Decimalni umnošci i decimalni delovi mernih jedinica obrazuju se stavljanjem predmetaka, usvojenih na međunarodnom nivou, ispred mernih jedinica.

Naziv Oznaka Brojna vrednost
jota Y 1024
zeta Z 1021
eksa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2
mili m 10-3
mikro m 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
ato a 10-18
zepto z 10-21
jokto y 10-24

Nazivi i oznake decimalnih umnožaka i delova jedinice mase obrazuju se stavljanjem predmetaka ispred naziva "gram" i njihovih oznaka ispred oznake "g".
Ako je izvedena jedinica izražena u obliku količnika, njeni decimalni umnošci ili delovi se mogu odrediti pridodavanjem predmetka jedinici u brojiocu ili imeniocu, ili u oba.
Upotreba kombinovanih predmetaka, odnosno predmetaka obrazovanih stavljanjem jednog uz drugi nekoliko gore navedenih predmetaka, nije dozvoljena, tj. ispred merne jedinice može se upotrebiti samo jedan predmetak SI.
Nazivi i oznake nekih decimalnih umnožaka i delova jedinica SI koji se posebno dozvoljavaju:

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka Vrednost
zapremina litar l ili L* 1 l = 1 dm3 =10-3 m3
masa tona t 1 t = 1 Mg =10kg
pritisak bar bar 1 bar = 10Pa
* Dve oznake "l" i "L" se ravnopravno mogu koristiti za jedinicu litar (Šesnaesta CGPM (1979), odluka 6)

Međunarodno usvojeni nazivi predmetaka i njihovih oznaka mogu se upotrebljavati zajedno sa jedinicama i oznakama iz prethodne tabele.

No Internet Connection