četvrtak, 20 avgust 2020

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE

WordIkonica Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu privrede - Direkciji za mere i dragocene metale
WordIkonica LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR na radno mesto za rukovodioca Grupe za finansijske poslove, u zvanju samostalnog savetnika, Grupa za finansijske poslove u Direkciji za mere i dragocene metale

20.08.2020.
Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za finansijske poslove - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; priprema predlog Finansijskog plana Direkcije i učestvuje u pripremi propisa kojima se utvrđuju naknade za usluge iz nadležnosti Direkcije, kao i Plana javnih nabavki; kontroliše i prati sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava i prati realizaciju budžeta u skladu sa odobrenim mesečnim kvotama; prati ostvarivanje prihoda Direkcije i obavlja kontrolu redovnog i blagovremenog izvršavanja finansijskih obaveza; kontroliše finansijsku dokumentaciju sa zahtevima za plaćanje i podatke za isplatu zarada zaposlenih, troškova za službena putovanja obezbeđujući blagovremeni obračun zarada i drugih primanja zaposlenih kao i blagovremeno plaćanje obaveza Direkcije; prati i analizira troškove i priprema podatke za izradu predračuna rashoda i prihoda, periodičnih i završnog računa; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd, Mike Alasa 14.

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

• „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno)

• „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)

• „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima), proveravaće se usmeno putem simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko – materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika) - proveravaće se pisano putem simulacije;

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.
Provera ponašajnih kompetencija: Upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima - obaviće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrasci prijava na konkurs šalju se poštom ili neposredno na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za interni konkurs“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 20. avgust 2020. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkus je osam dana i počinje da teče 21. avgusta 2020. godine i ističe 28. avgusta 2020. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Direkcije.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo), počev od 7. septembra 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje su naveli u svojim obrascima prijava.
Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu: Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018)

 

WordIkonica OBRAZAC PRIJAVE
No Internet Connection