Konkursi

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto inspektora za metrološki nadzor I, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za metrološku inspekciju Beograd, Sektor za kontrolu i nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Koordinira i sprovodi metrološki inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti primene Zakona o metrologiji i drugih propisa iz oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; postupa po predstavkama, izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima i analizira izveštaje o samoproveri i samoproceni nadziranih subjekata; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; prati primenu propisa i stanje iz delokruga rada inspekcije i izrađuje analize i izveštaje i učestvuje u pripremi predloga i inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, menadžmenta i biznisa, mašinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, matematičke nauke ili fizičke nauke na osnovnim akademskim studijama, u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Rukovodilac Grupe – inspektor I, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za metrološku inspekciju Niš, Sektor za kontrolu i nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; koordinira i sprovodi metrološki inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti primene Zakona o metrologiji i drugih propisa iz oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima i analizira izveštaje o samoproveri i samoproceni nadziranih subjekata; prati primenu propisa i stanje iz delokruga rada inspekcije i izrađuje analize i izveštaje i učestvuje u pripremi predloga i inicijativa za izmene i donošenje novih propisa i obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada:
- za radno mesto pod brojem 1: Beograd, Mike Alasa 14.
- za radno mesto pod brojem 2: Niš, Bože Jankovića 32.

IV Vrsta radnog odnosa:
radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 1:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o vršenju metrološkog nadzora, Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila i Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) - proveravaće se pisano putem simulacije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale, www.dmdm.rs.
Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2:

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
• „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno)
• „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)
• „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pisano).
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) – proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o vršenju metrološkog nadzora, Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila i Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale, www.dmdm.rs.

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs:
Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za interni konkurs ”.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:
Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, od 10:00 do 13:00 časova.

VIII Datum oglašavanja:
28. jul 2021. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs
je osam dana i počinje da teče 29. jula 2021. godine i ističe 5. avgusta 2021. godine.

X Prijava na interni konkurs
vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale www.dmdm.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati
koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.
Članom 47. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 - dr. zakon i 95/18) propisano je da lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Stavom 6. istog člana Zakona propisano je da izuzetno, ispit za inspektora nije dužan da polaže inspektor koji je na dan stupanja na snagu ovog zakona imao najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora i ispunjava uslove za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom ispitu za inspektora.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza
kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 10. avgusta 2021. godine u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2, Palata „Srbijaˮ (istočno krilo) i u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v. d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica OBRAZAC PRIJAVE ZA RADNO MESTO 214 - INSPEKTOR ZA METROLOŠKI NADZOR BEOGRAD
WordIkonica OBRAZAC PRIJAVE ZA RADNO MESTO 223 - RUKOVODILAC GRUPE ZA METROLOŠKU INSPEKCIJU NIŠ

Zakon o inspekcijskom nadzoru
Zakon o metrologiji
Uredba o vršenju metrološkog nadzora
Pravilnik o vrstama, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila i
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-9482/2020 od 27. novembra 2020. godine, oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA I Organ u kome se popunjava radno mesto:
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto inspektora za nadzor nad tržištem i metrološki nadzor, zvanje savetnik, u Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac, Sektor za kontrolu i nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja nadzor nad tržištem i metrološki nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica i nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila i sprovodi metode i postupke za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; priprema planove metrološkog nadzora; sarađuje sa inspekcijskim organima i drugim licima radi pružanja pomoći u obavljanju poslova nadzora nad tržištem i metrološkog nadzora; prati pravilnost i ažurnost rada u primeni propisa i postupaka prilikom vršenja nadzora nad tržištem i metrološkog nadzora; obavlja ispitivanja i kontrolisanja u vezi sa vršenjem metrološkog nadzora; pokreće izmene i donošenje propisa iz oblasti vršenja metrološkog nadzora i učestvuje u njihovoj pripremi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, mašinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, matematičke nauke ili fizičke nauke ili naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Vrsta radnog odnosa:
Radno mesto se popunjava zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

IV Mesto rada:
Mesto rada je Kruševac, Trg despota Stefana 22.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima se u izbornom postupku za izršilačko radno mesto prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za izvršilačko radno mesto proveravaju se:

1- Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
• „Organizacija i rad državnih organa RSˮ – proveravaće se putem testa (pismeno);
• „Digitalna pismenostˮ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
• „Poslovna komunikacijaˮ – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz o poznavanju rada na računaru, u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

2 – Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

- posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem simulacije (pismeno);
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o vršenju metrološkog nadzora, Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale, www.dmdm.rs.

3 – Provera ponašajnih kompetencija za izvršilačko radno mesto:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

4 – Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za izvršilačko radno mesto:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Posloviˮ.

VII Prijava na javni konkurs:
Vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji u pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs:
Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za javni konkurs ”.

IX Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

X Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit), dok kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (ukoliko kandidat ima položen ispit za inspektora); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli predhodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 3. februara 2021. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.
Izborni postupak sprovodiće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbijaˮ, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, počev od 3. februara 2021. godine, o čemu će kandidati biti obavešavani na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

NAPOMENE:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od zasnivanja radnog odnosa.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/ uverenje o položenom pravosudnom ispitu/ uverenje o položenom ispitu za inspektora. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica OBRAZAC PRIJAVE ZA RADNO MESTO INSPEKTORA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM I METROLOŠKI NADZOR

 Zakon o inspekcijskom nadzoru
Zakon o metrologiji
Uredba o vršenju metrološkog nadzora
Pravilnik o vrstama, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila i
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

WordIkonica Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu privrede - Direkciji za mere i dragocene metale
WordIkonica Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto metrologa za napon i struju u zvanju savetnika, Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, Sektor za razvoj metrologije u Direkciji za mere i dragocene metale – 1 izvršilac
WordIkonica Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto za personalne poslove, zvanje referent u Odseku za poslove ljudskih resursa i pravne poslove, Odeljenje za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno – operativne i informatičke poslove, 1 izvršilac

Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5910/2020 od 30. jula 2020. godine, oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČIH RADNIH MESTA I Organ u kome se popunjavaju radna mesta::

Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.:

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto metrologa za napon i struju, zvanje savetnik u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju, Sektor za razvoj metrologije, 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije u oblasti jednosmernog električnog napona i struje; učestvuje u razvijanju, uspostavljanju, primeni i unapređenju metoda etaloniranja za prenošenje vrednosti jedinica jednosmernog električnog napona i struje; učestvuje u obezbeđivanju sledivosti nacionalnog etalona do međunarodnog nivoa; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja; učestvuje u projektima EURAMET; obavlja etaloniranja i ispitivanja tipa i pokreće izradu i izmenu propisa i procedura; obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; sprovodi međulaboratorijska i bilateralna poređenja;obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili fizičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za personalne poslove, zvanje referent u Odseku za poslove ljudskih resursa i pravne poslove, Odeljenje za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno – operativne i informatičke poslove, 1 izvršilac.

Opis poslova: Obrađuje dokumentaciju radi izrade pojedinačnih akata; vodi matične knjige iz oblasti radnih odnosa, stara se o dosijeima državnih službenika i nameštenika; obrađuje dokumentaciju neophodnu za podnošenje prijava i odjava državnih službenika i nameštenika; priprema uverenja i potvrde za državne službenike i nameštenike na osnovu službene evidencije, stara se o kadrovskoj bazi podataka i vodi personalne i druge evidencije iz oblasti radnih odnosa; priprema dokumentaciju u vezi sa povredama na radu državnih službenika i nameštenika, privremene sprečenosti za rad radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa; stara se o osiguranju državnih službenika i nameštenika i imovine Direkcije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog ili ekonomskog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Vrsta radnog odnosa:
Radna mesta se popunjavaju zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

IV Mesto rada za oba radna mesta:
Beograd, Mike Alasa 14.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima se u izbornom postupku za oba izršilačka radna mesta prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za oba izvršilačka radna mesta proveravaju se:

1- Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

• „Organizacija i rad državnih organa RSˮ – proveravaće se putem testa (pismeno)

• „Digitalna pismenostˮ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)

• „Poslovna komunikacijaˮ – proveravaće se putem simulacije (pismeno)

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz o poznavanju rada na računaru, u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

2 – Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe, međunarodna uputstva (EURAMET; WELMEC) i OIML dokumenta i preporuke za merne instrumente u delu etaloniranja i overavanja iz nadležnosti unutrašnje jedinice) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativnih poslova - (izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija), proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o državnoj upravi) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, Poseban kolektivni ugovor za državne organe) proveravaće se pisano putem simulacije.

3 – Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

4 – Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za oba izvršilačka radna mesta:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Posloviˮ.

VII Prijava na javni konkurs:
Vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji u pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs:
Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za javni konkurs ”.

IX Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

X Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli predhodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 5. januara 2021. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.
Izborni postupak sprovodiće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbijaˮ, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, počev od 5. januara 2021. godine, o čemu će kandidati biti obavešavani na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

NAPOMENE:

Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA METROLOGA ZA NAPON I STRUJU U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 16.12.2020.
WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA ZA PERSONALNE POSLOVE U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 16.12.2020.

Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
Zakon o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon)
Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018)
Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)
Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019 i 55/2020)
Calibration Guide EURAMET cg-15 Version 3.0 (02/2015) GUIDELINES ON THE CALIBRATION OF DIGITAL MULTIMETERS

 

Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-6790/2020 od 27. avgusta 2020. godine, oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČOG RADNOG MESTA I Organ u kome se popunjava radno mesto:
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto kontrolora za električna merila, zvanje referent u Odseku za overavanje merila, Sektor za kontrolu i nadzor, 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja overavanje električnih merila u službenim prostorijama i van službenih prostorija; proverava istovetnost električnih merila sa odobrenim tipom merila i izveštava o eventualnim utvrđenim neusklađenostima; učestvuje u vođenju evidencije i registara overenih merila; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Srednja stručna sprema elektro smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Vrsta radnog odnosa:
Radno mesto se popunjava zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

IV Mesto rada:
Mesto rada je Niš, Generala Bože Jankovića 32.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima se u izbornom postupku za izršilačko radno mesto prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za izvršilačko radno mesto proveravaju se:

1- Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

• „Organizacija i rad državnih organa RSˮ – proveravaće se putem testa (pismeno)

• „Digitalna pismenostˮ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)

• „Poslovna komunikacijaˮ – proveravaće se putem simulacije (pismeno)

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz o poznavanju rada na računaru, u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativnih poslova (metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

3 – Provera ponašajnih kompetencija za izvršilačko radno mesto:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

4 – Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za izvršilačko radno mesto:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Posloviˮ.

VII Prijava na javni konkurs:
Vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji u pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs:
Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za javni konkurs ”.

IX Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

X Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli predhodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 21. oktobra 2020. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.
Izborni postupak sprovodiće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbijaˮ, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, počev od 21. oktobra 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešavani na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

NAPOMENE:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica OBRAZAC PRIJAVE ZA RADNO MESTO KONTROLORA ZA ELEKTRIČNA MERILA

Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ("Službeni glasnik RS" 71/2017).
Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila ("Službeni glasnik RS" 112/2017)

WordIkonica Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto inspektora za metrološki nadzor – koordinator u zvanju samostalnog savetnika u Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac, Sektor za kontrolu i nadzor u Direkciji za mere i dragocene metale
WordIkonica Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu privrede - Direkciji za mere i dragocene metale

07.10.2020.
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-6790/2020 od 27. avgusta 2020. godine, oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČIH RADNIH MESTA I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:
Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

II Radna mesta koje se popunjavaju:
1. Radno mesto inspektora za metrološki nadzor - koordinator, zvanje samostalni savetnik u Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac, Sektor za kontrolu i nadzor, 1 izvršilac.

Opis poslova: Organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; sarađuje sa nadležnim inspekcijski organima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto kontrolora za električna merila, zvanje referent u Odseku za overavanje merila, Sektor za kontrolu i nadzor, 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja overavanje električnih merila u službenim prostorijama i van službenih prostorija; proverava istovetnost električnih merila sa odobrenim tipom merila i izveštava o eventualnim utvrđenim neusklađenostima; učestvuje u vođenju evidencije i registara overenih merila; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Srednja stručna sprema elektro smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Vrsta radnog odnosa:
Radna mesta se popunjavaju zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

IV Mesto rada:
Za radno mesto pod brojem 1. mesto rada je Kruševac, Trg despota Stefana 22.
Za radno mesto pod brojem 2. mesto rada je Niš, Generala Bože Jankovića 32.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima se u izbornom postupku za oba izršilačka radna mesta prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za oba izvršilačka radna mesta proveravaju se:
1- Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

• „Organizacija i rad državnih organa RSˮ – proveravaće se putem testa (pismeno)

• „Digitalna pismenostˮ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)

• „Poslovna komunikacijaˮ – proveravaće se putem simulacije (pismeno)

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz o poznavanju rada na računaru, u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora, Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativnih poslova (metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

3 – Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

4 – Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za oba izvršilačka radna mesta:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Posloviˮ.

VII Prijava na javni konkurs:
Vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji u pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs:
Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za javni konkurs ”.

IX Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

X Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (za radno mesto pod brojem 1.).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli predhodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 21. oktobra 2020. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.
Izborni postupak sprovodiće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbijaˮ, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, počev od 21. oktobra 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešavani na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

NAPOMENE:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od zasnivanja radnog odnosa (ova napomena se odnosi samo za radno mesto pod brojem 1.).
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica OBRAZAC PRIJAVE ZA RADNO MESTO INSPEKTORA ZA METROLOŠKI NADZOR
WordIkonica OBRAZAC PRIJAVE ZA RADNO MESTO KONTROLORA ZA ELEKTRIČNA MERILA

Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, br. 36/15, 44/18-dr.zakon I 95/18)
Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ("Službeni glasnik RS" 71/2017).
Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila ("Službeni glasnik RS" 112/2017)
Uredba o vršenju metrološkog nadzora ("Službeni glasnik RS" 79/2017)
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli ("Službeni glasnik RS" 13/2018, 45/2019 i 93/2020)

WordIkonica Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu privrede - Direkciji za mere i dragocene metale

09.09.2020.
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5910/2020 od 30. jula 2020. godine, oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE I Organ u kome se popunjavaju radna mesta::
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.:

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto metrologa za napon i struju, zvanje savetnik u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju, Sektor za razvoj metrologije, 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije u oblasti jednosmernog električnog napona i struje; učestvuje u razvijanju, uspostavljanju, primeni i unapređenju metoda etaloniranja za prenošenje vrednosti jedinica jednosmernog električnog napona i struje; učestvuje u obezbeđivanju sledivosti nacionalnog etalona do međunarodnog nivoa; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja; učestvuje u projektima EURAMET; obavlja etaloniranja i ispitivanja tipa i pokreće izradu i izmenu propisa i procedura; obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; sprovodi međulaboratorijska i bilateralna poređenja;obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili fizičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za personalne poslove, zvanje referent u Odseku za poslove ljudskih resursa i pravne poslove, Odeljenje za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno – operativne i informatičke poslove, 1 izvršilac.

Opis poslova: Obrađuje dokumentaciju radi izrade pojedinačnih akata; vodi matične knjige iz oblasti radnih odnosa, stara se o dosijeima državnih službenika i nameštenika; obrađuje dokumentaciju neophodnu za podnošenje prijava i odjava državnih službenika i nameštenika; priprema uverenja i potvrde za državne službenike i nameštenike na osnovu službene evidencije, stara se o kadrovskoj bazi podataka i vodi personalne i druge evidencije iz oblasti radnih odnosa; priprema dokumentaciju u vezi sa povredama na radu državnih službenika i nameštenika, privremene sprečenosti za rad radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa; stara se o osiguranju državnih službenika i nameštenika i imovine Direkcije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog ili ekonomskog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Vrsta radnog odnosa:
Radna mesta se popunjavaju zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

IV Mesto rada za oba radna mesta:
Beograd, Mike Alasa 14.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima se u izbornom postupku za oba izršilačka radna mesta prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za oba izvršilačka radna mesta proveravaju se:
1- Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

• „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno)

• „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)

• „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz o poznavanju rada na računaru, u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

2 – Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe, međunarodna uputstva (EURAMET; WELMEC) i OIML dokumenta i preporuke za merne instrumente u delu etaloniranja i overavanja iz nadležnosti unutrašnje jedinice) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativnih poslova - (izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija), proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o državnoj upravi) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, Poseban kolektivni ugovor za državne organe) proveravaće se pisano putem simulacije.

3 – Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta::
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

4 – Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za oba izvršilačka radna mesta:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Posloviˮ.

VII Prijava na javni konkurs:
Vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji u pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs:
Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za javni konkurs ”.

IX Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

X Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli predhodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd,.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 18. septembra 2020. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.
Izborni postupak sprovodiće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbijaˮ, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, počev od 18. septembra 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešavani na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

NAPOMENE:

Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA METROLOGA ZA NAPON I STRUJU U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 09.09.2020.
WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA ZA PERSONALNE POSLOVE U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 09.09.2020.

Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
Zakon o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon)
Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018)
Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)
Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019 i 55/2020)
Calibration Guide EURAMET cg-15 Version 3.0 (02/2015) GUIDELINES ON THE CALIBRATION OF DIGITAL MULTIMETERS

WordIkonica Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu privrede - Direkciji za mere i dragocene metale
WordIkonica LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR na radno mesto za rukovodioca Grupe za finansijske poslove, u zvanju samostalnog savetnika, Grupa za finansijske poslove u Direkciji za mere i dragocene metale

20.08.2020.
Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za finansijske poslove - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; priprema predlog Finansijskog plana Direkcije i učestvuje u pripremi propisa kojima se utvrđuju naknade za usluge iz nadležnosti Direkcije, kao i Plana javnih nabavki; kontroliše i prati sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava i prati realizaciju budžeta u skladu sa odobrenim mesečnim kvotama; prati ostvarivanje prihoda Direkcije i obavlja kontrolu redovnog i blagovremenog izvršavanja finansijskih obaveza; kontroliše finansijsku dokumentaciju sa zahtevima za plaćanje i podatke za isplatu zarada zaposlenih, troškova za službena putovanja obezbeđujući blagovremeni obračun zarada i drugih primanja zaposlenih kao i blagovremeno plaćanje obaveza Direkcije; prati i analizira troškove i priprema podatke za izradu predračuna rashoda i prihoda, periodičnih i završnog računa; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd, Mike Alasa 14.

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

• „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno)

• „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)

• „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima), proveravaće se usmeno putem simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko – materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika) - proveravaće se pisano putem simulacije;

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.
Provera ponašajnih kompetencija: Upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima - obaviće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrasci prijava na konkurs šalju se poštom ili neposredno na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za interni konkurs“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 20. avgust 2020. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkus je osam dana i počinje da teče 21. avgusta 2020. godine i ističe 28. avgusta 2020. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Direkcije.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo), počev od 7. septembra 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje su naveli u svojim obrascima prijava.
Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu: Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018)

 

WordIkonica OBRAZAC PRIJAVE
WordIkonica Lista kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor po internom konkursu od 13.02.2020. godine.

13.02.2020.
Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta::
Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto metrologa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, Sektor za razvoj metrologije - 1 izvršilac.

Opis poslova: Radi na ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije vremena i frekvencije i nacionalne vremenske skale UTC Direkcije i preduslovima za njenu distribuciju i kontrolu distribucije i učestvuje u obezbeđivanju sledivosti tih etalona do međunarodnog nivoa; uspostavlja, sprovodi i ostvaruje metode etaloniranja i ispitivanja u oblasti vremena, frekvencije; učestvuje u obezbeđivanju sistema distribucije vremena; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja i u projektima i radu EURAMET i drugih regionalnih organizacija; obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; obavlja etaloniranja i ispitivanja merila i učestvuje u izmeni propisa i procedura; organizuje i sprovodi međulaboratorijska i bilateralna poređenja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili fizičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama,  specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto metrologa za zapreminu i protok, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za zapreminu i protok, Sektor za razvoj metrologije - 1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje, čuva, održava i usavršava etalone Republike Srbije zapremine i protoka tečnosti; obavlja etaloniranja i ispitivanja; primenjuje metode etaloniranja za prenošenje vrednosti jedinica zapremine i protoka tečnosti i obezbeđuje sledivost etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja; pokreće izradu i izmenu propisa i procedura i obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za kontrolu i nadzor Zrenjanin, Sektor za kontrolu i nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada:
Beograd, Mike Alasa 14, za radna mesta pod rednim brojem 1. i 2.
Zrenjanin, Jevrejska 14, za radno mesto pod rednim brojem 3.

IV Vrsta radnog odnosa:
radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe, međunarodna uputstva (EURAMET, WELMEC) i OIML dokumenta i preporuke za merne instrumente u delu etaloniranja i overavanja iz nadležnosti unutrašnje jedinice) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe, međunarodna uputstva (EURAMET, WELMEC) i OIML dokumenta i preporuke za merne instrumente u delu etaloniranja i overavanja iz nadležnosti unutrašnje jedinice) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 3:

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno).

Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – inspekcijski poslovi (postupak inspekcijskog nadzora) – proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za rado mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o vršenju metrološkog nadzora, Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) - proveravaće se pisano putem  simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) -  proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd sa naznakom „Za interni konkurs“.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja : Vanja Radojević Milošević i Sonja Milojković, kontakt telefoni: 011 20 24 432 i 011 20 24 433 od 10:00 do 13:00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 13. februar 2020. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 14. februara 2020. godine i ističe 21. februara 2020. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocenne metale ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.
Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Kandidati koji konkurišu na radno mesto pod rednim brojem 3. teksta oglasa o internom konkursu, pored navedenih dokaza prilažu i original ili overenu fotokopiju dokaza o položenom ispitu za inspektora.

Ukoliko izabrani kandidat nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, shodno članu 47. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 i 95/18).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom ispitu za inspektora.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 27. februara 2020. godine.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija”, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu: Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktor Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA METROLOGA ZA VREME, FREKVENCIJU I DISTRIBUCIJU VREMENA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 13.02.2020.
WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA METROLOGA ZA ZAPREMINU I PROTOK U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 13.02.2020.
WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA RUKOVODIOCA GRUPE ZA KONTROLU I NADZOR ZRENjANIN U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 13.02.2020.
WordIkonica SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK PREMA ŠIFRAMA

Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
Uredba o vršenju metrološkog nadzora ("Službeni glasnik RS", broj 79/17).
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli (“Službeni glasnik RS”, br. 13/18 i 45/19)
Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, br. 36/15, 44/18-dr.zakon I 95/18)
Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
“Metrology – in short” 3rd edition ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
EURAMET G-GNP-GUI-004 Guide on Comparisons ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
EURAMET I-CAL-GUI-019 Calibration Guide No. 19 ver 3 ("Službeni glasnik RS" 15/2016).

WordIkonica LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR
WordIkonica Lista kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor po internom konkursu od 30.10.2019. godine.

30.10.2019.
Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE

I Organ u kome se popunjava radno mesto:
Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Rukovodilac Grupe, u zvanju viši savetnik, Grupa za sertifikaciju - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; izrađuje studije, elaborate, analize i projekte koji služe kao stručna osnova za planiranje i sprovođenje sertifikovanja, odobravanja tipa merila i sertifikovanja sistema menadžmenta kvalitetom iz delokruga Direkcije; uspostavlja, primenjuje, održava i unapređuje sistem sertifikovanja i obavlja ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima; priprema sertifikate i uverenja o odobrenju tipa i vodi evidenciju; prati i proučava međunarodne i evropske standarde i propise i pokreće izradu i izmenu propisa koji se odnose na zahteve za sertifikaciju, ocenjivanje usaglašenosti i odobrenje tipa merila i učestvuje u pripremi; učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija u pitanjima iz delokruga Grupe; koordinira poslove koji se odnose na održavanje integrisanog sistema menadžmenta; sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu i priprema informacije od javnog interesa; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva, fizičke nauke, fizičkohemijske nauke, organizacione nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada:
Beograd, Mike Alasa 14.

IV Vrsta radnog odnosa:
radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

  • „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno).
  • „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).
  • „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) - proveravaće se putem pismene simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem pismene  simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem pismene simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) -  proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs:
Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili neposredno na adresu Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za interni konkurs”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Vanja Radojević Milošević, tel: 011/202-4432 i Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 30. oktobar 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 31. oktobra 2019. godine i ističe 7. novembra 2019. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Direkcije za mere i dragocene metale.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 18. novembra 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija”, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd (istočno krilo).
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.
Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 30.10.2019.
WordIkonica SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK PREMA ŠIFRAMA

Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).

No Internet Connection