Температура је једна од најчешће мерених физичких величина у науци и индустрији. Прецизно познавање температуре, релативне влажности и других изведених величина од температуре, фундаментално је важно за многе апликације у науци, медицини и фармакологији, у енергетици и индустрији, хране, метала, војној и електронској индустрији и друго. Треба истаћи да је способност поузданог мерења температуре критична у разумевању и налажењу решења за многе глобалне изазове, а нарочито за климатске промене, енергетску сигурност и све присутно повећање трошкова здравствене заштите.
Опрема и обученост кадра Групе за термометрију омогућава могућности мерења и еталонирања у KCDB бази, Бироа за тегове и мере и даје основу за пружање услуга еталонирања и обезбеђење следивости за широки асортиман мерних уређаја из домена термометрије. Тим метролога ради контитуирано на новим идејама или на унапређењу постојећих техничких решења мерења температуре, релативне влажности и топлотне енергије, организује и спроводи обуке, пружа консултације и друге видове сарадње.
Поред послова еталонирањa, Група за термометрију организује међулабораторијска поређења и испитивање оспособљености лабораторија (ПТ-шеме) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 17043. Такође, Група за термометрију спроводи различита испитивања у складу са захтевима српских и европских стандарда и потребама корисника, као што су испитивања сензора температуре у складу са стандардима SRPS ЕN 60751, SRPS ЕN 60584, SRPS ЕN 12470, SRPS ЕN 60068, исптивања разних производа на температурне и климатске услове у поступку оцене усаглашености и друге врсте испитивања.
Група за термометрију активно учествује у раду Техничког комитета за термометрију у европској метролошкој организацији ЕURAMET, у пројектима међународног поређења могућности мерења и еталонирања, у европским истраживачким пројектима програма EMPIR (EuraThermal, HUMEA) и другим међународним организацијама за метрологију ОIML, WELMEC и др.

GzaT01 GzaT02 GzaT03 GzaT04

 

Национални еталони у области термометрије
У Републици Србији у области Термометрије, за подобласт температуре (9), релативне влажности (1) и термофизичких величина (4) проглашено је укупно четрнаест националних еталона..
Група за термометрију одговорна је за девет еталона за реализацију јединице температуре у Републици Србији, у складу са Међународном температурном скалом ITS-90 за сваку дефинициону фиксну тачку почев од ћелије тројне тачке живе до ћелије за тачку очвршћавања сребра, односно на тачкu очвршћавања бакра. Подопсези скале ITS-90 реализују се употребом интерполационих еталона платинских отпорних термометара са дугим стаблом, високотемпературним платинским отпорним термометрима и еталoнским термопаровима S, R – типа и Au/Pt . Група за термометрију је носилац и еталона Републике Србије у подобласти релативне влажности.
Такође, у подобласти термофизичких величина, проглашено је четири еталона Републике Србије о којима се стара именовани носилац националног еталона Лабораторија за термотехнику и енергетику у ИНН Винча.. Најважнији послови и задаци

 • стара се о систему законских мерних јединица у области термометрије у Републици Србији;
 • развија, остварује, проглашава, чува, одржава и усавршава еталоне Републике Србије у области термометрије;
 • усклађује и надзире рад именованих носилаца нациналних еталона у области термометрије;
 • обезбеђује метролошку следивост у области термометрије кроз поступке еталонирања;
 • спроводи испитивања која се доводе у везу са облашћу термометрије;
 • представља Републику Србију у међународним и регионалним метролошким организацијама, обезбеђује извршавање обавеза које произилазе из чланства у тим организацијама, и успоставља сарадњу у области метрологије, а нарочито у области термометрије;
 • спроводи међулаборатојиска поређења у области термометрије;
 • пружа стручну помоћ и врши обуке за обављање послова у области термометрије;
 • обавља и друге послове у вези са метрологијом

Лабораторије

Међународни пројекти

 • EUROMET.T-K7 (Project 899): Key comparison of water triple point cells (regional extension of CCT-K7)
 • CARDS 2006 PT 1 Temperature – Calibration of IPRT
 • EURАMET 1098 - Comparison of the realizations of the ITS-90 over the range 83.8058 K to 692.677 K
 • EURAMET 782 - The advancement of technical competence of staff in upcoming laboratories in humidity
 • ЕURAMET 1164 -Exercise Comparison of Platinum Resistance Thermometer
 • EURAMET 1167 -Comparison of the realizations of the ITS-90 over the range of 83.8058 K to 692.677 (Project IPA 2008 PT 1 – T)
 • EURAMET 1189 - Comparison of the realizations of the relative humidity in the range from 10% to 95% at temperatures from -10 °C to 70 °C
 • EURAMET 1193 - Intercomparison of calibration of Au-Pt and Pt/Rh thermocouples at fixed points in the range from triple point of water up to copper fixed-point
 • EURAMET 1203 - Humidity training course
 • EURAMET 1251- Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -80 °C to 300°C by comparison
 • EURAMET.T-S3 (EURAMET 1268) - Comparison of the calibration of thermocouples in fixed points and/or by comparison from 419,527 ºC (freezing point of zinc) up to 1492 ºC (Pd-C eutectic fixed point)
 • EURAMET.T-K9 (EURAMET 1318) Regional key comparison: ITS-90 SPRT Calibration from the Ar TP to the Zn FP
 • ЕURАМЕТ 1357- Inter-laboratory comparison of triple point of water (TPW) cells
 • ЕURАМЕТ 1446 - International Comparison of the High Temperature Standard Platinum Resistance Thermometer (HTSPRT) and the Thermocouples (Type S and Type S and Au/Pt) at the Silver Fixed Point 961,78 °C

СПИСАК СТРУЧНИХ РАДОВА


Контакт

Руководилац Групе за термометрију
Славица Симић, дипл. инж.
Тел: +381 11 20 24 425
Моб: +381 66 860 41 19
Факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за термометрију и топлотну енергију-координатор
Светлана Станисављевић, дипл. инж.
Тел: +381 11 20 24 425
Моб: +381 66 860 41 21
Факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за температуру
Владан Степановић, дипл. физ
Тел: +381 11 20 24 428
Моб: +381 66 860 40 45
Факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса
Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за термометрију
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection