UverenjeOEtaloniranju

 

Etaloniranje je skup postupaka kojima se, u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina koje pokazuje merilo ili merni sistem, ili vrednosti koje predstavlja materijalizovana mera ili referenti materijal, i odgovarajućih vrednosti ostvarenih etalonima.
Direkcija za mere i dragocene metale, kao nadležan državni organ za uspostavljanje sledivosti rezultata merenja u Srbiji, vrši etaloniranja etalona i merila da bi se prenela vrednost jedinice neke fizičke veličine sa što je moguće manjom mernom nesigurnošću. U zavisnosti od razgranatosti mreže akreditovanih laboratorija za etaloniranje, različit je i nivo mernih sredstava, koji je obuhvaćen etaloniranjem u pojedinim laboratorijama Direkcije. Tamo gde ne postoje akreditovane laboratorije za etaloniranje određenih vrsta merila, odgovarajuće laboratorije Direkcije vrše etaloniranja tih vrsta merila.
Kako etaloniranje može da obuhvata i određivanje nekih drugih metroloških svojstava, kao što je dejstvo uticajnih veličina, kod obraćanja Direkciji zainteresovani treba da jasno preciziraju šta je ono što etaloniranjem hoće da se dobije. Pored popunjavanja predviđenog obrasca, koga možete pronaći ovde, najbolje je da se korisnik usluga Direkcije direktno obrati nadležnom metrologu, da bi dobio potpun uvid u mogućnosti etaloniranja i za njega najpogodniji način kako da se obavi etaloniranje. Pored standardnih usluga koje laboratorije Direkcije pružaju klijentima, mogući su i dogovori u slučaju specijalnih zahteva kod etaloniranja.

Uz zahtev za etaloniranje potrebno je priložiti dokaz o uplati adminstrativne takse.


Administrativna taksa za etaloniranje

Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: administrativna taksa
Iznos: 380,00 dinara + [380,00 dinara x (broj uverenja)]Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019 i 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 i 25/2023).

No Internet Connection