Мерила, која су у колони Табеле из члана 2. Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли , „Назив мерила”, означена звездицом (*), а која су обухваћена правилницима, којима су транспоноване директиве новог приступа (MID и NAWI), тј. Правилником о мерилима и  Правилником о неаутоматским вагама, морају да прођу целокупан поступак сертификације.

Сертификује се искључиво оно мерило, које задовољава прописане метролошке захтеве за ту врсту мерила, које је подесно за намењену примену и чија су физичка својства и технички пројекaт такви, да обезбеђују тачност и поузданост мерења најмање у одговарајућем временском интервалу њиховог периодичног оверавања.

Процес сертификације мерила спроводи се, на основу Закона о метрологији, uу складу са интерном Процедуром за сертификацију мерила именованог тела за оцењивање усаглашености, Дирекције за мере и драгоцене метале. Прописан је садржај захтева, који се подноси за сертификацију мерила, заједно са техничком документацијом, која се прилаже уз захтев, поступак испитивања типа мерила и садржај извештаја о испитивању типа мерила. Процедуром је регулисан, између осталог, и: пријем и потврда захтева за сертификацију мерила, као и евентуално одбијање захтева; испитивање и вредновање типа мерила; доношење одлуке о сертификацији; издавање Сертификата о прегледу типа мерила; начин, на који произвођач мора да информише о модификацијама сертификованог мерила; продужење сертификације мерила; укидање сертификације мерила, као и начин обрачуна и фактурисања трошкова.

Захтев за сертификацију мерила подноси се Дирекцији за мере и драгоцене метале, преко писарнице, на званичном обрасцу захтева за сертификацију мерила, који треба да буде правилно и потпуно попуњен и потписан од овлашћене особе подносиоца захтева, односно произвођача или овлашћеног представника. Уз захтев се доставља утврђена техничка и остала пратећа документација, узорак(ци) мерила, као и доказ о измиреној одговарајућој административној такси.

Образац Захтева за сертификацију мерила у складу са Правилником о мерилима или Правилником о неаутоматским вагама, Прилог 2 – Modul В – Преглед типа, можете преузети  овде.

Узорак(ци) мерила, који се подносе уз захтев за сертификацију мерила, садржи најмање један примерак мерила, које је представник предвиђене производње. На захтев Дирекције подносилац захтева дужан је да достави потребан број примерака нових мерила, зависно од врсте и принципа рада мерила, које се сертификује.

Уз захтев за сертификацију мерила потребно је да се приложи доказ о уплати административне таксе, у складу са законом, а све податке неопходне за уплату административне таксе можете да нађете овде.

Наведени захтев садржи и Опште услове за сертификацију мерила Дирекције за мере и драгоцене метале тако да, чином подношења, подносилац захтева прихвата да је упознат и са условима, по којима се врши сертификација мерила.

На основу примљеног захтева, Група за сертификацију одлучује о његовом прихватању или одбијању. У случају прихватања, подносиоцу захтева доставља се потврда захтева.

У случају позитивне одлуке о сертификацији, Група за сертификацију доставља подносиоцу захтева налог уплату накнаде трошкова и издаје сертификат.

У случају негативне одлуке о сертификацији, Група за сертификацију доставља подносиоцу захтева писано обавештење о томе да је одбијена сертификација мерила, уз детаљно образложење.

За спровођење захтева за сертификацију Дирекција наплаћује административну таксу према Закону о републичким административним таксама.

Подносилац захтева дужан је да, без обзира на резултат сертификације, плати настале трошкове сертификације у целости.

Коришћење знака усаглашености је у складу са  Правилником о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености.

Приговор на поступак сертификације мерила доставља се Дирекцији за мере и драгоцене метале.

Против закључака, донетих у поступку сертификације мерила, подносилац захтева има право жалбе, у року од 15 дана од дана достављања закључка. Жалба се подноси Министарству привреде, преко Дирекције за мере и драгоцене метале.


Административна такса:
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Административна такса за испитивање типа мерила
Износ: 380,00 + (380,00 × број уверења)
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 44-018 (за Београд). Разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020,19/2021,10/2022, 144/2022 и 25/2023).

No Internet Connection