Uverenje o odobrenju tipa2

Метролошка својства и употребљивост типа мерила за намењену примену испитују се, сагласно одредбама Закона о метрологији према посебним метролошким прописима за врсту мерила, чији се тип одобрава.
Врсте мерила, које подлежу обавезном одобрењу типа, назначене су у Правилнику о врстама мерила која подлежу законској контроли.

Информације за кориснике
Поступак одобрења типа мерила се спроводи на захтев домаћег произвођача, овлашћеног увозника,односно овлашћеног дистрибутера страног произвођача мерила.
Ако се утврди, да мерило испуњава прописане метролошке услове и да је подесно за предвиђену намену, доноси се одговарајуће уверење о одобрењу типа мерила.

Захтев за одобрење типа
Захтев за одобрење типа мерила садржи:

 • фирму и седиште произвођача мерила;
 • фирму и седиште подносиоца захтева;
 • документ којим се овлашћује подносилац захтева да заступа произвођача, у случају да се захтев подноси преко заступника;
 • назив које је мерилу дао произвођач;
 • ознаку типа мерила (основна ознака);
 • податке о врсти и намењенoj примени мерила;
 • основне податке о метролошким својствима мерила;
 • предлог места на коме ће се вршити одобрење типа мерила.

Образац захтева можете преузети овде.
Уз захтев за одобрење типа мерила потребно је приложити доказ о уплати административне таксе.

Техничка документација
Техничка документација о мерилу садржи:

 • класу тачности, односно границе дозвољених одступања;
 • мерне опсеге мерила, односно називне вредности;
 • референтне услове и називне опсеге употребе;
 • технички опис основних карактеристика конструкције и функционалности мерила;
 • цртеж, кинематску шему, односно шему спајања и фотографије мерила, погодне за умножавање, на основу којих се може идентификовати мерило;
 • податке о софтверу за мерила која контролише софтвер и на основу којих се могу идентификовати захтеви који се односе на функционалност софтвера у мерилима;
 • предлог натписа и ознака на мерилу;
 • предлог о врстама и местима стављања жигова;
 • упутство произвођача о начину употребе мерила;
 • резултате испитивања мерила које је обавио произвођач мерила;
 • за увезена мерила, исправе које одговарају уверењу о одобрењу типа мерила које су издали надлежни органи у иностранству.

Узорак мерила
Узорак мерила који се подноси на одобрење типа садржи најмање један примерак новог мерила. На захтев Дирекције подносилац захтева дужан је да достави потребан број примерака нових мерила, зависно од врсте и принципа рада мерила чији се тип одобрава.

Административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: административна такса за испитивање типа мерила
Износ: 380,00 + (380,00 x број уверења)
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020,19/2021,10/2022,144/2022 и 25/2023)

No Internet Connection