В е л и ч и н а

Основна јединица SI

Н а з и в

Ознака

дужина

метар

m

маса

килограм

kg

време

секунда*

s

електрична струја

ампер

A

термодинамичка температура**

келвин

K

количина супстанције

мол

mol

светлосна јачина (јачина светлости)

кандела

cd

*Дозвољена је и употреба назива "секунд".

  

SI јединице изражене су преко седам дефинисаних константи, и то:

  • фреквенције прелаза између два хиперфина нивоа основног стања атома цезијума Δvcs
  • брзине светлости у вакуму c,
  • Планкове константе h,
  • елементарног наелектрисања e,
  • Болцманове константе k,
  • Авогадрове константе NA,
  • светлосне ефикасности дефинисаног видљивог зрачења Kcd

Свака јединица дефинисана је фиксирањем тачне бројчане вредности  наведених константи, тако да је производ бројчане вредности  и јединице једнак вредности константе.

Бројчане вредности константи и јединица које оне дефинишу су следеће:

константа 

бројчана вредност

јединица

ΔVcs

9 192 631 770 

Hz

c 

299 792 458 

m s-1

h

6,626 070 15 x 10-34

J s

e

1,602 176 634 x 10-19

C

k

1,380 649 x 10-23

J K-1

NA

6,022 140 76 x 1023

mol-1

Kcd

683 

lm W-1

Бројчане вредности наведених седам константи немају мерну несигурност.

ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ЈЕДИНИЦА SI

1. ЈЕДИНИЦА ДУЖИНЕ
Јединица дужине је метар. Метар се дефинише преко фиксне бројчане вредности брзине светлости у вакууму c која износи 299 792 458, када је изражена у јединици m s-1, при чему је секунда дефинисана преко Δvcs

(26. Генерална конференција за тегове и мере- General Conference on Weights and Measures - CGPM (2018))

2. ЈЕДИНИЦА МАСЕ
Јединица масе је килограм. Килограм се дефинише преко фиксне бројчане вредности Планкове константе h која износи 6,626 070 15 × 10-34, када је изражена у јединици Ј s, која је једнака kg m2 s-1 , при чему су метар и секунда дефинисани преко c и Δνcs

(26. CGPM (2018))

3. ЈЕДИНИЦА ВРЕМЕНА
Јединица времена је секунда. Секунда се дефинише преко фиксне бројчане вредности фреквенције цезијума Δvcs, фреквенције прелаза између два непертурбована хиперфина нивоа основног стања атома цезијума 133 која износи 9 192 631 770 када је изражена у јединици херц (Hz) која је једнака s-1 (26. CGPM (2018))

4. ЈЕДИНИЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ
Јединица електричне струје је ампер. Ампер се дефинише преко фиксне бројчане вредности елементарног наелектрисања е која износи 1,602176634 x 10-19, када је изражено у јединици кулон C, која је једнака А s, при чему је секунда дефинисана преко Δvcs

(26. CGPM (2018))

5. ЈЕДИНИЦА ТЕРМОДИНАМИЧКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Јединица термодинамичке температуре је келвин. Келвин се дефинише преко фиксне бројчане вредности Болцманове константе к која износи 1,380 649 × 10-23, када је изражена у јединицама Ј К-1 што је једнако m2 s -2 К-1 , при чему су килограм, метар и секунда дефинисани преко h, c и Δvcs

(26. CGPM (2018))

6. ЈЕДИНИЦА КОЛИЧИНЕ ГРАДИВА (СУПСТАНЦИЈЕ)
Јединица количине супстанце је mol. Један mol садржи тачно 6,022 140 76 × 1023 елементарних честица. Овај број је фиксна бројчана вредност Авогадрове константе NA, када је изражен у јединици mol-1 и назива се Авогадров број. Када се употребљава mol, наводе се елементарне честице које могу бити атоми, молекули, јони, електрони и друге честице или одређене групе тих честица.

(26. CGPM (2018))

7. ЈЕДИНИЦА СВЕТЛОСНЕ ЈАЧИНЕ (ЈАЧИНЕ СВЕТЛОСТИ)
Јединица светлосне јачине у датом смеру је кандела. Кандела је дефинисана преко фиксне бројчане вредности светлосне ефикасности монохроматског зрачења фреквенције 540 x 1012 Hz, Kcd, која износи 683 када је изражена у јединици lm W−1 што је једнако cd sr W−1, или cd sr kg−1 m−2 s 3, при чему су килограм, метар и секунда дефинисани преко h, c и Δνcs

(26. CGPM (2018))

Посебно име и ознака SI јединице ѕа температуру за изражавање Целзијусове температуре:

Величина

Јединица

Назив

Ознака

Целзијусова температура

степен Целзијуса

° C

Целзијусова температура је дефинисана као разлика две термодинамичке температуре T и T0 (t = T – T0), где је T0 = 273,15 K. Температурни интервал или разлика температура може да се изрази у келвинима или степенима целзијуса.

No Internet Connection