Западноевропска сарадња у законској метрологији WELMEC основана је Меморандумом о разумевању 1990. године од стране 15 држава чланица ЕУ и 3 државе чланице EFTA, а у вези са припремом и спровођењем директивa о "Новом приступу". Овај назив је замењен са "Европском сарадњом у законској метрологији" 1995. године, али је остао синоним са WELMEC. Тада је WELMEC прихватио придружено чланство држава, које су потписале споразуме са Европском унијом. Основни циљ WELMEC је да успостави усклађен и доследан приступ eвропској законској метрологији. WELMEC, са својим радним групама, учествује у доношењу директива и упутстава у области законске метрологије, којима се утврђују методе за примену директива, тако да се оне истоветно примењују широм ЕУ. WELMEC саветује Европску комисију и Савет у вези са израдом Директиве за мерила (MID). Србија је 2008. године постала придружени члан Европске сарадње у законској метрологији (WELMEC). Чланство у WELMEC омогућује нам да ефикасно преносимо директиве у национално законодавство и уносимо исте обавезе које имају све државе чланице ЕУ, на начин који је у потпуности хармонизован са законодавством ЕУ.

No Internet Connection