Arhiva vesti 2021

Direktorka Zavoda za metrologiju MSc Gordana Bajić, pomoćnik direktorke Goran Vukoslavović i rukovodilac Laboratorije za vreme i frekvenciju Alina Musić posetili su Direkciju za mere I dragocene metale (DMDM).Radni sastanci organizovani su sa direktorom DMDM-a Čedomirom Belićem, kao i pomoćnicima direktora Zoranom Damjanovićem i Nikolom Petrovićem.

Preuzeto sa: https://metrologija.me/

 

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProId3470305b55

Dana 16. decembra 2021. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je dve nove
mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti naizmenične električne struje u bazi podataka KCDB 2.0.
Merna mogućnost etaloniranja za kalibratore za naizmeničnu električnu struju je proširena
za vrednosti 5 A i 10 A za frekvencijski opseg od 10 Hz do 10 kHz.

Više informacija u vezi CMC iz oblasti elektriciteta i magnetizma možete naći u bazi KCDB, BIPM, na linku OVDE

 

četvrtak, 16 decembar 2021

Pravilnik o regloskopima

Pravilnik o regloskopima objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 120/21, i stupa na snagu 18. decembra 2021. godine.

Ovim pravilnikom, propisuju se zahtevi za regloskope, označavanje regloskopa, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za regloskope, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja regloskopa.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o regloskopima (,,Službeni glasnik RS”, broj 26/15 i 49/15).

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) 15. decembra 2021. godine  bila je domaćin studentima treće godine osnovnih akademskih studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom studenti su upoznati sa metrološkim sistemom u Republici Srbiji i ulogom DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije u tom sistemu. Stručna poseta uključila je obilazak laboratorija za masu, dužinu i akustiku.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProId9a406e03df

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 114/21 od 30. novembra 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. decembra 2021. godine, a počinje da se primenjuje od 1. juna 2022. godine. 

Ovim pravilnikom, pored ostalog, propisani su novi oblici državnih žigova za zlato i srebro.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala (,,Službeni glasnik RS”, broj 7/13).

Od 29. novembra do 3. decembra. 2021. godine u Direkciji za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, održala je praktičnu obuku za proizvodnju i sertifikaciju referentnih materijala etanola u vodi. Obuci je prisustvovalo troje zaposlenih iz Biroa za metrologiju Severne Makedonije (u daljem tekstu: BOM). Obuka je obuhvatila određivanje čistoće etanola metodom po Karl-Fišeru, gravimetrijsko pripremanje sertifikovanih referentnih materijala etanola u vodi i analizu rezultata merenja dobijenih tokom njihove sertifikacije na gasnom hromatografu.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProId4eea6f3dbb

Od 17. do 19. novembra. 2021. godine, u prostorijama Zavoda za metrologiju Crne Gore, Danka Pavlović, šef Odseka za kontrolu predmeta od dragocenih metala, održala je praktičnu obuku iz oblasti ispitivanja predmeta od dragocenih metala XRF metodom.

Obuka je obuhvatala snimanje referentnih materijala od zlata, srebra i platine, čime je obogaćena baza spektara referentnih materijala u Xspect PRO softeru, kao i praktično određivanje finoće uzoraka iz programa ispitivanja osposobljenosti laboratorija za ispitivanje dragocenih metala (Round Robin i IAAO). Obuci su prisustvovali službenici Odjeljenja za dragocene metale.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProId330538cef9
ponedeljak, 15 novembar 2021

Obuka iz oblasti mase

U Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) 10. novembra 2021. godine organizovana je obuka u oblasti merila mase.

Obuku su održali Dragan Pantić, rukovodilac Grupe za masu, silu i pritisak i Boris Laštro, metrolog za pritisak – koordinator.

Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dela u vezi sa postavkama metode ispitivanja elektronskih mernih i pokaznih uređaja u skladu sa smernicama datim u WELMEC 2.1 (Guide for Testing Indicators (Non-automatic Weighing Instruments). Obuci su prisustvovali metrolozi iz Nacionalnog metrološkog instituta Bosne i Hercegovine: Haris Memić, Azmir Alić i Ešef Dević, kao i  Ivan Panić iz DMDM.

Ujedno, na obuci su razmenjena dosadašnja iskustva u ovoj oblasti.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProId5997156754

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični električni napon i struju u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju i kontakt osoba TC-EM učestvovala je 20. i 21. oktobra 2021. u radu  EURAMET Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (EURAMET TC-EM) koji je održan putem video konferencije.

Organizator sastanka bio je EURAMET, uz učešće 39 stručnjaka, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI).

Prezentovane su aktivnosti svih potkomiteta koji pripadaju Tehničkom komitetu za elektricitet i magnetizam, statusi aktuelnih i planiranih istraživačkih programa, aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN). Predstavljeni su i projekti vezani za sledivost i izradu vodiča za etaloniranje, rezultati tekućih i završenih ključnih poređenja, kao i planovi za dopunska poređenja.

U prezentaciji o aktivnostima EURAMET Capacity Building predstavljen je deo vezan za transfer znanja, a predstavljena je i platforma za obuke na daljinu koja postoji na sajtu BIPM-a. Plan je da se platforma stalno unapređuje i da pruža mogućnost za konstantne obuke iz različitih oblasti metrologije.

U postupku resertifikacije, Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), još jednom je uspešno potvrdila usaglašenost integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018.

Tokom ove provere, postojeći obim sertifikacije proširen je tako da obuhvata: etaloniranje/ispitivanje mernih sredstava; odobrenje tipa merila/sertifikaciju merila; overavanje i prvu verifikaiciju merila; razvoj novih i unapređenje postojećih etalona Republike Srbije, uključujući i merne metode; ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala; donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika i zastupnika predmeta od dragocenih metala; donošenje rešenja o upisu u registar otkupljivača predmeta od dragocenih metala; nadzor nad merilima i upotrebom mernih jedinica; nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela za overavanje merila; nadzor nad predmetima od dragocenih metala; zaduživanje/razduživanje ovlašćenih tela državnim žigovima; vanredni pregled merila u upotrebi; ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila; ocenjivanje usaglašenosti na osnovu obezbeđenja kvaliteta procesa proizvodnje i ocenjivanje usaglašenosti na osnovu pojedinačne verifikacije merila.

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta obuhvata sledeće lokacije: sedište Direkcije u Beogradu, Odsek za metrološku inspekciju Beograd, Odsek za metrološku inspekciju Kruševac, Grupu za metrološku inspekciju Niš, Grupu za metrološku inspekciju Novi Sad, Grupu za metrološku inspekciju Subotica i Grupu za metrološku inspekciju Zrenjanin.

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br.20/06) letnje računanje vremena u 2021. godini se završava u nedelju, 31. oktobra 2021. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 m, 00 s računa kao 2 h, 00 m, 00 s.

Medije

Dana 2. septembra 2021. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je nove mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti pritiska u bazi podataka KCDB 2.0 na osnovu značajnih rezultata ostvarenih u međunarodnim poređenjima EURAMET.M.P-S18 i EURAMET.M.P-S13. Po prvi put objavljena je merna mogućnost etaloniranja svih vrsta etalona i merila pritiska u opsegu od 10 MPa do 100 MPa. Više informacija u vezi CMC iz oblasti pritiska možete pronaći u bazi KCDB, BIPM.
Predstavnici Biroa za metrologiju iz Severne Makedonije, Bianka Mangutova Stoilkovska, rukovodilac kvaliteta i laboratorije za masu i Mihajlo Miškovski, rukovodilac Odeljenja za ljudske resurse, dana 21. septembra 2021. godine posetili su Direkciju za mere i dragocene metale.
Stručna poseta obuhvatila je razmenu iskustva iz oblasti zakonske metrologije, metrologije fizičkih veličina mase i pritiska.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProId97849b52fc
U Direkciji za mere i dragocene metale 21. septembra 2021. godine održana je interna obuka za zaposlene u Odseku za overavanje merila. Tema obuke je bila: Korišćenje portala za unos evidencije o overnim merilima.
Obuku je održala Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije i komunikaciju.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProIde591daff83

Rešenjem Vlade Republike Srbije broj 119-8282/2021. od 9. septembra 2021. godine Zoran Damnjanović postavljen je za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale - Sektor za kontrolu i nadzor.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, aktivno je učestvovala, od 31. avgusta do 2. septembra 2021. godine na EURAMET Tehničkom komitetu za protok (EURAMET TC-F), kao i na sastancima potkomiteta za protok gasa, protok tečnosti, brzinu fluida i zapreminu tečnosti, koji su održani putem video-konferencije.

Organizator sastanka bio je EURAMET, a održan je uz prisustvo 78 eminentnih stručnjaka, predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz 29 zemalja.

Na sastanku su prezentovani statusi aktuelnih istraživačkih programa, aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN) kao i aktivnosti u vezi sa CIPM MRA. Prezentovani su rezultati tekućih i završenih ključnih i dopunskih poređenja, kao i plan predviđenih međunarodnih poređenja.

Ljiljana Mićić je na sastanku potkomiteta za zapreminu tečnosti, u svojstvu koordinatora EURAMET projekta 1533 – Comparison of piston operated volumetric instruments, prezentovala informacije o dopunskom poređenju koje je u planu da se realizuje u narednom periodu između jedanaest NMI.

U periodu od 16. do 20. avgusta 2021. godine u Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) organizovana je petodnevna obuka u oblasti akustike, podoblast zvuk u vazduhu, u okviru projekta „Support to the Quality Infrastructure in Serbia” koju sprovodi Nacionalni metrološki institut Nemačke (PTB).

Obuku, koja je bila zasnovana na razmeni dosadašnjeg iskustva u ovoj podoblasti, održali su Marin Čuškov, kontakt osoba za oblast akustike u EURAMET-u ispred Bugarskog nacionalnog metrološkog instituta (BIM) i Boris Mihajlov, generalni menadžer akreditovane laboratorije za akustiku i generalni zastupnik B&K (Brüel & Kjær ) za Bugarsku. Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dela u vezi sa principima merenja, mernim neisigurnostima, postavkama metode merenja u DMDM, kao i softverskim rešenjem za prikupljanje i obradu mernih rezultata.

Obuci su prisustvovali metrolozi iz DMDM: Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku, Gordana Stefanović, metrolog za akustiku, hrapvost i oblike i Nebojša Stanković, metrolog za dužine. Svi učesnici obuke izrazili su zadovoljstvo, kako zbog dobijenih informacija, tako i zbog dobre i efikasne organizacije obuke u DMDM.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProId0db050d864

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Nikola Petrović, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za razvoj metrologije, Boban Zarkov iz Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku, Dragan Pantić iz Grupe za masu, silu i pritisak, Nikola Božović iz Odseka za električne veličine, vreme i frekvenciju i Predrag Selaković iz Grupe za zapreminu i protok 13. jula i 10. i 11. avgusta 2021. godine, prisustvovali su seminaru pod nazivom „Primena standarda za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) sa demonstracijom ispitivanja imunosti u laboratorijama“.

Seminar je održan u Akcionarskom društvu za ispitivanje kvaliteta ,,Kvalitetˮ a.d. Niš.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2021#sigProId8ea10c392c

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Marina Pavićević, metrolog za električnu otpornost i Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični električni napon i struju u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju prisustvovale su od 2. do 3. juna 2021. godine EURAMET potkomitetu Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam: DC & Quantum Metrology.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocenene metale, Jasmina Lazarević, metrolog u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju učestvovala je 14. i 15. juna 2021. godine u radu EURAMET podkomiteta Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (Subcommittee Low Frequency) koji je održan putem video veze.

Organizator sastanka bio je EURAMET, a održan je uz prisustvo 42 eminentna stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) iz različitih zemalja sveta.

Na sastanku su prezentovani razvojni projekti vezani za nove tehnologije, posebno Josephsonovog etalon za primenu u oblasti naizmeničnog električnog napona, kao i rezultati tekućih i završenih EMPIR projekata.

Strana 1 od 2
No Internet Connection