Vesti
  Vesti - 2023
Vesti - 2022 Vesti - 2021
Vesti - 2020 Vesti - 2019
Vesti - 2018 Vesti - 2017
Vesti - 2016 Vesti - 2015
Vesti - 2014 Vesti - 2013
Vesti - 2012 Vesti - 2011
Vesti - 2010 Vesti - 2009
Vesti - 2008 Vesti - 2007
 
Dokumenta
Zakoni koji su prestali da važe
Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", 128/2020)
Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 15/2016)
Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS", 20/2010)
Zakon o metrologiji ("Sl. list SCG", 44/2005)
Zakon o mernim jedinicama i merilima ("Sl. list SRJ", br. 80/94, 83/94 - ispr., 28/96 i 12/98)
Zakon o mernim jedinicama i merilima ("Sl. list SFRJ", br. 9/84)
 
Uredbe koje su prestale da važe
Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Službeni glasnik RS" 43/2011)
Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora ("Službeni glasnik RS" 88/2010)
 
Odluke koje su prestale da važe
Odluka o osnivanju metrološkog saveta ("Službeni glasnik RS" 63/2010)
 
Podzakonski propisi koji su prestali da važe
Pravilnik o metrološkim uslovima za kućišta drumskih i šinskih vaga   "Službeni list SFRJ" 31/87 i 39/90
Pravilnik o metrološkim uslovima za merne mostove drumskih i šinskih vaga   "Službeni list SRJ" 72/99
Pravilnik o metrološkim uslovima za merne pretvarače za merila mase   "Službeni list SRJ" 3/00
Pravilnik o merilima nivoa zvuka     "Službeni glasnik RS" 39/14
Pravilnik o overavanju medicinskih termometara   "Službeni glasnik RS" 88/19
Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila   "Službeni glasnik RS" 71/17
Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga  "Službeni glasnik RS" 90/23
Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju   "Službeni glasnik RS" 119/14 i 111/15 i 117/17 i 50/19
Metrološko uputstvo za pregled položenih cilindričnih rezervoara volumetrsijskom metodom   "Glasnik DMDM" broj 3/05
Pravilnik o metrološkim uslovima za vertikalne cilindrične rezervoare  "Službeni list SFRJ" 3/85
Pravilnik o metrološkim uslovima za položene cilindrične rezervoare "Službeni list SFRJ" 26/81
Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika  "Službeni glasnik RS" 13/2022
Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika  "Službeni glasnik RS" 7/2013
Pravilnik o dozimetrima    "Službeni glasnik RS" 9/16
Pravilnik o načinu uzimanja dragocenih metala   "Službeni glasnik RS" 20/2018
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala   "Službeni glasnik RS" 61/2013 
Metrološko uputstvo za pregled elektronskih brojila električne energije "Glasnik ZMDM" 1/07
Pravilnik o metrološkim uslovima za statička brojila aktivne električne energije, klase tačnosti 1 i 2 "Službeni list SFRJ" 9/92
Metrološko uputstvo za pregled indukcionih brojila električne energije na automatskim i poluautomatskim uređajima "Glasnik SZMDM" 1/83
Metrološko uputstvo za pregled indukcionih brojila električne energije "Glasnik SZMDM" 1/83
Pravilnik o metrološkim uslovima za indukciona brojila za električnu energiju "Službeni list SFRJ" 54/89
Pravilnik o metrološkim uslovima za statička brojila aktivne električne energije, klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S "Službeni list SFRJ" 28/89
Metrološko uputstvo za pregled merila toplotne energije "Glasnik ZMDM" 1/01
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila toplotne energije "Službeni list SRJ" 9/01
Metrološko uputstvo za pregled analizatora gasova "Glasnik SZMDM" 4/89
Pravilnik o metrološkim uslovima za analizatore gasova koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije "Službeni list SFRJ" 48/85 i 83/87
Metrološko uputstvo za pregled merila mase – vage za merenje vozila u pokretu "Glasnik SZMDM" 4/86
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase – vage za merenje vozila u pokretu "Službeni list SFRJ" 33/84
Metrološko uputstvo za pregled merila mase – automatske vage na transportnoj traci, klasa tačnosti 1 i 2 "Glasnik SZMDM" 2/90
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase – automatske vage na transportnoj traci, klase tačnosti 1 i 2 "Službeni list SFRJ" 64/89
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase – automatske vage sa sabiranjem diskontinuiranih rezultatat merenja "Službeni list SFRJ" 59/87
Metrološko uputstvo za pregled merila mase – vage sa automatskim funkcionisanjem "Glasnik SZMDM" 2/94
Pravilnik o metrološkim uslovima za vage sa automatskim funkconisanjem "Službeni list SFRJ" 59/87
Metrološko uputstvo za pregled gasomera "Glasnik ZMDM" 2/00
Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila za zapreminu gasa "Službeni list SRJ'' 45/98
Metrološko uputstvo za pregled korektora "Glasnik SZMDM" 4/87
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila koja koriguju zapreminu proteklog gasa       "Službeni list SFRJ" 9/85 i 8/86
Metrološko uputstvo za pregled vodomera        "Glasnik SZMDM" 2/90
Pravilnik o metrološkim uslovima za vodomere      "Službeni list SFRJ" 51/86
Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila zapremine tečnosti sa posrednim načinom merenja          "Službeni list SFRJ" 7/92
Metrološko uputstvo za pregled sprava za merenje tečnih goriva            "Glasnik SZMDM" broj 4/84
Pravilnik o metrološkim uslovima za sprave za merenje tečnih goriva      "Službeni list SFRJ" 48/85 i 20/86
Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila zapremine za razne tečnosti, sa neposrednim merenjem zapremine "Službeni list SFRJ" 11/85
Metrološko uputstvo za pregled protočnih merila zapremine koja se nalaze u mernom sklopu, na mestu korišćenja pomoću radnih etalon posuda "Glasnik ZMDM" 2/94
Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila zapremine za razne tečnosti koja se nalaze u mernom sklopu     "Službeni list SFRJ" 9/85
Metrološko uputstvo za pregled taksimetara     "Glasnik SZMDM" 1/86
Pravilnik o metrološkim uslovima za taksimetre     "Službeni list SFRJ" 9/85
Metrološko uputstvo za pregled mašina za merenje dužine žice i kabla      "Glasnik SZMDM" 1/86
Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za merenje dužine žice i kabla     "Službeni list SFRJ" 51/86
Metrološko uputstvo za pregled mernih letava koje služe za merenje nivoa tečnih goriva    "Glasnik SZMDM" 1/83
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila dužine opšte namene   "Službeni list SFRJ" 18/88 i 26/90
Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije "Službeni glasnik RS" 66/15
Pravilnik o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznaci finoće "Službeni glasnik RS" 54/2012
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli "Službeni glasnik RS" br. 37/21
Pravilnik o načinu priznavanja inostranih žigova na predmetima od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 9/2012
Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 7/2013
Spisak srpskih standarda iz oblasti merila "Službeni glasnik RS" 39/2014
Spisak normativnih dokumenata iz oblasti merila "Službeni glasnik RS" 39/2014
Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije  "Službeni glasnik RS" 54/2012

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura  "Službeni glasnik RS" 106/2013 i 13/2018

Metrološko uputstvo za pregled merila električne otpornosti izolacije   "Glasnik ZMDM" 1/98
Metrološko uputstvo za pregled instrumenata za merenje otpornosti petlje   "Glasnik SZMDM" 2/84
Pravilnik o regloskopima  "Službeni glasnik RS" 26/2015 i 49/2015
Pravilnik o načinu vršenja kontrole i stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubno-protetske predmete "Službeni list SRJ" 8/1995
Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 35/2013
Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura "Službeni glasnik RS" 116/2013
Pravilnik o metrološkim uslovima za autocisterne, vagon cisterne i prenosive cisterne "Službeni list SFRJ" 51/86
Metrološko uputstvo za pregled autocisterni, vagoncisterni i prenosnih cisterni Glasnik SZMDM, broj 3/88
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli "Službeni glasnik RS" 13/2018, 45/2019 i 93/2020
Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila "Službeni glasnik RS" 9/2014
Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila "Službeni glasnik RS" 86/14
Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije"Službeni glasnik RS" 68/2010, 72/2010 i 50/2013
Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala"Službeni glasnik RS" 50/2013
Pravilnik o manometrima za merenje krvnog pritiska"Službeni glasnik RS" 86/14 i 26/15
Pravilnik o medicinskim termometrima"Službeni glasnik RS" 118/2013 i 86/2014
Pravilnik o metrološkim uslovima za otporne termometre"Službeni glasnik RS" 118/2013 i 86/2014
Pravilnik o metrološkim uslovima za tempoparove"Službeni glasnik RS" 118/2013 i 86/2014
Pravilnik o izmeni pravilnika o metrološkim uslovima za tempoparove"Službeni glasnik RS" 118/2013 i 86/2014
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli"Službeni glasnik RS" 13/2018
Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica "Službeni glasnik RS" 39/14
Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima "Službeni glasnik RS" 43/2013 i 16/2016
Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem "Službeni glasnik RS" 17/13
Pravilnik o uslovima za priznavanje nacionalnih etalona "Službeni glasnik RS" 70/2011
Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja "Službeni glasnik RS" 49/2010 i 110/13
Pravilnik o overavanju merila  "Službeni glasnik RS" 1/2012
Pravilnik o merilima  "Službeni glasnik RS" 63/2013 i 95/2016
Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila "Službeni glasnik RS" 54/2012
Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju ("Službeni glasnik RS" 72/13)
Pravilnik o metrološkim uslovima za regloskope-uređaje za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu "Službeni list SRJ" 37/00
Metrološko uputstvo za pregled regloskopa- uređaja za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu Glasnik ZMDM, 3/00
Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju ("Službeni glasnik RS" 40/09)
Naredba o oznakama finoće na predmetima od dragocenih metala ("Službeni list SRJ" 8/1995; "Službeni list SRJ" 15/2001)
Naredba o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ" 8/1995)
Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje metrološkog nadzora ("Službeni glasnik RS" 17/2009)
Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SCG" 3/2006; "Službeni glasnik RS" 109/2009)
Naredba o vrstama i oblicima žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ" 8/1995)
Pravilnik o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala ("Službeni list SRJ" 8/1995)
Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ" 8/1995)
Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora na predmetima od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS" 17/2009)
Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ" 8/1995)
Pravilnik o uslovima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ" 8/1995)
Pravilnik o metrološkim uslovima za automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima ("Službeni list SFRJ" 76/1990)
Pravilnik o metrološkim uslovima za medicinske električne termometre za kontinuirano merenje temperature ljudskog tela ("Službeni list SFRJ" 18/1990)
Pravilnik o metrološkim uslovima za medicinske električne termometre za merenje maksimalne temperature ljudskog tela ("Službeni list SFRJ" 18/1990)
Pravilnik o metrološkim uslovima za medicinske (humane) termometre ("Službeni list SRJ" 34/1996)
Pravilnik o metrološkim uslovima za (elektronska) statička brojila reaktivne električne energije, klase tačnosti 2 i 3 ("Službeni list SFRJ" 47/1998)
Metrološko uputstvo za pregled medicinskih električnih termometara za kontinuirano merenje temperature ljudskog tela ("Glasnik SZMDM" 2/1990)
Metrološko uputstvo za pregled medicinskih električnih termometara za merenje maksimalne temperature ljudskog tela ("Glasnik SZMDM" 2/1990)
Metrološko uputstvo za pregled medicinskih (humanih) termometara ("Glasnik SZMDM" 3/1996)
Pravilnik o metrološkim uslovima za sprave za određivanje hektolitarske mase žitarica i uljarica ("Službeni list SRJ" 80/94)
Pravilnik o metrološkim uslovima za alkoholometre "Službeni list SFRJ" 6/85
Metrološko uputstvo za pregled alkoholometara Glasnik SZMDM, 2/85
Pravilnik o metrološkim uslovima za vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica "Službeni list SFRJ" 11/93 i 46/93
Metrološko uputstvo za pregled vlagomera za zrna žitarica i semenke uljarica Glasnik SZMDM, 4/88
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila nivoa zvuka "Službeni list SRJ" 27/01
Metrološki postupak za overavanje merila nivoa zvuka za merenje buke u životnoj i radnoj sredini Glasnik DMDM, 2/08
Pravilnik o metrološkim uslovima za manometre za merenje pritiska u pneumaticima "Službeni list SFRJ" 20/86 i 10/87
Metrološko uputstvo za pregled manometara za merenje pritiska u pneumaticima Glasnik SZMDM, 4/92
Pravilnik o metrološkim uslovima za areometre stalne mase "Službeni list SFRJ" 54/85
Metrološko uputstvo za pregled areometara Glasnik SZMDM, 2/85
Pravilnik o metrološkim uslovima za manometre za merenje krvnog pritiska "Službeni list SFRJ" 20/86
Metrološko uputstvo za pregled manometara za merenje krvnog pritiska Glasnik SZMDM, 4/92
Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje sa valjcima za proveru sile kočenja po obodu točkova kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila "Službeni list SFRJ" 31/87
Metrološko uputstvo za pregled uređaja sa valjcima za proveru sile kočenja po obodu točkova kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila Glasnik SZMDM, 4/92
Pravilnik o metrološkim uslovima za automatske refraktometre kojima se meri maseni sadržaj šećera u širi "Službeni list SFRJ" 70/89 i 74/90
Metrološko uputstvo za pregled automatskih refraktometara kojima se meri maseni sadržaj šećera u širi Glasnik SZMDM, 4/89
Pravilnik o metrološkim uslovima za ručne i Abbe refraktometre "Službeni list SRJ" 34/98
Metrološko uputstvo za pregled ručnih i Abbe refraktometara Glasnik SZMDM, 4/98
Pravilnik o metrološkim uslovima za merne transformatore za brojila električne energije "Službeni list SFRJ" 66/84
Metrološko uputstvo za pregled mernih transformatora za brojila električne energije Glasnik SZMDM, 3/83
Pravilnik o metrološkim uslovima za rashladne sudove za mleko (laktofrize), mlekomere i merne sudove "Službeni list SFRJ" 29/91
Metrološko uputstvo za pregled rashladnih sudova za mleko (laktofriza), mlekomera i mernih sudove Glasnik SZMDM, 2/91
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase - vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I), (II), (III) i (IIII) "Službeni list SFRJ" 4/87
Metrološko uputstvo za pregled vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) Glasnik SZMDM 2/81
Metrološko uputstvo za pregled merila mase - vage sa neautomatskim funkcionisanjem maks. merenja preko 9000 kg Glasnik SZMDM 3/83
Metrološko uputstvo za pregled elektromehaničkih merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) sa računarom ili bez računara Glasnik SZMDM 2/85
Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre fotonskog zračenja u zaštiti od zračenja "Službeni list SRJ" 62/98
Metrološko uputstvo za pregled dozimetara fotonskog zračenja u zaštiti od zračenja Glasnik ZMDM, 4/98
Pravilnik o metrološkim uslovima za termoluminescentne dozimetre "Službeni list SRJ" 47/92
Metrološko uputstvo za pregled termoluminescentnih dozimetara Glasnik ZMDM, 4/92 i 1/93
Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa silicijumskom diodom "Službeni list SRJ" 26/95
Metrološko uputstvo za pregled dozimetara sa silicijumskom diodom Glasnik ZMDM, 3/95
Pravilnik o metrološkim uslovima za dozimetre sa jonizacionom komorom "Službeni list SRJ" 6/03
Pravilnik o merilima "Službeni glasnik RS" 63/2013
Pravilnik o načinu ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila i o vođenju registra ovlašćenih tela "Službeni glasnik RS" 89/2010
Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila "Službeni glasnik RS" 89/2010 i 56/2012
Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti "Službeni glasnik RS" 86/2010
Pravilnik o metrološkim uslovima za instrumente za merenje otpornosti petlje "Službeni list SFRJ" 31/84
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije "Službeni list SRJ" 3/98
Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja "Službeni list SRJ" 34/98 i 40/98
Metrološko uputstvo za pregled merila električne otpornosti uzemljenja Glasnik ZMDM, 2-3/99
Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila  "Službeni glasnik RS" 57/2011 i 77/2013
Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo  "Službeni glasnik RS" 58/2011
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila "Službeni glasnik RS" 2/2013
Zakon o mernim jedinicama i merilima "Službeni glasnik SFRJ" 13/1976
 
Interni akti
Godišnji izveštaj meteorološke inspekcije za 2022. godinu
Godišnji izveštaj inspekcije za nadzor nad predmetima od dragocenih metala za 2022. godinu
Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
Plan inspekcije za nadzor nad predmetima od dragocenih metala za 2023. godinu
Plan metrološkog nadzora za 2023. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2022. godinu 
Izveštaj metrološke inspekcije i inspekcije za dragocene metale za 2021. godinu
Plan izvršenja budžeta za 2022. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2010. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2011. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2012. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2013. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2014. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2015. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2016. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2017. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2018. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2019. godinu 
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2020. godinu
Izveštaj o radu Direkcije za mere i dragocene metale za 2021. godinu 
Budžet DMDM - Podaci o prihodima i rashodima za 2012. godinu
Budžet DMDM - Podaci o prihodima i rashodima za 2013. godinu
Budžet DMDM - Podaci o prihodima i rashodima za 2014. godinu
Budžet DMDM - Podaci o prihodima i rashodima za 2015. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2011. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2012. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2013. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2014. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2015. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2016. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2017. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2018. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2020. godinu
Program rada Direkcije za mere i dragocene metale za 2021. godinu
Finansijski plan Direkcije za mere i dragocene metale za 2012. godinu
Finansijski plan Direkcije za mere i dragocene metale za 2013. godinu - Rebalans
Finansijski plan Direkcije za mere i dragocene metale za 2014. godinu
Plan izvršenja budžeta DMDM za 2015. godinu
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja od 6. maja 2011. god.
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja od 17. januara 2012. god.
Izvod iz pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija i privrede od 16. oktobra 2012. godine
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede od 24. januara 2014. godine
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede od 8. marta 2014. godine
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede od 10. oktobra 2014. godine
Program posebnog stručnog usavršavanja za 2016. godinu
Program posebnog stručnog usavršavanja za 2017. godinu
Plan javnih nabavki za 2016. godinu
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede koji je stupio na snagu 20.02.2016. godine
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede koji je stupio na snagu 17.02.2017. godine
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede koji je stupio na snagu 22.11.2018. godine
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu privrede koji je stupio na snagu 20.05.2019. godine
Budžet DMDM za 2016. godinu - Podaci o prihodima i rashodima
Budžet DMDM za 2017. godinu - Podaci o prihodima i rashodima
Plan metrološkog nadzora za 2017. godinu
Plan metrološkog nadzora za 2018. godinu
Plan metrološkog nadzora za 2019. godinu
Plan metrološkog nadzora za 2020. godinu
Plan metrološke inspekcije za 2021. godinu 
Plan metrološkog nadzora za 2022. godinu
Plan inspekcije za nadzor nad predmetima od dragocenih metala za 2021. godinu 
Plan inspekcije za nadzor nad predmetima od dragocenih metala za 2022. godinu
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
Odluka o usvajanju izmene i dopune plana nabavki za 2017. godinu
Plan izvršenja budžeta za 2017. godinu
Izveštaj nadzor za 2017. godinu
Izveštaj nadzor za 2018. godinu
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Izmena plana javnih nabavki 1
Izmena plana javnih nabavki 2
Plan izvršenja budžeta za 2018. godinu
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Plan izvršenja budžeta za 2019. godinu
Program rada Sektora za razvoj metrologije i Grupe za sertifikaciju za 2019. godinu
Plan izvršenja budžeta za 2020. godinu
Prva izmena Plana izvršenja budžeta za 2020. godinu
Druga izmena Plana izvršenja budžeta za 2020. godinu
Pravila o postupku javne nabavke
Plan izvršenja budžeta za 2021. godinu
Izvršenje budžeta za 2019. godinu
Izvršenje budžeta za 2020. godinu
Izvršenje budžeta za 2021. godinu
Izvršenje budžeta za 2022. godinu
Plan izvršenja budžeta za 2023. godinu 
Prva izmena izvršenja budžeta za 2023. godinu
Druga izmena izvršenja budžeta za 2023. godinu 
Treća izmena izvršenja budžeta za 2023. godinu
 
Javne nabavke
Javne nabavke 2020.
 
Informator o radu
Informator o radu DMDM 19.07.2017.
Informator o radu DMDM 31.01.2017.
Informator o radu DMDM 17.10.2016.
Informator o radu DMDM 21.06.2016.
Informator o radu DMDM 12.04.2016.
 
Katalog usluga
Katalog usluga 2014.
Katalog usluga 2016.
Katalog usluga 2016. 9.1
Katalog usluga 2017. 9.2
Katalog usluga 2017. 9.3
Katalog usluga 2018
Katalog usluga 2020. verzija 11
Katalog usluga 2021. verzija 13
Katalog usluga 2022. verzija 14
Katalog usluga 2022. verzija 15
Katalog usluga 2022. verzija 16
Katalog usluga 2022. verzija 17 
 
Konkursi
Interni konkurs objavljen 07.10.2020.
Interni konkurs objavljen 09.09.2020.
Interni konkurs objavljen 20.08.2020.
Interni konkurs objavljen 13.02.2020.
Interni konkurs objavljen 30.10.2019.
Interni konkurs objavljen 05.04.2018.
Javni konkurs objavljen 28.02.2018.
Interni konkurs objavljen 28.02.2018.
Javni konkurs objavljen 17.01.2018.
Javni konkurs objavljen 23.08.2017.
Javni konkurs objavljen 19.10.2016.
Javni konkurs objavljen 27.7.2016.
Javni konkurs objavljen 7.6.2017.
No Internet Connection