Arhiva vesti 2013

U „Službenom glasniku RS”, broj 116/13 od 26. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, koji stupa na snagu 3. januara 2014. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, sastav komisije koja utvrđuje ispunjenost tih uslova, njen način rada i odlučivanja, vođenje registra ovlašćenih tela,sadržina i obrazac evidencije koju vodi ovlašćeno telo, način vođenja te evidencije, kao i druga pitanja od značaja za rad ovlašćenih tela.

U „Službenom glasniku RS”, broj 114/13 od 23. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, koji stupa na snagu 31. decembra 2013. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, označavanje automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, tehnička dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, način ispitivanja tipa automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima.

Studentima treće godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovana je studijska poseta Direkciji za mere i dragocene metale 18. decembra 2013. godine.

O ulozi Direkcije za mere i dragocene metale, kao nacionalne metrološke institucije Srbije, ključnim metrološkim aspektima i postojanju nacionalnih etalona kao prvog uslova za uređenu metrološku strukturu govorio je pomoćnik direktora Boris Laštro.

Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za masu, dužinu, zvuk i zapreminu. Pored teorijskog znanja iz metrologije o temama o kojima su bili upoznavani tokom nastave i o kojima imaju neka predznanja, naročito u vezi sa predmetom na studijama „Proizvodne tehnologije i metrologija”, studenti su imali priliku da se upoznaju i sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanje veza sa međunarodnim etalonima.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProId5b287297ff

U „Službenom glasniku RS”, broj 110/13 od 13. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja, koji stupa na snagu 21. decembra 2013. godine.

ponedeljak, 16 decembar 2013

Prethodno upakovani proizvodi – seminar

Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima, održan je 13. decembra 2013. godine, u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac.
Koordinator seminara, mr Branka Radanov, pozdravila je prisutne ispred Direkcije za mere i dragocene metale, a ispred Regionalne privredne komore Kruševac, skup je otvorio predsednik Komore, gospodin Dragiša Ranković. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registraciju pakera i uvoznika iz Rasinskog okruga. Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatio teorijski i praktični deo (radionica i smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović, Boško Stefanović, Aleksandar Kostić i Dragutin Veljković.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProId34c64412f9

Studenti pete godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 12. decembra 2013. godine. Stručnoj poseti prisustvovali su i njihovi profesori dr Radivoje Mitrović i dr Zoran Stamenić.

Tokom stručne posete studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom Direkcije za mere i dragocene metale u metrološkom obezbeđenju u Republici Srbiji i sa njenim doprinosom ispunjenju zahteva za pristup u članstvo Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije, kroz obezbeđenje tačnih i uporedivih merenja, upotrebu merila usaglašenih sa međunarodno utvrđenim zahtevima, upotrebu SI mernih jedinica i kroz obezbeđenje sledivosti svih rezultata merenja do nacionalnih, odnosno međunarodnih etalona.

U laboratorijama Direkcije za mere i dragocene metale, studenti su videli vrhunsku mernu opremu, upoznali su se sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica i razgovarali su sa ekspertima Direkcije o temama o kojima su bili upoznavani tokom nastave i o kojima imaju neka predznanja, naročito u vezi sa predmetom na njihovim studijama „Tehnički propisi i standardi”.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProId113e2b4b4c

U „Službenom glasniku RS”, broj 106/13 od 5. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura, koji stupa na snagu 13. decembra 2013. godine.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispitivanja predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti) koji su toliko mali, odnosno krhki da nije moguće izvršiti žigosanje bez oštećenja, predmeta ili delova predmeta koji se upotrebljavaju za medicinske, stomatološke, veterinarske, naučne i tehničke svrhe, kao i muzičkih instrumenata ili delova takvih instrumenata izrađenih od dragocenih metala, sadržina izveštaja o ispitivanju navedenih predmeta, dragocenih metala i njihovih legura, sadržina i obrazac zahteva za ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta, obrazac izveštaja o rezultatima izvršenog ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta, spisak predmeta koji se žigošu i mesto na koji se državni žig utiskuje, uslovi koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta kada se ispitivanje i žigosanje predmeta vrši u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika.

U periodu od 27 - 28. novembra 2013. godine, u Rigi, Letonija, održan je sastanak radne grupe WELMEC WG 6 (Evropska kooperacija u zakonskoj metrologiji, Radna grupa 6) za prethodno upakovane proizvode.

U okviru dela sastanka koji se odnosi na aktuelna dešavanja, u vezi sa oblašću ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i primeni WELMEC Vodiča u državama članicama i pridruženim članicama organizacije WELMEC, mr Branka Radanov iz DMDM, predstavila je razvoj nove oblasti, istakla veoma dobar progres u poslednjih nekoliko godina, počev od uspostavljanja laboratorije, nabavke opreme, obuka kadra zaduženog za obavljanje metrološkog nadzora, seminara za pakere, razvoja metoda, do integrisanja WELMEC uputstava u nacionalno zakonodavstvo, kao i primene ovih uputstava u praksi.

U veoma pozitivnoj atmosferi, pohvaljen je pozitivan progres u ovoj oblasti u Republici Srbiji i sa zadovoljstvom je prihvaćen poziv predstavnika Srbije, odnosno Direkcije za mere i dragocene metale, da bude domaćin na sastanku radne grupe WELMEC WG 6, planiranom za 2014. godinu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProId437f292535
petak, 22 novembar 2013

Kongres metrologa 2013

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, Zavoda za metrologiju Crne Gore i Društva metrologa, održan je Kongres metrologa 2013 sa posebnim osvrtom na temu „Novi pravci razvoja metrologije”. Kongres metrologa je održan u hotelu „Jezero” Borsko jezero, u Boru od 16.-18.(19). oktobra 2013. godine.

Tradicionalno, Kongres metrologa ima za cilj razmenu informacija, naučnih i stručnih saznanja i poboljšanje kvaliteta u svim oblastima metrologije.
Rad Kongresa odvijao se kroz plenarnu sednicu, radionice i sekcije.

2013. godine se obeležava 140 godina zakonske metrologije u Srbiji. Narodna skupština Kneževine Srbije 1. decembra 1873. godine izglasala je prvi Zakon o metarskim merama (zasnovan na pramerama metra i kilograma) čime je postavljen kamen temeljac zakonske metrologije u Srbiji. Ovaj Kongres je podržao ovaj jubilej svojim motom „Od pramera do novih definicija mernih jedinica”.

Rad Kongresa počeo je Plenarnom sednicom, na kojoj je prof. dr Mladen Boršić iz Zagreba prezentovao rad o novostima u metrologiji i ispitivanju „What is new in metrology and testing?”, a Goran Vukoslavović iz Zavoda za metrologiju Crne Gore izložio prezentaciju o radu i mogućnostima ovog Zavoda.

Skup je pozdravila u ime Direkcije za mere i dragocene metale iz Beograda direktor mr Vida Živković i u svom izlaganju se osvrnula na značaj metrologije i nove pravce razvoja metrologije.

Direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine mr Zijad Džemić osvrnuo se na „Značaj evropskih programa za razvoj istraživačkog mjeriteljstva za regiju jugoistočne Evrope”.

Na Radionici u okviru Kongresa, koja je bila posvećena ispitivanju osposobljenosti (RT- šemama), medijatori su bili predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Radovi su izlagani po sekcijama - osam sekcija prema klasifikaciji IMEKO (International Measurement Confederation).

Direkcija za mere i dragocene metale je bila zastupljena sledećim radovima:

Maja Aleksić: NOVI PRISTUP U ETALONIRANJU LABORATORIJSKIH ETALON MIKROFONA

Jelena Bebić, Tatjana Koldžić: MEASUREMENT UNCERTAINTY OF CALIBRATION OF GAS ANALYZERS FOR STATIONARY SOURCES EMISSIONS AND EVALUATION OF PERFORMANCE OF ACCREDITED LABORATORY IN THIS FIELD

Dušan Popović: REALIZACIJA PROJEKTA DISTRIBUCIJE VREMENA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Jovica Cvetković, Jadranka Marendić-Miljković: SLEDIVOST MERENJA BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJU

Miodrag Malović, Ljiljana Brajović, Zoran Mišković, Goran Todorović, Jovica Cvetković, Neven Banović: ANALIZA VREMENSKE SINHRONIZOVANOSTI BEŽIČNIH SENZORSKIH UREĐAJA ZA MERENJE VIBRACIJA U GRAĐEVINARSTVU

Rade Dereta, Dragana Naumović Vuković, Nada Vučijak, Slobodan Škundrić, Tamara Stojković, Miodrag Gajić, Tatjana Cincar Vujović: ETALONIRANJE NAPONSKIH I STRUJNIH MERNIH TRANSFORMATORA – MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE PT-E-MT-4-2012

Nada Vučijak, Zoran Šofranac, Tatjana Cincar Vujović: ELECTRIC POWER, CURRENT HARMONICS AND FLICKER SEVERITY - CALIBRATION AND MEASUREMENT CAPABILITIES OF DMDM

Vladan Stepanović, Svetlana Stanisavljević, Slavica Simić: NOVE MOGUĆNOSTI ETALONIRANJA ETALONSKIH TERMOMETARA METODOM FIKSNIH TAČAKA U DMDM

Mladen Mirić: MEHANIZAM I PRINCIP RADA ICP-AES METODE - MOGUĆNOSTI NJENE PRIMENE ZA ODREĐIVANJE DRAGOCENIH METALA

U toku Kongresa održana je i Skupština Društva metrologa.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProId125db8f302

U „Službenom glasniku RS”, broj 99/13 od 15. novembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika, koji stupa na snagu 23. novembra 2013. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe pravilnici i drugi propisi koji se odnose na vrste merila za koje nije obavezno overavanje u skladu sa Pravilnikom o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, broj 49/10).

Studenti treće, četvrte i pete godine Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, studijskog programa „Energetika, elektronika i telekomunikacije”, sa smera „Instrumentacija i merenje” posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 15. novembra 2013. godine. Stručnoj poseti su prisustvovali i njihovi profesori dr Vesna Spasić Jokić, dr Zoran Mitrović, dr Ivan Župunski i Ljubica Župunski.

Sa pozitivnim iskustvima iz prethodnih poseta, studenti Fakuleta tehničkih nauka iz Novog Sada su se bliže upoznali sa ulogom Direkcije za mere i dragocene metale u metrološkom obezbeđenju u Srbiji. Studente je ispred Direkcije pozdravio pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije Boris Laštro, a zatim je prikazan promotivni film Direkcije za mere i dragocene metale.

Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija Direkcije gde su studenti imali prilike da vide vrhunsku mernu opremu, da se upoznaju sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica i da razgovaraju sa ekspertima Direkcije o temama o kojima su bili upoznavani tokom nastave i o kojima imaju neka predznanja.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProIddc343ad587

U periodu od 6 - 9. novembra 2013. godine, predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale učestovao je na Devetoj CROLAB konferenciji „Kompetentnost laboratorija 2013 & Regionalna radionica o ocenjivanju usaglašenosti” održanoj u Opatiji. Konferencija je podržana od strane EU/EFTA projekta „Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey” i posvećena je položaju tela za ocenjivanje usaglašenosti u Hrvatskoj i regionu i ulozi nacionalnih metroloških instituta, nacionalnih akreditacionih tela i nadležnih ministarstava u formiranju regionalnog udruženja tela za ocenjivanje usaglašenosti, sa ciljem poboljšanja saradnje i kontakata između laboratorija susednih država, članica i budućih članica EU.

Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost - FQCE u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva privrede – resornog ministarstva za infrastrukturu kvaliteta je na Svetski dan kvaliteta, u četvrtak 14. novembra 2013. godine, u Privrednoj komori Srbije, u okviru „Foruma kvaliteta i poslovne izvrsnosti 2013”,19. put za redom dodelila prestižne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta” 2013 za izuzetne rezultate postignute na unapređenju i razvoju kvaliteta i poslovne izvrsnosti u našoj zemlji i okruženju.Nezavisni žiri, nakon sprovedenog postupka ocenjivanja, odabrao je Direkciju za mere i dragocene metale koja je u 2013. godini postigla vrhunske rezultate na razvoju i unapređenju kvaliteta poslovne izvrsnosti u Srbiji.

Direkcija za mere i dragocene metale je pokazala da je moguće održivo poslovanje primenom sistema kvaliteta, što doprinosi povećanju konkurentnosti i održivom razvoju. U oštroj konkurenciji na regionalnom i evropskom tržištu i stalnoj borbi za ulaganjem u kvalitet i ljudske resurse, Direkcija za mere i dragocene metale je nagradu zaslužila vrednim radom i doprinosom u razvoju ekonomije i unapređenju konkuretnosti i produktivnosti.

Nagrada je vredno priznanje Direkciji za mere i dragocene metale koja za strateški cilj ima doprinos unapređenja kvaliteta, jer bez kvaliteta nema konkuretnosti i produktivnosti koje su ključ opstanka i uslov izlaska na druga tržišta.

Direkcija za mere i dragocene metale pokušava da se što bolje pripremi za proces pristupanja Evropskoj uniji, kada će nam se otvoriti nova područja i novi realni zahtevi koje treba dalje svakodnevno ispunjavati, a za to ''elitno takmičenje'' su nam potrebni Tim i prateći uslovi. Kvalitetnom primenom evropskih i svetskih standarda i posebno standarda menadžmenta kvalitetom, Direkcija za mere i dragocene metale očekuje korist koju standardi pretpostavljaju da mogu da pruže.

Primer dobre prakse Direkcije za mere i dragocene metale je motivacioni faktor i podstrek za primenu modela poslovne izvrsnosti, unapređenje performansi i podizanje konkurentnosti sa ciljem osvajanja liderske pozicije u regionu u oblasti metrologije i prenošenje svojih iskustava zarad ''širenja svoje izvrsnosti''.

Opširnije na adresi:
http://www.kvalitet.org.rs/seminari-kursevi-obuke-dogadaji/dodeljene-nagrade-za-poslovnu-izvrsnost-oskar-kvaliteta-2013

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProIda02d585063

Radionioca iz oblasti prethodno upakovanih proizvoda ‘’Workshop on WELMEC Prepackage – Guides and selected aspects of PP legislation” , održana je u periodu od 6. novembra do 8. novembra 2013. godine u Direkciji za mere i dragocene metale, u okviru projekta saradnje sa nemačkim Institutom za metrologiju (PTB). Predavač na radionici bio je dr Liebegall, konsultant Instituta PTB.

Koordinator radionice od strane Direkcije za mere i dragocene metale bila je mr Branka Radanov.

Učesnici radionice, zaposleni u Sektoru za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale: Goran Božović, Dejan Ignjatović, Ruža Krajninger Vuković, Tamara Kalinić, Papdi Damir, Maca Radujkov, Mirjana Bandović, Aleksandar Kostić, Vojkan Glavić, Boško Stefanović, Dragutin Veljković, Dušan Jovanović, Ljiljana Bulić i mr Branka Radanov;

Radionica je obuhvatila različite teme iz obimne zakonske regulative u oblasti prethodno upakovanih proizvoda. Dat je pregled vodiča radne grupe WELMEC WG 6 i pregled bitnih odredbi OIML, EU i Nemačkog zakonodavstva iz ove oblasti.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProId0eca031dca

Direkcija za mere i dragocene metale i Ministarstvo privrede organizovali su drugi deo Seminara o primeni Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, br. 61/2013), a na osnovu sprovedene ankete na prvom delu Seminara o primeni Pravilnika o merilima koji je održan 4. oktobra 2013. god. i koja je imala za cilj da se industrija u Republici Srbiji upozna sa posebnim metrološkim zahtevima za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, vage sa automatskim funkcionisanjem, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova na osnovu Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, br. 61/13), prilozi 17 – 26.

Drugi deo Seminara je obuhvatio teme koje se tiču potrebnih smernica proizvođačima i uvoznicima radi ispunjenja zahteva za stavljanje navedenih merila na tržište i/ili u upotrebu, postupke ocenjivanja usaglašenosti, označavanje i isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati ova merila, kao i uslove koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Po utvrđenom programu, drugi deo Seminara je organizovan u Direkciji za mere i dragocene metale i to:

  • 30.10.2013. god. Vage sa automatskim funkcionisanjem, Taksimetri, Merila dimenzija i materijalizovane mere;
  • 1.11.2013. god. Brojila aktivne električne energije i Gasomeri;
  • 4.11.2013. god. Analizatori izduvnih gasova i Merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda i
  • 5.11.2013. god. Vodomeri i Merila toplotne energije.

Svoju zainteresovanost za drugi deo Seminara iskazalo je 147 učesnika koji su aktivno učestvovali u diskusijama posle prezentacija, a seminar su ocenili korisnim i zainteresovani su za učešće u budućim Seminarima.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProIda184c32453
četvrtak, 17 oktobar 2013

Proširenje obima akreditacije DMDM

U postupku drugog nadzornog ocenjivanja i ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je uspela da potvrdi svoju kompetentnost za poslove etaloniranja kratkih graničnih planparalelnih mera interferometrijskom metodom, ali i da oblast akreditacije za poslove etaloniranja proširi na etaloniranje merila pritiska i merila zapreminskog protoka tečnosti (rotametri). Prošireni obim akreditacije DMDM za poslove etaloniranja se može naći na adresi: http://www.registar.ats.rs/predmet/671/.

ponedeljak, 14 oktobar 2013

Svetski dan standarda 14. oktobar 2013.

Ovogodišnja poruka koju su Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) zajednički poslale u svet povodom Svetskog dana standarda glasi: „Međunarodni standardi obezbeđuju pozitivne promene”. Te promene ogledaju se u podržavanju ubrzanog rasta privrednih delatnosti u zemljama u razvoju, utvrđivanju optimalnih zahteva i procesa za odlaganje otpada i reciklažu, uklanjanju prepreka u komunikaciji i saradnji i obezbeđivanju da proizvodi, usluge i okruženje postanu pristupačniji osobama sa posebnim potrebama. Međunarodni standardi omogućavaju zemljama širom sveta da učestvuju u inovacijama, razviju bolju infrastrukturu i unaprede energetsku efikasnost, čime se podstiče opšti društveno-ekonomski napredak.

Opširnije na adresi: http://www.iss.rs/news/news_89.html

U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, u Srbiji je od 8-10. oktobra 2013. godine obuku iz oblasti vlagometrije održala Regina Klus, iz Nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt).

Grupa za optičke i fizičko hemijske veličine DMDM u sardnji sa Sektorom za kontrolu i nadzor, u okviru ovog projekta, organizovala je i učestvovala u pripremi obuke za ispitivanje u okviru odobrenja tipa i overavanje vlagomera, kao i predstavljanju Nacrta pravilnika za vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica. Obuka je održana u prostorijama Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin za 14 polaznika: predstavnike DMDM - Grupe za sertifikaciju, Sektora za razvoj metrologije, Sektora za kontrolu i nadzor, kao i dva ovlašćena tela za overavanje vlagomera.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProIde7fd5cf95b

„Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima” održan je 3. i 4. oktobra 2013 godine, u organizaciji Privredne komore Srbije i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Privredne komore Srbije. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registracija pakera i uvoznika. Seminaru je prisustvovalo preko 100 predstavnika pakera i uvoznika odgovornih za pakovanje i uvoz prethodno upakovanih proizvoda.

Prisutne je pozdravila ispred Direkcije za mere i dragocene metale, Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije. Koordinator seminara je bila mr Branka Radanov, koordinator za ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima.

Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatio teorijski i praktični deo (Radionica i Smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Ruža Krajninger Vuković, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović, Boško Stefanović i Aleksandar Kostić. Prisutni su u sekciji „Pitanja i odgovori” postavili veliki broj pitanja vezanih za znak usaglašenosti „e”, ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, pitanja vezana za internu kontrolu, merne boce kao i druga pitanja vezana za ovu široku oblast i na njih dobili odgovore u skladu sa Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima, Welmec smernicama i Zakonom o metrologiji. Agenda Prezentacije sa Seminara možete preuzeti ovde:

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik RS“, broj 43/13)

℮- označavanje prethodno upakovanih proizvoda i nadzor

Prethodno upakovani proizvodi kod kojih je nazivna količina izražena u jedinicama dužine, površine odnosno brojem komada, oceđena masa

Merne boce

Oblast prethodno upakovanih proizvoda u delu koji se odnosi na:

  • Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 53/10 i 10/13);
  • Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);
  • Zakon o oglašavanju („Službeni glasnik RS“, broj 79/05);
    dodatnu (besplatnu) količinu

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProIdea9ec49393
ponedeljak, 07 oktobar 2013

Seminar o primeni Pravilnika o merilima

Direkcija za mere i dragocene metale i Ministarstvo privrede organizovali su Seminar o primeni Pravilnika o merilima. Seminar je održan 4. oktobra 2013. godine u Palati „Srbija”, sa ciljem da se industrija u Republici Srbiji upozna sa metrološkim zahtevima za merila koja se koriste u funkciji merenja za potrebe javnog interesa, javnog zdravlja, javne bezbednosti, javnog reda, zaštite životne sredine, zaštite potrošača, propisivanja poreza i carina i pravične trgovine, i to za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, vage sa automatskim funkcionisanjem, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova, na osnovu Pravilnika o merilima objavljenog u „Službenom glasniku RS”, broj 61/2013.

Prisutne je pozdravila Snežana Matić, ispred Ministarstva privrede, i Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale.

Seminar je obuhvatio teme koje se tiču potrebnih smernica proizvođačima i uvoznicima radi ispunjenja zahteva za stavljanje navedenih merila na tržište i/ili u upotrebu, postupaka ocenjivanja usaglašenosti, označavanja i isprava o usaglašenosti i druge dokumentacije koja prati ova merila, kao i uslova koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Takođe, jedan od ciljeva je bio i upoznavanje svih zainteresovanih u vezi sa nadležnostima Direkcije za mere i dragocene metale u skladu sa Zakonom o metrologiji i u skladu sa Pravilnikom o merilima.

O predmetu i primeni, ocenjivanju usaglašenosti, tehničkoj dokumentaciji, označavanju, stavljanju na tržište i u upotrebu, usklađenosti sa propisima Evropske unije, kao i o dozvoljenim greškama, klimatskom, mehaničkom i elektromagnetskom okruženju, reproduktivnosti, ponovljivosti, trajnosti, pouzdanosti, podesnosti, zaštiti od oštećenja i natpisima na merilu, govorio je dr Zoran Marković, rukovodilac grupe za sertifikaciju u Direkciji za mere i dragocene metale.

O četrnaest postupaka ocenjivanja usaglašenosti - modulima od kojih se sastoje postupci ocenjivanja usaglašenosti, govorila je Tatjana Cincar - Vujović, šef odseka za električne veličine u Direkcija za mere i dragocene metale.

O prelaznom periodu, srpskom znaku usaglašenosti, „SE” znaku usaglašenosti, dvojnoj primeni Pravilnika o merilima i posebnih pravilnika o metrološkim uslovima i odgovrajaćih metroloških uputstava za pregled, izlagao je Željko Lalić, iz Ministarstva privrede.

Svoju zaintersovanost za Seminar iskazala je 81 kompanija iz Srbije. Prezentacije sa Seminara možete preuzeti ovde:
Pravilnik o merilima („Službeni glasnik RS”, br. 61/2013)
Prelazni period
Bitni zahtevi – Prilog 1
Postupci ocenjivanja usaglašenosti – Prilozi 2 - 15

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2013#sigProId0f125fc60b
Strana 1 od 4
No Internet Connection