На Првој генералној конференцији за тегове и мере (CGPM) државе чланице су позване да преузму прототипове метра и килограма. Прототипови који су распоређени Србији били су Prototype du metre No 30 и Prototype du kilogramme No 11. Краљевина Србија је преузела од BIPM своје прве прамере првог реда (прототипове) 16. августа 1891. године. Метар No 30 се чува у Дирекцији за мере и драгоцене метале у Београду, али није више национални еталон, јер је ту улогу преузео ласер.

Одсек за дужину, оптичке величине и акустику задужен је за практичну реализацију две од седам основних јединица SI: метра – јединице дужине и канделе – јединице светлосне јачине. У делокруг рада групе спада и реализација националних еталона звучног притиска (област акустичких величина). При Европском удружењу националних метролошких института - ЕURАМЕТ ова група активно учествује у раду три Техничка комитета:

  • Техничког комитета за дужину (ТC-L);
  • Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације (ТC-AUV);
  • Техничког комитета за фотометрију и радиометрију (ТC-PR).

Послови и задаци

У овом Одсеку обавља се истраживање и развој, као и широк спектар еталонирања и испитивања у области метрологије димензионих, оптичких величине и акустике. Сва мерења су потпуно покривена менаџментом квалитета.

GzaDOViA02 GzaDOViA03 GzaDOViA04

Лабораторије

Могућности мерења и еталонирања (СМСs)

Могућности мерења и еталонирања (СМС) се стално проширују, побољшавају и одржавају као што је објављено на интернет адресама:

https://kcdb.bipm.org/appendixC/L/RS/L_RS.pdf

https://kcdb.bipm.org/appendixC/PR/RS/PR_RS.pdf

https://kcdb.bipm.org/AppendixC/AUV/RS/AUV_RS.pdf

Акт о акредитацији (Лабораторија за граничне планпаралелне мере)

Одсек за дужину, оптичке величине и акустику има серификатe о акредитацији којимa се потврђује компетентност за обављање послова еталонирања граничних планпаралелних мера дужине стандардном модификованом интерферометријском методом, у складу са ISO 3650:1998 Geometrical Product Specifications (GPS) — Length standards — Gauge blocks,

OzaEV05 OzaEV06

Акт о акредитацији (Лабораторија за таксиметре)

Одсек за дужину, оптичке величине и акустику има серификатe о акредитацији којимa се потврђује компетентност за обављање послова испитивања таксиметара у складу OIML R21: 2007(E) Taximeters – Metrological and technical requirements, test procedure and test report format: Clause 7.2-A.4.3 and 7.3-A.4.2.

GzaDOViA07 GzaDOViA08

Списак стручних радова

Пројекти

1. Euramet project peer visits and reviews of QMSs, Ref. 1208, started: 2011-11-01: 1208/2014-11-03 between the DMDM – Directorate of Measures and Precious Metals, Serbia and BIM – Bulgarian Institute of Metrology. Visit in Section for Dimensional, Optical quantities and Acoustics from Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical fields: length, photometry. Peer: Denita Tamakyarska (Length) i Nikolai Aleksandrov (Photometry). Responsible person: Slobodan Zelenika, Gordana Stefanović, Boban Zarkov (peer on-site visit was performed on 4 and 5 November 2014 at DMDM);

2. Euramet project peer visits and reviews of QMSs, Ref. 1208, started: 2011-11-01: 1208/2012-12-03 between the DMDM – Directorate of Measures and Precious Metals, Serbia and BIM – Bulgarian Institute of Metrology. Visit in Department for Length and Time from DMDM – Directorate of Measures and Precious Metals, Serbia in the technical fields: length. Peer: Maja Aleksic (Length). Responsible person: Veselin Gavalyugov (BIM) (peer on-site visit was performed on 4 and 5 December 2012 at BIM);

3. Euramet project peer visits and reviews of QMSs, Ref. 1208, started: 2011-11-01: 1208/2011-12-04 between the DMDM – Directorate of Measures and Precious Metals, Serbia and BIM – Bulgarian Institute of Metrology. Visit in Section for Dimensional, Optical quantities and Acoustics from Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Bulgaria in the technical fields: acoustics. Peer: Marin Chushkov (Acoustics) Responsible person: Maja Aleksic (peer on-site visit was performed on 5 and 6 December 2011 at DMDM)

4. Euramet project peer visits and reviews of QMSs, Ref. 1208, started: 2011-11-01: Europe Aid 114680-D-SV-YU 1208/2013-12-03 between the DMDM – Directorate of Measures and Precious Metals, Serbia and MBM – Montenegrin Biro Metrology. Visit in Group for Length from DMDM – Directorate of Measures and Precious Metals, Serbia in the technical fields: length. Peer: Slobodan Zelenika (Length). Responsible person: Gordana Bajic (MBM) (peer on-site visit was performed on 11 and 12 July 2013 at MBM);

5. Metrology ”Project Study of the Length Laboratory of the National Metrology Institute in Belgrade framework Strengthening quality management, capabilities and infrastructures in Serbia and Montenegro” Europe Aid 114680-D-SV-YU, Final Report 12.10.2004.

6. Bilateral comparison-Еталонирање граничних планпаралелних мера дужине класе К интерферометријском методом/Calibration of gauge blocks grade K by Interferometer, EIM Greece (AFNOR, EC Project), Final Report 15.10.2010.

7. CCL-K11 Key Comparison of optical frequency/wavelength standards  TC-L-EURAMET- October 2010; 27.06.-01.07.2011.

8. Bilateral comparison-Еталонирање граничних планпаралелних мера дужине класе К интерферометр. методом/Calibration of gauge blocks grade K by Interferometer, ОRAO a.d., BIH; 15.07.-31.08.2011.

9. Key Comparison EURAMET.L-K1.2011; Calibration of Gauge Blocks by Interferometry EURAMET Project Nr.:1218;25.02-08.04.2013.

10. PT 3-Length (gauge blocks); PT-L-GB-1-2012; Calibration of gauge blocks by mechanical comparison – IPA (DMDM) Jun 2012-Final Report October 2013.

11. EURAMET.AUV.A-S1 Pressure reciprocity calibration of LS1P and LS2aP microphones EURAMET project no 1049: Knowledge transfer in acoustic metrology Collaboration: consultation 2009.

12. EURAMET project no 1126: Comparison of pressure reciprocity calibration of microphones among CENAM (MX), DANIA met-DFM (DK), DMDM (RS), and INM (RO) Collaboration: comparison 2009-2010.

13. EURAMET key comparison K3a /luminous intensity lamps, октобар 2010

14. EURAMET key comparison K4/luminous flux, октобар 2009

15. Међулабораторијско поређење у еталонирању спектрофотометара PT-O-SF-1-2013

16. Међулабораторијско поређење у еталонирању рефлектометара PT-O-RF-1-2013

17. Билатерално поређење у еталонирању луксметара, мерила интензитета осветљености PT-O-EL-1-2014

18. Билатерално поређење у еталонирању луминансметара PT-O-ELUM-1-2014

19. Билатерално поређење у мерењу осветљености PT-O-MO-1-2014

20. Билатерално поређење у мерењу луминанције PT-O-ML-1-2014

21. EURAMET Project No.1283: Calibration of gauge blocks by mechanical comparison; EURAMET (DMDM) January 2013-Final Report January 2014.

22. ПТ шема PТ-А-МNZ-1-2013; Еталонирање мерила нивоа звука, коначан извештај децембар 2013.

23. ПТ шема PТ-А-AK-1-2013; Еталонирање калибратора звука, коначан извештај децембар 2013.

24. ПТ шема PТ-D-GM-2-2013 Еталонирање граничних мера помоћу механичког компаратора, коначан извештај октобар 2014.

25. ПТ шема PТ-D-GM-3-2013 Еталонирање граничних мера помоћу интерферометра, коначан извештај октобар 2014.

26. ПТ шема PT-D-MS-1-2013 Еталонирање мерних сатова, коначан извештај октобар 2014.

27. ПТ шема PТ-D-H-1-2015 Еталонирање материјализованих мера храпавости, коначан извештај новембар 2016.

28. ПТ шема PТ-D-ML-1-2015 Еталонирање мерних лењира, коначан извештај март 2017.

29. Key Comparison EURAMET -K8.2013-Calibration of surface roughness standards

30. EURAMET Project Nr.:1245; TC-L-EURAMET-October 2012.

31. Key Comparison EURAMET.AUV.A-K5.2013 Calibration on pressure calibration of LS1P microphones TC-AUV-EURAMET-May 2013.

32. Key Comparison EURAMET.L-K3.2009 Calibration of autocollimators EURAMET Project Nr.:1245 TC-L-EURAMET-October 2009

33. Билатерално поређење ПТ шема PТ-L-МZSM-1-2010; Еталонирање микрометара за спољашња мерења, коначан извештај октобар 2011;

34. Билатерално поређење ПТ шема PТ-L-МZSM-2-2016; Еталонирање микрометара за спољашња мерења, коначан извештај фебруар 2017;

35. Билатерално поређење ПТ шема PТ-L-МZSM-3-2018; Еталонирање микрометара за спољашња мерења, коначан извештај април 2018;

36. Нови национални еталон дужине и оптичких фреквенција: приоритетни пројекат 05/2012;

37. Национални еталон храпавости и облика: приоритетни пројекат 06/2012.

38. Project no.: Europe Aid/125357/D/SER/YU “Technical assistance to quality infrastructure institutions in the Republic of Serbia” Project financed by EU (the consortium composed by the institutions; AFNOR, SIQ, DANAK and University of Ljubljana), Training about the interferometric measurements of gauge blocks, June 2009-July 2009, Hellenic Institute of Metrology (EIM), Thessaloniki, Greece;

39. Project no.: Europe Aid/125357/D/SER/YU “Technical assistance to quality infrastructure institutions in the Republic of Serbia” Project financed by EU, (the consortium composed by the institutions AFNOR, SIQ, DANAK and University of Ljubljana), Training about the surface roughness measurements/calibrations, roundness measurements/calibrations and angle measurement/calibration June 2010-July 2010, Hellenic Institute of Metrology (EIM), Thessaloniki, Greece;

40. Project no.: Europe Aid/125357/D/SER/YU “Technical assistance to quality infrastructure institutions in the Republic of Serbia” Project financed by EU, Training about the pistonphone and calibrators, measurement/calibration, June 2010-July 2010, Central Office of Measures (GUM), Warsaw, Poland;

41. Twining project Strengthening capacities of National Quality Infrastructure and Conformity Assessment Services in the Republic of Serbia /„Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији“, финансираног у склопу Програма Европске уније за Србију IPA, пројекат спроводе Чешки институт за метрологију (CMI) и Чешка канцеларија за стандарде, метрологију и испитивање (SSL).

42. РТВ пројекaт помоћи инфрастуктури квалитета у Србији, Учешће у обуци о примени модула D и F у директивама MID и NAWI.


Контакт 

Шеф Одсека за дужину, оптичке величине и акустику
Слободан Зеленика, дипл. физ.
телефон: (+381) (11) 20 24 421
мобилни: (+381) (66) 8604 131
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за акустику, храпавост и облике
Гордана Стефановић, дипл. физ.
телефон: (+381) (11) 20 24 421
мобилни: (+381) (66) 8604 122
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за величине оптичког зрачења-координатор
Бобан Зарков, дипл. физ.
телефон: (+381) (11) 20 24 447
мобилни: (+381) (66) 8604 152
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за дужину
Небојша Станковић, дипл. инж.
телефон: (+381) (11) 20 24 421
мобилни: (+381) (66) 8604 093
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за дужину, оптичке величине и акустику
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection