Закон о метрологији "Службени гласник РС" 15/2016.
Закон о предметима од драгоцених метала "Службени гласник РС" 47/21
Закон о рачунању времена "Службени гласник СЦГ", 20/2006
Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II "Службени гласник РС – Међународни уговори" 4/20
No Internet Connection