Конкурси

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место инспектора за метролошки надзор I, у звању самостални саветник, Одсек за метролошку инспекцију Београд, Сектор за контролу и надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Координира и спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области примене Закона о метрологији и других прописа из области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; поступа по представкама, извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештeња странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога и иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, менаџмента и бизниса, машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, математичке науке или физичке науке на основним академским студијама, у обиму од 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Руководилац Групе – инспектор I, у звању самостални саветник, Група за метролошку инспекцију Ниш, Сектор за контролу и надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; координира и спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области примене Закона о метрологији и других прописа из области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршeним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога и иницијатива за измене и доношење нових прописа и обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада:
- за радно место под бројем 1: Београд, Мике Аласа 14.
- за радно место под бројем 2: Ниш, Боже Јанковића 32

IV Врста радног односа:
радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила и Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

• „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писaно).
У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција:
Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила и Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс
Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За интерни конкурс ”.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:
Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, од 10:00 до 13:00 часова.

VIII Датум оглашавања:
28. јул 2021. године

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс
је осам дана и почиње да тече 29. јула 2021. године и истиче 5. августа 2021. године.

X Пријава на интерни конкурс
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровимa www.suk.gov.rs интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.rs или у штампаној верзији на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.
Чланом 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописано је да лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 6. истог члана Закона прописано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да полаже инспектор који је на дан ступања на снагу овог закона имао најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном испиту за инспектора.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа:
кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 10. августа 2021. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2, Палата „Србијаˮ (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в. д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО 214 - ИНСПЕКТОР ЗА МЕТРОЛОШКИ НАДЗОР БЕОГРАД
WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО 223 - РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА МЕТРОЛОШКУ ИНСПЕКЦИЈУ НИШ

Закон о инспекцијском надзору
Закон о метрологији
Уредба о вршењу метролошког надзора
Правилник о врстама, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила и
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9482/2020 од 27. новембра 2020. године, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА I Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место инспектора за надзор над тржиштем и метролошки надзор, звање саветник, у Одсеку за контролу и надзор Крушевац, Сектор за контролу и надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља надзор над тржиштем и метролошки надзор над употребом законских мерних јединица и над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила и спроводи методе и поступке за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; припрема планове метролошког надзора; сарађује са инспекцијским органима и другим лицима ради пружања помоћи у обављању послова надзора над тржиштем и метролошког надзора; прати правилност и ажурност рада у примени прописа и поступака приликом вршења надзора над тржиштем и метролошког надзора; обавља испитивања и контролисања у вези са вршењем метролошког надзора; покреће измене и доношење прописа из области вршења метролошког надзора и учествује у њиховој припреми; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, математичке науке или физичке науке или научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа:
Радно место се попуњава заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада:
Место рада је Крушевац, Трг деспота Стефана 22.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима се у изборном поступку за изршилачко радно место прво проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за извршилачко радно место проверавају се:
1- Опште функционалне компетенције, и то:

• „Организација и рад државних органа РСˮ – провераваће се путем теста (писмено);

• „Дигитална писменостˮ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);

• „Пословна комуникацијаˮ – провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

2 – Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

- посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) – провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се путем симулације (писмено).

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

3 – Провера понашајних компетенција за извршилачко радно место:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

4 – Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачко радно место:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.

VII Пријава на јавни конкурс:
Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс:
Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.

IX Лица која су задужена за давање обавештења:
Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

X Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит), док кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (уколико кандидат има положен испит за инспектора); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XII Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 3. фебруара 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, почев од 3. фебруара 2021. године, о чему ће кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од заснивања радног односа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту/ уверење о положеном испиту за инспектора. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО ИНСПЕКТОРА ЗА НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ И МЕТРОЛОШКИ НАДЗОР

 Закон о инспекцијском надзору
Закон о метрологији
Уредба о вршењу метролошког надзора
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

WordIkonica Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству привреде - Дирекцији за мере и драгоцене метале
WordIkonica Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место метролога за напон и струју у звању саветника, Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, Сектор за развој метрологије у Дирекцији за мере и драгоцене метале – 1 извршилац
WordIkonica Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место за персоналне послове, звање референт у Одсеку за послове људских ресурса и правне послове, Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно – оперативне и информатичке послове, 1 извршилац

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5910/2020 од 30. јула 2020. године, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА I Орган у коме се попуњавају радна места::
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.:
II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место метролога за напон и струју, звање саветник у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, Сектор за развој метрологије, 1 извршилац.
Опис послова: Учествује у остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије у области једносмерног електричног напона и струје; учествује у развијању, успостављању, примени и унапређењу метода еталонирања за преношење вредности јединица једносмерног електричног напона и струје; учествује у обезбеђивању следивости националног еталона до међународног нивоа; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; учествује у пројектима ЕURAMET; обавља еталонирања и испитивања типа и покреће израду и измену прописа и процедура; обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; спроводи међулабораторијска и билатерална поређења;обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
2. Радно место за персоналне послове, звање референт у Одсеку за послове људских ресурса и правне послове, Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно – оперативне и информатичке послове, 1 извршилац.
Опис послова: Обрађује документацију ради израде појединачних аката; води матичне књиге из области радних односа, стара се о досијеима државних службеника и намештеника; обрађује документацију неопходну за подношење пријава и одјава државних службеника и намештеника; припрема уверења и потврде за државне службенике и намештенике на основу службене евиденције, стара се о кадровској бази података и води персоналне и друге евиденције из oбласти радних односа; припрема документацију у вези са повредама на раду државних службеника и намештеника, привремене спречености за рад ради остваривања права из радног односа; стара се о осигурању државних службеника и намештеника и имовине Дирекције; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног или економског смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа:
Радна места се попуњавају заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада за оба радна места:
Београд, Мике Аласа 14.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима се у изборном поступку за оба изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за оба извршилачка радна места проверавају се:
1- Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РСˮ – провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменостˮ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• „Пословна комуникацијаˮ – провераваће се путем симулације (писмено)
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
2 – Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, међународна упутства (EURAMET; WELMEC) и OIML документа и препоруке за мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из надлежности унутрашње јединице) - провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада административних послова - (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција), провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о државној управи) - провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о државним службеницима, Закон о раду, Посебан колективни уговор за државне органе) провераваће се писано путем симулације.
3 – Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места::
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
4 – Интервју са комисијом и вредновање кандидата за оба извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
VI Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс:
Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс:
Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења:
Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.
X Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
XII Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 5. јануара 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, почев од 5. јануара 2021. године, о чему ће кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА МЕТРОЛОГА ЗА НАПОН И СТРУЈУ У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 16.12.2020.
WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 16.12.2020.

Закон о метрологији ("Службени гласник РС" 15/2016).
Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе ("Сл. гласник РС", бр. 43/2011)
Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон)
Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018)
Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", бр. 38/2019 и 55/2020)
Calibration Guide EURAMET cg-15 Version 3.0 (02/2015) GUIDELINES ON THE CALIBRATION OF DIGITAL MULTIMETERS

 

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6790/2020 од 27. августа 2020. године, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧОГ РАДНОГ МЕСТА I Орган у коме се попуњава раднo местo:
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место контролора за електрична мерила, звање референт у Одсеку за оверавање мерила, Сектор за контролу и надзор, 1 извршилац.

Опис послова: Обавља оверавање електричних мерила у службеним просторијама и ван службених просторија; проверава истоветност електричних мерила са одобреним типом мерила и извештава о евентуалним утврђеним неусклађеностима; учествује у вођењу евиденције и регистара оверених мерила; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема електро смера, најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа:
Радно место се попуњава заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада:
Mесто рада је Ниш, Генерала Боже Јанковића 32.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима се у изборном поступку за изршилачкo раднo местo прво проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за извршилачкo раднo местo проверавају се:
1- Опште функционалне компетенције, и то:

• „Организација и рад државних органа РСˮ – провераваће се путем теста (писмено)

• „Дигитална писменостˮ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)

• „Пословна комуникацијаˮ – провераваће се путем симулације (писмено)

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција за област рада административних послова (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) – провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, Правилник о начину ванредног прегледа мерила) провераваће се путем симулације (писмено).

3 – Провера понашајних компетенција за извршилачко радно место:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

4 – Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачкo раднo местo:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.

VII Пријава на јавни конкурс:
Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс:
Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.

IX Лица која су задужена за давање обавештења:
Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

X Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XII Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 21. октобра 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, почев од 21. октобра 2020. године, о чему ће кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО КОНТРОЛОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА МЕРИЛА

Закон о метрологији("Службени гласник РС" 15/2016).
Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила ("Службени гласник РС" 71/2017).
Правилник о начину ванредног прегледа мерила ("Службени гласник РС" 112/2017)

WordIkonica Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место инспектора за метролошки надзор – координатор у звању самосталног саветника у Одсеку за контролу и надзор Крушевац, Сектор за контролу и надзор у Дирекцији за мере и драгоцене метале
WordIkonica Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству привреде - Дирекцији за мере и драгоцене метале

07.10.2020.
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6790/2020 од 27. августа 2020. године, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА I Орган у коме се попуњавају радна места:

Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место инспектора за метролошки надзор - координатор, звање самостални саветник у Одсеку за контролу и надзор Крушевац, Сектор за контролу и надзор, 1 извршилац.

Опис послова: Организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; сарађује са надлежним инспекцијски органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место контролора за електрична мерила, звање референт у Одсеку за оверавање мерила, Сектор за контролу и надзор, 1 извршилац.

Опис послова: Обавља оверавање електричних мерила у службеним просторијама и ван службених просторија; проверава истоветност електричних мерила са одобреним типом мерила и извештава о евентуалним утврђеним неусклађеностима; учествује у вођењу евиденције и регистара оверених мерила; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема електро смера, најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа:

Радна места се попуњавају заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада:

За радно место под бројем 1. место рада је Крушевац, Трг деспота Стефана 22.

За радно место под бројем 2. место рада је Ниш, Генерала Боже Јанковића 32.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима се у изборном поступку за оба изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за оба извршилачка радна места проверавају се:

1- Опште функционалне компетенције, и то:

• „Организација и рад државних органа РСˮ – провераваће се путем теста (писмено)

• „Дигитална писменостˮ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)

• „Пословна комуникацијаˮ – провераваће се путем симулације (писмено)

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) – провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о начину вршења метролошког надзора, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада административних послова (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) – провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, Правилник о начину ванредног прегледа мерила) провераваће се путем симулације (писмено).

3 – Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

4 – Интервју са комисијом и вредновање кандидата за оба извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.

VII Пријава на јавни конкурс:

Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс:

Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.

IX Лица која су задужена за давање обавештења:

Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

X Општи услови за запослење:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радно место под бројем 1.).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XII Рок за подношење доказа:

Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 21. октобра 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, почев од 21. октобра 2020. године, о чему ће кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:

Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од заснивања радног односа (ова напомена се односи само за радно место под бројем 1.).

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО ИНСПЕКТОРА ЗА МЕТРОЛОШКИ НАДЗОР
WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО КОНТРОЛОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА МЕРИЛА

Закон о метрологији ("Службени гласник РС" 15/2016).
Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/15, 44/18-др.закон И 95/18)
Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила ("Службени гласник РС" 71/2017).
Правилник о начину ванредног прегледа мерила ("Службени гласник РС" 112/2017)
Уредба о вршењу метролошког надзора ("Службени гласник РС" 79/2017)
Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли ("Службени гласник РС" 13/2018, 45/2019 и 93/2020)

WordIkonica Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству привреде - Дирекцији за мере и драгоцене метале

09.09.2020.
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5910/2020 од 30. јула 2020. године, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ I Орган у коме се попуњавају радна места::

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.:

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место метролога за напон и струју, звање саветник у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, Сектор за развој метрологије, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије у области једносмерног електричног напона и струје; учествује у развијању, успостављању, примени и унапређењу метода еталонирања за преношење вредности јединица једносмерног електричног напона и струје; учествује у обезбеђивању следивости националног еталона до међународног нивоа; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; учествује у пројектима ЕURAMET; обавља еталонирања и испитивања типа и покреће израду и измену прописа и процедура; обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; спроводи међулабораторијска и билатерална поређења;обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за персоналне послове, звање референт у Одсеку за послове људских ресурса и правне послове, Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно – оперативне и информатичке послове, 1 извршилац.

Опис послова: Обрађује документацију ради израде појединачних аката; води матичне књиге из области радних односа, стара се о досијеима државних службеника и намештеника; обрађује документацију неопходну за подношење пријава и одјава државних службеника и намештеника; припрема уверења и потврде за државне службенике и намештенике на основу службене евиденције, стара се о кадровској бази података и води персоналне и друге евиденције из oбласти радних односа; припрема документацију у вези са повредама на раду државних службеника и намештеника, привремене спречености за рад ради остваривања права из радног односа; стара се о осигурању државних службеника и намештеника и имовине Дирекције; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или економског смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа:

Радна места се попуњавају заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада за оба радна места:

Београд, Мике Аласа 14.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима се у изборном поступку за оба изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за оба извршилачка радна места проверавају се:

1- Опште функционалне компетенције, и то:

• „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено)

• „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)

• „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

2 – Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, међународна упутства (EURAMET; WELMEC) и OIML документа и препоруке за мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из надлежности унутрашње јединице) - провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада административних послова - (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција), провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о државној управи) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о државним службеницима, Закон о раду, Посебан колективни уговор за државне органе) провераваће се писано путем симулације.

3 – Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места::

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

4 – Интервју са комисијом и вредновање кандидата за оба извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.

VII Пријава на јавни конкурс:

Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс:

Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.

IX Лица која су задужена за давање обавештења:

Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

X Општи услови за запослење:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XII Рок за подношење доказа:

Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд,.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 18. септембра 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, почев од 18. септембра 2020. године, о чему ће кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:

Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА МЕТРОЛОГА ЗА НАПОН И СТРУЈУ У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 09.09.2020.
WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 09.09.2020.

Закон о метрологији ("Службени гласник РС" 15/2016).
Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе ("Сл. гласник РС", бр. 43/2011)
Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон)
Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018)
Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", бр. 38/2019 и 55/2020)
Calibration Guide EURAMET cg-15 Version 3.0 (02/2015) GUIDELINES ON THE CALIBRATION OF DIGITAL MULTIMETERS

WordIkonica Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству привреде - Дирекцији за мере и драгоцене метале
WordIkonica ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР на радно место за руководиоца Групе за финансијске послове, у звању самосталног саветника, Група за финансијске послове у Дирекцији за мере и драгоцене метале

20.08.2020.
На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радно место које се попуњава:

1. Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за финансијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; припрема предлог Финансијског плана Дирекције и учествује у припреми прописа којима се утврђују накнаде за услуге из надлежности Дирекције, као и Плана јавних набавки; контролише и прати спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава и прати реализацију буџета у складу са одобреним месечним квотама; прати остваривање прихода Дирекције и обавља контролу редовног и благовременог извршавања финансијских обавеза; контролише финансијску документацију са захтевима за плаћање и податке за исплату зарада запослених, трошкова за службена путовања обезбеђујући благовремени обрачун зарада и других примања запослених као и благовремено плаћање обавеза Дирекције; прати и анализира трошкове и припрема податке за израду предрачуна расхода и прихода, периодичних и завршног рачуна; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14.

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера општих функционалних компетенција:

• „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима), провераваће се усмено путем симулације;

Посебна функционална компетенција за област рада финансијско – материјални послови (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника и намештеника) - провераваће се писано путем симулације;
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Провера понашајних компетенција: Управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима - обавиће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Обрасци пријава на конкурс шаљу се поштом или непосредно на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За интерни конкурс“.

VII Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

VIII Датум оглашавања: 20. август 2020. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкус је осам дана и почиње да тече 21. августа 2020. године и истиче 28. августа 2020. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Дирекције.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), почев од 7. септембра 2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које су навели у својим обрасцима пријава.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу: На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
Закон о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 63/2006 - испр., 115/2006 - испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018)

 

WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
WordIkonica Листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор по интерном конкурсу од 13.02.2020. године.13.02.2020.

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места::

Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место метролога за време, фреквенцију и дистрибуцију времена, у звању самостални саветник, Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, Сектор за развој метрологије - 1 извршилац.

Опис послова: Ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталонa Републике Србије времена и фреквенције и националнe временскe скалe УТЦ Дирекције и предусловима за њену дистрибуцију и контролу дистрибуције и учествује у обезбеђивању следивости тих еталона до међународног нивоа; успоставља, спроводи и остварује методе еталонирања и испитивања у области времена, фреквенције; учествује у обезбеђивању система дистрибуције времена; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења и у пројектима и раду ЕURAMET и других регионалних организација; обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља еталонирања и испитивања мерила и учествује у измени прописа и процедура; организује и спроводи међулабораторијска и билатерална поређења; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место метролога за запремину и проток, у звању самостални саветник, Група за запремину и проток, Сектор за развој метрологије - 1 извршилац.

Опис послова: Остварује, чува, одржава и усавршава еталоне Републике Србије запремине и протока течности; обавља еталонирања и испитивања; примењује методе еталонирања за преношење вредности јединица запремине и протока течности и обезбеђује следивост еталона Републике Србије до међународног нивоа; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; покреће израду и измену прописа и процедура и обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, технолошког инжењерства, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за контролу и надзор Зрењанин, Сектор за контролу и надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада:

Београд, Мике Аласа 14, за радна места под редним бројем 1. и 2.
Зрењанин, Јеврејска 14, за радно место под редним бројем 3.

IV Врста радног односа:

радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, међународна упутства (ЕURAMET, WELMEC) и ОIML документа и препоруке за мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из надлежности унутрашње јединице) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, међународна упутства (ЕURAMET, WELMEC) и ОIML документа и препоруке за мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из надлежности унутрашње јединице) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 3:

Провера општих функционалних компетенција:

„Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено).

„Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

„Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада – послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се писано путем симулацијe.

Посебна функционална компетенција за област рада – инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радо место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд са назнаком „За интерни конкурс“.

VII Лицa којa су задужена за давање обавештења : Вања Радојевић Милошевић и Соња Милојковић, контакт телефони: 011 20 24 432 и 011 20 24 433 од 10:00 до 13:00 часова.

VIII Датум оглашавања: 13. фебруар 2020. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 14. фебруара 2020. године и истиче 21. фебруара 2020. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, интернет презентацији Дирекције за мере и драгоценне метале или у штампаној верзији на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 3. текста огласа о интерном конкурсу, поред наведених доказа прилажу и оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за инспектора.

Уколико изабрани кандидат нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа, сходно члану 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном испиту за инспектора.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 27. фебруара 2020. године.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата „Србија”, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом обавиће се у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу: На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА МЕТРОЛОГА ЗА ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВРЕМЕНА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 13.02.2020.
WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА МЕТРОЛОГА ЗА ЗАПРЕМИНУ И ПРОТОК У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 13.02.2020.
WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА РУКОВОДИОЦА ГРУПЕ ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР ЗРЕЊАНИН У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 13.02.2020.
WordIkonica СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ПРЕМА ШИФРАМА

Закон о метрологији ("Службени гласник РС" 15/2016).
Уредба о вршењу метролошког надзора ("Службени гласник РС", број 79/17).
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли (“Службени гласник РС”, бр. 13/18 и 45/19)
Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/15, 44/18-др.закон И 95/18)
Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе ("Службени гласник РС" 15/2016).
“Metrology – in short” 3rd edition ("Службени гласник РС" 15/2016).
EURAMET G-GNP-GUI-004 Guide on Comparisons ("Службени гласник РС" 15/2016).
EURAMET I-CAL-GUI-019 Calibration Guide No. 19 ver 3 ("Службени гласник РС" 15/2016).

WordIkonica ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР
WordIkonica Листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор по интерном конкурсу од 30.10.2019. године.

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

I Орган у коме се попуњава радно место:

Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд

II Радно место које се попуњава:

1. Руководилац Групе, у звању виши саветник, Група за сертификацију - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; израђује студије, елаборате, анализе и пројекте који служе као стручна основа за планирање и спровођење сертификовања, одобравања типа мерила и сертификовања система менаџмента квалитетом из делокруга Дирекције; успоставља, примењује, одржава и унапређује систем сертификовања и обавља оцењивања усаглашености мерила са прописаним захтевима; припрема сертификате и уверења о одобрењу типа и води евиденцију; прати и проучава међународне и европске стандарде и прописе и покреће израду и измену прописа који се односе на захтеве за сертификацију, оцењивање усаглашености и одобрење типа мерила и учествује у припреми; учествује у раду међународних и европских организација у питањима из делокруга Групе; координира послове који се односе на одржавање интегрисаног система менаџмента; сарађује са институцијама у земљи и иностранству и припрема информације од јавног интереса; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, технолошког инжењерства, физичке науке, физичкохемијске науке, организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада:

Београд, Мике Аласа 14.

IV Врста радног односа:

радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера општих функционалних компетенција:

„Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено).

„Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

„Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се путем писмене симулације;

Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писмене симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем писмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс:

Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на адресу Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII Лицa којa су задужена за давање обавештења:

Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/202-4432 и Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

VIII Датум оглашавања: 30. октобар 2019. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 31. октобра 2019. године и истиче 7. новембра 2019. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Дирекције за мере и драгоцене метале.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 18. новембра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата „Србија”, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд (источно крило).

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 30.10.2019.
WordIkonica СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ПРЕМА ШИФРАМА

Закон о метрологији ("Службени гласник РС" 15/2016).

No Internet Connection