среда, 30 октобар 2019

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

WordIkonica ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР
WordIkonica Листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор по интерном конкурсу од 30.10.2019. године.

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

I Орган у коме се попуњава радно место:

Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд

II Радно место које се попуњава:

1. Руководилац Групе, у звању виши саветник, Група за сертификацију - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; израђује студије, елаборате, анализе и пројекте који служе као стручна основа за планирање и спровођење сертификовања, одобравања типа мерила и сертификовања система менаџмента квалитетом из делокруга Дирекције; успоставља, примењује, одржава и унапређује систем сертификовања и обавља оцењивања усаглашености мерила са прописаним захтевима; припрема сертификате и уверења о одобрењу типа и води евиденцију; прати и проучава међународне и европске стандарде и прописе и покреће израду и измену прописа који се односе на захтеве за сертификацију, оцењивање усаглашености и одобрење типа мерила и учествује у припреми; учествује у раду међународних и европских организација у питањима из делокруга Групе; координира послове који се односе на одржавање интегрисаног система менаџмента; сарађује са институцијама у земљи и иностранству и припрема информације од јавног интереса; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, технолошког инжењерства, физичке науке, физичкохемијске науке, организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада:

Београд, Мике Аласа 14.

IV Врста радног односа:

радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера општих функционалних компетенција:

„Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено).

„Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

„Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се путем писмене симулације;

Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем писмене симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем писмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс:

Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на адресу Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII Лицa којa су задужена за давање обавештења:

Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/202-4432 и Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

VIII Датум оглашавања: 30. октобар 2019. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 31. октобра 2019. године и истиче 7. новембра 2019. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Дирекције за мере и драгоцене метале.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 18. новембра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата „Србија”, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд (источно крило).

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 30.10.2019.
WordIkonica СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ПРЕМА ШИФРАМА

Закон о метрологији ("Службени гласник РС" 15/2016).

No Internet Connection