Јединице које су кохерентно изведене из основних јединица SI, дате су као алгебарски изрази у облику производа степенованих основних јединица SI.

Изведене јединице SI са посебним називима и ознакама

Величина  Изведена јединица SI Изражено
назив ознака другим јединицама SI основним
 јединицама SI
 фреквенција херц Hz   s-1
 сила њутн N   · kg · s-2
 притисак, напрезање паскал Pa N/m2 m-1 · kg · s-2
 енергија, рад, количина топлоте џул J · m m· kg · s-2
 снага (1), флукс зрачења ват W J/s · kg · s-3
 наелектрисање, количина електрицитета кулон C   · A
 електрични потенцијал, разлика електричних потенцијала, напон,
 електромоторна сила
волт V W/A m· kg · s-3 · A-1
 електрична отпорност ом W V/A m2 · kg · s-3 · A-2
 електрична капацитивност фарад F C/V m-2 · kg-1 · s· A2
 електрична проводност сименс S A/V m-2 · kg-1 · s· A2
 магнетски флукс вебер Wb V s m· kg · s-2 · A-1
 магнетска индукција тесла T Wb/m2 kg · s-2 · A-1
 индуктивност хенри H Wb/A m· kg · s-2 · A-2
 светлосни флукс лумен lm  cd sr( c ) m· m-2 · cd = cd
 осветљеност лукс lx lm/m2 m-2 · m-4 · cd · sr= m-2 · cd
 активност радиоактивног извора бекерел Bq   s-1
 апсорбована доза, специфична предата енергија, керма греј Gy J/kg m· s-2
 еквивалентна доза сиверт Sv J/kg m· s-2
 каталитичка активност катал kat   s-1 · mol
 угао у равни(2) радијан(а) rad   · m-1=1(b)
 просторни угао(2) стерадијан(а) sr (в)   m· m-2 =1(b)
  1. Радијан и стерадијан се могу употребљавати у изразима за изведене јединице да би се правила разлика између величина различите природе а исте димензије.
  2. У пракси, симболи rad и sr се користе где то одговара, али изведена јединица “1” у општем случају се изоставља у комбинацији са нумеричком вредношћу.
  3. У фотометрији, назив стрерадијан и симбол sr се обично задржавају у изразима за јединице

 

  1. Посебни називи за јединицу снаге су: волт-ампер (ознака VA) која се користи за изражавање привидне снаге наизменичне електричне струје и "вар" (ознака var) која се користи за изражавање реактивне електричне снаге.
  2. Јединица угла у равни и јединица просторног угла су изведене јединице са димензијом један.

Дефиниције ових јединица су:

ЈЕДИНИЦА УГЛА У РАВНИ
Јединица угла у равни је радијан. Радијан је угао у равни између два полупречника круга који на његовом обиму исецају лук дужине једнаке полупречнику (1 rad=1 m/m=1).

ЈЕДИНИЦА ПРОСТОРНОГ УГЛА
Јединица просторног угла је стерадијан. Стерадијан је просторни угао с теменом у средишту лопте, који на површини лопте захвата површину једнаку површини квадрата одређеног полупречником те лопте (1 sr=1 m2/m2=1). Друге изведене јединице SI
Неке изведене јединице наведене су у документу OIML D2 Legal units of measurement, edition 1999.
Већи број изведених јединица, као и називи и ознаке физичких величина на које се оне односе, наведен је у стандарду JUS-ISO 31, Величине и јединице, који се састоји из следећих делова:

Део 0: Општи принципи
Део 1: Простор и време
Део 2: Периодичне и сродне појаве
Део 3: Механика
Део 4: Топлота
Део 5: Електрицитет и магнетизам
Део 6: Светлост и сродна електромагнетска зрачења
Део 7: Акустика
Део 8: Физичка хемија и молекуларна физика
Део 9: Атомска и нуклеарна физика
Део 10: Нуклеарне реакције и јонизујућа зрачења
Део 11: Математички знаци и симболи за употребу у физичким наукама и технологији
Део 12: Карактеристични бројеви
Део 13: Физика чврстог стања Неке изведене јединице SI наведене у стандарду JUS-ISO 31:1998

Величина Јединица Изражено основним јединицама SI
назив ознака назив ознака
 ДЕО 1: Простор и време
 површина A, (S) квадратни метар m2 m2
 запремина V кубни метар m3 m3
 брзина v метар у секунди m/s · s-1
 убрзање a метар у секунди на квадрат m/s2 · s-2
 угаона брзина ω радијан у секунди rad/s s-1
 угаоно убрзање α радијан у секунди на квадрат rad/s2 s-2
 ДЕО 3: Механика
 густина (запреминска маса) r килограм по кубном метру kg/m3 m-3 · kg
 површинска маса rA, (rS) килограм по квадратном метру kg/m2 m-2 · kg
 подужна маса l килограм по метру kg/m m-1 · kg
 специфична запремина n кубни метар по килограму m3/kg m· kg-1
 момент инерције I, J килограм квадратни метар kg m2 m· kg
 количина кретања p килограм метар у секунди kg m/s · kg · s-1
 момент силе M њутн метар N m m· kg · s-2
 динамичка вискозност h , (m ) паскал секунда Pa s m-1 · kg · s-1
 кинематичка вискозност n квадратни метар у секунди m2/s m· s-1
 површински напон g , s њутн по метру N/m kg · s-2
 запремински проток qV кубни метар у секунди m3/s m· s-1
 масени проток qm килограм у секунди kg/s kg · s-1
 ДЕО 4: Топлота
 коефицијент подужног ширења l реципрочни келвин 1/K K-1
 топлотна проводност l ват по метар келвину W/(m K) · kg · s-3 · K-1
 ентропија, топлотни капацитет S, C џул по келвину J/K m· kg · s-2 · K-1
 специфична термодинамичка
 енергија
u џул по килограму J/kg m· s-2
 специфична ентропија, специфични
 топлотни капацитет
s, c џул по килограм келвину J/(kg K) m· s-2 · K-1
 ДЕО 5: Електрицитет и магнетизам
 површинско наелектрисање s кулон по квадратном метру C/m2 m-2 · · A
 запреминско наелектрисање r , (h) кулон по кубном метру C/m3 m-3 · · A
 јачина електричног поља E волт по метру V/m · kg · s-3 · A-1
 пермитивност e фарад по метру F/m m-3 · kg-1 · s· A2
 пермеабилност m хенри по метру H/m · kg · s-2 · A-2
 густина електричне струје J, (S) ампер по квадратном метру A/m2 m-2 · A
 подужна густина електричне струје  A, (a ) ампер по метру A/m m-1 · A
 јачина магнетског поља H ампер по метру A/m m-1 · A
 магнетски моменат m ампер квадратни метар A m2 m· A
 специфична отпорност r ом метар W m m· kg · s-3 · A-2
 специфична проводност g ,s сименс по метру S/m m-3 · kg-1 · s· A2
 ДЕО 6: Светлост и сродна електромагнетска зрачења
 јачина зрачења I ват по стерадијану W/sr m· kg · s-3 · sr-1
 луминанција, сјај (светлости) L кандела по квадратном метру cd/m2 m-2 · cd
 екзитанција зрачења M ват по квадратном метру W/m2 kg · s-3
 ирадијанција, озраченост E ват по квадратном метру W/m2 kg · s-3
 количина светлости Q лумен секунда lm s · cd
 светлосна екзитанција M лумен по квадратном метру lm/m2 m-2 · cd
 светлосна експозиција H лукс секунда lx s m-2 · · cd
 густина енергије зрачења W џул по кубном метру J/m3 m-1 · kg · s-2
 ДЕО 8: Физичка хемија и молекуларна физика
 моларна маса M килограм по молу kg/mol kg · mol-1
 концентрација компоненте B cB мол по кубном метру mol/m3 m-3 · mol
 моларна ентропија Sm џул по мол келвину J/(mol K) m· kg · s-2 · K-1 · mol-1
 моларни топлотни капацитет Cm џул по мол келвину J/(mol K) m· kg · s-2 · K-1 · mol-1
 моларна термодинамичка енергија Um џул по молу J/mol m· kg · s-2 · mol-1
 ДЕО 10: Нуклеарне реакције и јонизујућа зрачења
 експозиција  X кулон по килограму C/kg kg-1 · · A
 јачина апсорбоване дозе .
D
греј у секунди Gy/s m· s-3

 

No Internet Connection