*Организациона шема је израђена на основу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде број: 110-00-182/2022-02 од 23. децембра 2022. године (у даљем тексту: Правилник) на који је Влада дала сагласност Решење 24 Број: 110-10813/2022 и који ступа на снагу 31. децембра 2022. године.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица


За обављање послова из делокруга Дирекције за мере и драгоцене метале, образују се следеће основне унутрашње јединице:

Сектор за развој метрологије;
У Сектору за развој метрологије образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

 

Сектор за контролу и надзор
У Сектору за контролу и надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

 


У Дирекцији се као уже унутрашње јединице изван састава сектора образују:


У Одељењу за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове образују се следеће уже унутрашње јединице:


Радом Дирекције руководи в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале Чедомир Белић, постављен Решењем 24 Владе број: 119-8820/2022 од 25. новембра 2022. године.

Организациона јединица Радно место Име и презиме Опис функција руководилаца, обавеза и овлашћења
Дирекција за мере и драгоцене метале Директор Чедомир Белић Руководи и организује рад Дирекције; координира рад унутрашњих организационих јединица; учествује у раду међународних и регионалних организација за метрологију; прати, истражује и проучава развој метрологије у свету ради унапређења метрологије у Републици Србији.
Сектор за развој метрологије В.Д. Помоћника директора Никола Петровић Руководи радом Сектора, пружа стручна упутства у раду, организује, координира и надзире рад државних службеника у обављању послова из делокруга Сектора; прати и проучава метрологију у свету ради унапређења метрологије у Републици Србији; прати и анализира документа међународних и регионалних организација у области метрологије ради њихове примене у Републици Србији; остварује сарадњу са другим националним метролошким институтима и учествује у раду међународних и европских организација за метрологију у области опште, научне и индустријске метрологије; сарађује са органима управе и другим привредним субјектима у вези са пословима из области метрологије; обавља и друге послове по налогу директора.
Група за електричне величине Руководилац групе  Раде Дерета Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава метрологију у свету ради њеног унапређења у Републици Србији и учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и међународним и пројектима ЕУРАМЕТ у области метрологије електричне снаге, енергије, трансформације напона и струје, фазног угла; координира и ради на остваривању,чувању,одржавању и усавршавању еталона Републике Србије из ових области; развија, успоставља, примењује и унапређује методе еталонирања за преношење вредности јединица електричних величина; учествује у обезбеђивању следивости националних еталона до међународног нивоа и у поређењима са међународним ењталонима у оквиру кључних и додатних поређења; обавља еталонирања и испитивања и покреће израду и примену прописа и процедура и обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; организује и спроводи међулабораторијска и билатерална поређења; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за време и фреквенцију Руководилац групе Снежана Реновица Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава метролошку област времена и фреквенције у свету ради унапређења у Републици Србији, учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и у међународним пројектима интеркомпарације у области метрологије времена и фреквенције; организује послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању-CIPMMRA; координира рад и ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије из области времена и фреквенције, националне временске скале УТЦ и на дистрибуцији времена и стара се о обезбеђивању следивости еталона Републике Србије до међународног нивоа; развија, успоставља и унапређује методе за преношење вредности времена и фреквенције и дистрибуцију времена, спроводи метролошке експертизе и испитивања типа; припрема метролошке информације из делокруга рада Групе које су од јавног интереса, припрема стручна мишљења и учествује у припреми метролошких прописа и процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за метрологију у хемији Руководилац групе Јелена Бебић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава метролошке области које се односе на метрологију у хемији, физичко-хемијске величине и референтне материјале у свету, ради унапређења у Републици Србији; прати и анализира документа међународних и регионалних организација у области метрологије у хемији и физичко-хемијских мерења ради њихове примене у Републици Србији, учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и у међународним пројектима интеркомпарације у областима из надлежности Групе и учествује у међународним и пројектима ЕURAMET у области метрологије у хемији и физичко-хемијских мерења; организује послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању-CIPMMRA; координира рад и ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије и стара се о обезбеђивању њихове следивости до међународног нивоа и успоставља методе еталонирања за преношење вредности јединица, развија нове методе за преношење вредности тих јединица; координира и спроводи еталонирања, метролошке експертизе и испитивања типа и учествује у припреми метролошких прописа и процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Одсек за дужину, оптичке величине и акустику Шеф одсека Слободан Зеленика Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава метролошку област дужине, угла и сродних величина, акустике и оптике у свету, ради њеног унапређења у Републици Србији, учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и у међународним пројектима интеркомпарације у области метрологије дужине, угла и сродних величина, акустике и оптике; организује послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању-CIPMMRA; координира рад и ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије из области димензионих величина и акустике и оптике; стара се о обезбеђивању следивости еталона Републике Србије до међународног нивоа; успоставља методе за преношење вредности јединица дужине, угла и акустичких и оптичких величина, развија нове методе за преношење вредности јединице, спроводи метролошке експертизе; припрема метролошке информацијe из делокруга рада Групе које су од јавног интереса и учествује у припреми метролошких прописа и процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за масу, силу и притисак Руководилац групе Борис Лаштро Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава метрологију у свету у областима масе, силе, притиска и сродних величина, ради њеног унапређења у Републици Србији, учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и у међународним пројектима интеркомпарације у области метрологије масе, силе и притиска; организује послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању-CIPMMRA; координира рад и ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије из области масе, силе и притиска и стара се о обезбеђивању следивости еталона Републике Србије до међународног нивоа; успоставља методе за преношење вредности јединица масе, силе и притиска, развија нове методе за преношење вредности јединице; спроводи метролошке експертизе; припрема метролошке информацијe из делокруга рада Групе које су од јавног интереса и учествовује у припреми метролошких прописа и процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за запремину и проток Руководилац групе Љиљана Мићић, дипл. инж. Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава метрологију у свету у областима протока и запремине течности и гасова ради унапређења у Републици Србији, учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и у међународним пројектима интеркомпарације у области метрологије протока и запремине течности и гасова; организује послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању-CIPMMRA; координира рад и ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије из области протока и запремине течности и гасова; стара се о обезбеђивању следивости еталона Републике Србије до међународног нивоа; успоставља методе за преношење вредности јединица протока и запремине течности и гасова, развија нове и унапређује постојеће методе за преношење вредности јединице и спроводи метролошке експертизе; припрема метролошке информације из делокруга Групе које су од јавног интереса и учествовује у припреми метролошких прописа и процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за термометрију Руководилац групе Славица Симић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава метрологију у свету у областима температуре, релативне влажности, топлотне енергије и сродних величина ради унапређења у Републици Србији, учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и у међународним пројектима интеркомпарације у области метрологије температуре, релативне влажности, топлотне енергије и сродних величина; организује послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању-CIPMMRA; координира рад и ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије из области температуре, релативне влажности, топлотне енергије и сродних величина и стара се о обезбеђивању следивости еталона Републике Србије до међународног нивоа; успоставља методе за преношење вредности јединица температуре, релативне влажности, топлотне енергије и сродних величина, развија нове и унапређује постојеће методе за преношење вредности јединице; спроводи метролошке експертизе; припрема метролошке информације из делокруга рада Групе које су од јавног интереса и учествовује у припреми метролошких прописа и процедура; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Сектор за контролу и надзор В.Д. Помоћника директора Зоран Дамњановић Руководи радом Сектора, пружа стручна упутства у раду, организује, координира и надзире рад државних службеника у обављању послова из делокруга Сектора; прати и проучава метрологију у свету ради унапређења метрологије у Републици Србији; прати и анализира документа међународних и регионалних организација у области законске метрологије ради њихове примене у Републици Србији; остварује сарадњу са другим националним метролошким институтима и учествује у раду међународних и европских организација за законску метрологију у области опште, научне и индустријске метрологије; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; сарађује са органима управе и другим привредним субјектима у вези са пословима из области метрологије; обавља и друге послове по налогу директора.
Одсек за метролошку инспекцију Београд Шеф одсека Милан Арежина Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Одсек за метролошку инспекцију Крушевац Шеф одсека Драгана Милићевић Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу помоћника директора
Група за метролошку инспекцију Ниш Руководилац групе Марија Миленовић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за метролошку инспекцију Нови Сад Руководилац групе Мирјана Бандовић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; координира послове у вези са претходно упакованим производима; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за метролошку инспекцију Суботица Руководилац групе   Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за метролошку инспекцију Зрењанин Руководилац групе Велибор Младеновић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Група за метролошку инспекцију Ужице Руководилац групе Вељко Јевтић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Одсек за оверавање мерила Шеф одсека   Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава области законске метрологије у свету ради њеног унапређења у Републици Србији и учествује у раду међународних и европских организација за законску метрологију; организује и обавља послове прве верификације у поступку оцењивања усаглашености за мерила из хармонизоване области; остварује сарадњу са руководиоцима унутрашњих јединица које обављају послове метролошког надзора у циљу повећања броја оверених мерила у Републици Србији; организује послове оверавања мерила, припрема планове оверавања мерила и ванредног прегледа мерила у употреби, координира и прати њихово спровођење, стара се о развијању, успостављању, примени и унапређењу метода оверавања мерила и стара се о вођењу евиденцију и регистар оверених мерила и припрема метролошке информације из делокруга рада Одсека које су од јавног интереса; анализира извештаје о спровођењу послова оверавања мерила и прве верификације и израђује предлоге за унапређење у области оверавања мерила и покреће измене и учествује у припреми метролошких прописа и поступака за оверавање мерила; организује обављање послова метролошке експертизе и контролише извештаје о прегледу; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Одсек за контролу предмета од драгоцених метала Шеф одсека Данка Павловић Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за обављање контроле предмета од драгоцених метала, развија методе за испитивање драгоцених метала и припрема упутства; припрема извештаје и врши анализу потреба и стања у области драгоцених метала; иницира и покреће измену или доношење нових прописа и учествује у припреми прописа о контроли предмета од драгоцених метала; прати и проучава област драгоцених метала у свету ради унапређења у Републици Србији и учествује у међународној сарадњи у области драгоцених метала и међународним пројектима кружних анализа и званично је овлашћена контакт особа у међународним телима за област драгоцених метала; стара се о испуњавању обавеза које проистичу из чланства у међународним организацијама; координира активности у вези са доношењем решења о знаку произвођача, увозника односно заступника и решења о испуњености услова за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала у пословним просторијама произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала, као и вештачење порекла и финоће предмета од драгоцених метала и води евиденцију одређених знакова произвођача, увозника односно заступника и одређује знак произвођача, увозника односно заступника; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Фрупа за инспекцијски надзор над предметима од драгоцених метала Руководилац групе Нада Лекић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за обављање надзора над предметима од драгоцених метала; координира и обавља надзор над применом Закона о контроли предмета од драгоцених метала и других прописа у области драгоцених метала; прати и проучава област спровођења надзора над предметима од драгоцених метала у свету ради унапређења у Републици Србији и учествује у раду међународних и европских организација за драгоцене метале; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; координира и обавља надзор над радом произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоцених метала за које је донето решење о знаку произвођача, увозника, односно заступника; иницира и покреће измену или доношење нових прописа и учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над предмeтима од драгоцених метала; сарађује са надлежним инспекцијским органима и припрема информације из делокруга рада Групе које су од јавног интереса; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове Начелник одељења Вања Радојевић Милошевић Руководи радом Одељења, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; координира припрему и учествује у изради нацрта закона и предлога других прописа из области метрологије и драгоцених метала као и мишљења и објашњења у вези са применом метролошких прописа и прописа из области драгоцених метала; предлаже, развија и реализује системе и процедуре рада из области људских ресурса, израђује нацрт кадровског плана Дирекције, као и анализе и извештаје у вези са остваривањем кадровског плана; припрема акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, сарађује са руководиоцима унутрашњих јединица у вези са припремом тог акта и организује поступак попуњавања слободних радних места; координира стручно-оперативне послове који се односе на покретну и непокретну имовину Дирекције, послове пописа непокретности, покретних ствари и ситног инвентара, организује и контролише припрему уговора, као и послове који се односе на безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара; сарађује са руководиоцима унутрашњих јединица у вези са планирањем и спровођењем поступака јавних набавки за потребе Дирекције, координира припрему Предлога плана јавних набавки и прати реализацију Плана јавних набавки; стара се о ажурирању веб презентације, развоју електронске управе и електронског пословања Дирекције, пословима укључивања у Систем научних и технолошких информација Републике Србије, као и о планирању и набавци рачунарске и комуникационе опреме; обавља и друге послове по налогу директора.
Одсек за послове људских ресурса и правне послове Шеф одсека Соња Милојковић Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; припрема акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, организује и обавља послове у вези са анализирањем и разврставањем радних места и променом броја државних службеника и намештеника, израђује нацрт кадровског плана у делу који се односи на Дирекцију и стара се о примени нових законских прописа и процедура из области управљања кадровима; припрема мишљења и објашњења у вези са применом метролошких прописа, као и прописа из области драгоцених метала и сарађује у изради правних аката у Дирекцији; спроводи поступак овлашћивања за послове оверавања мерила и организује послове везане за покретање прекршајног поступка, комуникацију са прекршајним и другим судовима; припрема одговоре на тужбе, жалбе и друге поднеске за Републичко јавно правобранилаштво, судове и друге правосудне органе у споровима из области радних односа, као и другим споровима; организује послове у вези са обуком и усавршавањем државних службеника и намештеника и припрема програм посебног стручног усавршавања према потребама Дирекције и координира спровођење поступка вредновања радне успешности државних службеника; организује обављање послова који се односе на забрану коруптивног понашања; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Група за стручно- оперативне послове Руководилац групе Ксенија Миличковић Поповић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; развија, дефинише и координира послове планирања и спровођења поступака јавних набавки за потребе Дирекције и стара се о поштовању и примени прописа о јавним набавкама; организује послове припреме Предлога плана јавних набавки, организује и спроводи поступак јавних набавки добара, услуга и радова за потребе Дирекције, прати реализацију плана јавних набавки, саставља периодичне извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама; обавља стручне послове у вези са правом располагања односно коришћења покретне и непокретне имовине коју користи Дирекција и стара се о припреми потребне документације за прибављање сагласности у складу са законом којим се уређује јавна својина; организује послове безбедности и здравља на раду, као и послове заштите од пожара; организује послове пописа непокретности, покретних ствари и ситног инвентара; припрема уговоре, обавља надзор над извршавањем уговора, израђује извештаје о додељеним уговорима добара-основних средстава и ситног инвентара и стара се о благовременом задужењу са идентификацијом инвентарским бројем barcod налепницом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Група за информационе технологије и комуникацију Руководилац групе Јасмина Павловић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника и намештеника; организује послове односа са јавношћу; стара се о веб презентацији Дирекције и организује послове њеног одржавања и ажурирања; прати и примењује нове методе и технике пројектовања и програмирања, прати публикације, догађаје и иницијативе на пољу развоја електронске управе и електронског пословања; учествује у обезбеђивању функционисања, модернизације и развоја информационог система Дирекције и укључивања у Систем научних и технолошких информација Републике Србије; организује и обавља послове инсталације и прилагођавања оперативног система и свих специјализованих софтвера као и израду и одржавање апликативног софтвера и база података које се користе у Дирекцији; одржава информатичку и рачунарску мрежу у Дирекцији, прави анализе и обавља стручну оцену материјала у вези са планирањем и набавком рачунарске и комуникационе опреме; пројектује заштиту информационог система; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења
Одсек за финансијске послове Шеф одсека Весна Стојановић Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; припрема предлог Финансијског плана Дирекције и учествује у припреми прописа којима се утврђују накнаде за услуге из надлежности Дирекције, као и Плана јавних набавки; контролише и прати спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава и прати реализацију буџета у складу са одобреним месечним квотама; прати остваривање прихода Дирекције и обавља контролу редовног и благовременог извршавања финансијских обавеза; контролише финансијску документацију са захтевима за плаћање и податке за исплату зарада запослених, трошкова за службена путовања обезбеђујући благовремени обрачун зарада и других примања запослених као и благовремено плаћање обавеза Дирекције;прати и анализира трошкове и припрема податке за израду предрачуна расхода и прихода, периодичних и завршног рачуна; обавља и друге послове по налогу директора.
Група за сертификацију и квалитет Руководилац групе Душан Стајић Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; израђује студије, елаборате, анализе и пројекте који служе као стручна основа за планирање и спровођење сертификовања, одобравања типа мерила и сертификовања система менаџмента квалитетом из делокруга Дирекције; успоставља, примењује, одржава и унапређује систем сертификовања и обавља оцењивања усаглашености мерила са прописаним захтевима; припрема сертификате и уверења о одобрењу типа и води евиденцију; прати и проучава међународне и европске стандарде и прописе и покреће израду и измену прописа који се односе на захтеве за сертификацију, оцењивање усаглашености и одобрење типа мерила и учествује у припреми; учествује у раду међународних и европских организација у питањима из делокруга Групе; координира послове који се односе на одржавање интегрисаном система менаџмента; сарађује са институцијама у земљи и иностранству и припрема информације од јавног интереса; обавља и друге послове по налогу директора.
No Internet Connection