Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Službeni glasnik RS", broj 43/2011).

Jedinice definisane na osnovu jedinica SI, ali nisu ni njihovi decimalni umnošci ni delovi

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka Vrednost
 Ugao u ravni obrt*   1 obrt = 2π rad
grad, gon gon 1 gon = (π/200)  rad
stepen (ugaoni) o 1o = (π/180) rad
minuta (ugaona) ' 1' = (π/10 800) rad
sekunda (ugaona) '' 1'' = (π/64 800) rad
 Vreme minuta min 1 min = 60 s
sat, čas h 1 h = 3 600 s
dan d 1 d = 86 400 s

* Međunarodna oznaka ne postoji.
Decimalni umnošci i delovi jedino se mogu upotrebljavati uz nazive "grad" i "gon" i oznaku "gon". Jedinice koje se koriste sa jedinicama SI, a čije su vrednosti u jedinicama SI dobijene eksperimentalno

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka Definicija
 energija elektronvolt eV Elektronvolt je kinetička energija koju primi elektron pri prolazu kroz polje potencijalne razlike od 1 V u vakuumu.
 masa unificirana jedinica atomske mase u Unificirana jedinica atomske mase jednaka je 1/12 mase atoma 12C

Decimalni umnošci i delovi mogu se upotrebljavati zajedno sa ovim dvema jedinicama i njihovim oznakama. Jedinice i nazivi čija je upotreba dozvoljena samo u specifičnim oblastima

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka Vrednost
 jačina optičkih sistema dioptrija   1 dioptrija = 1 m-1
 masa dragog kamenja karat   1 karat = 2  10-4 kg
 površina zemljišta ar
  hektar
a
  ha
1 a = 100 m2
  1 ha = 10m2
 dužinska masa tekstilnog vlakna i konca teks tex 1 tex = 10-6 kg • m-1
 krvni pritisak i pritisak drugih telesnih tečnosti milimetar živinog stuba mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa
 površina efektivnog preseka barn b 1 b = 10-28 m2

Decimalni umnošci i delovi mogu da se upotrebljavaju zajedno sa jedinicama i njihovim oznakama iz ove tabele, izuzev jedinice milimetar živinog stuba i njene oznake. Jedinice koje se upotrebljavaju uz dodatna pokazivanja, a nisu navedene u Uredbi
Upotreba dodatnih pokazivanja veličine u mernim jedinicama koje nisu navedene u Prilogu 1 Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Službeni glasnik RS", broj 43/2011), a koja su pridružena pokazivanju veličine izražene zakonskom mernom jedinicom, dozvoljena je do 31. decembra 2009. godine.

No Internet Connection