OBAVEŠTENjE ODSEKA ZA KONTROLU PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

Odsek za kontrolu predmeta od dragocenih metala, Direkcije za mere i dragocene metale obaveštava korisnike svojih usluga da se prijem zahteva vrši elektronskim putem na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

U prilogu mejla (attachment) je potrebno dostaviti sledeće:

 • Skeniran popunjen obrazac odgovarajućeg zahteva;
 • Skeniran dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;
 • Skeniranu prateću dokumentaciju - u zavisnosti od vrste zahteva.

Prilikom slanja mejla, u delu Subject, potrebno je navesti o kojoj vrsti zahteva se radi i ko ga podnosi (npr. Zahtev za ispitivanje i žigosanje – naziv podnosioca).


 Image  znakproizvodjaca2.jpg

Na osnovu Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala i pripadajućih podzakonskih akata, Direkcija za mere i dragocene metale (Direkcija) obavlja sledeće usluge:
 • Određivanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala;
 • Određivanje znaka uvoznika predmeta od dragocenih metala, odnosno zastupnika stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala;
 • Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama;
 • Ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala;
 • Određivanje finoće legura zlata i legura srebra metodama kvantitativne hemijske analize.
Taksa za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast predmeta od dragocenih metala utvrđena je Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 , 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispr, 50/18, 95/18 i 38/19 – usklađeni dinarski iznosi i 86/19 i 90/19-ispr. i 98/20 – usklađeni dinarski iznosi, 144/20 i 62/21 – usklađeni dinarski iznosi).
 

1. Određivanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala

Znak proizvođača određuje se rešenjem koje, na zahtev proizvođača predmeta od dragocenih metala, donosi Direkcija za mere i dragocene metale, i to nakon što utvrdi da podnosilac zahteva ispunjava uslove propisane Pravilnikom o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika. Utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova vrši se u poslovnim prostorijama podnosioca zahteva. Uz Zahtev za dobijanje znaka proizvođača prilažu se:
 • kopija rešenja Agencije za privredne registre
 • kopija potvrde o izvršenoj registraciji i dodeli poreskog identifikacionog broja
 • kopija rešenja o znaku proizvođača, ukoliko se zahtev podnosi za obnavljanje rešenja
 • spisak opreme za proizvodnju predmeta od dragocenih metala i
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.
Obrazac: 
Zahtev za dobijanje znaka proizvođača WordIkonica pdf ikona
Administrativna taksa:
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: administrativna taksa
Iznos: 380,00 din.
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020,19/2021, 10/2022,144/2022 i 25/2023)


2. Određivanje znaka uvoznika predmeta od dragocenih metala, odnosno zastupnika stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala

Na zahtev uvoznika predmeta od dragocenih metala, odnosno zastupnika stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala, Direkcija za mere i dragocene metale određuje znak uvoznika, odnosno zastupnika rešenjem. Rešenje o znaku uvoznika, odnosno zastupnika izdaje se podnosiocu zahteva za koga se utvrdi da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika. Utvrđivanje ispunjenosti uslova propisanih ovim pravilnikom vrši se u poslovnim prostorijama podnosioca zahteva. Uz Zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika prilažu se:

 • kopija rešenja Agencije za privredne registre
 • kopija potvrde o izvršenoj registraciji i dodeli poreskog identifikacionog broja
 • kopija rešenja o znaku uvoznika, odnosno zastupnika, ukoliko se zahtev podnosi za obnavljanje rešenja
 • ovlašćenje za zastupanje prevedeno na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, ukoliko zahtev podnosi zastupnik
 • spisak propisane opreme
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Obrazac:
Zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika WordIkonicapdf ikona

Administrativna taksa:
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: administrativna taksa
Iznos: 380,00 din.
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 i 25/2023)


 

3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama

Na zahtev proizvođača ili uvoznika predmeta od dragocenih metala, odnosno zastupnika stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala, Direkcija za mere i dragocene metale može ispitivati i žigosati predmete od dragocenih metala u njihovim poslovnim prostorijama, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura. Utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova vrši se u poslovnim prostorijama podnosioca zahteva. Ako se utvrdi da odgovarajuće radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje ispunjavaju propisane uslove, podnosiocu zahteva se donosi rešenje o ispunjenosti uslova za ispitivanje i žigosanje u poslovnim prostorijama. Uz Zahtev za utvrđivanje uslova za ispitivanje i žigosanje u poslovnim prostorijama prilažu se:

 • kopija rešenja Agencije za privredne registre
 • kopija potvrde o izvršenoj registraciji i dodeli poreskog identifikacionog broja
 • kopija rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika
 • kopija rešenja o ispunjenosti uslova za ispitivanje i žigosanje u poslovnim prostorijama, ukoliko se zahtev podnosi za obnavljanje rešenja
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Obrazac:
Zahtev za utvrđivanje uslova za ispitivanje i žigosanje u poslovnim prostorijama WordIkonica pdf ikona 
Administrativna taksa:
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: administrativna taksa
Iznos: 380,00 din.
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 i 25/2023)


4. Ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala

Ispitivanje predmeta od dragocenih metala je postupak kojim se utvrđuje usaglašenost tog predmeta sa propisanim zahtevima. Ako se utvrdi da je predmet u saglasnosti sa utisnutom oznakom stepena finoće, kao i da ispunjava i druge propisane zahteve, izvršiće se žigosanje tog predmeta državnim žigom. Ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala sprovodi se na osnovu pisanog zahteva, koji Direkciji za mere i dragocene metale mogu podneti: proizvođač ili uvoznik predmeta od dragocenih metala, zastupnik stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala, državni organ, privredni subjekt, pravna ili fizička lica. Predmeti od dragocenih metala se dostavljaju na ispitivanje i žigosanje se uz popunjen obrazac Zahtev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi. Uz zahtev za ispitivanje i žigosanje predmeta iz uvoza prilaže se i odgovarajuća carinska deklaracija. Ispitivanje i žigosanje se obavlja u službenim prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale ili u poslovnim prostorijama podnosioca zahteva kome je izdato rešenje o ispunjenosti uslova za ispitivanje i žigosanje u poslovnim prostorijama. 

Obrazac: 
Zahtev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala WordIkonica pdf ikona 

Administrativna taksa:
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Administrativna taksa
Iznos: 380,00 dinara
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020,19/2021, 10/2022,144/2022 i 25/2023).


5. Određivanje finoće legura zlata i legura srebra metodama kvantitativne hemijske analize

U Direkciji za mere i dragocene metale se na osnovu podnetog zahteva određuje finoća legura zlata i finoća legura srebra metodama kvantitativne hemijske analize. Zahtev za kvantitativnu hemijsku analizu mogu podneti: proizvođač ili uvoznik predmeta od dragocenih metala, zastupnik stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala, državni organ, privredni subjekt, pravna ili fizička lica. Uz popunjen obrazac zahteva i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi. Za kvantitativnu hemijsku analizu zlata je potrebno dostaviti najmanje 0,75 g uzoraka, a za kvantitativnu hemijsku analizu srebra najmanje 1,5 g uzorka. Nakon izvršene analize, podnosiocu zahteva se izdaje izveštaj sa rezultatom analize, vraća ostatak uzorka, a ukoliko se radi o analizi uzorka legure zlata i ostatak zlata od analize. 

Obrazac: 
Zahtev za kvantitativnu hemijsku analizu WordIkonica pdf ikona 
Administrativna taksa:
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Administrativna taksa
Iznos: 380,00 dinara
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 i 25/2023)

No Internet Connection