*Organizaciona šema je izrađena na osnovu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede broj: 110-00-182/2022-02 od 23. decembra 2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) na koji je Vlada dala saglasnost Rešenje 24 Broj: 110-10813/2022 i koji stupa na snagu 31. decembra 2022. godine.

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica


Za obavljanje poslova iz delokruga Direkcije za mere i dragocene metale, obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

Sektor za razvoj metrologije;
U Sektoru za razvoj metrologije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

Sektor za kontrolu i nadzor
U Sektoru za kontrolu i nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

U Direkciji se kao uže unutrašnje jedinice izvan sastava sektora obrazuju:

U Odeljenju za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

Radom Direkcije rukovodi v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale Čedomir Belić, postavljen Rešenjem 24 Vlade broj 119-8820/2022 od 25. novembra 2022. godine.

Organizaciona jedinica Radno mesto Ime i prezime Opis funkcija rukovodilaca, obaveza i ovlašćenja
Direkcija za mere i dragocene metale Direktor Čedomir Belić Rukovodi i organizuje rad Direkcije; koordinira rad unutrašnjih organizacionih jedinica; učestvuje u radu međunarodnih i regionalnih organizacija za metrologiju; prati, istražuje i proučava razvoj metrologije u svetu radi unapređenja metrologije u Republici Srbiji.
Sektor za razvoj metrologije V.D. Pomoćnika direktora Nikola Petrović Rukovodi radom Sektora, pruža stručna uputstva u radu, organizuje, koordinira i nadzire rad državnih službenika u obavljanju poslova iz delokruga Sektora; prati i proučava metrologiju u svetu radi unapređenja metrologije u Republici Srbiji; prati i analizira dokumenta međunarodnih i regionalnih organizacija u oblasti metrologije radi njihove primene u Republici Srbiji; ostvaruje saradnju sa drugim nacionalnim metrološkim institutima i učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za metrologiju u oblasti opšte, naučne i industrijske metrologije; sarađuje sa organima uprave i drugim privrednim subjektima u vezi sa poslovima iz oblasti metrologije; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Grupa za električne veličine Rukovodilac grupe  Rade Dereta Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava metrologiju u svetu radi njenog unapređenja u Republici Srbiji i učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za metrologiju i međunarodnim i projektima EURAMET u oblasti metrologije električne snage, energije, transformacije napona i struje, faznog ugla; koordinira i radi na ostvarivanju,čuvanju,održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije iz ovih oblasti; razvija, uspostavlja, primenjuje i unapređuje metode etaloniranja za prenošenje vrednosti jedinica električnih veličina; učestvuje u obezbeđivanju sledivosti nacionalnih etalona do međunarodnog nivoa i u poređenjima sa međunarodnim enjtalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja; obavlja etaloniranja i ispitivanja i pokreće izradu i primenu propisa i procedura i obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; organizuje i sprovodi međulaboratorijska i bilateralna poređenja; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za vreme i frekvenciju Rukovodilac grupe Snežana Renovica Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava metrološku oblast vremena i frekvencije u svetu radi unapređenja u Republici Srbiji, učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za metrologiju i u međunarodnim projektima interkomparacije u oblasti metrologije vremena i frekvencije; organizuje poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju-CIPMMRA; koordinira rad i radi na ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije iz oblasti vremena i frekvencije, nacionalne vremenske skale UTC i na distribuciji vremena i stara se o obezbeđivanju sledivosti etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa; razvija, uspostavlja i unapređuje metode za prenošenje vrednosti vremena i frekvencije i distribuciju vremena, sprovodi metrološke ekspertize i ispitivanja tipa; priprema metrološke informacije iz delokruga rada Grupe koje su od javnog interesa, priprema stručna mišljenja i učestvuje u pripremi metroloških propisa i procedura; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za metrologiju u hemiji Rukovodilac grupe Jelena Bebić Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava metrološke oblasti koje se odnose na metrologiju u hemiji, fizičko-hemijske veličine i referentne materijale u svetu, radi unapređenja u Republici Srbiji; prati i analizira dokumenta međunarodnih i regionalnih organizacija u oblasti metrologije u hemiji i fizičko-hemijskih merenja radi njihove primene u Republici Srbiji, učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za metrologiju i u međunarodnim projektima interkomparacije u oblastima iz nadležnosti Grupe i učestvuje u međunarodnim i projektima EURAMET u oblasti metrologije u hemiji i fizičko-hemijskih merenja; organizuje poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju-CIPMMRA; koordinira rad i radi na ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije i stara se o obezbeđivanju njihove sledivosti do međunarodnog nivoa i uspostavlja metode etaloniranja za prenošenje vrednosti jedinica, razvija nove metode za prenošenje vrednosti tih jedinica; koordinira i sprovodi etaloniranja, metrološke ekspertize i ispitivanja tipa i učestvuje u pripremi metroloških propisa i procedura; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Odsek za dužinu, optičke veličine i akustiku Šef odseka Slobodan Zelenika Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava metrološku oblast dužine, ugla i srodnih veličina, akustike i optike u svetu, radi njenog unapređenja u Republici Srbiji, učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za metrologiju i u međunarodnim projektima interkomparacije u oblasti metrologije dužine, ugla i srodnih veličina, akustike i optike; organizuje poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju-CIPMMRA; koordinira rad i radi na ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije iz oblasti dimenzionih veličina i akustike i optike; stara se o obezbeđivanju sledivosti etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa; uspostavlja metode za prenošenje vrednosti jedinica dužine, ugla i akustičkih i optičkih veličina, razvija nove metode za prenošenje vrednosti jedinice, sprovodi metrološke ekspertize; priprema metrološke informacije iz delokruga rada Grupe koje su od javnog interesa i učestvuje u pripremi metroloških propisa i procedura; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za masu, silu i pritisak Rukovodilac grupe Boris Laštro Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava metrologiju u svetu u oblastima mase, sile, pritiska i srodnih veličina, radi njenog unapređenja u Republici Srbiji, učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za metrologiju i u međunarodnim projektima interkomparacije u oblasti metrologije mase, sile i pritiska; organizuje poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju-CIPMMRA; koordinira rad i radi na ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije iz oblasti mase, sile i pritiska i stara se o obezbeđivanju sledivosti etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa; uspostavlja metode za prenošenje vrednosti jedinica mase, sile i pritiska, razvija nove metode za prenošenje vrednosti jedinice; sprovodi metrološke ekspertize; priprema metrološke informacije iz delokruga rada Grupe koje su od javnog interesa i učestvovuje u pripremi metroloških propisa i procedura; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za zapreminu i protok Rukovodilac grupe Ljiljana Mićić, dipl. inž. Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava metrologiju u svetu u oblastima protoka i zapremine tečnosti i gasova radi unapređenja u Republici Srbiji, učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za metrologiju i u međunarodnim projektima interkomparacije u oblasti metrologije protoka i zapremine tečnosti i gasova; organizuje poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju-CIPMMRA; koordinira rad i radi na ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije iz oblasti protoka i zapremine tečnosti i gasova; stara se o obezbeđivanju sledivosti etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa; uspostavlja metode za prenošenje vrednosti jedinica protoka i zapremine tečnosti i gasova, razvija nove i unapređuje postojeće metode za prenošenje vrednosti jedinice i sprovodi metrološke ekspertize; priprema metrološke informacije iz delokruga Grupe koje su od javnog interesa i učestvovuje u pripremi metroloških propisa i procedura; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za termometriju Rukovodilac grupe Slavica Simić Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava metrologiju u svetu u oblastima temperature, relativne vlažnosti, toplotne energije i srodnih veličina radi unapređenja u Republici Srbiji, učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za metrologiju i u međunarodnim projektima interkomparacije u oblasti metrologije temperature, relativne vlažnosti, toplotne energije i srodnih veličina; organizuje poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju-CIPMMRA; koordinira rad i radi na ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije iz oblasti temperature, relativne vlažnosti, toplotne energije i srodnih veličina i stara se o obezbeđivanju sledivosti etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa; uspostavlja metode za prenošenje vrednosti jedinica temperature, relativne vlažnosti, toplotne energije i srodnih veličina, razvija nove i unapređuje postojeće metode za prenošenje vrednosti jedinice; sprovodi metrološke ekspertize; priprema metrološke informacije iz delokruga rada Grupe koje su od javnog interesa i učestvovuje u pripremi metroloških propisa i procedura; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Sektor za kontrolu i nadzor V.D. Pomoćnika direktora Zoran Damnjanović Rukovodi radom Sektora, pruža stručna uputstva u radu, organizuje, koordinira i nadzire rad državnih službenika u obavljanju poslova iz delokruga Sektora; prati i proučava metrologiju u svetu radi unapređenja metrologije u Republici Srbiji; prati i analizira dokumenta međunarodnih i regionalnih organizacija u oblasti zakonske metrologije radi njihove primene u Republici Srbiji; ostvaruje saradnju sa drugim nacionalnim metrološkim institutima i učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za zakonsku metrologiju u oblasti opšte, naučne i industrijske metrologije; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; sarađuje sa organima uprave i drugim privrednim subjektima u vezi sa poslovima iz oblasti metrologije; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Odsek za metrološku inspekciju Beograd Šef odseka Milan Arežina Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Odsek za metrološku inspekciju Kruševac Šef odseka Dragana Milićević Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora
Grupa za metrološku inspekciju Niš Rukovodilac grupe Marija Milenović Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za metrološku inspekciju Novi Sad Rukovodilac grupe Mirjana Bandović Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; koordinira poslove u vezi sa prethodno upakovanim proizvodima; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za metrološku inspekciju Subotica Rukovodilac grupe   Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za metrološku inspekciju Zrenjanin Rukovodilac grupe Velibor Mladenović Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za metrološku inspekciju Užice Rukovodilac grupe Veljko Jevtić Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Odsek za overavanje merila Šef odseka   Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; prati i proučava oblasti zakonske metrologije u svetu radi njenog unapređenja u Republici Srbiji i učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za zakonsku metrologiju; organizuje i obavlja poslove prve verifikacije u postupku ocenjivanja usaglašenosti za merila iz harmonizovane oblasti; ostvaruje saradnju sa rukovodiocima unutrašnjih jedinica koje obavljaju poslove metrološkog nadzora u cilju povećanja broja overenih merila u Republici Srbiji; organizuje poslove overavanja merila, priprema planove overavanja merila i vanrednog pregleda merila u upotrebi, koordinira i prati njihovo sprovođenje, stara se o razvijanju, uspostavljanju, primeni i unapređenju metoda overavanja merila i stara se o vođenju evidenciju i registar overenih merila i priprema metrološke informacije iz delokruga rada Odseka koje su od javnog interesa; analizira izveštaje o sprovođenju poslova overavanja merila i prve verifikacije i izrađuje predloge za unapređenje u oblasti overavanja merila i pokreće izmene i učestvuje u pripremi metroloških propisa i postupaka za overavanje merila; organizuje obavljanje poslova metrološke ekspertize i kontroliše izveštaje o pregledu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Odsek za kontrolu predmeta od dragocenih metala Šef odseka Danka Pavlović Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za obavljanje kontrole predmeta od dragocenih metala, razvija metode za ispitivanje dragocenih metala i priprema uputstva; priprema izveštaje i vrši analizu potreba i stanja u oblasti dragocenih metala; inicira i pokreće izmenu ili donošenje novih propisa i učestvuje u pripremi propisa o kontroli predmeta od dragocenih metala; prati i proučava oblast dragocenih metala u svetu radi unapređenja u Republici Srbiji i učestvuje u međunarodnoj saradnji u oblasti dragocenih metala i međunarodnim projektima kružnih analiza i zvanično je ovlašćena kontakt osoba u međunarodnim telima za oblast dragocenih metala; stara se o ispunjavanju obaveza koje proističu iz članstva u međunarodnim organizacijama; koordinira aktivnosti u vezi sa donošenjem rešenja o znaku proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika i rešenja o ispunjenosti uslova za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala, kao i veštačenje porekla i finoće predmeta od dragocenih metala i vodi evidenciju određenih znakova proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika i određuje znak proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Grupa za inspekcijski nadzor nad predmetima od dragocenih metala Rukovodilac grupe Nada Lekić Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za obavljanje nadzora nad predmetima od dragocenih metala; koordinira i obavlja nadzor nad primenom Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala i drugih propisa u oblasti dragocenih metala; prati i proučava oblast sprovođenja nadzora nad predmetima od dragocenih metala u svetu radi unapređenja u Republici Srbiji i učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za dragocene metale; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; koordinira i obavlja nadzor nad radom proizvođača, uvoznika odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala za koje je doneto rešenje o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika; inicira i pokreće izmenu ili donošenje novih propisa i učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad predmetima od dragocenih metala; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima i priprema informacije iz delokruga rada Grupe koje su od javnog interesa; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Odeljenje za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove Načelnik odeljenja Vanja Radojević Milošević Rukovodi radom Odeljenja, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; koordinira pripremu i učestvuje u izradi nacrta zakona i predloga drugih propisa iz oblasti metrologije i dragocenih metala kao i mišljenja i objašnjenja u vezi sa primenom metroloških propisa i propisa iz oblasti dragocenih metala; predlaže, razvija i realizuje sisteme i procedure rada iz oblasti ljudskih resursa, izrađuje nacrt kadrovskog plana Direkcije, kao i analize i izveštaje u vezi sa ostvarivanjem kadrovskog plana; priprema akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, sarađuje sa rukovodiocima unutrašnjih jedinica u vezi sa pripremom tog akta i organizuje postupak popunjavanja slobodnih radnih mesta; koordinira stručno-operativne poslove koji se odnose na pokretnu i nepokretnu imovinu Direkcije, poslove popisa nepokretnosti, pokretnih stvari i sitnog inventara, organizuje i kontroliše pripremu ugovora, kao i poslove koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara; sarađuje sa rukovodiocima unutrašnjih jedinica u vezi sa planiranjem i sprovođenjem postupaka javnih nabavki za potrebe Direkcije, koordinira pripremu Predloga plana javnih nabavki i prati realizaciju Plana javnih nabavki; stara se o ažuriranju veb prezentacije, razvoju elektronske uprave i elektronskog poslovanja Direkcije, poslovima uključivanja u Sistem naučnih i tehnoloških informacija Republike Srbije, kao i o planiranju i nabavci računarske i komunikacione opreme; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Odsek za poslove ljudskih resursa i pravne poslove Šef odseka Sonja Milojković Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; priprema akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, organizuje i obavlja poslove u vezi sa analiziranjem i razvrstavanjem radnih mesta i promenom broja državnih službenika i nameštenika, izrađuje nacrt kadrovskog plana u delu koji se odnosi na Direkciju i stara se o primeni novih zakonskih propisa i procedura iz oblasti upravljanja kadrovima; priprema mišljenja i objašnjenja u vezi sa primenom metroloških propisa, kao i propisa iz oblasti dragocenih metala i sarađuje u izradi pravnih akata u Direkciji; sprovodi postupak ovlašćivanja za poslove overavanja merila i organizuje poslove vezane za pokretanje prekršajnog postupka, komunikaciju sa prekršajnim i drugim sudovima; priprema odgovore na tužbe, žalbe i druge podneske za Republičko javno pravobranilaštvo, sudove i druge pravosudne organe u sporovima iz oblasti radnih odnosa, kao i drugim sporovima; organizuje poslove u vezi sa obukom i usavršavanjem državnih službenika i nameštenika i priprema program posebnog stručnog usavršavanja prema potrebama Direkcije i koordinira sprovođenje postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; organizuje obavljanje poslova koji se odnose na zabranu koruptivnog ponašanja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Grupa za stručno- operativne poslove Rukovodilac grupe Ksenija Miličković Popović Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; razvija, definiše i koordinira poslove planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki za potrebe Direkcije i stara se o poštovanju i primeni propisa o javnim nabavkama; organizuje poslove pripreme Predloga plana javnih nabavki, organizuje i sprovodi postupak javnih nabavki dobara, usluga i radova za potrebe Direkcije, prati realizaciju plana javnih nabavki, sastavlja periodične izveštaje o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; obavlja stručne poslove u vezi sa pravom raspolaganja odnosno korišćenja pokretne i nepokretne imovine koju koristi Direkcija i stara se o pripremi potrebne dokumentacije za pribavljanje saglasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina; organizuje poslove bezbednosti i zdravlja na radu, kao i poslove zaštite od požara; organizuje poslove popisa nepokretnosti, pokretnih stvari i sitnog inventara; priprema ugovore, obavlja nadzor nad izvršavanjem ugovora, izrađuje izveštaje o dodeljenim ugovorima dobara-osnovnih sredstava i sitnog inventara i stara se o blagovremenom zaduženju sa identifikacijom inventarskim brojem barcod nalepnicom; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
Grupa za informacione tehnologije i komunikaciju Rukovodilac grupe Jasmina Pavlović Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika i nameštenika; organizuje poslove odnosa sa javnošću; stara se o veb prezentaciji Direkcije i organizuje poslove njenog održavanja i ažuriranja; prati i primenjuje nove metode i tehnike projektovanja i programiranja, prati publikacije, događaje i inicijative na polju razvoja elektronske uprave i elektronskog poslovanja; učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja, modernizacije i razvoja informacionog sistema Direkcije i uključivanja u Sistem naučnih i tehnoloških informacija Republike Srbije; organizuje i obavlja poslove instalacije i prilagođavanja operativnog sistema i svih specijalizovanih softvera kao i izradu i održavanje aplikativnog softvera i baza podataka koje se koriste u Direkciji; održava informatičku i računarsku mrežu u Direkciji, pravi analize i obavlja stručnu ocenu materijala u vezi sa planiranjem i nabavkom računarske i komunikacione opreme; projektuje zaštitu informacionog sistema; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja
Odsek za finansijske poslove Šef odseka Vesna Stojanović Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; priprema predlog Finansijskog plana Direkcije i učestvuje u pripremi propisa kojima se utvrđuju naknade za usluge iz nadležnosti Direkcije, kao i Plana javnih nabavki; kontroliše i prati sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava i prati realizaciju budžeta u skladu sa odobrenim mesečnim kvotama; prati ostvarivanje prihoda Direkcije i obavlja kontrolu redovnog i blagovremenog izvršavanja finansijskih obaveza; kontroliše finansijsku dokumentaciju sa zahtevima za plaćanje i podatke za isplatu zarada zaposlenih, troškova za službena putovanja obezbeđujući blagovremeni obračun zarada i drugih primanja zaposlenih kao i blagovremeno plaćanje obaveza Direkcije;prati i analizira troškove i priprema podatke za izradu predračuna rashoda i prihoda, periodičnih i završnog računa; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Grupa za sertifikaciju i kvalitet Rukovodilac grupe Dušan Stajić Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; izrađuje studije, elaborate, analize i projekte koji služe kao stručna osnova za planiranje i sprovođenje sertifikovanja, odobravanja tipa merila i sertifikovanja sistema menadžmenta kvalitetom iz delokruga Direkcije; uspostavlja, primenjuje, održava i unapređuje sistem sertifikovanja i obavlja ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima; priprema sertifikate i uverenja o odobrenju tipa i vodi evidenciju; prati i proučava međunarodne i evropske standarde i propise i pokreće izradu i izmenu propisa koji se odnose na zahteve za sertifikaciju, ocenjivanje usaglašenosti i odobrenje tipa merila i učestvuje u pripremi; učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija u pitanjima iz delokruga Grupe; koordinira poslove koji se odnose na održavanje integrisanom sistema menadžmenta; sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu i priprema informacije od javnog interesa; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
No Internet Connection