Direktor DMDM Čedomir Belić

Метрологија, наука о мерењима, присутна је у свим областима људског деловања, нарочито при мерењима у јавном интересу, у области заштите здравља, опште безбедности, заштите животне средине, привреди и транспорту. Њена достигнућа примењују се у утврђивању квантитета и квалитета производа и услуга, у научним истраживањима. Као компонента инфраструктуре квалитета, метрологија је веома значајна за научни и техничко-технолошки прогрес сваке националне економије.

Метрологија у Србији има дугу традицију. Законом о мерама од 1. децембра 1873. године уведен је децимални метарски систем мера, образовано је Одељење мера при Министарству финансија Кнежевине Србије са задатком да се стара о контроли мера и поређењу прамера, а 1879. године Србија је приступила Метарској конвенцији.

Дирекција за мере и драгоцене метале, орган управе у саставу Министарства привреде, обавља послове који се односе на: употребу законских мерних јединица, развој, остваривање проглашавање и усавршавање еталона Републике Србије, обезбеђење метролошке следивости, испитивање претходно упакованих производа, спровођење метролошког надзора, оцењивање усаглашености мерила, израду метролошких прописа, обезбеђење метролошких информација, дистрибуцију времена и друге послове из области метрологије.
Мисија Дирекције за мере и драгоцене метале, као водеће метролошке институције у Србији, је да развија и осигура примену одговарајуће инфраструктуре мерења која обезбеђује тачна, поуздана и поштена мерења чија је сврха допринос просперитету, унапређењу квалитета живота грађана и повећању конкурентности наше привреде.

Чедомир Белић, директора Дирекције за мере и драгоцене метале, Србија

No Internet Connection