1394/53/i=1A/a=08006, 2015.
A. Isleyen, J. Vogl, N. Scrundric, A.Jotanovic, T. Näykki,M. Horvat, A. Zoń, E. Bulska, M. Ochsenkühn-Petropoulou, S.Z. Can, M. Bilsel, K. Hafner, N. Perkola, B. Ari, M. Tunç, B. Binici: A Joint Research Project for the Production and Certification of Matrix Reference Materials for Environmental Analysis, 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, Book of Abstracts, 20-24 September 2015 Kalamata, Greece, 312
2013.
Bebic , J. , Koldzic, T. Measurement uncertainty of calibration of gas analyzers for stationary sources emissions and evaluation of performance of accredited laboratory in this field, Kongres metrologa 2013., Zbornik radova, Bor
Škundrić, N., Bebić J. Potvrdjivanje referentnih rastvora etalona u vodi, JUSK Konferencija, Internacionalni zbornik, Mašinski fakultet Beograd 2013
2011.
Bebić, J. : Klasifikacija referentnih materijala, njihova proizvodnja i upotreba. Singidunum revija, 8 (2), 2011
Bebić, J. : et al. Practical Examples on Traceability, Measurement Uncertainty and Validation in Chemistry,Vol 2. Publication Office of the European Union, 2011
Nikolić, D. : "Sledivost rezultata merenja" Kongres metrologa 2011, Kladovo, 17-19.oktobar 2011.godina
2009.
Nikolić Dragan: Stanje u oblasti etilometrije s osvrtom na aktuelnosti u kontekstu novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Osmi stručni skup sa međunarodnim učešćem " Unapređenje policijske prakse u bezbednosti saobraćaja ", Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2009.
Nikolić Dragan: Psihoaktivne supstance, droga - test indikatori kao sastavni deo Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Osmi stručni skup sa međunarodnim učešćem " Unapređenje policijske prakse u bezbednosti saobraćaja ", Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2009.
2008.
Nikolić Dragan: Pregled stanja u oblasti etilometrije s osvrtom na aktualnosti u ovoj oblasti, Sedmi stručni skup sa međunarodnim učešćem "Unapređenje policijske prakse u bezbednosti saobraćaja ", Zbornik radova, Vrnjačka Banja,2008.
2007.
Bebić Jelena, Nikolić Dragan: Međunarodna preporuka OIML R 99/ISO 3930 za ispitivanje etilometara, "Peto savetovanje o unapređenju policijske prakse u bezbednosti saobraćaja", Zbornik radova, Kladovo, 2007.
Bebić Jelena: Metrologija u hemiji u Evropi, "Kongres Metrologa", Zbornik radova Zlatibor, 2007.
Nikolić Dragan: EVROMET/EVRAHEM Projekat 693 "Program podrške za metrologiju u hemiji za zemlje kandidate za pristupanje u Evropsku uniju", "Kongres Metrologa", Zbornik radova, Zlatibor, 2007.
Nikolić Dragan, Bebić Jelena: Međunarodna preporuka OIML R 126 za ispitivanje analizatora izduvnih gasova iz benzinskih motora, "Peto savetovanje o unapređenju policijske prakse u bezbednosti saobraćaja", Zbornik radova, Kladovo, 2007.
2005.
Bezbradica D., Tomović J., Ristić M., Vukašinović M., Šiler-Marinković S.: ˝Composition and antimicrobial activity of essential oil of Satureja montana L. collected in Serbia&Montenegro˝, J. Essent. Oil Res. 17, 462-465, 2005.
2004.
Bebić Jelena, Nikolić Dragan: Existing National/Reference Measurement Capability for Gas Composition Measurements in Serbia and Montenegro, "Balkan Workshop Reference Infrastructure for Gas measurements in Balkan Countries", Zbornik radova, Sofija, 2004.
Nikolić Dragan, Bebić Jelena, Koldić T.: Realizacija akreditovane laboratorije u JKP "Beogradske elektrane" Beograd za etaloniranje analizatora gasova za merenje emisija zagađujućih gasova iz stacionarnih izvora, "Balkan Workshop Reference Infrastructure for Gas measurements in Balkan Countries", Zbornik radova, Sofija, 2004.
2003.
Bebić Jelena: Sledivost analitičkih merenja do međunarodnog i nacionalnog nivoa, Seminar "Laboratorijski menadžment i akreditacija prema ISO 17025 standardu", Zbornik radova, Beograd, 2003.
2001.
Ratković-Sjauš Milena, Miočinović Dragica: Etaloniranje i metrološka provera analizatora mleka, Jugoslovenski mlekarski simpozijum "Savremeni trendovi u mlekarstvu", Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2001.
2000.
Ratković-Sjauš Milena, Miočinović Dragica: Zakonska metrologija u oblasti mlekarstva, Simpozijum "Proizvodnja i prerada mleka", Zbornik radova, Beograd, 2000.
1998.
Ratković-Sjauš Milena, Marjanović Sonja: Mogućnosti Saveznog zavoda za mere i dragocene metale u oblasti vlagometrije žitarica, "Simpozijum o merenjima i mernoj opremi", Zbornik radova, Savezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd, 1998.
Nikolić Dragan: Ka primarnom etalonu viskoznosti, "Simpozijum o merenjima i mernoj opremi", Zbornik radova, Savezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd, 1998.
Nenadović-Mikulić Branka: Opšti principi primene i overe referentnih materijala (RM) sa pregledom aktivnosti na nivou SRJ, "Simpozijum o merenjima i mernoj opremi", Zbornik radova, Savezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd, 1998.

Projekti

U Grupi za metrologiju u toku su sledeći projekti:
• TrainMiC program obuke "Principi i primene metrologije u hemiji" pod pokroviteljstvom Evropske komisije i u saradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom i Institutom za referentne materijale i merenja, Gil, Belgija.
• ALCOREF - EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), iz oblasti proizvodnje sertifikovanih referentnih materijala iz oblasti forenzike
• RHOLIQ - - EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) za razvoj metoda merenja gustine tečnosti na primarnom nivou.
• Key Comparison BIPM.QM-K1, Ozone at ambient level, on-going comparison
• EURAMET.QM-S11 Elements in river water
• Međunarodno poređenje Elements in soil u okviru EMPIR projekta
• EURAMET TC-T TC-MC Moisture metrology 1400, Project
• PT šema, etaloniranje areometara, PT-H-AR-1-2018


Kontakt 

Rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji
Jelena Bebić, dipl. inž. teh.
telefon: +381 11 20 24 427
mobilni: +381 66 8604 083
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolozi
Metrolog za metrologiju u hemiji - koordinator
Jasmina Zukan Banović, master hemičar
telefon: +381 11 20 24 447
mobilni: +381 66 8604 113
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Metrolog za fizičko-hemijska merenja
Luka Gažević, dipl. inž.
telefon: +381 11 20 24 464
mobilni: +381 66 8604 165
faks: +381 11 21 81 668
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa:

Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za metrologiju u hemiji
Mike Alasa 14
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection