V e l i č i n a Osnovna jedinica SI
N a z i v Oznaka
dužina metar m
masa kilogram kg
vreme sekunda* s
električna struja amper A
termodinamička temperatura** kelvin K
količina supstance mol mol
svetlosna jačina (jačina svetlosti) kandela cd

*Dozvoljena je i upotreba naziva "sekund".

  

SI jedinice izražene su preko sedam definisanih konstanti, i to:

  • frekvencije prelaza između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma ΔνCS,
  • brzine svetlosti u vakumu c,
  • Plankove konstante h,
  • elementarnog naelektrisanja e,
  • Bolcmanove konstante k,
  • Avogadrove konstante NA,
  • svetlosne efikasnosti definisanog vidljivog zračenja Kcd

Svaka jedinica definisana je fiksiranjem tačne brojčane vrednosti navedenih konstanti, tako da je proizvod brojčane vrednosti i jedinice jednak vrednosti konstante.brojčana vrednost  

Brojčane vrednosti konstanti i jedinica koje one definišu su sledeće:

konstanta  brojčana vrednost jedinica
ΔVcs 9 192 631 770  Hz
299 792 458 

m s-1

h

6,626 070 15 x 10-34

J s
e

1,602 176 634 x 10-19

C
k

1,380 649 x 10-23

J K-1

NA

6,022 140 76 x 1023

mol-1

Kcd 683  lm W-1

Brojčane vrednosti navedenih sedam konstanti nemaju mernu nesigurnost.

DEFINICIJE OSNOVNIH JEDINICA SI

1. JEDINICA DUŽINE
Jedinica dužine je metar. Metar se definiše preko fiksne brojčane vrednosti brzine svetlosti u vakuumu c koja iznosi 299 792 458, kada je izražena u jedinici m s-1, pri čemu je sekunda definisana preko ΔvCs
(26. Generalna konferencija za tegove i mere- General Conference on Weights and Measures - CGPM (2018))

2. JEDINICA MASE
Jedinica mase je kilogram. Kilogram se definiše preko fiksne brojčane vrednosti Plankove konstante h koja iznosi 6,626 070 15 × 10-34, kada je izražena u jedinici J s, koja je jednaka kg m2 s-1 , pri čemu su metar i sekunda definisani preko c i ΔνCs.
(26. CGPM (2018))

3. JEDINICA VREMENA
Jedinica vremena je sekunda. Sekunda se definiše preko fiksne brojčane vrednosti frekvencije cezijuma ΔνCS, frekvencije prelaza između dva neperturbovana hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133 koja iznosi 9 192 631 770 kada je izražena u jedinici herc (Hz) koja je jednaka s-1 (26. CGPM (2018))

4. JEDINICA ELEKTRIČNE STRUJE
Jedinica električne struje je amper. Amper se definiše preko fiksne brojčane vrednosti elementarnog naelektrisanja e koja iznosi 1,602176634 x 10-19, kada je izraženo u jedinici kulon C, koja je jednaka A s, pri čemu je sekunda definisana preko ΔνCs.
(26. CGPM (2018))

5. JEDINICA TERMODINAMIČKE TEMPERATURE
Јединица термодинамичке температуре је келвин. Келвин се дефинише преко фиксне бројчане вредности Болцманове константе к која износи 1,380 649 × 10-23, када је изражена у јединицама Ј К-1 што је једнако m2 s -2 К-1 , при чему су килограм, метар и секунда дефинисани преко h, c и ΔνCs.
(26. CGPM (2018))

6. JEDINICA KOLIČINE GRADIVA (SUPSTANCIJE)
Jedinica količine supstance je mol. Jedan mol sadrži tačno 6,022 140 76 × 1023 elementarnih čestica. Ovaj broj je fiksna brojčana vrednost Avogadrove konstante NA, kada je izražen u jedinici mol-1 i naziva se Avogadrov broj. Kada se upotrebljava mol, navode se elementarne čestice koje mogu biti atomi, molekuli, joni, elektroni i druge čestice ili određene grupe tih čestica.(26. CGPM (2018))

7. JEDINICA SVETLOSNE JAČINE (JAČINE SVETLOSTI)
Jedinica svetlosne jačine u datom smeru je kandela. Kandela je definisana preko fiksne brojčane vrednosti svetlosne efikasnosti monohromatskog zračenja frekvencije 540 x 1012 Hz, Kcd, koja iznosi 683 kada je izražena u jedinici lm W−1 što je jednako cd sr W−1, ili cd sr kg−1 m−2 s3, pri čemu su kilogram, metar i sekunda definisani preko h, c i ΔνCs.
(26. CGPM (2018))

Posebno ime i oznaka SI jedinice ѕa temperaturu za izražavanje Celzijusove temperature:

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka
Celzijusova temperatura stepen Celzijusa ° C

Celzijusova temperatura je definisana kao razlika dve termodinamičke temperature T i T0 (t = T – T0), gde je T0 = 273,15 K. Temperaturni interval ili razlika temperatura može da se izrazi u kelvinima ili stepenima celzijusa.

No Internet Connection