Vesti

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jasmina Lazarević, metrolog u Grupi za električne veličine, učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju (EURAMET TC-IM) koji je održan 15. i 16. marta 2023. godine hibridno.
Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Češke (ČMI). Sastanak je održan u Pragu, uz učešće predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI).
Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o aktuelnim projektima za razvoj digitalnih sertifikata, izradi vodiča za etaloniranje, novostima u radu EURAMET, aktivnostima u okviru EURAMET Capacity Building i unapređenja platforme za transfer znanja (e-learning) postavljenoj na sajtu BIPM.
Prezentovani su i projekti koji su u toku, kao što su projekat o bilateralnim poređenjima i trenutno aktuelan “Early career training”.
I u daljem radu Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju očekuju se predlozi i inicijativa za nove projekte koji će doprineti daljem razvoju metrologije.

Dana 20. marta 2023. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je novu mogućnost etaloniranja i merenja (CMC) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti mase i srodnih veličina, podoblasti gustine, u bazi podataka КCDB 2.0.
Po prvi put objavljene su merne mogućnosti etaloniranja areometara Кukovom metodom (pomoću hidrostatičke vage) za opseg gustine [600 do 2000] kg/m3 na 20 °C.
Više informacija u vezi CMC iz oblasti gustine možete naći u BIPM bazi КCDB.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId0abb5dbd90

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u 2023. godini počinje 26. marta 2023. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.

Medije

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti akustike, podoblast akustički kalibratori: 1. Etaloniranje akustičkih kalibratora Sva zainteresovana pravna lica koja žele da učestvuju u pomenutom poređenju mogu da podnesu zahtev/prijavu na obrascu Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14 ili na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 31. marta. 2023. godine. DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, sa učesnicama usaglasiti tehnički protokol međulaboratorijskog poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Laboratorije učesnice biće u obavezi da transportuju artefakt do naredne laboratorije učesnice međulaboratorijskog poređenja o sopstvenom trošku i u skladu sa unapred dogovorenim rasporedom iz tehničkog protokola međulaboratorijskog poređenja.
Za učešće u međulaboratorijskom poređenju, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, plaća se republička administrativna taksa, i to: - taksa za zahtev u iznosu od 330,00 dinara. Dokaz o uplati ove takse dostavlja se uz zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju; - taksa za međulaboratorijsko poređenje, po radnom satu, u ukupnom iznosu od 35.000,00 dinara. Ova taksa se plaća nakon podnošenja zahteva, na osnovu naloga za uplatu koji dostavlja DMDM. Navedeni iznosi mogu biti izmenjeni u slučaju izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama.

 

Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Grupa za zapreminu i protok, planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom i podoblast laboratorijska merila od stakla i to: 1. Etaloniranje pipete sa klipom i graduisanog mernog cilindra.

Sva zainteresovana pravna lica koja žele da učestvuju u pomenutom poređenju mogu da podnesu zahtev/prijavu na obrascu Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju (https://www.dmdm.rs/rs/obrasci), na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14 ili na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 28. 02. 2023. godine. Uz zahtev koji se podnosi DMDM, potrebno je priložiti dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 330,00 RSD.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja zahteva, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i nalog za uplatu republičke administrativne takse u iznosu od 35.000,00 RSD.

Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport pipete sa klipom i graduisanog mernog cilindra do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa rasporedom iz tehničkog protokola poređenja.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, Jasmina Zukan Banović i Luka Gažević, metrolozi u Grupi za metrologiju u hemiji,  od 31. januara do 2. februara 2023. godine aktivno su učestvovali u radu EURAMET Tehničkog komiteta za metrologiju u hemiji (EURAMET TC-MC) na sastanaku Potkomiteta za organske i bio analize i Potkomiteta za gasne analize, koji je ove godine održan u Parizu, u Francuskoj.

Sastanku EURAMET TC-MC prisustvovalo je preko 60 eminentnih stručnjaka, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz većine evropskih zemalja. Organizator i domaćin sastanka bio je LNE, Nacionalni metrološki institut Francuske.

Na sastancima su razmatrani izveštaji sa svih podkomiteta u okviru TC-MS, statusi aktuelnih projekata u okviru programa „Evropsko partnerstvo u metrologiji“ (EPM), aktuelnih evropskih metroloških mreža (EMN), projekata vezanih za različite vidove saradnje između nacionalnih metroloških instituta, ključna poređenja, kao i informacije u vezi sa statusom prijavljenih mogućnosti merenja i etaloniranja (CMC).

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProIdb59c7a22cb

U "Sluzbenom glasniku RS", broj 6/23 od 27. januarа 2023. godine  objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima za dobijanje znaka proizvodjaca predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika I znaka zastupnika ,koji je stupio na snagu 28. januara 2023. godine, a pocinje da se primenjuje od 1. februara 2023. godine.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Boban Zarkov, metrolog za optičke veličine, u periodu od 24. do 26. januara 2023. godine učestvovao je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju (EURAMET TC-PR), koji je ove godine održan hibridno u gradu Talinu, u Estoniji.

Organizator sastanaka bio je Nacionalni metrološki institut Moldavije. Sastanku je prisustvovalo 19 učesnika iz nacionalnih metroloških instituta i 11 gostiju iz institucija koje aktivno učestvuju u radu EURAMET TC-PR.

Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o bezbednosti kvantne komunikacije i zaštiti prenosa informacija od uticaja sa strane, rezulatima merenja projekta optičkih osobina aerosola u atmosferi, zatim o rezultatima projekta xRef i xBIRD, koji su imali za cilj određivanje bidirekcionalne refleksione funkcije, kao i bidirekcionalne transitivne funkcije.

Takođe, prezentovani su i rezultati projekta „Metrologija za vremensku modulaciju svetla“, koji ima za cilj da nabroji i objedini vizuelne parametre koji negativo utiču na ljudski vid. Projekat ima normativan karakter, što znači da će na osnovu rezultata projekta biti donesen međunarodni standard.

Učešćem u radu EURAMET TC-PR i podizanjem metrološke obrazovanosti kroz stalne kontakte sa vodećim laboratorijama u svetu, omogućava se bolji i kvalitetniji metrološki rad  laboratorije za optičke veličine i akustiku u Direkciji za mere i dragocene metale, kao i podizanje kvaliteta usluga u oblasti fotometrije i radiometrije.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti#sigProId3a21b420f3

Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenja koji se koriste u zaštiti od jonizujućeg zračenja objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 144/22 od 30. decembra 2022. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dozimetrima („Službeni glasnik RSˮ, broj 9/16). 

No Internet Connection