В е л и ч и н а Основна јединица SI
Н а з и в Ознака
дужина метар m
маса килограм kg
време секунда* s
електрична струја ампер A
термодинамичка температура** келвин K
количина градива (супстанције) мол mol
светлосна јачина (јачина светлости) кандела cd

*Дозвољена је и употреба назива "секунд".
** Осим термодинамичке температуре (ознака T) изражене у келвинима, употребљава се и Целзијусова температура (ознака t) изражена јединицом која има посебан назив и ознаку.

Величина Јединица
Назив Ознака
Целзијусова температура степен Целзијуса ° C

Целзијусова температура је дефинисана као разлика две термодинамичке температуре T и T0 (t = T – T0), где је T0 = 273,15 K. Температурни интервал или разлика температура може да се изрази у келвинима или степенима Целзијуса.

ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ЈЕДИНИЦА SI

1. ЈЕДИНИЦА ДУЖИНЕ
Јединица дужине је метар. Метар је дужина путање коју у вакууму пређе светлост за време од 1/299 792 458 секунде.
(17e CGPM (1983), Résolution 1)

2. ЈЕДИНИЦА МАСЕ
Јединица масе је килограм; он је једнак маси међународног прототипа килограма.
(3e CGPM (1901), страница 70 у извештају конференције)

3. ЈЕДИНИЦА ВРЕМЕНА
Јединица времена је секунда. Секунда је трајање од 9 192 631 770 периода зрачења које одговара прелазу између два хиперфина нивоа основног стања атома цезијума 133.
(13e CGPM (1967), Résolution 1)

4. ЈЕДИНИЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ
Јединица струје је ампер. Ампер је стална електрична струја која би, када би се одржавала у два права паралелна проводника, неограничене дужине и занемарљиво малог кружног попречног пресека, који се налази у вакууму на међусобном растојању од једног метра, проузроковала међу тим проводницима силу једнаку 2 x 10-7 њутна по метру дужине.
(CIPM (1946), Résolution 2 одобрена на 9e CGPM (1948))

5. ЈЕДИНИЦА ТЕРМОДИНАМИЧКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Јединица термодинамичке температуре је келвин. Келвин је термодинамичка температура која је једнака 1/273,16 термодинамичке температуре тројне тачке воде.
(13e CGPM (1967), Résolution 4)

6. ЈЕДИНИЦА КОЛИЧИНЕ ГРАДИВА (СУПСТАНЦИЈЕ)
(1) Јединица количине градива (супстанције) је мол. Мол је количина градива (супстанције) система који садржи толико елементарних јединица колико има атома у 0,012 килограма угљеника 12.
(2) Када се употребљава мол, наводе се елементарне јединке које могу бити атоми, молекули, јони, електрони и друге честице или одређене скупине тих честица.
(14e CGPM (1971), Résolution 3)

7. ЈЕДИНИЦА СВЕТЛОСНЕ ЈАЧИНЕ (ЈАЧИНЕ СВЕТЛОСТИ)
Јединица светлосне јачине (јачине светлости) је кандела. Кандела је светлосна јачина (јачина светлости), у одређеном правцу, извора који емитује монохроматско зрачење фреквенције 540 x 1012 херца и чија је јачина зрачења у том правцу 1/683 вата по стерадијану.
(16e CGPM (1979), Résolution 3)

 

No Internet Connection