1873.

1873.

Prvi Zakon o merama donela je Skupština Kneževine Srbije 1. decembra 1873. Tim zakonom uveden je decimalni metarski sistem mera zasnovan na francuskim arhivskim pramerama metra i kilograma. Državna služba mera je ozakonjena pri Ministarstvu finansija Kneževine Srbije, sa zadatkom da se stara o kontroli mera. Na čelu te službe bio je glavni kontrolor, kao najviši tehnički organ za mere, a pregled i žigosanje merila vršili su kontrolori u okruzima i srezovima.

1873.

1879.

1879.

Srbija je vrlo brzo shvatila da se metarske mere ne mogu „uvesti u život“ bez pramera prvog reda. Znajući da zemlje potpisnice Metarske konvencije mogu da dođu do najtačnijih pramera dužine i mase, Kneževina Srbija je 30. oktobra 1879. pristupila Metarskoj konvenciji.

1891.

1891.

Na Prvoj generalnoj konferenciji za tegove i mere (CGPM) države članice su pozvane da preuzmu prototipove metra i kilograma. Prototipovi koji su raspoređeni Srbiji bili su Prototype du metre No 30 i Prototype du kilogramme No 11. Kraljevina Srbija je preuzela od BIPM svoje prve pramere prvog reda (prototipove) 16. avgusta 1891. godine. Metar No 30 se čuva u Direkciji za mere i dragocene metale u Beogradu, ali nije više nacionalni etalon, jer je tu ulogu preuzeo laser. Kilogram No 11 je 1925. godine zamenjen protipom kilograma No 29, koji je izgubljen u toku Drugog svetskog rata, a novi (od nerđajućeg čelika) No 33 je nabavljen 1956. godine.

1891.

1919.

1919.

U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919. godine, Uredbom o organizaciji Ministarstva trgovine i industrije osnovan je Odsek za mere i merila koji je imao svoja nadleštva: Kontrole mera u Beogradu i Skoplju, a po potrebi mogao je da ustanovi i nove kontrole u pokrajinskim centrima

1928.

1928.

Narodna skupština Kraljevine SHS donela je 16. maja 1928. Zakon o merama, njihovoj upotrebi u javnom saobraćaju i nadzoru nad njima, Zakon o kontrolisanju izrađevina od zlata, srebra i platine i Zakon o Središnjoj upravi za mere i dragocene metale, o kontrolama mera i dragocenih metala i o kontrolama buradi. Kontrole mera i dragocenih metala su ustanovljene kao područni organi Središne uprave za mere i dragocene metale.

1928.

1947.

1947.

Središna uprava za mere i dragocene metale 1947. godine postaje Savezni ured za mere i dragocene metale.

1955.

1955.

Na međunarodnoj konferenciji u Parizu, 12. oktobra 1955. godine, potpisana je Međunarodna konvencija o ustanovljenju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju, a među državama osnivačima – potpisnicima bila je i FNR Jugoslavija.

1955.

1956.

1956.

Zakonom o saveznim organima uprave, početkom 1956. godine, Savezni ured za mere i dragocene metale postao je Uprava za mere i dragocene metale.

1961.

1961.

Prvi Zakon o mernim jedinicama i merilima u posleratnoj Jugoslaviji donet je u FNR Jugoslaviji 4. novembra 1961. godine. Zakonom je propisana upotreba mernih jedinica Međunarodnog sistema jedinica (SI) koji je upravo donet na 11. Generalnoj konferenciji za tegove i mere (CGPM) iz 1960. godine. Uvedena je obaveza kontrole mera u javnom saobraćaju.

1961.

1966.

1966.

Prvi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala donet je 6. jula 1966. godine i stavljen je u nadležnost Upravi za mere i dragocene metale.

1967.

1967.

Zakonom o saveznim organima uprave i saveznim organizacijama, iz maja 1967. godine, dotadašnja Uprava za mere i dragocene metale postaje samostalna savezna organizacija pod nazivom Savezni zavod za mere i dragocene metale.

1967.

1976. - 1988.

1976. - 1988.

U SFR Jugoslaviji su 1976. godine, a zatim i 1984. godine doneti novi zakoni o mernim jedinicama i merilima, a u SR Jugoslaviji, su 2. novembra 1994. godine, doneta dva zakona: Zakon o mernim jedinicama i merilima i Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala. Zakon o mernim jedinicama i merilima iz 1994. usklađen je sa novim odlukama 19. Generalne konferencije za tegove i mere iz 1991. godine o uvođenju novih predmetaka SI i njihovim oznakama. Izmenama i dopunama Zakona o mernim jedinicama i merilima iz 1998. godine uvodi se postupak akreditovanja laboratorija za pregled radnih etalona, merila i uzoraka referentnih materijala.

2001. - 2003.

2001. - 2003.

Za dopisnog kanditata za članstvo u EUROMET-u primljen je Savezni zavod za mere i dragocene metale 12. septembra 2001. godine. Savezni zavod za mere i dragocene metale potpisao je Memorandum o sporazumu i postao član Udruženja evropskih službi za analizu (AEAO) predmeta od dragocenih metala 12. juna 2002. godine. Aranžman o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti (MRA) potpisao je Savezni zavod za mere i dragocene metale, kao nacionalni metrološki institut države članice Metarske konvencije, 5. decembra 2002. godine. Član Evro-mediteranskog foruma za zakonsku metrologiju (EMLMF) Savezni zavod za mere i dragocene metale potpisao je 16. januara 2003. godine. U državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, 4. februara 2003. godine, Savezni zavod za mere i dragocene metale postaje Zavod za mere i dragocene metale.

2001. - 2003.

2005.

2005.

Član EUROMET-a postao je Zavod za mere i dragocene metale 25. maja 2005. godine. U državnoj zajednici Srbija i Crna Gora 22. oktobra 2005. godine donet je Zakon o metrologiji.

2006. - 2009.

2006. - 2009.

U Republici Srbiji Zavod za mere i dragocene metale od 5. juna 2006. godine nastavlja da radi kao Zavod za mere i dragocene metale. Zavod za mere i dragocene metale potpisao je Izjave o međusobnom poverenju (DoMCs) za R 60 Merne pretvarače i R 76 Neautomatske vage i postao učesnik u Aranžmanu o međusobnom prihvatanju ispitivanja tipa Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (MAA) 7. septembra 2006. godine. Potpisivanjem Pravila EURAMET r.u. u Berlinu Zavod za mere i dragocene metale postao je član osnivač EURAMET e.V., 11. januara 2007. godine. Direkcija za mere i dragocene metale je 15. maja 2007. godine preuzela poslove Zavoda za mere i dragocene metale. Izjavu o međusobnom poverenju (DoMC) za R 49 Vodomeri za merenje hladne pijaće vode i tople vode kao učesnik u MAA potpisala je Direkcija za mere i dragocene metale 7. novembra 2007. godine. Srbija je 24. juna 2008. godine postala pridruženi član Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji (WELMEC).

2006. - 2009.

2010.

2010.

Usvojen je noi Zakon o metrologiji

2011.

2011.

Novi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala stupio je na snagu 4. juna 2011. godine.

2011.

2016.

2016.

Doneti su novi Zakon o metrologiji i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala.

2021.

2021.

Donet novi Zakon o predmetima od dragocenih metala.

2021.

No Internet Connection