Arhiva vesti 2008

Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM), sa sedištem u Sevru, Francuska, svake pete godine organizuje Letnju školu metrologije. Ove godine, u periodu od 29. juna do 12. jula, drugu Letnju školu metrologije 2008 su uspešno završile predstavnice Direkcije za mere i dragocene metale Jelena Bebić i Jasmina Lazarević.
Letnjoj školi je prisustvovalo preko 90 učesnika iz 36 zemalja članica i pridruženih članica Generalne konferencije za tegove i mere. Predavanja su obuhvatala sve oblasti metrologije, sa akcentom na najnovijim pravcima razvoja metrologije, i redefinisanju SI sistema jedinica. Među predavačima, pored najistaknutijih naučnika iz svih oblasti, bila su i tri dobitnika Nobelove nagrade. U okviru škole organizovani su obilasci laboratorija BIPM i LNE (Nacionalnog metrološkog instituta Francuske), poster sekcija, radionice (hemija, Monte-Karlo metoda, elektricitet i sistem kvaliteta i baza podataka KCDB), kao i poseta pariskoj Opservatoriji.

Letnja škola metrologije predstavljala je jedinstvenu priliku da se ostvare kontakti sa metrolozima iz celog sveta, stekne uvid u stanje u metrologiji danas, i sagleda budućnost metrologije iz perspektive vodećih stručnjaka ove oblasti nauke.

ponedeljak, 06 oktobar 2008

TrainMiC kurs

Peti po redu TrainMiC kurs u našoj zemlji "Principi i primene metrologije u hemiji" održaće se 30. i 31. oktobra 2008. godine u prostorijama Direkcije za mere i dragocene matale. Moduli koji će biti obrađeni tokom ovog kursa su sledeći: "Uzorkovanje kao deo postupka merenja", "Sledivost rezultata merenja", "Statistika i terminologija", "Nesigurnost merenja - principi",, "Međulaboratorijska poređenja". Za praktičan primer je izabrano "Određivanje koncentracije amonijuma u pijaćoj vodi protočnim analizama (CFA i FIA) i spektrometrijskom detekcijom". Autorizovani predavači na kursu su: Dragan Nikolić, Jelena Bebić i Milica Pojić. Za kurs je prijavljeno 20 učesnika.

Saglasno odredbama Zakona o metrologiji (,,Službeni glasnik SCG", br. 44/2005) i Odluci o vrstama robe za čiji su uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisani uslovi (,,Službeni glasnik RS", br. 126/2007), Direkcija za mere i dragocene metale ne izdaje potvrde u vezi sa uvozom merila.

Na 24. sastanku Komiteta Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji (WELMEC), koji je održan maja 2008. godine u Dubrovniku, Srbija je primljena u članstvo WELMEC kao pridruženi član. Predsedavajuća nas je 24. juna obavestila da je WELMEC, nakon pozitivnog elektronskog glasanja, primio Srbiju kao pridruženog člana. Obaveštenje o prijemu Srbije u WELMEC je ovde.
Članstvo u WELMEC omogućuje da efikasno transponujemo direktive u nacionalno zakonodavstvo i unosimo iste obaveze koje imaju sve države članice EU, na način koji je u potpunosti harmonizovan sa zakonodavstvom EU. U oblasti zakonske metrologije WELMEC, sa radnim grupama, učestvuje u donošenju direktiva i uputstava kojima se utvrđuju metode za primenu direktiva tako da se one istovetno primenjuju širom EU.

No Internet Connection