Uverenje o odobrenju tipa2

Metrološka svojstva i upotrebljivost tipa merila za namenjenu primenu ispituju se, saglasno odredbama Zakona o metrologiji prema posebnim metrološkim propisima za vrstu merila, čiji se tip odobrava.
Vrste merila, koje podležu obaveznom odobrenju tipa, naznačene su u Pravilniku o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli.

Informacije za korisnike
Postupak odobrenja tipa merila se sprovodi na zahtev domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika,odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača merila.
Ako se utvrdi, da merilo ispunjava propisane metrološke uslove i da je podesno za predviđenu namenu, donosi se odgovarajuće uverenje o odobrenju tipa merila.

Zahtev za odobrenje tipa

Zahtev za odobrenje tipa merila sadrži:

 • firmu i sedište proizvođača merila;
 • firmu i sedište podnosioca zahteva;
 • dokument kojim se ovlašćuje podnosilac zahteva da zastupa proizvođača, u slučaju da se zahtev podnosi preko zastupnika;
 • naziv koje je merilu dao proizvođač;
 • oznaku tipa merila (osnovna oznaka);
 • podatke o vrsti i namenjenoj primeni merila;
 • osnovne podatke o metrološkim svojstvima merila;
 • predlog mesta na kome će se vršiti odobrenje tipa merila.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.
Uz zahtev za odobrenje tipa merila potrebno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse.

Tehnička dokumentacija
Tehnička dokumentacija o merilu sadrži:

 • klasu tačnosti, odnosno granice dozvoljenih odstupanja;
 • merne opsege merila, odnosno nazivne vrednosti;
 • referentne uslove i nazivne opsege upotrebe;
 • tehnički opis osnovnih karakteristika konstrukcije i funkcionalnosti merila;
 • crtež, kinematsku šemu, odnosno šemu spajanja i fotografije merila, pogodne za umnožavanje, na osnovu kojih se može identifikovati merilo;
 • podatke o softveru za merila koja kontroliše softver i na osnovu kojih se mogu identifikovati zahtevi koji se odnose na funkcionalnost softvera u merilima;
 • predlog natpisa i oznaka na merilu;
 • predlog o vrstama i mestima stavljanja žigova;
 • uputstvo proizvođača o načinu upotrebe merila;
 • rezultate ispitivanja merila koje je obavio proizvođač merila;
 • za uvezena merila, isprave koje odgovaraju uverenju o odobrenju tipa merila koje su izdali nadležni organi u inostranstvu.

Uzorak merila

Uzorak merila koji se podnosi na odobrenje tipa sadrži najmanje jedan primerak novog merila. Na zahtev Direkcije podnosilac zahteva dužan je da dostavi potreban broj primeraka novih merila, zavisno od vrste i principa rada merila čiji se tip odobrava.

Administrativna taksa
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: administrativna taksa za ispitivanje tipa merila
Iznos: 380,00 + (380,00 x broj uverenja)
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020,19/2021,10/2022,144/2022 i 25/2023)

No Internet Connection