Основни подаци о Дирекцији за мере и драгоцене метале и Информатору о раду

Назив органа:
Дирекција за мере и драгоцене метале

Адреса седишта:
Мике Аласа 14, 11158 Београд, Република Србија

Матични број:
17862154 

Порески идентификациони број (ПИБ):
107679582

ЈБКБС:

10811

Адреса за пријем поднесака (седиште):
Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14
11158 Београд
Република Србија

Телефон:
011 20 24 400

Факс:
011 21 81 668

Адресе надлежних одсека за контролу и надзор:

Електронска пошта:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Увид у Информатор:

Инфoрмaтoр
Јединствени информациони систем информатора о раду

Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14
11158 Београд
Република Србија
Датум првог објављивања: 29.12.2010.
Датум последње измене: 15.11.2022. Приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Дирекције за мере и драгоцене метале ( у даљем тексту: Дирекција), може се поднети у писаној форми и то: преко поштанске службе, предајом непосредно у просторији за пријем поднесака, као и усмено на записник, на адресу: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11158 Београд, Мике Аласа 14, од понедељка до петка, у времену од 7.30 до 15.30 сати, а такође и електронском поштом, на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може поднети свако.
Захтев мора да садржи назив институције, име, презиме и адресу тражиоца, телефон или друге податке за контакт, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи назив институције, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Дирекције дужно је да, најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у року који му одреди орган власти, а који не може бити краћи од осам ни дужи од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће решење о одбацивању захтева као неуредног.

Дирекција је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, односно уређеног захтева, тражиоца обавести о поседовању информације,стави му на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена односно даном упућивања електронске поште.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана обавести тражиоца о поседовању информације, дужан је да, најкасније у року од седам дана од дана пријема уредног захтева, тражиоцу достави обавештење о разлозима због којих није у могућности да по захтеву поступи у року и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема уредног захтева, у којем ће поступити по захтеву.

Ако се захтев односи на информацију за коју се на основу података који су наведени у захтеву, може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва или животне средине,орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, Дирекција саопштава тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије докумената, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан и врши се у службеним просторијама Дирекције.
Копија докумената који садржи тражену информацију издаје се се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Трошковник прописује Влада.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, Дирекција неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.
Ако Дирекција одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
Против наведеног решења може се уложити жалба Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник), као и у случају да решење није донето. Исто право постоји и када је донет закључак којим се захтев одбацује као неуредан. Тражилац може против решења или закључка Повереника да покрене управни спор.
У циљу остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја, тражилац може да користи одговарајуће формуларе (обрасце), доле наведене, односно да их преузме са сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на адреси https://www.poverenik.rs/sr/ Дирекција ће размотрити и сваки захтев који није сачињен на поменутим обрасцима.

Формулари
Шематски приказ поступка за приступ информацијама од јавног значаја
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Жалба упућена Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности због непоступања по захтеву
Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији од јавног значаја
Тужба против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба
Тужба против решења Повереника
Корисни линкови: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

No Internet Connection