Arhiva vesti 2010

sreda, 04 avgust 2021

5. sastanak EURAMET/TC-QUALITY

24. i 25. februara 2010. godine, u Briselu je održan Peti sastanak Tehničkog komiteta za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta - EURAMET, EURAMET/TC-QUALITY (TC-Q), na kojem su predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) izložili prezentaciju QMS periodične reevaluacije.
Petom sastanku tehničkog komiteta za kvalitet EURAMET TC-Q prisustvovali su predstavnici iz 32 države i predstavnici EURAMET, EU, EA i, po pozivu, APMP sa ukupno 61 učesnikom.

Tehničkim komitetom predsedava Pavel Klenovský, Češka, a domaćin skupa je bio SMD Belgija.

Svoje incijalne QMS prezentacije predstavili su kolege iz NILU Norveška, UBA Austrija i LATMB Latvija. Svoje QMS periodične reevaluacije prezentovali su: BIM-NCI, Bugarska, DZM, FSB-LPM, FSB-LMPD, FSB-LIMS, FER-PEL, Hrvatska, VMT/LEI, VMT/VMC, VMT/PFI, Litvanija, INM, IFIN-HH, Rumunija i DMDM, Srbija.

Posebni utisak na sve prisutne ostavila je prezentacija DMDM, Srbija, koju je izlagala direktor mr Vida Živković, uz podršku Borisa Laštra, pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije i Tatjane Cincar-Vujović, šefa Odseka za električne veličine. Predsedavajući je konstatovao da je prezentacija Direkcije QMS reevaluacije sažeta, jezgrovita, pregledna, jasna i sa vidljivim rezultatima. Kolege iz drugih NMI su, po izlaganju, prilazili timu DMDM čestitajući na uspešnoj prezentaciji.

Posebna izlaganja imali su gospodin Trevor Thompson, UKAS, EA na temu: "Aktuelni rezultati etaloniranja" i gospodin Christophe Quetel, IRMM, EU, na temu: "Metode validacije i sledivosti u slučaju merenja neorganske hemijske reference u IRMM – ilustracija i primeri".

Na poziv za učešće na sastanak TC-Q, odazvala se gospođa Ajchara Charoensook, APMP (Asia Pacific Metrology Programm), Azija, koja je prezentovala rad na temu: "Metrologija Azije, veza između akreditacije i metrologije".

Sastanak je završen zvaničnim pozivom i potvrdom da će se sledeći redovni godišnji sastanak TC-Q održati februara 2011. u Beogradu, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

 

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2010#sigProIdb4fc0a3bd6

U Direkciji za mere i dragocene metale 23. decembra 2010. godine održana je interna obuka za zaposlene u Odsecima za kontrolu i nadzor Direkcije. Tema obuke bila je pojam i način proračuna merne nesigurnosti prema Uputstvu za izražavanje merne nesigurnosti u merenju (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)). Pozdravni govor održala je Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor.

Obuka se sastojala iz teorijskih predavanja i vežbi. Pojedina predavanja su bila prevedeni materijal Eurametovih prezentacija, odnosno opšteprihvaćeni i harmonizovani evropski materijal za obuku iz ove oblasti.

U drugom delu dana organizovana je praktična eksperimentalna vežba određivanja gustine tečnosti i proračuna merne nesigurnosti merenja denzitometrima.

Obuci su prisustvovali predstavnici zaposleni iz svih Odseka za kontrolu i nadzor, ukupno 18 polaznika. Obuku je održala Jelena Bebić, samostalni savetnik – koordinator za metrologiju u hemiji, Odsek za optičke i fizičko-hemijske veličine Direkcije za mere i dragocene metale.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2010#sigProIdc17d808217
sreda, 08 decembar 2010

Pravilnici o ovlašćivanju

29. novembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 89/10, objavljen je Pravilnik o načinu ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila i o vođenju registra ovlašćenih tela, koji je donet na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o metrologiji. Ovim pravilnikom uređuje se način ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela.
U istom broju „Službenog glasnika RS”, objavljen je i Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, koji je donet na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o metrologiji. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za privredne subjekte i druga pravna lica za obavljanje poslova overavanja merila.

6. i 7. decembra 2010. godine, u Sarajevu, u Republici Bosni i Hercegovini, održana je Međunarodna konferencija: „Mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine na putu ka integraciji u Evropsku Uniju”, sa jedinstvenom željom da se predstave nacionalne metrološke institucije u regionu i njihova iskustva u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.
Učešće na Međunarodnoj konferenciji imali su predstavnici delegacije EU za razvoj infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini, vođe projekata i ključni eksperti na projektima u Bosni i Hercegovini, predsedavajuća na WELMEC-u i predstavnici nacionalnih metroloških institucija iz država u regionu.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) su na Međunarodnoj konferenciji prezentovali dve teme: „Direkcija za mere i dragocene metale i iskustva u pridruživanju procesima EU” i „Zakonska metrologija i novi metrološki sistem u Republici Srbiji

Veoma uspešne prezentacije DMDM ukazale su prisutnim učesnicima Međunarodne konferencije da DMDM ima metrološkog potencijala i da je snaga na koju se u regionu može računati.

 

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2010#sigProIde91e711bec

23. novembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, br. 88/10, objavljena je Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora, koja je doneta na osnovu člana 45. Zakona o metrologiji. Ovom uredbom uređuje se način vršenja metrološkog nadzora i nadzora nad upotrebom zakonskih mernih jedinica.

ponedeljak, 22 novembar 2010

Inostrana uverenja - pravilnik

17. novembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 86/10, objavljen je Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti, koji je donet na osnovu člana 33. stav 3. Zakona o metrologiji. Ovim Pravilnikom uređuje se način priznavanja važenja u Republici Srbiji inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu.

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je od 10. do 12. novembra 2010. godine u Vrnjačkoj Banji, organizovala drugi, redovni, godišnji Seminar „Realizovane i planirane aktivnosti u skladu sa novim zakonskim rešenjima u oblasti metrologije”. Drugi Seminar DMDM, otvorila je mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale. Boris Laštro, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije (SRM), je predsedavao na Seminaru.

O rezultatima rada Sektora za kontrolu i nadzor (SKN), prema Izveštaju koji je pripremila Lucija Dujović, pomoćnik direktora ovog Sektora, prisutne je izvestio Srbobran Milijić, šef Odseka za kontrolu i nadzor (OKN) Niš. Izveštaj o rezultatima rada Sektora za razvoj metrologije (SRM), podneo je Boris Laštro, pomoćnik direktora SRM.

Plan rada SRM za 2011. godinu, prezentovala je Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine, a o planu rada SKN za 2011. godinu govorio je Srbobran Milijić, šef OKN Niš. Na kraju prvog radnog dana, Vanja Radojević-Milošević, šef Odseka za pravne i opšte poslove, podnela je izveštaj o radu Radne grupe za izradu podzakonskih akata.

Drugi radni dan počeo je stručnim predavanjima na teme „Sledivost rezultata merenja” i „Uzorkovanje kao deo postupka merenja”, koje je prezentovao Dragan Nikolić, šef Odseka za optičke i fizičko-hemijske veličine.

Dr Branislav Tanasić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, je teorijski i praktično pripremio predavanje na temu „Overavanje sprava za merenje tečnih goriva”.

O akreditaciji laboratorija u DMDM, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, govorio je Boris Laštro, pomoćnik direktora SRM, a posebno su prezentovane dve laboratorije. O akreditaciji laboratorije za ispitivanje brojila električne energije, prisutne je informisala Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine, a o akreditaciji laboratorije za etalone dužine govorio je Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dimenzione veličine i akustiku.

Trećeg radnog dana, održan je prošireni Kolegijum koji je vodila mr Vida Živković, direktor DMDM.

Učešće u radu Seminara uzelo je 95 učesnika iz svih organizacionih jedinica DMDM.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2010#sigProId85008853c6

U periodu od 4. do 8.oktobra 2010. godine., od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), održana je obuka za tehničke ocenjivače za akreditaciju kontrolnih organizacija prema SRPS ISO/IEC 17020:2002. Obuka se sastojala od predavanja, praktičnih primera situacija iz prakse i polaganja testa na kraju obuke, koji je uslov za sticanje statusa kandidata za tehničke ocenjivače za ocenjivanje kontrolnih organizacija u oblasti kontrolisanja merila. Iz Direkcije za mere i dragocene metale obuci je prisustvovalo 13 polaznika.

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je 07. i 08. oktobra 2010. godine u Nišu, organizovala Seminar o brojilima električne energije. Učešće u radu Seminara uzelo je 16 učesnika iz DMDM i odseka za kontrolu i nadzor (OKN), a svoje interesovanje za Seminar iskazalo je još sedam učesnika iz Srbije i dva učesnika iz Republike Srpske. Tako je planirani, interni Seminar DMDM, poprimio regionalni karakter.
Prvi Seminar o brojilima električne energije otvorio je nekoliko tema. Na početku je Tatjana Cincar-Vujović prezentovala učesnicima Seminara pregled Direktive i preporuka, sa posebnim osvrtom na brojila električne energije, zatim je Dušan Horvat izlagao na temu „Doprinos pojedinih elemenata merne nesigurnosti u merenju električne energije”, a mr Nada Vučijak je objasnila metodu etaloniranja uređaja za pregled brojila električne energije. Okrugli sto na temu: „Iskustva u metrološkom obezbeđenju mernih transformatora koji se koriste u kombinaciji sa brojilima električne energije” vodili su moderatori, uz aktivno učešće prisutnih.

Drugog radnog dana Seminara, Saša Komatina je održao prezentaciju na temu: „Korišćenje prenosivog etalona električne energije za pregled brojila na terenu”. Vrlo ilustrativna prezentacija bila je potkrepljena praktičnom demonstracijom.

Posle teorijskog i praktičnog programa Seminara, svi učesnici Seminara su se, prema programu, uputili u predviđene stručne posete, u dve laboratorije za overavanje brojila električne energije.

Učesnici su, po završetku Seminara, popunili anketu koja je imala za cilj da izmeri jednu od performansi našeg sistema menadžmenta kvalitetom, a to je zadovoljenje korisnika. Na osnovu analize rezultata ankete, zaključeno je da je zadovoljstvo učesnika Seminara 96,67 %. Seminar o brojilima električne energije je zadovoljio učesnike Seminara i ispunio zahteve i očekivanja

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2010#sigProId3ebca19871

21. septembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 68/10, objavljena je Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije.
Ovom Uredbom utvrđuje se visina naknada koje se plaćaju za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca radi provere ispunjenosti metroloških zahteva i drugih poslova koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale u skladu sa Zakonom o metrologiji, kao i način plaćanja tih naknada.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem tipa merila i pregledom etalona, merila i uzoraka referentnih materijala ("Službeni list SCG", broj 54/05 i "Službeni glasnik RS", broj 109/09).

petak, 10 septembar 2010

Osnovan Metrološki savet

Dana 8. septembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 63/10, objavljena je Odluka o osnivanju Metrološkog saveta, kao stručnog savetodavnog tela. Odluku je donela Vlada na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o metrologiji ( „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08).

U cilju inoviranja teoretskih i praktičnih znanja i veština zaposlenih u odsecima za kontrolu i nadzor (OKN) Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) održane su obuke iz različitih stručnih oblasti iz delokruga rada Direkcije:

 • pregleda neautomatskih elektromehaničkih vaga;
 • ispitivanja vodomera i
 • etaloniranja tegova i ispitivanja komparatora mase.

Pregled neautomatskih elektromehaničkih vaga

Obuka i trening iz oblasti pregleda neautomatskih elektromehaničkih vaga Mah merenja do 9000 kg održana je za sve kontrolore svih OKN koji rade na pregledu merila mase i to:

 • za OKN Beograd 26. marta 2010., laboratorija za merila mase;
 • za OKN Novi Sad, OKN Subotica, OKN Zrenjanin, 29. marta.2010., laboratorija u OKN Zrenjanin;
 • za OKN Kruševac, OKN Niš, 30. marta.2010., laboratorija u OKN Niš.

Obuka i trening iz oblasti pregleda neautomatskih elektromehaničkih vaga Mah merenja preko 9000 kg (drumske i šinske vage) održana je za sve kontrolore svih OKN koji rade na pregledu merila mase i to:

 • za OKN Kruševac, OKN Niš u Zaječaru;
 • za OKN Novi Sad, OKN Subotica, OKN Zrenjanin u Begeču;
 • za OKN Beograd u Pančevu.

Sve navedene obuke i treninge održao je Dejan Kovačević, načelnik Odeljenja za metrološki nadzor.

Ispitivanja vodomera

Sa ciljem inoviranja teoretskih i praktičnih znanja i veština za ispitivanje vodomera, 12. i 17. avgusta ove godine za radnike OKN DMDM sprovedena je obuka u Nišu i Subotici, odnosno Horgošu. Predmet obuke su bilo je ispitivanje vodomera za hladnu vodu i to:

 • vodomeri sa propelerom (nazivnog protoka do 10 m3/h i nazivnog prečnika do DN 40) i
 • vodomeri sa Woltman-ovom turbinom (nazivnog protoka preko 10 m3/h i nazivnog prečnika od DN 50 do DN 200).

Obuka je podrazumevala izlaganje teoretskih tema i praktično demonstritranje ispitivanja vodomera na instalacijama sa uređajima sa etalon posudama za ispitivanje vodomera volumetrijskom metodom.
Za radnike OKN iz Niša, OKN Kruševca i OKN Beograda teoretski deo obuke je realizovan 12. avgusta u OKM Niš, a praktični deo, demonstriranje ispitivanja vodomera na uređajima sa etalon posudama, u JKP Naisus, Niš.

Za radnike OKN iz Novog Sada, OKN Zrenjnina, OKN Subotice i OKN Beograda obuka je realizovana u OKN u Subotici, a praktični deo na uređaju u DP Potisko vodovod, Horgoš.

Teoretskim delom obuke je obuhvaćene su teme:

 • Vodomeri kao brzinska merila protoka/zapremine tečnosti (sa propelerom, sa Woltman-ovom turbinom);
 • Metrološki i tehnički zahtevi za vodomere prema Pravilniku o metrološkim uslovoma za vodomere („Sl. list SFRJ”, br. 51/86);
 • Uređaji za ispitivanje vodomera:
  - uređaj sa mernim posudama-etalonima jedinice zapremine tečnosti;
  - uređaj sa posudama na vagama (gravimetrijska metoda);
 • Metode ispitivanja vodomera: gravimetrijska i volumetrijska sa posebnim osvrtom na Metrološko uputstvo za pregled vodomera („Glasnik” Zavoda, br. 2/90);
 • Kategorizacija vodomera prema klasama tačnosti (klase A, B, C i D) u odnosu na međunarodne dokumente: OIML i ISO;
 • Vrednost prelaznog protoka kao kriterijum za razvrstavanje po klasama;
 • Tumačenje novih zahteva iz Međunarodne preporuke OIML R 49-1 i poređenja sa zahtevima iz Pravilnika o metrološkim uslovima;
 • Tumačenja zahteva iz Međunarodne preporuke R 49-2 i upoređivanje sa zahtevima iz Metrološkog uputstva za pregled vodomera.

 

Praktični deo obuke je obuhvatio:

 • Demonstriranje ispitivanja vodomera sa propelerom i vodomera sa turbinom na instalaciji sa etalon posudama, volumetrijskom metodom.

Učesnici su dobili i pisani materijal iz kojeg su mogli detaljnije da se upoznaju sa predmetom obuke. Medijatori obuke su bili Nikola Sovrić i dr Branislav Tanasić.

Etaloniranje tegova

U okviru osposobljavanja zaposlenih u odsecima za kontrolu i nadzor za poslove etaloniranja tegova klasa tačnosti M1 i F2, u mesecu avgustu 2010. godine održana je obuka u Nišu, Subotici i Beogradu.
Obuka je uključivala izlaganje teoretskih tema i praktično demonstriranje postupka etaloniranja tegova i ispitivanja kakakteristika komparatora mase.

Za zaposlene u OKN Niš i OKN Kruševac teoretski i praktični deo obuke je realizovan dana 19. avgusta 2010. godine u prostorijama i Laboratoriji za masu u OKN Niš. Zaposleni u OKN Subotica, OKN Novi Sad i OKN Zrenjanin teoretski i praktični deo obuke su pohađali 26. avgusta 2010. godine, u prostorijama i Laboratoriji za masu u OKN Subotica. Teoretski i praktični deo obuke za zaposlene u OKN Beograd je održan 30. avgusta 2010. godine, u prostorijama i Laboratoriji za masu u OKN Beograd.

Učesnici obuke dobili su u elektronskom obliku izlaganja predavača kao i ostali materijal potreban za oblast etaloniranja tegova.

Predavanja i obuke iz oblasti etaloniranja tegova održali su su Predrag Đurić i Boris Ramač.

Prisustvujući obukama, pomoćnici direktora Direkcije za mere i dragocene metale, Lucija Dujović i Boris Laštro, podržali su održavanje ovakvog oblika usavršavanja i izrazili zadovoljstvo ostvarenom realizacijom predavanja i treninga zaposlenih u Direkciji.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2010#sigProIdf40842f265
petak, 23 jul 2010

Novi pravilnik

Dana 21. jula 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 49/10, objavljen je Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja, koji stupa na snagu 28. jula 2010. godine. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o merilima za koje je obavezan pregled (“Službeni list SRJ”, 30/02, 34/02 i “Službeni list SCG”, broj 32/03).”

VII Međunarodna konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2010, pod motom – Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama (The 7th International Convention on Quality – JUSK 2010, with the moto: „Quality for European and World Integrations“) održana je od 31. maja do 3. juna na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u organizaciji JUSK-a – Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, EOQ-a i ecoQ, iz Grčke.

U okviru Konvencije organizovana je Prva specijalna konferencija (ICQ 2010 – The Special Conference): Nacionalni metrološki sistem - Najnovija dostignuća (National Metrology System – State of the Art). Konferencijom su predsedavali mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Boris Laštro i Lucija Dujović, pomoćnici direktora Direkcije za mere i dragocene metale, dok su predsedavajući Sednice (Chairmen Session) bili mr Vida Živković, Lucija Dujović, dr Jelena Pantelić-Babić, mr Jadranka Marendić-Miljković i dr Branislav Tanasić, takođe svi iz DMDM.

Prezentovani su radovi predstavnika DMDM:

 • Mr Vida Živković, Boris Laštro: Modelovanje nacionalnog metrološkog sistema u skladu sa evropskim i međunarodnim pristupom, Uvodni rad
 • Lucija Dujović: Nova zakonska rešenja u oblasti metrologije u Republici Srbiji
 • Dr Jelena Pantelić – Babić: Etaloniranje etalona jednosmernog napona u dokumentovanom sistemu kvaliteta Direkcije za mere i dragocene metale
 • Mr Jadranka Marendić – Miljković: Metrologija vremena i frekvencije u Republici Srbiji
 • Dr Branislav Tanasić, Stanislav Aleksić, Nikola Sovrić, Ljiljana Mićić: EURAMET projekat No 1008: Rezultati regionalnog ključnog poređenja prelivne pipete zapremine 20 l.

Više o Konvenciji

U „Službenom glasniku RS“, br. 109/2009 od 25.12.2009. godine objavljene su Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem tipa merila i pregledom etalona, merila i uzoraka referentnih materijala i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala, koje su stupile na snagu 2. januara 2010. godine. Naplaćivanje naknada počeće od dana stupanja na snagu pomenutih odluka.

U skladu sa zaključcima sa sastanka, koji je održan 2. decembra 2009. godine u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja sa predstavnicima Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Uprave za igre na sreću iz Ministarstva finansija, dogovoreno je da DMDM postupa po zahtevima stranaka u vezi sprovođenja propisa iz oblasti igara na sreću do 31. decembra 2009. godine.

Shodno tome, od 1. januara 2010. godine Direkcija za mere i dragocene metale više ne prima pomenute zahteve.

Za sve potrebne informacije stranke treba da se obrate nadležnoj Upravi za igre na sreću u Ministarstvu finansija.

No Internet Connection