Основни подаци о Дирекцији за мере и драгоцене метале и Информатору о раду

Назив органа:
Дирекција за мере и драгоцене метале

Адреса седишта:
Мике Аласа 14, 11158 Београд, Република Србија

Матични број:
17862154

Порески идентификациони број (ПИБ):
107679582

Адреса за пријем поднесака (седиште):
Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14
11158 Београд
Република Србија

Телефон:
011 20 24 400

Факс:
011 21 81 668

Адресе надлежних одсека за контролу и надзор:

Електронска пошта:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Преузмите датотеку:

Инфoрмaтoр o рaду
Величина: 10,3MB
Екстензија: .doc
Тип документа:

Увид у Информатор:
Дирекција за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14
11158 Београд
Република Србија
Датум првог објављивања: 29.12.2010.
Датум последње измене: 24.12.2021. Приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Дирекције за мере и драгоцене метале, може се поднети у писаној форми и то: преко поштанске службе; предајом непосредно у просторији за пријем поднесака, као и усмено на записник; на адресу: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11158 Београд, Мике Аласа 14, од понедељка до петка, у времену од 7,30 до 15,30 сати, а такође и електронском поштом, на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може поднети свако.

Захтев мора да садржи назив институције, име, презиме и адресу тражиоца, телефон или друге податке за контакт, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи назив институције, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице ДМДМ дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, ДМДМ ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Дирекција за мере и драгоцене метале обавештава тражиоца и поседовању информације, о томе да ли је она иначе доступна, ставља на увид документ који садржи тражену информацију, односно издаје или упућује копију тог документа, а ако то из оправданих разлога није у могућности да учини у предвиђеном року, обавестиће о томе тражиоца у року од седам дана и одредити накнадни рок за поступање, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева. Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, овај рок износи 48 сати од пријема захтева.

Са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, Дирекција саопштава тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије докумената, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан и врши се у службеним просторијама Дирекције.

Копија докумената који садржи тражену информацију издаје се се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Трошковник прописује Влада.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, ДМДМ неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако Дирекција одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи. Против наведеног решења може се уложити жалба Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Повереник), као и у случају да решење није донето. Исто право постоји и када је донет закључак којим се захтев одбацује као неуредан. Тражилац може против решења или закључка Повереника да покрене управни спор.

У циљу остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја, тражилац може да користи одговарајуће формуларе (обрасце), доле наведене, односно да их преузме са сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на адреси https://www.poverenik.rs/sr/ ДМДМ ће размотрити и сваки захтев који није сачињен на поменутим обрасцима.

Формулари
Шематски приказ поступка за приступ информацијама од јавног значаја
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Жалба упућена Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности због непоступања по захтеву
Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији од јавног значаја
Тужба против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба
Тужба против решења Повереника
Корисни линкови: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

No Internet Connection