sreda, 30 oktobar 2019

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE

WordIkonica LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR
WordIkonica Lista kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor po internom konkursu od 30.10.2019. godine.

30.10.2019.
Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE

I Organ u kome se popunjava radno mesto:
Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Rukovodilac Grupe, u zvanju viši savetnik, Grupa za sertifikaciju - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; izrađuje studije, elaborate, analize i projekte koji služe kao stručna osnova za planiranje i sprovođenje sertifikovanja, odobravanja tipa merila i sertifikovanja sistema menadžmenta kvalitetom iz delokruga Direkcije; uspostavlja, primenjuje, održava i unapređuje sistem sertifikovanja i obavlja ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima; priprema sertifikate i uverenja o odobrenju tipa i vodi evidenciju; prati i proučava međunarodne i evropske standarde i propise i pokreće izradu i izmenu propisa koji se odnose na zahteve za sertifikaciju, ocenjivanje usaglašenosti i odobrenje tipa merila i učestvuje u pripremi; učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija u pitanjima iz delokruga Grupe; koordinira poslove koji se odnose na održavanje integrisanog sistema menadžmenta; sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu i priprema informacije od javnog interesa; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva, fizičke nauke, fizičkohemijske nauke, organizacione nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada:
Beograd, Mike Alasa 14.

IV Vrsta radnog odnosa:
radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

  • „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno).
  • „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).
  • „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) - proveravaće se putem pismene simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem pismene  simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se putem pismene simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) -  proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs:
Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili neposredno na adresu Direkcija za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za interni konkurs”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Vanja Radojević Milošević, tel: 011/202-4432 i Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 30. oktobar 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 31. oktobra 2019. godine i ističe 7. novembra 2019. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Direkcije za mere i dragocene metale.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 18. novembra 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija”, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd (istočno krilo).
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.
Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 30.10.2019.
WordIkonica SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK PREMA ŠIFRAMA

Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).

No Internet Connection