Odredbom člana 25. stav 3 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 44/2018 od 08.06.2018.) propisano je da se privrednom društvu ne može posebnim propisom uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva. Postupanje suprotno navedenoj odredbi predstavlja povredu pozitivnih propisa Republike Srbije.

Uz zahteve koji se podnose Direkciji za mere i dragocene metale potrebno je priložiti dokaze o uplati administrativne takse.

Podaci za uplatu:
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Administrativna taksa
Iznos: naznačen u tabeli
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 i 25/2023).

Iznosi uplata za administrativne takse prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 , 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispr, 50/18, 95/18 i 38/19 – usklađeni dinarski iznosi, 86/19 i 90/19- ispr, 98/20 –usklađeni dinarski iznosi, 144/20,62/21 – usklađeni dinarski iznosi, 138/22 i 54/23 –usklađeni dinarski iznosi)

Metrologija: 

WordIkonica pdf ikona Zahtev za sertifikaciju / odobrenje tipa merila
WordIkonica pdf ikona Zahtev za ocenjivanje sistema kvaliteta - Modul D
WordIkonica pdf ikona Zahtev za ocenu usaglašenosti – Modul G
WordIkonica pdf ikona Zahtev za vanredni pregled merila u upotrebi
WordIkonica pdf ikona Zahtev za ispitivanje / etaloniranje
WordIkonica pdf ikona A Request for Testing / Calibration
WordIkonica pdf ikona Zahtev za etaloniranje referentnog materijala
WordIkonica pdf ikona Zahtev za overavanje merila
WordIkonica pdf ikona Prilog 1 – Prilog zahteva za overavanje
WordIkonica pdf ikona Zahtev za verifikaciju merila
WordIkonica pdf ikona Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova overavanja merila
WordIkonica pdf ikona Zahtev za obnavljanje ovlašćenja za overavanje merila
WordIkonica pdf ikona Obaveštenje o tehničkim i kadrovskim promenama ovlašćenog tela
WordIkonica pdf ikona Zahtev za izmenu ovlašćenja za obavljanje poslova overavanja merila
WordIkonica pdf ikona Zahtev za ukidanje ovlašćenja za obavljanje poslova overavanja merila
WordIkonica pdf ikona Zahtev za zaduživanje žigova (u skladu sa Pravilnikom o državnim žigovima za overavanje merila koji se primenjuje od 1.1.2024. godine)
WordIkonica pdf ikona Zahtev za razduživanje žigova (u skladu sa Pravilnikom o državnim žigovima za overavanje merila koji se primenjuje od 1.1.2024. godine)
WordIkonica pdf ikona Zahtev za zaduživanje žigova
WordIkonica pdf ikona Zahtev za razduživanje žigova
WordIkonica pdf ikona Zahtev za priznavanje nacionalnog etalona i imenovanje nosioca nacionalnog etalona
WordIkonica pdf ikona Zahtev za ukidanje nacionalnog etalona
WordIkonica pdf ikona Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju
WordIkonica pdf ikona

A Request for Issuing an Interlaboratory Comparison Report

WordIkonica pdf ikona Zahtev za sprovođenje metrološke ekspertize
WordIkonica pdf ikona Zahtev za izdavanje znaka usaglašenosti za merne boce sa metrološkim zahtevima
WordIkonica pdf ikona Zahtev za odobravanje znaka proizvođača za merne boce
WordIkonica pdf ikona Zahtev za vanredno ispitivanje usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima
WordIkonica pdf ikona Zahtev za izdavanje sertifikata o usaglašenosti prethodno upakovanog proizvoda označenog sa znakom - e znak
WordIkonica pdf ikona Obrazac prijave za polaganje Stručnog ispita

Dragoceni metali

WordIkonica pdf ikona Zahtev za upis u registar otkupljivača predmeta od dragocenih metala
WordIkonica pdf ikona ‚Zahtev za izmenu rešenja o upisu u registar otkupljivača
WordIkonica pdf ikona Zahtev za brisanje iz registra otkupljivača
WordIkonica pdf ikona Zahtev za kvantitativnu hemijsku analizu
WordIkonica pdf ikona Zahtev za dobijanje znaka proizvođača
WordIkonica pdf ikona Zahtev za dobijanje znaka uvoznika, odnosno zastupnika
WordIkonica

pdf ikona

Zahtev za utvrđivanje uslova za ispitivanje i žigosanje u poslovnim prostorijama
WordIkonica pdf ikona Zahtev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala
WordIkonica pdf ikona Zahtev za ukidanje znaka proizvođača/uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala
WordIkonica pdf ikona Obaveštenje proizvođača predmeta od dragocenih metala o sprovođenju usaglašenosti predmeta na osnovu propisane dokumentacije

Kontrolne liste za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora

WordIkonica pdf ikona Kontrolna lista za metrološki nadzor nad merilima u upotrebi i nad pravilnom upotrebom zakonskih mernih jedinica
WordIkonica pdf ikona Kontrolna lista za nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima
WordIkonica pdf ikona Kontrolna lista za nadzor nad predmetima od dragocenih metala

Ukoliko vaši zahtevi nisu ispunjeni pruženom uslugom, molimo vas da nas o tome obavestite, putem obrasca za prigovor koji možete da nađete ovde.

No Internet Connection