Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе ("Службени гласник РС", број 43/2011).

Јединице дефинисане на основу јединица SI, али нису ни њихови децимални умношци ни делови

Величина Јединица
Назив Ознака Вредност
 Угао у равни обрт*   1 obrt = 2π rad
град, гон gon 1 gon = (π/200)  rad
степен (угаони) о 1о = (π/180) rad
минута (угаона) ' 1' = (π/10 800) rad
секунда (угаона) '' 1'' = (π/64 800) rad
 Време минута min 1 min = 60 s
сат, час h 1 h = 3 600 s
дан d 1 d = 86 400 s

* Међународна ознака не постоји.
Децимални умношци и делови једино се могу употребљавати уз називе "град" и "гон" и ознаку "gon".

Јединице које се користе са јединицама SI, а чије су вредности у јединицама SI добијене експериментално

Величина Јединица
Назив Ознака Дефиниција
 енергија електронволт eV Електронволт је кинетичка енергија коју прими електрон при пролазу кроз поље потенцијалне разлике од 1 V у вакууму.
 маса унифицирана јединица атомске масе u Унифицирана јединица атомске масе једнака је 1/12 масе атома 12C

Децимални умношци и делови могу се употребљавати заједно са овим двема јединицама и њиховим ознакама. Јединице и називи чија је употреба дозвољена само у специфичним областима

Величина Јединица
Назив Ознака Вредност
 јачина оптичких система диоптрија   1 диоптрија = 1 m-1
 маса драгог камења карат   1 карат = 2 · 10-4 kg
 површина земљишта ар
  хектар
a
  ha
1 a = 100 m2
  1 ha = 10m2
 дужинска маса текстилног влакна и конца текс tex 1 tex = 10-6 kg · m-1
 крвни притисак и притисак других телесних течности милиметар живиног стуба mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa
 површина ефективног пресека барн b 1 b = 10-28 m2

Децимални умношци и делови могу да се употребљавају заједно са јединицама и њиховим ознакама из ове табеле, изузев јединице милиметар живиног стуба и њене ознаке. Јединице које се употребљавају уз додатна показивања, а нису наведене у Уредби
Употреба додатних показивања величине у мерним јединицама које нису наведене у Прилогу 1 Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе ("Службени гласник РС", број 43/2011), а која су придружена показивању величине изражене законском мерном јединицом, дозвољена је до 31. децембра 2009. године.

No Internet Connection