Competitions
There is no translation available.

 WordIkonica  Obrazac prijave za javni konkurs RM 1- inspektor za metroloski nadzor II-Zrenjanin
WordIkonica Obrazac prijave za javni konkurs RM 2 - mlađi metrolog za zapreminu i protok- mlađi savetnik-pripravnik
WordIkonica Spisak kandidata medju kojima se sprovodi izbroni postupak - javni konkurs
WordIkonica Konačna lista kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor SUK i DMDM
WordIkonica Konačna lista kandidata koji su ispunili merila za izbor SUK i DMDM

Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21), Zaključka Кomisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-1718/2023 od 28. februara 2023. godine i Zaključka Кomisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5451/2023 od 28. juna 2023. godine, oglašava

 

JAVNI КONКURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČКOG RADNOG MESTA I RADNOG MESTA PRIJEMOM PRIPRAVNIКA

 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

II Radna mesta koje se popunjavaju:
1. Radno mesto inspektora za metrološki nadzor II, u zvanju savetnika, u Grupi za metrološku inspekciju Zrenjanin, Sektor za kontrolu i nadzor, 1 izvršilac.
Opis poslova: Sprovodi metrološki inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti primene Zakona o metrologiji i drugih propisa iz oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštnja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima i zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; vodi evidencije o izvrešnim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu; prati primenu propisa i stanje iz delokruga rada inspekcije i učestvuje u izradi analiza i izveštaja; obavlja ispitivanja i kontrolisanja u vezi sa vršenjem metrološkog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, mašinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, matematičke nauke ili fizičke nauke ili naučne oblasti ekonomske nauke ili menadžment i biznis na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen ispit za inspektora; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
2. Radno mesto mlađeg metrologa za zapreminu i protok, u zvanju mlađeg savetnika – pripravnika* u Grupi za zapreminu i protok, Sektor za razvoj metrologije, 1 izvršilac.
Opis poslova: Učestvuje u održavanju etalona Republike Srbije iz oblasti zapremine i protoka, učestvuje u iniciranju izrade ili izmeni nacionalnih metroloških propisa u oblasti zapremine i protoka; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja; učestvuje u etaloniranju i ispitivanju tipa merila zapremine i protoka i analizi rezultata ispitivanja tipa merila; učestvuje u pripremi metroloških informacija iz delokruga Grupe koje su od javnog interesa, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva ili fizičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Napomena: propisani uslovi u pogledu radnog iskustva u struci i položenog državnog stručnog ispita ne odnose se na prijem pripravnika.

III Vrsta radnog odnosa:
Radno mesto pod rednim brojem 1. se popunjava zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.
Radno mesto pod rednim brojem 2. se popunjava zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme radi osposobljavanja pripravnika za samostalan rad i traje jednu godinu.

IV Mesto rada:
Za radno mesto pod rednim brojem 1. mesto rada je Zrenjanin, Jevrejska 14.
Za radno mesto pod rednim brojem 2. mesto rada je Beograd, Mike Alasa 14.

V Кompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Кandidatima se u izbornom postupku za sva radna mesta prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku proveravaju se:
„Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pisano)
„Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)
„Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pisano).
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Кomisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika) – proveravaće se pisano putem simulacije;
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o metrologiji, Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora, Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) - proveravaće se pisano putem simulacije;
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnim službenicima) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - strani jezik: engleski jezik, nivo B1, proveravaće se pisano putem testa, imajući u vidu da se u skladu sa članom 26. stav 3. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RSˮ, br. 2/19 i 67/21) za prijem pripravnika ne proveravaju posebne funkcionalne kompetencije, osim stranog jezika kada je određen kao potrebna kompetencija za obavljanje poslova tog radnog mesta.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebne funkcionalne kompetencije – strani jezik: engleski jezik, nivo B1, mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale, www.dmdm.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za sva radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva radna mesta:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Posloviˮ.

VII Prijava na javni konkurs:
Vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji u pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za javni konkurs ”.

IX Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Sonja Milojković, tel: 011/202-4433 i Vladislav Petrović, tel: 011/202-4434, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

X Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Кonkursnom komisijom:
Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora.
Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; ukoliko je kandidat bio radno angažovan u struci, odnosno ako je bio radno angažovan na radnom mestu ili poslovima za čije obavljanje se zahtevalo visoko obrazovanje studija drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, prilaže original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom vremenskom periodu i sa kojom stručnom spremom je bio radno angažovan); ukoliko poseduje, original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Кao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Svi dokazi koji se prilažu moraju biti na jeziku i pismu koji je u službenoj upotrebi državnih organa Republike Srbije, u suprotnom moraju biti prevedeni i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016, 95/18 - autentično tumačenje i 2/23 - odluka US) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje o položenom ispitu za inspektora.

Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza:
Кandidati koji su uspešno prošli predhodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Кonkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Кandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 27. decembra 2023. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji navedu u svojim prijavama.
Izborni postupak sprovodiće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbijaˮ, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, počev od 27. decembra 2023. godine, o čemu će kandidati biti obaveštavani na način koji navedu u svojim prijavama. Кandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

 

NAPOMENE:
Кao državni službenik na izvršilačko radno mesto može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Članom 47. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 - dr. zakon i 95/18) propisano je da lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Stavom 6. istog člana Zakona propisano je da izuzetno, ispit za inspektora nije dužan da polaže inspektor koji je na dan stupanja na snagu ovog zakona imao najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora i ispunjava uslove za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (za radno mesto pod rednim brojem 1).
*Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad. Izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može se zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu, odnosno obavljalo rad van radnog odnosa na poslovima u svojoj struci kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima. Vreme provedeno u radnom odnosu, odnosno na radu van radnog odnosa kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž. Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa. Pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu. Pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Кonkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Dokumentacija

- Zakon o metrologiji,
- Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora,
- Pravilnik o vrsti, obliku I načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila,

- Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli,
- Zakon o inspekcijskom nadzoru
- Zakon o državnim službenicima,

 

Page 1 of 3
No Internet Connection