Arhiva vesti 2015

U Beogradu je, u prostorijama Kluba poslanika, 21. decembra 2015. godine, održan tradicionalni Godišnji skup Direkcije za mere i dragocene metale - „U susret 2020.” Pored svih zaposlenih u DMDM, skupu su prisustvovali i dr Miloš Petrović, državni sekretar Ministarstva privrede, Jovan Petrović, v.d. pomoćnika ministra privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, Radoje Savićević, sekretar, Dragana Zečević i Željko Lalić, predstavnici Ministarstva privrede, Đorđe Lazarević i Nenad Milošević, predstavnici Instituta za nuklearne nauke „Vinča”.

Mr Vida Živković, direktor DMDM, uz izraze dobrodošlice prisutnima, najavila je Dnevni red ovog sastanka i njegov radni karakter, koji ima za cilj sumiranje postignutih rezultata u 2015. godini i pregled obaveza u narednom periodu. Dr Miloš Petrović je u svom izlaganju ukazao na važnost usvajanja Strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta za period 2015-2020., kojom se utvrđuju strateški pravci razvoja ove oblasti u Republici Srbiji, a u skladu sa potrebama industrije i aktuelnim trendovima razvoja infastrukture kvaliteta u Evropi i svetu, i kojom su definisani i dalji ciljevi razvoja metrologije u našoj zemlji. Posebno je istakao da su ostvareni rezultati DMDM u oblasti infrastrukture kvaliteta prepoznati, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. U svom obraćanju skupu, Jovan Petrović je naglasio da će u ostvarenju tih ciljeva biti aktivno uključen i Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu Ministarstva privrede, a u svrhu doprinosa jačanju privrede u Republici Srbiji, gde je metrologija prepoznata kao jedan od veoma važnih segmenata.

O radu Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, kao prvom imenovanom institutu u okviru nacionalnog metrološkog sistema Republike Srbije, nosiocu nacionalnih etalona u oblasti jonizujućeg zračenja i termofizičkih veličina, prisutne učesnike sastanka su kroz svoju prezentaciju informisali Đorđe Lazarević i Nenad Milošević.

U pregledu najznačajnijih aktivnosti i događaja u 2015. godini, mr Vida Živković je istakla svečano uručenje Međunarodne nagrade za izvrsna dostignuća u zakonskoj metrologiji zemalja u razvoju, koju dodeljuje Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML), pristupanje Konvenciji o dragocenim metalima, potpisivanje Sporazuma o pristupanju Grupacije za metrologiju Asocijaciji evropskih udruženja laboratorija za etaloniranje (EUROCAL), kojim se našim laboratorijama omogućuava da imaju sistem adekvatan evropskom, učešće DMDM u izradi i sprovođenju javnih rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala i Nacrtu zakona o metrologiji, organizovanje obuka i radionica o principima strateškog menadžmenta, iz oblasti vremena i frekvencije, uvodu u PROlab softver za obradu rezulatata RT šema, JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu, sastanaka ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila itd.

Kao najznačajniji rezultati u prethodnom periodu naglašeni su objavljivanje u bazi BIPM KCDB dve poboljšane mogućnosti merenja i etaloniranja (CMC) iz električnog otpora i naizmenične struje i jedna nova SMS iz električne otpornosti, prijava novih SMSs iz oblasti jednosmernog električnog napona, dužine, metrologije u hemiji (koncentracija ozona u vazduhu), realizacija etalona na bazi Džozefsonovog efekta, puštanje u rad generatora plazme na bazi induktivnog kaplovanja sa masenim detektorom ICP-MS. DMDM je učestvovala u brojnim ključnim i dopunskim međulaboratorijskim poređenjima i uključila se u tri projekta u okviru programa EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research). Mr Vida Živković je prikazala i kvantitativni pregled realizovanih poslova i usluga DMDM. Govoreći o aktivnostima na planu sistema menadžmenta podsetila je učesnike na reakreditaciju i proširenje obima akreditacije DMDM, resertifikaciju i reevaluaciju, čime je potvrđeno poverenje u QMS DMDM, kao i u njenu sposobnost da ispuni zahteve CIPM MRA.

U skladu sa nazivom skupa, nakon izlaganja, održana je Radionica „U susret 2020.”, u okviru koje su učesnici skupa, raspoređeni u radne grupe, dali svoje viđenje i predloge za rešavanje budućih profesionalnih izazova za efektivno i efikasno korišćenje i jačanje postojećih resursa DMDM, a u smeru ostvarivanja osnovnih strateških ciljeva u oblasti naučne/industrijske i zakonske metologije, uz poštovanje usvojene Strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta za period 2015-2020. i Akcionog plana.

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Privredne komore Srbije (Grupacije za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti), 07. decembra 2015. godine održan je sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja vodomera i merila toplotne energije.

U skladu sa jednim od zaključaka Godišnjeg sastanka ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila od 7. aprila 2015. godine, do sada su održani pojedinačni sastanci sa predstavnicima ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase, brojila električne energije i merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda. Ovaj, četvrti po redu sastanak, posvećen vodomerima i merilima toplotne energije, održan je radi razmatranja pitanja koje se odnose na primenu Pravilnika o merilima (,,Službeni glasnik RS'', broj 63/13) počev od 1. januara 2017. godine.
Sastanak je otvorila Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM, pozdravivši sve učesnike i zahvalivši se organizatorima sastanka Ljubiši Dimitrijeviću i mr Vladanu Lapčeviću ispred Grupacije za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

U prvom delu sastanka, mr Vladan Lapčević je predstavio dosadašnji rad i rezultate Grupacije za metrologiju u toku 2015. godine. Još jednom je iskorišćena prilika da se ukaže na obostrane benefite preuzimnjem aktivnog učešća u radu Grupacije za metrologiju i ovim putem, predstavnici ovlašćenih tela pozvani su da se pridruže Grupaciji.
Dr Branislav Tanasić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok Sektora za razvoj metrologije DMDM, predstavio je metrološke i tehničke zahteve za vodomere propisane u Pravilniku o merilima i u referentnim dokumentima: OIML R49-1,2 i SRPS ISO/IEC 14154-1, 3.

Usledila je prezentacija Ljiljane Mićić, metrologa za zapreminu i protok DMDM, kojom su predstavljene metode ispitivanja i oprema, u postupku redovnog i vanrednog overavanja vodomera, prema dokumentima OIML R49-2:2004 i SRPS EN 14154:2011.

U drugom delu sastanka, Svetlana Stanisavljević, metrolog u Grupi za termometriju Sektora za razvoj metrologije DMDM, predstavila je zahteve za merila toplotne energije, kao i metode ispitivanja merila toplotne energije i potrebnu opremu, propisane pomenutim Pravilnikom, a u vezi sa referentnim dokumentom OIML R75 i SRPS EN 1434. Ispred DMDM, sastanku je prisustvovala i Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju DMDM.
Sastanak je protekao u otvorenoj diskusiji, tokom koje su razmatrana aktuelna pitanja i nedoumice u vezi pripreme za primenu Pravilnika.

Na kraju sastanka, Lucija Dujović se zahvalila svim predavačima i učesnicima, napomenula da su ovakva okupljanja samo početak saradnje sa ovlašćenim telima i da je u interesu DMDM da pruži svu neophodnu pomoć u cilju rešavanja zajedničkih problema.

Na sastanku su prikazane sledeće prezentacije:

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2015#sigProIdbf56336786

Nakon trogodišnjeg ciklusa, Direkcija za mere i dragocene metale uspešno je potvrdila usaglašenost svog integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2008 i SRPS OHSAS 18001:2008.

 

vesti0080

 

Postupak resertifikacije sproveden je od strane sertifikacionog tela Management Systems Certification d.o.o., koje je čestitajući na uspešno realizovanoj proveri, uručilo Direkciji sertifikate o usaglašenosti 5. novembra 2015. godine.
Obim sertifikacije obuhvata: etaloniranje/ispitivanje mernih sredstava; odobrenje tipa merila; overavanje merila; razvoj novih i unapređenje postojećih etalona Republike Srbije, uključujući i metode etaloniranja; kontrolisanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala; donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala; poslove metrološkog nadzora; ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad predmetima od dragocenih metala.

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta primenjen je na više lokacija: sedište Direkcije u Beogradu, Odsek za kontrolu i nadzor Beograd, Odsek za kontrolu i nadzor Novi Sad, Odsek za kontrolu i nadzor Subotica, Odsek za kontrolu i nadzor Zrenjanin, Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac i Odsek za kontrolu i nadzor Niš.

Ovim putem, Direkcija za mere i dragocene metale, kao nacionalni metrološki institut, još jednom je pokazala svoju posvećenost sistemu upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom životne sredine i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Direkcija za mere i dragocene metale je, u okviru aktivnosti EURAMET Fokus grupe za pomoć u razvoju nacionalne metrološke infrastrukture (EURAMET FG-FNMID - Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development), bila domaćin „Training on Time and Frequency Dissemination In Packet – Oriented Networks” – obuke iz oblasti vremena i frekvencije, od 19-20. novembra 2015. godine, u Beogradu. Obuka je održana u organizaciji EURAMET, PTB i DMDM, na osnovu velikog interesovanja članica za oblast generisanja i distribucije u oblasti vremena i frekvencije.

Učesnike obuke je pozdravio Boris Laštro, pomoćnik direktora Direkcije. Predavači u okviru praktičnog dela treninga su bili eksperti iz nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB), Dr. Dieter Sibold, i nacionalnog metrološkog instituta Slovenije (MIRS) dr Rado Lapuh. Predavanja o praktičnoj realizaciji generisanja i distribucije vremena i frekvencije u Republici Srbiji, u laboratorijama DMDM, održali su su Snežana Renovica i Dušan Popović iz Grupe za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena DMDM. U ime gospodina Tanaska Tasića, predstavnika EURAMET, gospodin Rado Lapuh je održao uvodno predavanje o podizanju kapaciteta u okviru ove organizacije.

Obuci je prisustvovalo 15 učesnika, predstavnika evropskih nacionalnih metroloških instituta. Teme obuhvaćene ovom obukom odnosile su se na razvoj i najnovija dostignuća u oblasti vremena i frekvencije, distribucije vremena i frekvencije u mrežama za paketni prenos podataka i praktičnu realizaciju generisanja i distribucije jedinica vremena i frekvencije u Republici Srbiji, koje se vrše u laboratorijama DMDM.

Evropska komisija objavila je Izveštaj o napretku Srbije za 2015. godinu.

U okviru Odeljka 5. Sposobnost preuzimanja obaveza koje proističu iz članstva, Poglavlja 1: Slobodno kretanje robe, navedeno je: „U oblasti metrologije usvojeni su podzakonski akti u neharmonizovanoj oblasti, zajedno sa uredbom donetom na osnovu preporuka Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju. Broj međunarodno priznatih nacionalnih standarda za kalibraciju i merenje još uvek je 143. Direkcija za mere i dragocene metale unapredila je svoje kapacitete za tržišni nadzor, posebno za nadzor nad sprovođenjem direktiva EU koje se odnose na standarde i neautomatske vage”.

Opširnije u dokumentima

Izveštaj o napretku Srbije za 2015. godinu

Strategija proširenja i ključni izazovi

Preuzeto sa: http://www.seio.gov.rs/vesti.39.html?newsid=2074

Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020, koju je Vlada Srbije usvojila na sednici 30. oktobra, objvljena je u „Službenom glasniku Republijke Srbije“ broj 93/2015.
Uspostavljanje i unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta je veoma važno za privredu i potrošače. On privrednicima omogućava da ostvare zahteve tržišta u pogledu kvaliteta i slobodnog plasmana robe i lakši i jednostavniji izvoz, a potrošačima garantuje bezbednost proizvoda koje kupuju.

U Srbiji je uspostavljena mreža institucija i organizacija u oblasti infrastrukture kvaliteta – metrologije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti i standardizacije sa zahtevima tehničkih propisa i standarda. Ovaj sistem je u funkciji servisa domaće privrede, a Strategija definiše dalje korake za dinamičan i sveobuhvatan razvoj ovih oblasti i sistema.

Strategija, u tom smislu, postavlja prioritete razvoja u ovoj oblasti, u skladu sa potrebama industrije i aktuelnim trendovima razvoja infastrukture kvaliteta u Evropi i svetu. Njome se utvrđuju strateški pravci razvoja ove oblasti u Republici Srbiji, koji su bazirani na analizama postojećeg stanja u ovoj oblasti i planovima razvoja industrijskog sektora, prevashodno u oblasti industrijsko-neprehrambenih proizvoda. Predviđeno je, takođe, podizanje kapaciteta organa državne uprave koji će na jednostavniji i efikasniji način sprovoditi nadzor nad primenom tehničkih propisa.

Srbija je uskladila veći deo svog zakonodavstva, standarda i tehničkih propisa u ovoj oblasti sa zakonodavstvom EU. Do sada je preuzeto 97 odsto standarda i oko 75 odsto tehničkih propisa. Ova oblast u pregovaračkom procesu ocenjena je kao jedna od najusaglašenijih. Proces usklađivanja i dalje traje i u toku su pripreme za usvajanje novih zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti.

Zaokruživanjem unapređenog sistema infrastrukture kvaliteta, Republika Srbija će biti nekoliko značajnih koraka bliže Evropi u evrointegracijama i njenim vrednostima koje će pozitivno uticati na srpsku privredu koja će proizvoditi, uvoziti i izvoziti proizvode bez tehničkih prepreka i potrošače kojima će biti dostupni kvalitetni i bezbedni proizvodi.

Dostizanjem ovih ciljeva Republika Srbija će biti u poziciji da postane aktivan učesnik na evropskom i svetskom tržištu, jer je konkurentnost srpskih preduzeća usko povezana sa njihovom sposobnošću da, u skladu sa zahtevima odgovarajućih tehničkih propisa i standarda, proizvedu kvalitetne i bezbedne proizvode.

Priprema Strategije je realizovana uz tehničku podršku nemačke razvojne pomoći, kroz program GIZ ACCESS – Program razvoja privatnog sektora u Srbiji, i saradnju sa svim zainteresovanim stranama, uključujući, s jedne strane institucije infrastrukture kvaliteta (ISS, ATS, DMDM) i tela za ocenjivanje usaglašenosti, a sa druge strane predstavnike privrede (PKS, asocijacije i druga sektorska udruženja) kao korisnika usluga ispitivanja i sertifikacije.

Preuzeto sa: http://www.privreda.gov.rs/doneta-strategija-unapredjenja-sistema-infrastrukture-kvaliteta-za-period-2015-2020/

Na osnovu Programa javne rasprave, utvrđenog zaključkom Vlade Republike Srbije od 8. oktobra 2015. godine, Ministarstvo privrede je dana 30. oktobra 2015. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale organizovalo javnu raspravu, u formi okruglog stola, o Nacrtu zakona o metrologiji. Pored predstavnika Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, ovoj raspravi održanoj u formi okruglog stola, prisustvovali su i predstavnici Akreditacionog tela Srbije, „MC LABORˮ d.o.o, Ministarstva odbrane, Samostalne agencije Joksimović, VZ „Moma Stanojlovićˮ, Vojnomedicinske akademije, SITEL, d.o.o, JKP „Vodovod i kanalizacijaˮ Kragujevac, JKP „Beogradske elektraneˮ, Vukas mering, d.o.o, Vaga legal, d.o.o, EPS Distribucija Beograd, Meter&Control i Grupacija za metrologiju u metrološkom sistemu Srbije, Privredne komore Srbije, Ovlašćenog tela JP Srbija gas – laboratorija za kontrolisanje i Nelt. co, d.o.o.

Na početku javne rasprave mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, pozdravila je učesnike Okruglog stola i dala uvodnu reč. Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove, svojom prezentacijom upoznala je prisutne sa razlozima za donošenje novog zakona, kao i sa najznačajnijim novinama koje taj zakon donosi, nakon čega se prešlo na diskusije prisutnih.

O sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o metrologiji Ministarstvo privrede će sačiniti izveštaj i pripremiti konačnu verziju nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2015#sigProId3dc70dfa14

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale u periodu od 12-27. oktobra 2015. godine održane su tri dvodnevne obuke iz oblasti overavanja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem. Obukama je prisustvovalo 37 učesnika, predstavnika ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila mase, kao i ovlašćenih tela koja su u postupku ovlašćivanja.

Obuka se sastojala iz teorijskog dela, u kome je predstavljen Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem i standard SRPS EN 45501: 2009 i praktičnog dela, u kome je predstavljen način i postupak ispitivanja vaga. Na kraju obuke svi učesnici su polagali test znanja iz poznavanja Pravilnika o vagama i standarda SRPS EN 45501: 2009.

 

U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, od 20-22. oktobra 2015. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale održano je predocenjivanje sertifikacionog tela Direkcije za mere i dragocene metale za akreditaciju prema standardu ISO/IEC 17065.

Ocenjivač je bio Wolfgang Mikovits iz nacionalnog metrološkog instituta Austrije (BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen). Predocenjivanju su prisustvovali predstavnici Odseka za sertifikaciju Direkcije za mere i dragocene metale.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2015#sigProId92a2f8c30e
četvrtak, 22 oktobar 2015

Metrološki nadzor – obuka

U periodu od 5-9.oktobra 2015. godine, šestoro zaposlenih iz Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su Federal Office of Metrology and Surveying (BEV) u Beču.

Ova nedelja praktičnog treninga je bila važan deo duge saradnje između Nemačkog instituta PTB i DMDM kao podrška procesu Evropskih integracija u Srbiji, kao deo projekta „Podrška infrastrukturi kvaliteta” u Srbiji. Tema praktične obuke je „Tržišni nadzor nad merilima i prethodno upakovanim proizvodima”.

Između 14-17. aprila 2015 godine teorijski temelj je dat u formi osnovnog treninga za DMDM eksperte. Glavni ciljevi su bili Evropska direktiva 765/2008/EC (zahtevi za akreditaciju i tržišni nadzor, direktiva 2014/32/EU (MID - direktiva o merilima, 2014/31/EU (NAWID - direktiva o neautomatskim vagama) i 2007/45/EC (zajedno sa osnovnim pravilima i nazivnim količinama za prethodno upakovane proizvode).

U poseti Odsecima Eisenstadt, Krems i Linz obavljeni su intenzivni kontakti sa ekspertima.

Nedelja praktične obuke za DMDM eksperte obuhvatila je kao najvažnije teme: tržišni nadzor i nadzor nad merilima u upotrebi, kao i važan proces kontrole prethodno upakovanih proizvoda.

Od strane Federal Office of Metrology and Surveying (BEV) organizovane su i obavljene sledeće aktivnosti:

 • Prezentacija baza podataka za ovlašćena tela za overavanje merila- prezentacija funkcija baza podataka;
 • Praktičan trening – nadzor nad merilima u upotrebi overena od strane ovlašćenih tela za overavanje merila;
 • Prezentacija baza podataka nadzora nad merilima u upotrebi – prezentacija funkcija baza podataka;
 • Praktična obuka – nadzor nad merilima i tržišni nadzor;
 • Prezentacija baza podataka za kontrolu prethodno upakovanih proizvoda – prezentacija funkcija baza podataka;
 • Praktični trening nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima u proizvodnim prostorijama;
 • Obuka ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda u laboratoriji za prethodno upakovane proizvode;
 • Date su preporuke koje se tiču izgradnje kapaciteta DMDM, u prvom redu da bi se ispunili budući zadaci Tržišnog nadzora.

U obuci su učestvovali pomoćnik direktora Lucija Dujović, Mirjana Bandović iz Odseka za kontrolu i nadzor Novi Sad, Aleksandar Kostić iz Odseka za kontrolu i nadzor Niš, Boško Stefanović iz Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac, Tamara Kalinić iz Odseka za kontrolu i nadzor Subotica i mr Branka Radanov iz Odseka za kontrolu i nadzor Beograd.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2015#sigProIdfbb8379603

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti vremena i frekvencije i to:

1. Etaloniranje etalona vremena i frekvencije

Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 30. 11. 2015. godine.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja, kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 21.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.

U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Na osnovu Programa javne rasprave, utvrđenog zaključkom Vlade Republike Srbije od 16. septembra 2015. godine, Ministarstvo privrede je dana 14. oktobra 2015. godine, u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, organizovalo javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala. Pored predstavnika Ministarstva privrede i Direkcije, ovoj javnoj raspravi, održanoj u formi okruglog stola, prisustvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike, MUP-a RS, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredne komore Srbije i Unije zlatara Srbije.

Na početku javne rasprave, mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, pozdravila je učesnike Okruglog stola i dala uvodnu reč. Predstavnici Ministarstva privrede su obavestili prisutne da nisu primili ni jednu primedbu na Nacrt zakona. Lucija Dujović, pomoćnik direktora, je u svojoj prezentaciji podsetila prisutne na hronologiju događaja koji su doveli do izrade Nacrta zakona, kao i na izmene koje ovaj Nacrt zakona donosi, nakon čega se prešlo na diskusije prisutnih.

O sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala Ministarstvo privrede će sačiniti izveštaj i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2015#sigProId8bc40620a9
četvrtak, 15 oktobar 2015

Završetak letnjeg računanja vremena

Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG”, broj 20/2006) letnje računanje vremena u 2015. godini se završava u nedelju, 25. oktobra 2015. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Čas koji se 25. oktobra 2015. godine, zbog pomeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između 2 h 00 min 00 s i 3 h 00 min 00 s, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Privredne komore Srbije (Grupacije za metrologiju Udruženja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti) i Regionalne privredne komore Niš, 03. septembra 2015. godine u Nišu, održan je sastanak ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda.

Kao jedan od zaključaka Godišnjeg sastanka ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila od 07. aprila 2015. godine, ovaj sastanak je održan u cilju ukazivanja na bitne činjenice predstavnicima ovlašćenih tela, vezane za primenu Pravilnika o merilima (,,Službeni glasnik RS'', broj 63/13) počev od 1. januara 2017. godine.

Sastanak je otvorila Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM, pozdravivši sve učesnike i zahvalivši se organizatorima sastanka, i još jednom napomenula važnost blagovremene pripreme za predstojeću primenu Pravilnika.

Prvi deo sastanka posvećen je prezentovanju zahteva iz Pravilnika o merilima i normativnog dokumenta OIML R117 stručnjaka iz Direkcije za mere i dragocene metale i prezentovanju rada Grupacije za metrologiju, kao i diskusiji tokom koje su razmatrana aktuelna pitanja i nedoumice u vezi pripreme za primenu navedenih dokumenata.

Mr Vladan Lapčević predstavio je dosadašnji rad Grupacije ze metrologiju, i istakao podršku i odličnu saradnju sa Direkcijom za mere i dragocene metale. Ovim putem pozvao je ovlašćena tela da uzmu učešće u radu Grupacije za metrologiju za dobrobit svih ovlašćenih tela. Takođe, ponudio je savete i konsultacije ovlašćenim telima u postupku pripreme, a kao primer naveo ovlašćeno telo Meter&Control doo koje je završilo sve pripreme i već sad spremno za primenu Pravilnika.

Usledila je prezentacija Branislava Tanasića, rukovodioca Grupe za zapreminu i protok DMDM, koji je pojasnio primenu Pravilnika o merilima i dokumenta OIML R117 – 1:2007 na koji se poziva Pravilnik o merilima, a od velike je važnosti za ovlašćena tela.
Nakon toga, Ljiljana Mićić, metrolog za zapreminu i protok DMDM, prezentovala je zahteve Pravilnika o merilima u vezi postupka metrološkog pregleda i postupak metrološkog pregleda uređaja za točenje goriva prema dokumentu OIML R117 – 2:2014.

Tokom drugog dela sastanka organizovana je poseta ovlašćenom telu Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO, u Nišu, čiji je rad predstavio direktor Zoran Jovanović.

Na kraju sastanka, Lucija Dujović se zahvalila svim predavačima i učesnicima, i još jednom skrenula pažnju na to da je DMDM odlučna u nameri da pruži svu neophodnu podršku ovlašćenim telima u daljem radu, i pozvala ih da se aktivno uključe u predlaganje rešenja u cilju zajedničkog rešavanja problema.

Na sastanku su prikazane sledeće prezentacije:

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2015#sigProIdfc5eb8071d

Na sastanku 77. Stalnog komiteta Konvencije za kontrolu i žigosanje predmeta od dragocenih metala (Hallmarking Convention), održanom 10. septembra 2015. godine u Londonu, Velika Britanija, na kome su kao predstavnici Republike Srbije učestvovale mr Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta i mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, predstavnik Depozitara Konvencije, Ministarstvo spoljnih poslova Švedske, izvestilo je prisutne da je Depozitar uputio Vladi Republike Srbije zvaničan poziv za njeno pristupanje Konvenciji.

Ministarstvo spoljnih poslova Švedske je notom od 4. septembra 2015. godine obavestilo Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije da ima čast da uputi poziv Republici Srbiji da pristupi Konvenciji.

Poziv za pristupanje Srbije Konvenciji je usledio nakon što je Ministarstvo spoljnih poslova Švedske dobilo od svih država ugovornica Konvencije informaciju o njihovoj saglasnosti za prijem Srbije u Konvenciju i nakon što u predviđenom roku od četiri meseca nije stigao ni jedan prigovor.

Ovim pozivom, proces pristupanja Republike Srbije punopravnom članstvu Konvenciji o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (Hallmarking Convention), koji je započet 25. oktobra 2013. godine podnošenjem zahteva Republike Srbije Konvenciji, je ušao u završnu fazu. Pristupanje Srbije Konvenciji stupiće na snagu tri meseca posle podnošenja instrumenta o pristupanju Ministarstvu spoljnih poslova Švedske.

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za masu silu i pritisak, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti mase i to:

 1. Etaloniranja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem
 2. Etaloniranja tegova
 3. Etaloniranja merila pritiska

Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 15. 10. 2015. godine.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 21.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.

U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti refraktometrije i to:

1. Etaloniranje refraktometara

Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 31. 08. 2015. godine.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 21.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.

U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.

U „Službenom glasniku RS”, 66/15 od 27. jula 2015. godine objavljen je Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije, koji stupa na snagu 4. avgusta 2015. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi i označavanje mernih transformatora koji se koriste za obračun električne energije (u daljem tekstu: merni transformatori), način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za merne transformatore, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja mernih transformatora.

Ovaj pravilnik primenjuje se na merne transformatore u kolima naizmenične struje, frekvencije 50 Hz.

U „Službenom glasniku RS”, 66/15 od 27. jula 2015. godine objavljen je Pravilnik o mlekomerima i laktofrizima, koji stupa na snagu 4. avgusta 2015. godine, a primenjuje se od 15. novembra 2015. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za mlekomere i laktofrize, označavanje mlekomera i laktofriza, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za mlekomere i laktofrize, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja mlekomera i laktofriza.

Ovaj pravilnik primenjuje se na mlekomere i laktofrize koji se koriste u prometu roba i usluga i koji mere zapreminu mleka.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na laktofrize ugrađene u drumska vozila.

U „Službenom glasniku RS”, broj 65/15 od 24. jula 2015. godine objavljen je Pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i usluga, koji stupa na snagu 1. avgusta 2015. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2015. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za ručne, Abbe i automatske refraktometre, koji se koriste u prometu roba i usluga (u daljem tekstu: refraktometri), označavanje refraktometara, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za refraktometre, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja refraktometara.

Ovaj pravilnik primenjuje se na refraktometre koji mere i prikazuju indeks prelamanja i maseni sadržaj šećera u tečnom rastvoru (vodenom rastvoru šećera ili širi), ukoliko su refraktometri snabdeveni odgovarajućim skalama.

Strana 1 od 3
No Internet Connection