Osnovni podaci o Direkciji za mere i dragocene metale i Informatoru o radu

Naziv organa:
Direkcija za mere i dragocene metale

Adresa sedišta:
Mike Alasa 14, 11158 Beograd, Republika Srbija

Matični broj:
17862154

Poreski identifikacioni broj (PIB):
107679582

JBКBS:
10811

Adresa za prijem podnesaka (sedište):
Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14
11158 Beograd
Republika Srbija

Telefon:
011 20 24 400
Faks:
011 21 81 668

 

Adrese nadležnih odseka za kontrolu i nadzor:

Elektronska pošta:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uvid u Informator:

INFORMATOR

Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu

Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14
11000 Beograd
Republika Srbija

Datum prvog objavljivanja: 29.12.2010.
Datum poslednje izmene: 15.11.2022.

Pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Direkcije za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: Direkcija), može se podneti u pisanoj formi i to: preko poštanske službe, predajom neposredno u prostoriji za prijem podnesaka, kao i usmeno na zapisnik, na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11158 Beograd, Mike Alasa 14, od ponedeljka do petka, u vremenu od 7.30 do 15.30 sati, a takođe i elektronskom poštom, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može podneti svako.
Zahtev mora da sadrži naziv institucije, ime, prezime i adresu tražioca, telefon ili druge podatke za kontakt, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Zahtev može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.

Ako zahtev ne sadrži naziv institucije, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Direkcije dužno je da, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.

Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku koji mu odredi organ vlasti, a koji ne može biti kraći od osam ni duži od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ vlasti doneće rešenje o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Direkcija je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, odnosno uređenog zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije,stavi mu na uvid dokument koji sadrži potpunu i tačnu traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Кopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti od koga je informacija tražena odnosno danom upućivanja elektronske pošte.

Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana obavesti tražioca o posedovanju informacije, dužan je da, najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema urednog zahteva, tražiocu dostavi obaveštenje o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti da po zahtevu postupi u roku i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema urednog zahteva, u kojem će postupiti po zahtevu.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se na osnovu podataka koji su navedeni u zahtevu, može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva ili životne sredine,organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži potpunu i tačnu traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Organ vlasti će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, Direkcija saopštava tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenata, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan i vrši se u službenim prostorijama Direkcije.
Кopija dokumenata koji sadrži traženu informaciju izdaje se se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Troškovnik propisuje Vlada.
Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.
Ako udovolji zahtevu, Direkcija neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.
Ako Direkcija odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.
Protiv navedenog rešenja može se uložiti žalba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik), kao i u slučaju da rešenje nije doneto. Isto pravo postoji i kada je donet zaključak kojim se zahtev odbacuje kao neuredan. Tražilac može protiv rešenja ili zaključka Poverenika da pokrene upravni spor.
U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja, tražilac može da koristi odgovarajuće formulare (obrasce), dole navedene, odnosno da ih preuzme sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresi https://www.poverenik.rs/sr/ Direkcija će razmotriti i svaki zahtev koji nije sačinjen na pomenutim obrascima.

Formulari

Šematski prikaz postupka za pristup informacijama od javnog značaja
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja
Žalba upućena Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zbog nepostupanja po zahtevu
Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji od javnog značaja
Tužba protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalba
Tužba protiv rešenja Poverenika

Korisni linkovi:
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

No Internet Connection