среда, 16 август 2023

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 WordIkonica  Образац пријаве за јавни конкурс РМ 1-РМ 199 метролог за дужине
WordIkonica Образац пријаве за јавни конкурс РМ 2-РМ 223 инспектор за метролошки надзор II-Ниш
WordIkonica Образац пријаве за јавни конкурс РМ 3-РМ 231 инспектор за метролошки надзор II-Зрењанин
WordIkonica Образац пријаве за јавни конкурс РМ 4-РМ 254 за подршку стручно-аналитичким пословима-млађи саветник
WordIkonica Образац пријаве за јавни конкурс РМ 5-РМ 268 за послове квалитета-самостални саветник
WordIkonica Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак према шифрама
WordIkonica Коначна листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор
WordIkonica Коначна листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор 
WordIkonica Коначна листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор 
WordIkonica Коначна листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор  

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5451/2023 од 28. јуна 2023. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место метролога за дужине, у звању саветника, у Одсеку за дужину, оптичке величине и акустику, Сектор за развој метрологије, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у остваривању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије јединица у области димензионих величина; пружа стручну помоћ у успостављању, примени и унапређењу метода еталонирања за преношење вредности јединица у области димензионих величина и доприноси обезбеђивању њихове следивости до међународног нивоа; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; обавља еталонирања и испитивања и покреће израду и измену прописа и процедура; обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању;  обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, архитектуре, биотехничке науке, грађевинског инжењерства, геодетског инжењерства, индустријског инжењеринга и инжењерског менаџмента, инжењерства заштите животне средине, организационих наука, рударског инжењерства, геолошког инжењерства, саобраћајног инжењерства, математичке науке или физичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 2. Радно место инспектора за метролошки надзор II, у звању саветника, у Групи за метролошку инспекцију Ниш, Сектор за контролу и надзор, 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области примене Закона о метрологији и других прописа из области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о изврешним инспекцијским надзорим; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализ и извештаја; обавља испитивања и контролисања у вези са вршењем метролошког надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерски менаџмент, машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, математичке, физичке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место инспектора за метролошки надзор II, у звању саветника, у Групи за метролошку инспекцију Зрењанин, Сектор за контролу и надзор, 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области примене Закона о метрологији и других прописа из области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештња странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о изврешним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља испитивања и контролисања у вези са вршењем метролошког надзора;  обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, математичке науке или физичке науке или научне области економске науке или менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за инспектора; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за подршку стручно-аналитичким пословима, у звању млађег  саветника, у Одсеку за послове људских ресурса и правне послове, Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно-оперативне и информатичке послове, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у праћењу и анализирању стања, активности и појава које обухватају делокруг Дирекције, обавља писану коресподенцију за потребе Одсека, прикупља податке и учествује у изради извештаја и информација; обавља канцeларијске послове за потребе Дирекције; систематизује стручне материјале и друга документа стручне садржине који су достављени Дирекцији и припрема податке за анализе и информације за директора; учествује у архивирању и чувању архивске грађе, обавља одабирање архивске грађе и излучивање регистратурског материјала и предаје архивску грађу Архиву Србије на основу Листе категорија регистратурског материјала; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено–хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

5. Радно место за послове квалитета, у звању самосталног  саветника, у Групи за сертификацију и квалитет, 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове успостављања, примене, одржавања и унапређења система менаџмента у Дирекцији; прати, проучава и усклађује рад система менаџмента у Дирекцији са прописима и захтевима одговарајућих домаћих и међународних стандарда из области квалитета; остварује сарадњу са представницима међувладиних, међународних и регионалних метролошких организација и учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и у међународним пројектима у области квалитета; припрема извештаје о активностима система менаџмента, учествује у поступку преиспитивања система менаџмента од стране руководства и учествује у спровођењу Политике квалитета; спроводи анализе система менаџмента и утврђује потребе за даљим унапређењем система менаџмента, учествује у планирању, организовању и спровођењу интерних провера система менаџмента и извештава о налазима интерних и екстерних провера; учествује у одржавању акредитованог и сертификованог система менаџмента Дирекције; учествује у спровођењу поступка оцењивања усаглашености мерила у делу оцењивања усаглашености система квалитета произвођача; прати документа међународних и регионалних организација у области метрологије са циљем њихове примене у Републици Србији; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области математичке науке, физичке науке, рачунарске науке, електротехничко и рачунарско инжењерство, машинско инжењерство, организационе науке, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

III Врста радног односа:

Радна места се попуњавају заснивањем радног односа на неодређено време.

 

IV Место рада:

За радна места под редним бројем 1, 4. и 5. место рада је Београд, Мике Аласа 14.

За радно место под редним бројем 2. место рада је Ниш, Генерала Боже Јанковића 32.

За радно место под редним бројем 3. место рада је Зрењанин, Јеврејска 14.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима се у изборном поступку за сва пет изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне компетенције. 

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писано)
  • „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
  • „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писано).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада стручно –оперативних послова (поступак израде стручних налаза) - провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о метрологији, Правилник о мерилима) - провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – процедуре и методологије из делокруга радног места (Међународна упутства (EURAMET, WELMEC) и OIML документа и препоруке за мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из надлежности унутрашње јединице) - провераваће се писано путем симулације.

 

Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика) – провераваће се писано путем симулације,

Посебна функционална компетенција за радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о метрологији, Уредба о начину вршења метролошког надзора, Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) - провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима) - провераваће се писано путем симулације.

Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика) – провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о метрологији, Уредба о начину вршења метролошког надзора, Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) - провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима) - провераваће се писано путем симулације.

Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција за област рада стручно –оперативних послова (технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) - провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о републичким административним таксама) - провераваће се писано путем симулације.

Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 5:

Посебна функционална компетенција за област рада стручно –оперативних послова (поступак израде стручних налаза) - провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о метрологији, Правилник о мерилима, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) - провераваће се писано путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних  функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ. 

VII  Пријава на јавни конкурс:

Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.

IX Лица која су задужена за давање обавештења:

Соња Милојковић, тел: 011/202-4433 и Владислав Петровић, тел: 011/202-4434, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

 

X Општи услови за запослење:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија  дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радна места под редним бројем 2. и 3.).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.  

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.  марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - одлука УС) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту и уверење о положеном испиту за инспектора.

Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа:

Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1. септембра 2023. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени  на начин који наведу у својим пријавама.

Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14,  почев од 1. септембра 2023. године, о чему ће кандидaти бити обавештавани на начин који наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:

Као државни службеник на извршилачко радно место може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. 

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. 
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. 

Чланом 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописано је да лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 6. истог члана Закона прописано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да полаже инспектор који је на дан ступања на снагу овог закона имао најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора (за радна места под редним бројем 2. и 3.).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.  
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

  

Документација:

- Закон о метрологији,

- Закон о државним службеницима,

- Закон о републичким административним таксама,

- Закон о инспекцијском надзору

- Уредба о начину вршења метролошког надзора,

- Правилник о врсти, облику И начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила,

- Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли,

- Правилник о мерилима,

- OIML упутства OIML R 21, OIML R 35-1, OIML R 35-2 I OIML R 35-3 .

No Internet Connection