Arhiva vesti 2011

Na benzinskoj stanici NIS, Blok-Promet u Debeljači, 26.07.2011. godine realizovana je obuka i demonstrirana metoda u realnim uslovima, za volumetrijski pregled rezervoara prema Metrološkom uputstvu za pregled položenih cilindričnih rezervoara volumetrijskom metodom (Glasnik DMDM, br. 3/2005). Izabran je rezervoar nazivne zapremine NV = 20 m3.

Obuku i demonstriranje metode su sproveli: Branislav Tanasić i Maca Radujkov.

Obuci je prisustvovalo sedam polaznika: Ignjatović Dejan, Ašković Mirko i Nenad Milisavljević (OKN Beograd), Zvezdan Janićević i Boško Stefanović (OKN Kruševac), Dragana Panić i Ivan Živković (OKN Niš), Maca Radujkov i Rade Popadić (OKN Novi Sad) i Ljiljana Mićić (Grupa za zapreminu i protok, SRM).

Obuci su prisustvovali i Lucija Dujović - pomoćnik direktora, Sektor za kontrolu i nadzor i Boris Laštro, pomoćnik direktora - Sektor za razvoj metrologije.
Ispred NIS-Direkcije, za tehnička pitanja, bili su prisutani mr Predrag Grubišić, Direktor Sektora za sertifikaciju, kvalitet i metrologiju i Milivoje Milošević - Sektor za sertifikaciju, kvalitet i metrologiju.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2011#sigProIdc87d499f6b

Direkcija za mere i dragocene metale - DMDM i Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine - IMBIH potpisali su dana 4. novembra 2011. godine Memorandum o razumevanju i saradnji. Ispred DMDM Memorandum je potpisala mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, dok je ispred IMBIH Memorandum o razumevanju potpisao mr sc. Zijad Džemić, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Direkcija za mere i dragocene metale je 15. decembra 2011. godine bila domaćin studentima Mašinskog fakulteta i Univerziteta "Singidunum", iz Beograda. Tom prilikom studenti su upoznati sa najznačajnijim informacijama vezanim za metrološki sistemom u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na ulogu DMDM, kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Ukratko su prezentovane laboratorije u DMDM.

Stručna poseta uključila je obilazak laboratorija Direkcije, u kojima se čuvaju nacionalni etaloni SI jedinica i primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanje veze sa međunarodnim etalonima. Takođe tom prilikom studenti su se upoznali sa metodama merenja, etalonskom i mernom opremom u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje, uključujući i pitanja studenata iz sfera njihovog interesovanja.

četvrtak, 08 decembar 2011

Saradnja BIM i DMDM kroz peer visit

U Direkciji za mere i dragocene metale je 6. i 7. decembra 2011. godine realizovano kolegijalno ocenjivanje - peer visit od strane tehničkih eksperata bugarskog nacionalnog instituta, Bulgarian Institute of Metrology - BIM, u oblasti mase, temperature, vremena i frekvencije i akustike.

Na osnovu EURAMET Projekta br. 1208 i EURAMET uputstva Guide for on site visits, kolegijalno ocenjivanje sprovedeno je prema standardu ISO/IEC 17025:2005, proveravajući kako menadžment zahteve, tako i tehničke zahteve laboratorija za etaloniranje, u pomenutim oblastima za objavljene servise etaloniranja SMS u KSDB bazi BIPM i za SMS koji su u postupku revizije ili se planira njihovo prijavljivanje regionalnoj metrološkoj organizaciji u skorije vreme. U dvodnevnom veoma interaktivnom radu i kolegijalnoj atmosferi, razmenjujući ekspertska znanja, proizašla su zapažanja o sistemu upravljanja, data u izveštaju sa peer visit, koji daje osnov za unapređenje sistema upravljanja kvalitetom. Rezultati peer visit i poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom u DMDM biće prezentovani na sastanku TS-Q, 2012. godine y Varšavi, Poljska.

Sprovedena ocena sistema upravljanja kvalitetom u Direkciji predstavlja realizaciju prve faze EURAMET Projekta br. 1208, dok će se nadalje realizacija projekta sastojati od naizmenične ocene sistema dve institucije na godišnjem nivou do 2015. godine. Sledeća faza projekta peer visit kroz ocenu sistema upravljanja kvalitetom u bugarskom nacionalnom institutu, BIM, planirana je za 2012. godinu.

Ocenjivački tim eksperata iz BIM tokom peer visit sačinjavali su:

 • Petya Angelova Alazem, EURAMET kontakt osoba za TS-EM, vodeći ocenjivač,
 • Nadya Geirgijeva Vladimirova, EURAMET kontakt osoba TS-M, tehnički ekspert za masu,
 • Sasho Tzvetkov Nedialkov, EURAMET kontakt osoba TS-T, tehnički ekspert za termometriju,
 • Tsvetanka Stoyanova Aleksandrova Yaneshlieva, EURAMET kontakt osoba TS-TF i TS-Q, tehnički ekspert za vreme i frekvenciju,
 • Marin Marinov Chushkov, EURAMET kontakt osoba za TS-AUV, tehnički ekspert za akustiku.

Predstavnici DMDM u prvoj fazi projekta peer visit bili su:

 • Boris Laštro, menadžer kvaliteta i pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije,
 • Predrag Đurić, rukovodilac Grupe za masu, silu i pritisak,
 • Boris Ramač, metrolog za masu i pritisak,
 • Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju,
 • Svetlana Stanisavljević, metrolog za termometriju i toplotunu energiju,
 • Vladan Stepanović, metrolog za termometriju,
 • mr Jadranka Marendić Miljković, rukovodilac Grupe za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena,
 • Snežana Renovica, metrolog za vreme i frekvenciju,
 • dr Maja Aleksić, metrolog za akustiku i
 • Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dimenzione veličine i akustiku.
ponedeljak, 05 decembar 2011

Overavanje gasomera - obuka

U Novom Sadu je 2. decembra 2011. godine u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale u laboratorijama JP „Srbija Gas” i DP „Novi Sad - Gas” održana obuka sa ciljem da se učesnici upoznaju sa zahtevima i metodama za overavanje gasomera sa mehovima. U laboratoriji DP „Novi Sad - Gas” učesnici su upoznati sa pregledom gasomera sa mehovima na uređaju sa kritičnim mlaznicama, a u laboratoriji JP „Srbija Gas” na uređaju sa zvonom i na uređaju sa gasomerom sa tečnošću.

Obuci su prisustvovali predstavnici svih odseka za kontrolu i nadzor DMDM, Odeljenja za nadzor DMDM, kao i kolege iz laboratorije JP „Srbija Gas”.

Medijatori su bili dr Branislav Tanasić, Nikola Sovrić i Maca Radujkov iz DMDM, a u ime JP „Srbija Gas” učesnike je pozdravio Zoran Vučković, rukovodilac RiM.

U organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) i Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) 25. novembra 2011. godine održan je zajednički sastanak sa ovlašćenim telima za obavljanje poslova overavanja merila, povodom rešavanja početnih problema, nedoumica i otvorenih pitanja sa kojima su se ta ovlašćena tela susrela u dosadašnjem radu.

Sastanak je otvorila mr Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja i predala vođenje sastanka mr Vidi Živković, direktoru Direkcije za mere i dragocene metale.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja: Snežana Matić, načelnik, Dragana Zečević i Željko Lalić, iz Odeljenja za strategiju i politiku razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije, predstavnici Akreditacionog tela Srbije: mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora, mr Dragan Badnjar, viši savetnik za poslove akreditacije, predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale: mr Vida Živković, direktor, Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor, Dejan Kovačević, načelnik Odeljenja za metrološki nadzor i Mirjana Lompar, viši savetnik koordinator za nadzor nad ovlašćenim telima.

Predstavnici ovlašćenih tela koji su prisustvovali sastanku: Privredno društvo Rudnap group-Meter&control d.o.o, Beograd-Zemun, Tršćanska 21; Privredno društvo za trgovinu i usluge Vaga Legal d.o.o, Beograd, Tabanovačka 5; Rohe društvo sa ograničenom odrovornošću za spoljnu i unutrašnju trgovinu i servisiranje Beograd, Patrijarha Dimitrija 24, Beograd; Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA d.o.o Gadžin Han, Gadžin Han b.b; Društvo za proizvodnju, promet i usluge Mehanika MD d.o.o , Trstenik, Čairi b.b; Institut za zaštitu na radu ad, Novi Sad, Školska 3 i AD Insa Industrija satova, Tršćanska 21, Beograd- Zemun .

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2011#sigProId63aaa9ca13

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale je u periodu od 8. do10. novembra 2011. godine u Kladovu održan Seminar: Direkcija i ovlašćena tela - partnerstvom do pouzdanih rezulata u metrologiji za bolji život i bolju budućnost.

Seminar je otvorila mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale.

Učesnike Seminara je o rezultatima rada Direkcije u toku 2011. godine upoznala Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor. Istaknute su zakonodavne aktivnosti Direkcije (realizovane i u pripremi) i učešće u radu posebnih radnih grupa za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova overavanja u postupku ovalšćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila koje sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR). Doneto je devet rešenja o ovlašćivanju, kojima je pet privrednih subjekata ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja sedam vrsta merila. U ovom periodu, od strane Akreditacionog tela Grčke (ESYD) i domaćeg akreditacionog tela (ATS) akreditovana je Direkcija za mere i dragocene metale, Sektor za razvoj metrologije. Nastavljaju se sve aktivnosti u EURAMET na povećanju broja međunarodno priznatih mogućnosti etaloniranja i merenja koje se objavljuju u bazi podataka (KCDB) Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM), DMDM aktivno učestvuje u međulaboratorijskim poređenjima i saradnji sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama u blasti metrologije.

Osim kratkog osvrta na istorijat Metarske konvencije i zadatak i rad Generalne konferencije za tegove i mere (CGPM), Međunarodnog komiteta za tegove i mere (CIPM), Biroa za tegove i mere (BIPM), njihovu saradnju sa Konsultativnim komitetima (CCs), međunarodnim organizacijama, nacionalnim metrološkim institutima (NMI) i dr., mr Vida Živković, direktor DMDM, dala je prikaz 24. sastanka Generalne konferencije za tegove i mere (CGPM) održanog od 17. do 21. oktobra 2011. u Parizu, u čijem radu je delegacija Srbije aktivno učestvovala. Sastanku je prisustvovalo 45 zemalja članica i 30 pridruženih članica. Podneti su izveštaji o radu CIPM, CCs, o primeni CIPM MRA, vođena rasprava o ulozi, misiji, ciljevima i dugoročnoj strategiji BIPM. Ukazano je na moguću redefiniciju osnovnih jedinica Međunarodnog sistema jedinica (SI) zasnovanu na fiksnoj brojčanoj vrednosti fundamentalnih konstanti prirode, odnosno predstojeće promene Međunarodnog sistema jedinica i usvojeno deset rezolucija.

Detaljniji prikaz zakonodavnih aktivnosti u blasti metrologije u toku 2010. i 2011. godine dala je Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove DMDM. Nakon usvajanja Zakona o metrologiji 2010. godine, nastavljeno je sa donošenjem podzakonskih akata, u čemu Direkcija aktivno učestvuje. U toku je i rad posebnih radnih grupa koje rade na transponovanju Direktiva Evropske unije u podzakonske akte (Direktive o mernim instrumentima 2004/22/ES (Measuring Instruments Directive – MID), Direktive 2009/137/ES, kao i Direktive 2009/137/ES), a takođe i direktive Evropske unije koje se odnose na prethodno upakovane proizvode: 76/211/ EEZ, 75/107/EES, 2007/45/EZ. Stupanje na snagu Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala 2011. godine uslovilo je i pripremu podzakonskih akata propisanih ovim zakonom, na čemu radna grupa, u čijem su sastavu predstavnici DMDM i MERR, aktivno radi.

Nadzor, u tehničkom smislu, predstavlja ukupnu povratnu spregu u sistemu kontrole usaglašenosti, kojom država može da ispita merila koja su stavljena na tržište, da bi se proverilo da li su u skladu sa zahtevima i da preduzme korektivne mere u slučaju neusaglašenosti. S tim u vezi, Dejan Kovačević, načelnik Odeljenja za nadzor DMDM, dao je osvrt na rezultate metrološkog nadzora koje je DMDM obavila tokom ove godine, a posebno na nadzor nad merilima u upotrebi, vanredni pregled merila u upotrebi, interni nadzor i nadzor nad ovlašćenim telima.

Ispunjavajući zakonsku obavezu DMDM da u skladu sa članom 42. Zakona o informacijama od javnog značaja upozna zaposlene sa sadržinom prava, značajem, postupkom, sa proaktivnim objavljivanjem informacija - Informatora, mr Vesna Petrović je nakon kratkog pregleda razvoja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i njegov pravni osnov, objasnila postupak i način ostvarivanja ovog prava, podnošenje zahteva, postupanje po zahtevu, troškove postupka, sa osvrtom na pojam informacija od javnog značaja i sadržinu i ograničenja prava propisanih zakonom. Učesnici Seminara su upoznati sa merama unapređenja javnosti rada i zakonskim obavezama DMDM kao organa vlasti, a posebno različitim vidovima objavljivanja informacija na proaktivnoj osnovi.

U cilju usavršavanja zaposlenih u Direkciji, Mirjana Vignjević, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije, interaktivno je prikazala nove mogućnosti Microsoft Word 2007/2010, naglašavajući izmene, olakšice u radu i poboljšanja u odnosu na prethodne verzije programa za obradu teksta. Navedeni su i primeri za naprednije korisnike.

Značajan doprinos detaljnom upoznavanju sa ispitivanjem tipa merila dala je Lucija Dujović pregledom Nacrta pravilnika o načinu ispitivanja tipa merila za pojedine vrste merila, kojim se propisuje način na koji se vrši ispitivanje tipa merila za merila za koja je obavezno izdavanje uverenja o odobrenju tipa merila u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju vrste merila za koje je obavezno overavanje. Ispitivanje tipa merila vrši se po pismenom zahtevu domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika, odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača merila kao podnosioca zahteva. Ukazano je na elemente koje treba da sadrži zahtev. Predviđena je mogućnost podnošenja i zahteva za dodatno ispitivanje tipa merila, produženje roka važenja već izdatog uverenja o odobrenju tipa merila, propisuje se šta tehnička dokumentacija o merilu mora da sadrži. U zavisnosti od prethodnih odobrenja tipa merila sprovode se kompletna ispitivanja tipa merila ili određena ispitivanja tipa merila, o čemu je detaljnije bilo reči.

Teorijsko razmatranje ispitivanja i odobrenja tipa nastavljeno je izlaganjem dr Zorana Markovića, rukovodioca Grupe za sertifikaciju. Ispitivanje tipa i odobrenje tipa su komponente sistema zakonske metrološke kontrole. One su sredstva Vlade da se obezbedi adekvatnost merenja koja su obuhvaćena zakonom ili propisom. Ispitivanje tipa je proces utvrđivanja činjenica u vezi sa tipom. Odobrenje tipa je odluka, sa ocenjivanjem na osnovu činjenica, da se tip prihvati za zakonsku upotrebu. Napomenuto je koja merila podležu odobrenju tipa, u kojim slučajevima postoji potreba odobrenja tipa, objašnjen je proces odobrenja tipa i izdavanje uverenja o odobrenju tipa.

U nastavku rada održana je Radionica na temu: Ispitivanje i odobrenje tipa merila, praktični deo. Radionica je bila organizovana u dve grupe koje su simulirale postupak odobrenja tipa brojila električne energije, od podnošenja zahteva, razmatranja dokumentacije, ispitivanja i ocenjivanja usaglašenosti, do donošenja odluke o odobrenju tipa. U Radionici su, kroz rešavanje zadatka, uočena mesta mogućih poboljšanja u procesu odobrenja tipa merila.

Seminaru su osim zaposlenih u Direkciji za mere i dragocene metale, prisustvovali i predstavnici ovlašćenih tela Vaga Legal d.o.o. Beograd, Mehanika MD D.O.O. Trstenik; Tehnopetrol SA DOO Gadžin Han i Rohe, društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu trgovinu i servisiranje Beograd, koji su prikazali svoje mogućnosti u obavljanju poslova overavanja merila.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2011#sigProId2348580b1e
utorak, 01 novembar 2011

Kongres metrologa 2011.

U Kladovu je u periodu od 17. do 19. oktobra 2011. godine u organizaciji Društva metrologa, a uz podršku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Direkcije za mere i dragocene metale, održan Kongres metrologa 2011., sa posebnim osvrtom na merenja u građevinarstvu.

Na Kongresu je saopšteno preko 50 referata, razvrstanih u Plenarni deo i sedam sesija (Građevinarstvo, Merenje električnih veličina I, Merenje geometrijskih veličina, Merenje električnih veličina II, Sledivost u metrologiji, Merenje protoka, temperature i toplote, Obrazovanje i obučavanje u merenjima i instrumentima).

Na Kongresu su predstavljena i saopštenja autora iz zemalja iz okruženja. Direkcija za mere i dragocene metale je imala devet saopštenja iz raznih oblasti metrologije. Radovi sa Kongresa metrologa će biti dostupni na sajtu Društva metrologa http://www.drustvometrologa.org.

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, dana 25. i 26. oktobra 2011. godine, u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, održana su predavanja u cilju predstavljanja novih zakonskih rešenja u oblasti metrologije, kao i prenošenja Direktive koja se odnosi na vage sa neautomatskim funkcionisanjem (Non-Automatic Weighing Instrument – NAWI Directive 2009/23/EC) i Direktive o mernim instrumentima (Directive 2004/227EC i 2009/137/ES on Measuring Instrumets - MID) u domaće zakonodavstvo.

Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Snežana Matić, načelnik Odeljenja za strategiju i politiku razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije i Željko Lalić, savetnik i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor, Predrag Đurić, rukovodilac Grupe za masu, silu i pritisak, Dejan Kovačević, načelnik Odeljenja za metrološki nadzor, Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine, Dušan Horvat, mlađi metrolog u Odseku za električne veličine, kao i mnogobrojni proizvođači, uvoznici, zastupnici i serviseri merila mase i brojila električne energije.

Uvodnu reč dala je Snežana Matić, a predavanje je otvorila Lucija Dujović.

25. oktobra, održana su predavanja sa posebnim osvrtom na merila mase:

Ovlašćivanje za poslove overavanja merila - Snežana Matić,

Nova zakonska rešenja u oblasti metrologije - Lucija Dujović,

Direktiva o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem (Non-Automatic Weighing Instrument - NAWI Directive 2009/23/EC) - Predrag Đurić,

Direktiva o merilima (Directive 2004/227EC on Measuring Instrumets - MID) - Dejan Kovačević.

26. oktobra, održana su predavanja sa posebnim osvrtom na brojila električne energije:

Nova zakonska rešenja u oblasti metrologije - Lucija Dujović,

Ovlašćivanje za poslove overavanja merila - Snežana Matić,

Metrologija u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na brojila električne energije – gde smo i šta dalje? - Tatjana Cincar-Vujović

Postupak potvrđivanja usaglašenosti brojila električne energije sa propisanim zahtevima - Dušan Horvat.

Nakon završenih predavanja pristupilo se diskusiji i pitanjima učesnika skupa.

Spisak učesnika

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2011#sigProId5cdcc4d957

U Beogradu je, 14. i 15. septembra 2011. godine, održana Prva konferencija o nauci i delu Milutina Milankovića pod nazivom: „Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića“.

Konferenciju je, pod pokroviteljstvom Univerziteta u Beogradu, organizovalo Udruženje Milutin Milanković, uz saradnju nekoliko fakulteta, instituta, privrednih organizacija i Direkcije za mere i dragocene metale.

Ovo je bila prva iz serije konferencija, posvećenih oblastima naučnog ispoljavanja Milutina Milankovića i afirmaciji njegovih naučnih doprinosa. Cilj konferencije je bio multidisciplinarno razmatranje pitanja kalendarskog znanja sa gledišta: matematičke i astronomske teorije merenja i računanja vremena i godišnjih ciklusa; istorije kalendarskih znanja od najstarijih vremena do danas; mitološke i teološke podloge kalendara, kao i istorije nastanka i modifikacije najpoznatijih kalendara, sve do specifičnog doprinosa Milutina Milankovića pokušaju reforme pravoslavnog kalendara.

Teme konferencije su bile:

 1. Milutin Milanković – život i delo (uvodna predavanja);
 2. Čovek u prostoru i vremenu (naučni osnovi merenja vremena, pojam merenja vremena, kalendarskih ciklusa i kalendara, astronomske osnove kalendara, filozofsko shvatanje vremena);
 3. Nastanak i razvoj kalendarskog znanja (tipovi i oblici kalendara kroz istoriju);
 4. Doprinos kalendarskog znanja razvoju civilizacije;
 5. Hrišćanski kalendari i njihove reforme (kalendari u upotrebi kod različitih religija kroz istoriju i danas, kalendari u hrišćanstvu, reforme kalendara);
 6. Kalendar i crkva;
 7. Karakteristike Milankovićevog kalendara (istorija, matematičke osnove, odnos prema postojećim kalendarima, otvorena pitanja).

Po pozivu organizatora, mr Jadranka Marendić-Miljković iz DMDM je održala predavanje pod naslovom „Naučne osnove merenja vremena“.

Prezentovani radovi će biti naknadno recenzirani i objavljeni u monografiji koja treba da bude objavljena do kraja godine.

16. sastanak EA-LC/WG ILC’s calibration održan je u periodu od 21. do 23.09.2011. godine u Berlinu. Organizator sastanka bio je DakkS , Nemačko akreditaciono telo. Sastanku kojim je predsedavao Andre Barel, koordinator radne grupe EA-LC/WG ILC’s calibration prisustvovala je predstavnica Akreditacionog tela Srbije.

Na sastanku su predstavljeni statusi tekućih PT aktivnosti i regionalnih međulaboratorijskih poređenja prema planu koji je u ranijem periodu definisan (etaloniranje akcelerometra i merača nivoa zvučnog pritiska, oblasti etaloniranja: hrapavost, torzija, snaga).

Opširnije na adresi:
http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=583&mode=thread&order=0&thold=0

U „Službenom glasniku RS”, broj 70/11 od 23. septembra 2011. godine objavljen je Pravilnik o uslovima za priznavanje nacionalnih etalona, koji stupa na snagu 1. oktobra 2011. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za priznavanje etalona Republike Srbije kao osnove za dodeljivanje vrednosti određene veličine drugim etalonima te veličine.

ponedeljak, 19 septembar 2011

Portal TEHNIS

Sektor za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja je kreirao portal TEHNIS (detaljnije na http://www.tehnis.merr.gov.rs), kako bi omogućio olakšano informisanje privrednih subjekata o tehničkim zahtevima, koje proizvodi moraju da zadovolje prilikom stavljanja na tržište Republike Srbije.

TEHNIS kao jedinstveni informativni centar o tehničkoj regulativi Srbije, obuhvata portal, aplikativni softver i bazu podataka sa registrima koji se odnose na tehničke propise. U skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (ZOTZ) („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), pored registra važećih tehničkih propisa, baza podataka TEHNIS sadrži još tri registra i to:

 • registar propisa u pripremi,
 • registar imenovanih i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti i
 • registar važećih isprava o usaglašenosti izdatih u inostranstvu

Direkcija za mere i dragocene metale je, u okviru EURAMET Focus Group Akcionog plana za 2011. godinu bila domaćin obuke za jednosmernu i naizmeničnu električnu struju i električnu otpornost (Training on AC/DC current and resistance) od 13. do 14. septembra 2011. godine, u Beogradu.

Učesnici obuke bili su predstavnici zemalja jugoistočne Evrope: po dva metrologa Biroa za metrologiju BJR Makedonija (BoM), Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine (IMBiH), Zavoda za metrologiju Crne Gore (MBM), Generalne direkcije za metrologiju (DPM) i četiri metrologa iz Odseka za električne veličine Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM). Seminar je održan u saradnji sa Nacionalnim metrološkim institutom Nemačke (PTB).

Predavač je bio ekspert iz oblasti električnih veličina Torsten Funck (PTB), rukovodilac Laboratorije za AC-DC transfer i impedansu.

Obuka je bila interaktivna. Prvi dan je bio posvećen obuci iz oblasti električne otpornosti: etaloniranje merača otpornosti kao i etaloniranje etalon otpornika i kalibratora. Bilo je reči i o procedurama za bezbedan transport etalona kada je reč o etaloniranju ili međulaboratorijskom poređenju.

Etaloniranje iz oblasti jednosmerne i naizmenične električne struje (merači, izvori, pojačavači) bilo je na programu drugog dana obuke.

Za sve navedene primere diskutovani su budžeti merne nesigurnosti.

Obuka je uspešno završena. Konstatovano je od strane učesnika da bi bilo korisno da se nakon teorijske obuke organizuju i praktične obuke za konkretne veličine, u zavisnosti od potreba i interesovanja pojedinih Nacionalnih metroloških instituta.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2011#sigProIda32e48cfae
sreda, 14 septembar 2011

Objava konkursa za direktora BIPM

Međunarodni komitet za tegove i mere (CIPM) poziva da se dostave prijave za mesto direktora Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM), koje će da bude upražnjeno u prvoj polovini 2014. godine, nakon penzionisanja sadašnjeg direktora, prof. dr M. Kinea.

Datum zatvaranja prijavljivanja: 1. decembar 2011.

Opširnije na adresi.

U periodu od 15. do 16. juna 2011.godine u Dablinu, Irska, održan je sastanak radne grupe EA WG in the Health Care Sector Laboratory Medicine. Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih akreditacionih tela i predstavnici stručnih organizacija. Sastankom radne grupe je predsedavao Dr Rolf Straub (SAS).

Neke od tema koje su razmatrane na sastanku odnose se na

 • Status akreditacije medicinskih laboratorija
 • Akreditacija Point of Care Testing (POCT)
 • Pripremu obuke za tehničke ocenjivače za medicinske laboratorije
 • Direktivu koja se odnosi na medicinske uređaje (In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive- 98/79/EC)
 • Iskazivanje obima akreditacije medicinskih laboratorija

Opširnije na adresi http://www.ats.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=577&mode=thread&order=0&thold=0

5. avgusta 2011. godine objavljen je Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo, u „Službenom glasniku RS”, broj 58/11, a stupa na snagu 13. avgusta 2011. godine

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i obrazac evidencije, kao i način vođenja evidencije koju vode privredni subjekti ili druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila.

9. avgusta 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 57/11 od 1. avgusta 2011. godine.

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestala je da važi Naredba o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila („Službeni list SCG” broj 25/06).

Direkcija za mere i dragocene metale učestvovala je u periodu od 27. juna do 01. jula 2011. godine na međunarodnom ključnom poređenju CCL-K11 nacionalnih (primarnih) etalona dužine (key comparison of optical frequency/wavelength standards).

Poređenja su obavljena u pilot laboratoriji ključnog poređenja u austrijskom nacionalnom metrološkom institutu (NMI) BEV u Beču.

CCL-K11 je ključno poređenje koje je pokrenuto da bi se obezbedila tehnička osnova za proveru mernih mogućnosti (CMCs) laboratorija nacionalnih metroloških instituta u oblasti etaloniranja optičkih frekvencija/talasnih dužina, naročito onih koji su dati pod ulazima (entries) 1.1.1 i 1.1.2 u listi Klasifikacija kalibracionih servisa u oblasti metrologije dužine (Classifications of services in length), odnosno

1.1.1 Stabilisani laseri prema definiciji (Stabilized lasers of the Mise en Pratique) i

1.1.2 Ostali stabilisani laseri (Other stabilized lasers).

U ključnom poređenju su učestvovali samo laseri najvišeg metrološkog nivoa (kvaliteta), a koji su od značaja za dimenzionu metrologiju u nekoj zemlji – etaloni na primarnom nivou ostvareni prema definiciji jedinice dužine.

DMDM je uspešno završila ključno poređenje. Time je DMDM potvrdila svoje merne mogućnosti (CMCs) objavljene u bazi podataka BIPM u okviru međunarodnog aranžmana CIPM MRA. S druge strane, DMDM je nastavila uspešnu tradiciju učestvovanja na međunarodnim ključnim poređenjima nacionalnih (primarnih) etalona dužine u kojima učestvuje od 1990. godine i nalazi se bez prekida u bazi podataka za ključna poređenja Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM-KCDB) još od tog perioda.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2011#sigProIdae89b33fad

Dana 16. aprila 2011. godine stupila je na snagu „Direktiva o sprovođenju postupka overavanja ploženih cilindričnih rezervoara geometrijskom manuelnom metodom“. Kako bi se odseci za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) osposobili za ovu metodu overavanja merila, 10. juna 2011. godine na benzinskoj stanici NIS, Blok-Promet, Boljevc, realizovana je obuka i demonstrirana metoda u realnim uslovima. Izabran je rezervoar za merenje zapremine TNG, NV = 30 m3.

Obuku i demonstriranje metode su sproveli dr Branislav Tanasić i Nenad Milisavljević iz DMDM. Obuci su prisustvovali predstavnici odseka za kontrolu i nadzor DMDM iz Beograda, Kruševca, Niša i Novog Sada, kao i mr Predrag Grubišić, Direktor Sektora za sertifikaciju, kvalitet i metrologiju, iz NIS - Direkcije za tehnička pitanja.

Strana 1 od 2
No Internet Connection