Zakon o metrologiji "Službeni glasnik RS" 15/16.
Zakon o predmetima od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 47/21
Zakon o računanju vremena "Službeni list SCG" 20/06
Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II "Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori " 4/20
No Internet Connection