UverenjeOEtaloniranju

Еталонирање је скуп поступака којима се, у одређеним условима, успоставља однос између вредности величина које показује мерило или мерни систем, или вредности које представља материјализована мера или референти материјал, и одговарајућих вредности остварених еталонима.
Дирекција за мере и драгоцене метале, као надлежан државни орган за успостављање следивости резултата мерења у Србији, врши еталонирања еталона и мерила да би се пренела вредност јединице неке физичке величине са што је могуће мањом мерном несигурношћу. У зависности од разгранатости мреже акредитованих лабораторија за еталонирање, различит је и ниво мерних средстава, који је обухваћен еталонирањем у појединим лабораторијама Дирекције. Тамо где не постоје акредитоване лабораторије за еталонирање одређених врста мерила, одговарајуће лабораторије Дирекције врше еталонирања тих врста мерила.
Како еталонирање може да обухвата и одређивање неких других метролошких својстава, као што је дејство утицајних величина, код обраћања Дирекцији заинтересовани треба да јасно прецизирају шта је оно што еталонирањем хоће да се добије. Поред попуњавања предвиђеног обрасца, кога можете пронаћи овде, најбоље је да се корисник услуга Дирекције директно обрати надлежном метрологу, да би добио потпун увид у могућности еталонирања и за њега најпогоднији начин како да се обави еталонирање. Поред стандардних услуга које лабораторије Дирекције пружају клијентима, могући су и договори у случају специјалних захтева код еталонирања. Уз захтев за еталонирање потребно је приложити доказ о уплати админстративне таксе.


Административна такса за еталонирање
Прималац
: Република Србија
Сврха уплате: административна такса
Износ: 380,00 динара + [380,00 динара x (број уверења)] 
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 и 25/2023).

No Internet Connection