News

There is no translation available.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jasmina Lazarević, metrolog u Grupi za električne veličine, učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju (EURAMET TC-IM) koji je održan 15. i 16. marta 2023. godine hibridno.
Organizator sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Češke (ČMI). Sastanak je održan u Pragu, uz učešće predstavnika nacionalnih metroloških instituta (NMI).
Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o aktuelnim projektima za razvoj digitalnih sertifikata, izradi vodiča za etaloniranje, novostima u radu EURAMET, aktivnostima u okviru EURAMET Capacity Building i unapređenja platforme za transfer znanja (e-learning) postavljenoj na sajtu BIPM.
Prezentovani su i projekti koji su u toku, kao što su projekat o bilateralnim poređenjima i trenutno aktuelan “Early career training”.
I u daljem radu Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju očekuju se predlozi i inicijativa za nove projekte koji će doprineti daljem razvoju metrologije.

On 20th of March, 2023 the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) published a new calibration and measurement capability (CMC) at the KCDB 2.0. database of Directorate of Measures and Precious Metals in the field of mass and related quantities, branch density.

For the first time calibration and measurement capability of hydrometer calibration by Cuckow method (Hydrostatic weighing) in the measurement range [600 до 2000] kg/m3 at  20 °С was published. More information regarding CMC in the field of density can be found in the BIPM KCDB .

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/en/vesti#sigProId0abb5dbd90
There is no translation available.

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u 2023. godini počinje 26. marta 2023. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.

Media

There is no translation available.

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti akustike, podoblast akustički kalibratori: 1. Etaloniranje akustičkih kalibratora Sva zainteresovana pravna lica koja žele da učestvuju u pomenutom poređenju mogu da podnesu zahtev/prijavu na obrascu Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14 ili na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najkasnije do 31. marta. 2023. godine. DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, sa učesnicama usaglasiti tehnički protokol međulaboratorijskog poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Laboratorije učesnice biće u obavezi da transportuju artefakt do naredne laboratorije učesnice međulaboratorijskog poređenja o sopstvenom trošku i u skladu sa unapred dogovorenim rasporedom iz tehničkog protokola međulaboratorijskog poređenja.
Za učešće u međulaboratorijskom poređenju, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, plaća se republička administrativna taksa, i to: - taksa za zahtev u iznosu od 330,00 dinara. Dokaz o uplati ove takse dostavlja se uz zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju; - taksa za međulaboratorijsko poređenje, po radnom satu, u ukupnom iznosu od 35.000,00 dinara. Ova taksa se plaća nakon podnošenja zahteva, na osnovu naloga za uplatu koji dostavlja DMDM. Navedeni iznosi mogu biti izmenjeni u slučaju izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama.

 

There is no translation available.

Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Grupa za zapreminu i protok, planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom i podoblast laboratorijska merila od stakla i to: 1. Etaloniranje pipete sa klipom i graduisanog mernog cilindra.

Sva zainteresovana pravna lica koja žele da učestvuju u pomenutom poređenju mogu da podnesu zahtev/prijavu na obrascu Zahtev za izdavanje izveštaja o međulaboratorijskom poređenju (https://www.dmdm.rs/rs/obrasci), na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14 ili na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najkasnije do 28. 02. 2023. godine. Uz zahtev koji se podnosi DMDM, potrebno je priložiti dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 330,00 RSD.

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja zahteva, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i nalog za uplatu republičke administrativne takse u iznosu od 35.000,00 RSD.

Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport pipete sa klipom i graduisanog mernog cilindra do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa rasporedom iz tehničkog protokola poređenja.

The representatives of Directorate of  Measures and Precious Metals, Dr Jelena Bebić, Head of Group for Metrology in Chemistry, Jasmina Zukan Banović and Luka Gažević, from 31. January  to 2. February 2023, have actively participated in the work of the EURAMET Technical Committee on Metrology in Chemistry (EURAMET TC-MC) as well as at the subcommittee meeting for organic and bio analysis and gas analysis in  Paris, France.

The EURAMET TC-MC meeting was attended by over 60 eminent experts, representatives of the National Metrology Institutes (NMI) and designated laboratories from most European countries. The host and the organizer of the meeting was LNE, National Metrology Institute of France.

Reports from all subcommittees within TC-MC, the status of current EPM projects, current European Metrology Networks (EMNs), projects related to various types of cooperation between National Metrology Institutes, key comparisons, as well as information regarding the status of  submitted and published calibration and measurement capabilities  (CMCs) were discussed at the meeting.

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/en/vesti#sigProIdb59c7a22cb
There is no translation available.

U "Sluzbenom glasniku RS", broj 6/23 od 27. januarа 2023. godine  objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima za dobijanje znaka proizvodjaca predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika I znaka zastupnika ,koji je stupio na snagu 28. januara 2023. godine, a pocinje da se primenjuje od 1. februara 2023. godine.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Boban Zarkov, metrolog za optičke veličine, u periodu od 24. do 26. januara 2023. godine učestvovao je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju (EURAMET TC-PR), koji je ove godine održan hibridno u gradu Talinu, u Estoniji.

Organizator sastanaka bio je Nacionalni metrološki institut Moldavije. Sastanku je prisustvovalo 19 učesnika iz nacionalnih metroloških instituta i 11 gostiju iz institucija koje aktivno učestvuju u radu EURAMET TC-PR.

Značajne teme koje su prezentovane na sastanku bile su o bezbednosti kvantne komunikacije i zaštiti prenosa informacija od uticaja sa strane, rezulatima merenja projekta optičkih osobina aerosola u atmosferi, zatim o rezultatima projekta xRef i xBIRD, koji su imali za cilj određivanje bidirekcionalne refleksione funkcije, kao i bidirekcionalne transitivne funkcije.

Takođe, prezentovani su i rezultati projekta „Metrologija za vremensku modulaciju svetla“, koji ima za cilj da nabroji i objedini vizuelne parametre koji negativo utiču na ljudski vid. Projekat ima normativan karakter, što znači da će na osnovu rezultata projekta biti donesen međunarodni standard.

Učešćem u radu EURAMET TC-PR i podizanjem metrološke obrazovanosti kroz stalne kontakte sa vodećim laboratorijama u svetu, omogućava se bolji i kvalitetniji metrološki rad  laboratorije za optičke veličine i akustiku u Direkciji za mere i dragocene metale, kao i podizanje kvaliteta usluga u oblasti fotometrije i radiometrije.

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/en/vesti#sigProId3a21b420f3

The Rulebook on active photon radiation dosimeters used in protection against ionizing radiation was published in the "Official Gazette of the RS", number 144/22 of December 30, 2022. The Rulebook on dosimeters ("Official Gazette of the RS", number 9/16) ceases to be valid on the date of entry into force of this rulebook.

No Internet Connection