Закон о Влади  ("Сл. Гласник РС", бр. 55/2005, 71/2005 - испр., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – одлука УС, 72/2012, 7/2014 - одлука УС, 44/2014 i 30/2018 - др. закон)
Закон о министарствима  ("Сл. гласник РС", бр. 128/2020 и 116/2022)
Закон о акредитацији  ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010 и 47/2021)
Закон о стандардизацији  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 46/2015)
Закон о техничким захтевима за призводе и оцењивању усаглашености  ("Сл. гласник РС", бр. 49/21)
Закон о општој безбедности производа  ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009 и 77/2019)
Закон о заштити потрошача  ("Службени гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018- др. закон )
Закон о општем управном поступку  ("Службени гласник РС" 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење)
Закон о управним споровима  ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009)
Закон о буџетском систему  ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020)
Закон о државној управи  ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон)
Закон о државним службеницима  ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020)
Закон о платама државних службеника и намештеника  ("Службени гласник РС" 62/2006, 63/2006 - испр., 115/2006 - испр., 101/2007, 99/2010, и 108/2013, 99/2014 и 95/2018)
Закон о управљању отпадом  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018- др. закон)
Закон о безбедности и здрављу на раду  ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон)
Закон о јавним набавкама  ("Службени гласник РС" 91/2019)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја  ("Службени гласник РС" 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)
Закон о заштити од пожара  ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018- др. закон)
Закон о републичким административним таксама  ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/19-испр., 98/2020 – усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин. изн.)
Закон о прекршајима  ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др.закон)
Закон о инспекцијском надзору  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018)
Закон о информационој безбедности  ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016, 94/2017 и 77/2019)
Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања   ("Сл. гласник РС", бр. 41/2020)
Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе  ("Сл. гласник РС", бр. 81/2007- пречишћен текст, 69/2008, 98/2012, 87/2013, 2/2019 и 24/2021)
Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника  ("Сл. гласник РС", бр. 117/2005,108/2008,109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019, 4/2019,026/2019, 42/2019 и 56/2021)
Уредба о буџетском рачуноводству  ("Службени гласник РС" 125/2003, 12/2006 и 27/2020)
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе  ("Службени гласник РС", бр. 21/20, 32/21 и 14/23)
Уредба о разврставању радних места намештеника  ("Службени гласник РС" 5/2006 и 30/2006)
Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система  ("Службени гласник РС" број 94/16)
Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја ("Службени гласник РС" број 94/16)
Уредба о поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја ("Службени гласник РС" број 11/20)
Правилник о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС", број 9/20)
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна  ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 и 19/2021)
Кодекс понашања државних службеника  ("Службени гласник РС" 29/2008, 30/2015, 20/2018 и 32/2020)
Кодекс понашања и етике инспектора  ("Службени гласник РС" бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18)
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести  („Службени гласник РС”, бр. 94/2020)
Закон о Регистру административних поступака  („Службени гласник РС”, br. 44/2021)
 
No Internet Connection