Zakon o Vladi ("Sl. Glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon)
Zakon o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020 i 116/2022)
Zakon o akreditaciji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 47/2021)
Zakon o standardizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 46/2015)
Zakon o tehničkim zahtevima za prizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 49/21)
Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 77/2019)
Zakon o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018- dr. zakon )
Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS" 18/16 i 95/2018 – autentično tumačenje)
Zakon o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)
Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019 i 149/2020)
Zakon o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon)
Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020)
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS" 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, i 108/2013, 99/2014 i 95/2018)
Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018- dr. zakon)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)
Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" 120/2004, 54/2007, 104/2009 , 36/2010 i 105/2021)
Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018- dr. zakon)
Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 90/19-ispr., 98/2020 – usklađeni din. izn., 144/2020 i 62/2021- usklađeni din. izn. )
Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr.zakon)
Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018)
Zakon o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 94/2017 i 77/2019)
Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade  ("Sl. glasnik RS", br. 81/2007- prečišćen tekst, 69/2008, 98/2012, 87/2013, 2/2019 i 24/2021)
Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika ("Službeni glasnik RS" 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019, 4/2019, 26/2019, 42/2019 i 56/2021)
Uredba o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS" 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni glasnik RS", br. 21/20, 32/21 i 14/23)
Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika ("Službeni glasnik RS" 5/2006 i 30/2006))
Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema ("Službeni glasnik RS" broj 94/16)
Uredba o bližem uređenju mera zaštite  informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja  ("Službeni glasnik RS" broj 94/16)
Uredba o postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja ("Službeni glasnik RS" broj 11/20)
Pravilnik o podacima koje sadrži evidencija operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja („Službeni glasnik RS", broj 9/20)
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 i 19/2021)
Kodeks ponašanja državnih službenika ("Službeni glasnik RS" 29/2008, 30/2015, 20/2018 i 32/2020))
Kodeks ponašanja i etike inspektora ("Službeni glasnik RS" br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18)
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 91/15 i 113/17)
Zakon o Registru administrativnih postupaka („Službeni glasnik RS”, br. 44/2021)
 
No Internet Connection