Competitions
There is no translation available.

 WordIkonica  Obrazac prijave za interni konkurs -208-Metrolog za zapreminu i protok- samostalni
WordIkonica Konačna lista kandidata koji su ispunili merila propisana konkursom

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTAMINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE

 

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

 

1.Radno mesto metrologa za zapreminu i protok, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za zapreminu i protok, Sektor za razvoj metrologije -  1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje, čuva, održava i usavršava etalone Republike Srbije zapremine i protoka tečnosti; obavlja etaloniranja i ispitivanja; primenjuje metode etaloniranja za prenošenje vrednosti jedinica zapremine i protoka tečnosti i obezbeđuje sledivost etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja; pokreće izradu i izmenu propisa i procedura i obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva,   mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva ili fizičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu. 

III Mesto rada: Beograd, Mike Alasa 14.

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

 

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije, a za radna mesta koja su rukovodeća ne proveravaju se opšte funkcionalne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz razlčitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se pisano putem simulacije.
  2. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o metrologiji) – proveravaće se pisano putem simulacije.
  3. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o merilima i Uredba o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih  funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva privrede - Direkcije za mere i dragocene metale, www.dmdm.rs.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na pisarnici Ministarstva privrede - Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, 11000 Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs”.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, od 10:00 do 13:00 časova.

 

VIII Datum oglašavanja: 1. novembar 2022. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 2. novembra 2022. godine i ističe 9. novembra 2022. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs na internet prezentaciji Ministarstva privrede - Direkcije za mere i dragocene metale www.dmdm.rs i u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva privrede - Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Napomena:

Primer pravilno popunjenog obrasca prijave dostupan je na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave''.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodnu fazu izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju  na adresu Ministarstva privrede – Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 14. novembra 2022. godine.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Palata Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo) i u prostorijama Ministarstva privrede - Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade. 

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktor Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva privrede – Direkcije za mere i dragocene metale.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


 Dokumentacija:

Page 1 of 3
No Internet Connection