2016.

S Solve1, R Chayramy1, M Stock1, J Pantelic-Babic2, Z Sofranac2 and T Cincar Vujevic2: Comparison of the Josephson Voltage Standards of the DMDM and the BIPM (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K10.b), Metrologia, Volume 53, 01005 Technical Supplement 2016.

 

2015.

S Solve1, R Chayramy1, M Stock1, J Pantelic-Babic2, Z Sofranac2 and V Zivkovic2: Bilateral comparison of 1 V and 10 V standards between the DMDM (Serbia) and the BIPM, January to March 2014 (part of the ongoing BIPM key comparison BIPM.EM-K11.a and b), Metrologia 52 01006, Technical Supplement 2015.

 

2014.

J.Pantelić-Babić , Z Šofranac, V. Živković: Developing Project of National Primary DCV Standard of Republic of Serbia Based on Josephson Effect, International Convention on Quality (JUSK ICQ 2014), Belgrade, Proc.

 

2013.

Nada Vučijak, Zoran Šofranac, Tatjana Cincar-Vujović: Električna snaga, harmonici u struji i oštrina flikera – mogućnosti etaloniranja i merenja u DMDM, Kongres Metrologa, sekcija Sledljivost u metrologiji, Bor, 2013.

Rade Dereta, Nada Vučijak, Tatjana Cincar-Vujović: Etaloniranje naponskih i strujnih mernih transformatora – međulaboratorijsko poređenje PT-E-MT-4-2012, Kongres Metrologa, sekcija Sledljivost u metrologiji, Bor, 2013.

Boris Laštro, Slobodan Zelenika, Tatjana Cincar-Vujović, Slavica Simić: DMDM kao budući provajder PT šema, JUSK Međunarodna konvencija o kvalitetu, Beograd, 2013.

 

2012.

Marina Pavićević, Zoran Šofranac, Jasmina Lazarević: Mogućnosti etaloniranja velikih otpornosti u DMDM, Kongres metrologa, Beograd 2012.

Tatjana Cincar-Vujović, Dušan Horvat: Ispitivanje osposobljenosti, VIII Savetovanje o elektro-distributivnim mrežama Srbije, Vrnjačka Banja, CIRED, 24. do 28 septembra 2012.

Dušan Horvat, Tatjana Cincar-Vujović: Zakonski relevantan softver u brojilu aktivne električne energije, VIII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, Vrnjačka Banja, CIRED, 24. do 28 septembra 2012.

 

2011.

S.Simić, G.Stefanović, J.Pantelić-Babić, J.Marendić-Miljković, Lj.Mićić, D.Kovačević, B.Laštro: Organization of Interlaboratory Comparisons of Accreditet Laboratories in Serbia, Direkcija za mere i dragocene metale, The 8th International convention on quality – JUSK 2011 With the moto: „Quality for European and World Integrations“, June 2011, Belgrade, Proc.

Boris Laštro, Tatjana Cincar-Vujović : Akreditacija kao novina u nacionalnom metrološkom sistemu Republike Srbije, JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu / JUSK ICQ 2011, Beograd, 7-11 jun 2011

Mr Vida Živković, Lucija Dujović, Boris Laštro, Tatjana Cincar-Vujović: Metrologija u Republici Srbiji - gde smo i šta dalje? , Dan metrologije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011

Vukanić, M. Nikolić, Z. Šofranac, M. Pavićević: Etaloniranje električne otpornosti kod digitalnog multimetra HP 3457A u Tehničkom Opitnom, Konferencija ETRAN, Banja Vrućica, Teslić, Republika Srpska, 2011

Z.Knežević, S.Vukanić, Z. Šofranac: Etaloniranje AS voltmetara na frekvencijama 0,1 GHz do 1 GHz primenom AC/DC termopretvarača Ball 1396A, Konferencija ETRAN, Banja Vrućica, Teslić, Republika Srpska, 2011

 

2010.

Dr Jelena Pantelić – Babić, Etaloniranje etalona jednosmernog napona u dokumentovanom sistemu kvaliteta Direkcije za mere i dragocene metale, Međunarodna konvencija o kvalitetu / JUSK ICQ 2010, Beograd, 2010

Dr Jelena Pantelić-Babić, Dr Paul M. Andre, Dr Mile Pešaljević: Vertical and horizontal traceability of national standards. 7th International Conference „Standardization, Prototypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration “,June 8 – 9 , 2010, Zlatibor, Serbia, Proc.

Mr Nada Vučijak: Etaloniranje uređaja za merenje harmonika električne struje, harmonika električnog napona i flikera, ETRAN, Donji Milanovac, 2010.

Mr Zoran Šofranac: Analiza merne nesigurnosti merenja električne induktivnosti u odnosu na primarni etalon Vojske Srbije, ETRAN, Donji Milanovac, 2010.

Tatjana Cincar-Vujović, Dušan Horvat: Analiza rezultata etaloniranja etalona električne energije u sistemu EPS, VII Savetovanje o elektro distributivnim mrežama Srbije, Vrnjačka Banja, CIRED, 26. septembar - 1. oktobar 2010.

Tatjana Cincar-Vujović, Dušan Horvat: Doprinos pojedinih elemenata merne nesigurnosti na ukupnu grešku merenja električne energije, VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, Vrnjačka Banja, CIRED, 26. septembar - 1. oktobar 2010.

 

2009.

Rade Dereta, Nada Vučijak, Tatjana Cincar-Vujović: Učešće DMDM u proveri stručne osposobljenosti laboratorija za merenje električne energije - CARDS PT3 , Kongres metrologa Srbije, 2009, Palić.

Marina Pavićević, Nada Vučijak, Slavica Simić: Etaloniranje otpornika 0,2 Ω, Kongres metrologa Srbije, 2009, Palić.

 

2007.

Marina Pavićević, Jasmina Lazarević, Rade Dereta, Nada Vučijak, Jelena Pantelić-Babić: Učeće DMDM u EUROMET.EM K-10 ključnom poređenju etalon otpornika 100 W , Kongres metrologa, 2007, Zlatibor.

Zoran Šofranac, Marina Pavićević: Mogućnosti etaloniranja u oblasti jednosmerne električne struje u Direkciji za mere i dragocene metale, Kongres metrologa, 2007, Zlatibor.

Jelena Pantelić-Babić, Jiri Streit, Zoran Šofranac: Bilateralno poređenje etalona jednosmernog električnog napona, Kongres metrologa, 2007, Zlatibor.

Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić, Rade Dereta: Merna nesigurnost etaloniranja strujnih mernih transformatora u laboratoriji Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla , Kongres metrologa, 2007, Zlatibor.

 

2006.

Nada Vučijak, Marina Pavićević, Rade Dereta, Jasmina Lazarević, Tatjana Cincar-Vujović, Ana Dunjić, Jelena Pantelić-Babić: ZMDM participation in EUROMET Key Comparison of AC power at 50 Hz The Analysis of ZMDM Results of reference voltage measurements, ETRAN 2006, Belgrade

Ana Dunjić, Jelena Pantelić-Babić, Marina Pavićević: Postupak etaloniranja ampermetara i kalibratora jednosmerne električne struje u dokumentovanom sistemu kvaliteta ZMDM. ETRAN, Beograd, 2006, Zbornik radova.

Jasmina Lazarević, Tatjana Cincar-Vujović, Rade Dereta: Postupak etaloniranja voltmetara za naizmenični električni napon u dokumentovanom sistemu kvaliteta ZMDM - Calibration of AC voltmeters according to the quality system of BMPM, ETRAN, Beograd, 2006.

Tatjana Cincar-Vujović : Dugoročno praćenje odobrenja tipa brojila električne energije u Srbiji i Crnoj Gori - Long term follow up of electricity meters type approval in Serbia and Montenegro, Second Regional Conference&Exibition on Electricity Distribution, JUKOCIRED, Zlatibor, 2006.

Rade Dereta, Nada Vučijak, Nedeljko Vukadinović, Tatjana Cincar-Vujović: Etaloniranje i overavanje merne opreme u zaštiti ljudi i imovine u elektrotehnici, Zatita u praksi, broj 146/2006, str.59-61, oktobar 2006., Beograd

 

2005.

J.D.Pantelić-Babić, M.Pavićević, Jasmina Lazarević, Nada Vučijak: Mogućnosti etaloniranja u oblasti električnih veličina pokrivene sistemom kvaliteta u Zavodu za mere i dragocene metale, Kongres metrologa Jugoslavije 2005, Beograd.

Ružica Vujanac, Nedeljko Vukadinović, Zoran Ćetković, Vida Živković, Zoran Marković, Jelena Pantelić-Babić, Dragan Milošević: Quality system of Bureau of measures and precious metals and its place in international metrology system. Kongres metrologa Jugoslavije 2005, Beograd.

Nada Vučijak, Neboja Radojević, Rado Lapuh., Zoran Svetik: An application of sine wave fitting algorithm in electric power measurement, Kongres metrologa 2005., Zbornik radova, Beograd

Slobodan Škundrić, Rade Dereta, Dragana Naumović-Vuković: Interkomparacija strujnih etalon transformatora, Zbornik radova, 27. Savetovanje JUKO CIGRE, Zlatibor, maj 2005. i u časopisu Elektroprivreda br. 3 2005. ISSN0013-5755

Slobodan Škundrić, Dragana Naumović-Vuković, Rade Dereta, A.Popović: Merna nesigurnost etalona odnosa naizmeničnih struja Zavoda za mere i dragocene metale, Zbornik radova, Kongres metrologa 2005, Beograd, maj 2005.

Tatjana Cincar-Vujović : Analiza merne nesigurnosti merenja električne energije u sistemu EPS, JUKOCIGRE, Herceg Novi, 2005.

Tatjana Cincar-Vujović, Vladimir Šiljkut: Direktiva o mernim instrumentima u oblasti brojila električne energije - Directive of the european parlament and of the council on measuring instruments applied on the filed of the electrical energy metars, Forum Q, ELEKTRA IV, Tara, 2005

 

2004.

Nada Vučijak, Nedeljko Vukadinović: Pojam nesigurnosti u izraavanju performansi električne i elektronske merne opreme, Kvalitet, godina XIV, broj 9-10, 2004, Beograd

Nada Vučijak: Ispitivanje elektrokardiografa i elektroencefalografa, Tehnika broj 1, 2004, Kvalitet, standardizacija i metrologija, Beograd

Goran Mandić, Nada Vučijak, Lidija Milićević, Nenad Ličina: Ispitivanje metrolokih karakteristika digitalnih elektrokardiografa i elektrokardioskopa, ETRAN 2004, III sveska, Čačak 2004.

Tatjana Cincar-Vujović : Uporedna analiza rezultata utvrđivanja metrolokih karakteristika etalona električne energije u sistemu EPS - JUKOCIRED, Herceg Novi, 2004.

Tatjana Cincar-Vujović, Vladimir Šiljkut: Predlog za međulaboratorijsko poređenje laboratorija za pregled brojila električne energije, Forum Q, ELEKTRA III, Tara, 2004.

 

2003.

J.D.Pantelić-Babić, M.Pavićević: Optimizacija mernih parametara automatizovanog sistema za poređenje etalona elektromotorne sile, Kongres metrologa Jugoslavije 2003, Zbornik, Beograd

M.Pavićević, J.D.Pantelić-Babić, J.Lazarević: Procena merne nesigurnosti nacionalnog etalona jedinice električne otpornosti, Kongres metrologa Jugoslavije 2003, Beograd, Zbornik

Tatjana Cincar-Vujović: Postupak izračunavanja merne nesigurnosti radnih etalona električne energije - Procedure for evaluation of the measuring uncertainty of working standards wathourmeters, Kongres metrologa, Beograd, 2003.

Laslo Sala, Nada Vučijak, Nedeljko Vukadinović: Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala u praksi, Tehnika broj 4-5, 2003, Kvalitet, standardizacija i metrologija, Beograd

Nada Vučijak, Rade Dereta: Analiza merne nesigurnosti etaloniranja etalon vatmetra, Kongres metrologa 2003, Zbornik, Beograd

Dragana Naumović-Vuković, Tatjana Cincar-Vujović, Rade Dereta: Direktiva evropskog Parlamenta i Saveta o mernim instrumentima u oblasti mernih transformatora i brojila električne energije, Zbornik radova, Kongres metrologa 2003., Beograd, maj 2003.

Tatjana Cincar-Vujović: Predlog realizacije nacionalnog etalona jedinice električne energije The draft proposal of national electrical energy standrad, JUKOCIGRE, Teslić, 2003.

Tatjana Cincar-Vujović: The draft of proposal of national electrical energy standard, JUKOCIGRE, Vrnjacka Banja, 2003.

 

2002.

J.D.Pantelić-Babić, V.Janković. P.Bonjaković: A System for Electromotive Force Standards Comparison Based on Virtual Instrument. IEEE Trans. Instrum. Meas., vol.51, pp.1295-1299, Dec.2002.

Tatjana Cincar-Vujović, Dragana Naumović-Vuković: Značaj metrološke sledivosti i jedinstva merenja električne energije i snage u uslovima deregulisanog tržišta, JUKOCIRED, Vrnjacka Banja, 2002.

Tatjana Cincar-Vujović : Transportable equipment for measurement, JUKOCIRED, Vrnjacka Banja, 2002.

Tatjana Cincar-Vujović : Laboratory for Electric Energy in FBMPM, ETRAN, Teslic, 2002.

 

2001.

J.D.Pantelić-Babić, V.Janković. P.Bonjaković: A Virtual Instrument Based System for Electromotive Force Standards Comparison. Proc of IEEE IMTC '01, Budapest, Hungary, 21-23 May 2001, pp.839-843.

Milan Mitrović, Gordana Mitrović, Nada Vučijak: Ispitivanje ergometara na nožni pogon, Zbornik radova, sveska III, XLV Konferencija ETRAN, 4-7. jun 2001. Bukovička Banja

 

2000.

J.D.Pantelić-Babić, V.Janković: Klasifikacija etalona jedinice elektromotorne sile. Kongres metrologa Jugoslavije 2000, Novi Sad, 2000, Zbornik radova na CD.

Nada Vučijak, Branko Milaš, Zoran Stanković Provera metroloških karakteristika Elektroencefalografa, Zbornik radova, Kongres metrologa 2000, Novi Sad

 

1999.

D.Stanković, J.D.Pantelić-Babić: Neka dostignuća savremene metrologije elektromagnetskih veličina i stanje elektrometrologije u našoj zemlji, Elektroprivreda, No1. 1999., str.50-68, 1999.

J.D.Pantelić-Babić, V.Janković, P.Bošnjaković: Automatizovano poređenje etalona jedinice jednosmernog električnog napona vrednosti 1,018 V, 10 V i 1 V. XLIII konferencija ETRAN-a, Zlatibor, 1999, Zbornik radova, sveska IV, p 298-301.

V.Janković, J.D.Pantelić-Babić, P.Miljanić: Određivanje koeficijenta temperaturne korekcije mernog pojačavača jednosmernog električnog napona. XLIII konferencija ETRAN a, Zlatibor, 1999, Zbornik radova, sveska IV, p 334-336.

Tatjana Cincar-Vujović : Procedures for accreditation of laboratories, ETRAN, Zlatibor, 1999

 

1998.

D.Stanković, J.D.Pantelić-Babić: Neka dostignuća savremene metrologije elektromagnetskih veličina i stanje elektrometrologije u našoj zemlji. Kongres metrologa Jugoslavije, Beograd, SANU, 1998, Zbornik radova, knjiga druga, str.217-244.

J.D.Pantelić-Babić, V.Janković: Automatizovan sistem poređenja etalona jedinice elektromotorne sile. Simpozijum o merenjima i mernoj opremi, Beograd, 1998, Zbornik radova, knjiga druga, p 421-428.

V.Janković, J.D.Pantelić-Babić: Metrološka sledivost etalona jedinice naizmeničnog električnog napona. Simpozijum o merenjima i mernoj opremi, Beograd, 1998, Zbornik radova, knjiga druga, p 447-456.

Nada Vučijak: Analiza rezultata periodičnih pregleda vatmetara, Zbornik radova, Simpozijum o merenjima i mernoj opremi, Beograd, 1998.

Marina Pavićević: Nove vrednosti primarnog etalona električne otpornosti, Zbornik, ETRAN, Budva.

Marina Pavićević: Nove merne mogućnosti Laboratorije za električnu otpornost SZMDM, Kongres metrologa, Beograd.

Tatjana Cincar-Vujović : Supervision in legal metrology laboratories, FBMPM, Glasnik 4/98, december 1998

 

1997.

Milana Pešić, Marina Pavićević: Uporedna analiza dugotrajne stabilnosti etalona električne otpornosti, Zbornik ETRAN.

 

1996.

Tatjana Cincar-Vujović: Merne mogućnosti laboratorije za AC napon u ZMDM, ETRAN, Budva,1996.

 

1995.

R.M.Babic, M.C.Ostojic, G.Stankovic, S.Stojkovic, M.Nedeljkovic, B.Beleslin, J.Šaponjski, J.D.Pantelić-Babić, J.Stepanovic, A.Djordjevic-Dikic: Atrial pacing stress Test: Comparative diagnostic value of systolic abormalities, electrocardiographic changes,enddiastolic pressure response and chast pain - Bayesian analysis. 8th MACC, Limassol 1995, The Journal of MACC, october 1995, Suppl, p 49.

 

1994.

R.M.Babic, M.C.Ostojic, G.Stankovic, B.Beleslin, S.Stojkovic, M.Nedeljkovic, J.D.Pantelić-Babić, J.Stepanovic, A.Djordjevic-Dikic: Quantitative coronary arteriography versus stress echocardiography: Which is the "best" angiographic cutt-off? J Am Coll Cardiol 1994;23:38A. (ACC scientific sessions 1994)

 

1993.

Z.Božovic, P.Pejnović, R.Babić, D.Dejković, J.D.Pantelić-Babić, M.Ostojić: Baza podataka za praćenje ergometrijskog testa. ETAN 1993, Beograd 1993, Zbornik radova.

R.M.Babić, J.D.Pantelić-Babić, M.Ostojić, S.Simeunović: Primena Bayes-ove teoreme u proceni rezultata kardioloskih testova. Kardiologija 1993;14, p 1-2.

R.M.Babić, J.D.Pantelić-Babić, M.Ostojić, S.Simeunović, Z.Bozović: Primena Bayes-ove teoreme u proceni dijagnozne vrednosti neinvazivnih testova za detekciju koronarne bolesti. Kardiologija, 1994, Vol. 15, br. 1, p 11-16.

R.M.Babic, J.D.Pantelić-Babić, M.C.Ostojic, B.Beleslin, S.Stojkovic, G.Stankovic, M.Nedeljkovic, A.Djordjevic, J.Stepanovic: The importance of calculation of pre- and post-test probability and confidence intervals in the stress echo arena. Stress Echo, 1st International Symposium, Pisa, Italy. Final Program & Syllabus with Abstracts, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa 1993, 1P.

R.M.Babic, M.C.Ostojic, G.Stankovic, B.Beleslin, M.Nedeljkovic, S.Stojkovic, J.Stepanovic, A.Djordjevic-Dikic, J.D.Pantelić-Babić: Quantitative coronary arteriography in the stress echo arena: Importance of gole standard selection. Europ. Heart J. 1993; supplement (ECC '93: P898).

R.M.Babic, M.C.Ostojic, G.Stankovic, B.Beleslin, M.Nedeljkovic, S.Stojkovic, J.Stepanovic, A.Djordjevic, J.D.Pantelić-Babić: Quantitative coronary arteriography versus stress echocardiography: Which is the "best" angiographic cut-off. Il Cuore 1993; X, Suppl 4: 193. (MACCS Congress 1993).

 

1992.

J.Nadaskić, S.Djordjević, R.M.Babić, J.D.Pantelić-Babić, Z.Bozović, Z.Stojiljković: Modeliranje minutnog volumena srca. ETAN 1992, Kopaonik, Zbornik radova.

J.D.Pantelić-Babić, R.M. Babić, M.C.Ostojić, T.B. Jakovljević, S.D. Simeunović: Program for evaluation of diagnostic value of noninvasive tests for coronary artery disease detection applying Bayes' theorem. Americal College of Cardiology: 41st Annual Scientific Session, Dalas, USA, 1992. J Am Coll Cardiol 1992; 19(3): 14A.

J.D.Pantelić-Babić, R.M.Babic, M.C.Ostojic, Z.Bozovic, T.Jakovljevic, S.Simeunovic: Procena dijagnosticke vrednosti neinvazivnih testova za detekciju koronarne arterijske bolesti primenom Bayes-ove teoreme. I Kongres kardiologa Srbije. Kardiologija 1992; 13, Suppl I:65.

 

1991.

J.D.Pantelić-Babić, R.Babic, M.Ostojic, S.Simeunovic: Program application applying Bayes' theorem for evaluating of diagnostic value of noninvasive tests for coronary artery disease detection. XIII Congress ESC: Europ. Heart Journ., 1991, Vol 12, August, Suppl, p 93.

J.D.Pantelić-Babić, R.M.Babic, M.C.Ostojic, T.B.Jakovljevic, S.D.Simeunovic: Computer application based on Bayes' theorem for evaluation of diagnostic value of noninvasive tests for coronary artery disease detection. 5th MACC, Alexandria 1991, The Journal of MACC, September 1991, Suppl, p. 143.

R.M.Babic, M.Ostojic, G.Stankovic, S.Stojkovic, J.D.Pantelić-Babić, M.Nedeljkovic, Z.Vasiljevic, Lj.Gojkovic, J.Stepanovic, B.Beleslin: Atrial pacing in the setting of PTCA: guideline to indicating ptca and assessing its functional results. XIII Congress ESC: Europ. Heart Journ., 1991; Vol 12, Suppl, p 268.

Tatjana Cincar-Vujović : Metrology in Electricity and Magnetism: the accreditation procedures FBMPM, Belgrade, 1991.

 

1990.

J.D.Pantelić-Babić, M.Pavićević: Nove vrednosti jugoslovenskog (primarnog) etalona elektromotorne sile i električne otpornosti u skladu sa R1 i R2 (CI-1988). JUKEM, XIV jugoslovenski simpozijum o merenjima i mernoj opremi, Sarajevo, 1990, Zbornik radova, I knjiga, p 202-206.

 

1989.

J.D.Pantelić-Babić: Overavanje metroloških karakteristika elektrokardiografa. Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1989. Master Thesis

J.D.Pantelić-Babić, R.M.Babić, Z.Bozović, Lj.Bozinović: Zašto je potrebno ispitivanje metroloških karakteristika elektrokardiografa? Kardiologija, X, 1989, Suplement 3: p 43-45.

J.D.Pantelić-Babić, R.M.Babić, Z.Bozović, Lj.Bozinović: Zašto je potrebno ispitivanje metrolokih karakteristika elektrokardiografa. X kongres kardiologa Jugoslavije. Beograd. Kardiologija, 1989, Suplement 1: abstrakt No 359.

 

1988.

J.D.Pantelić-Babić, B.Milaš: Koncepcija uređenja laboratorijskog prostora za ostvarivanje jugoslovenskog (primarnog) etalona električnog napona. XXXIII JUREMA, Zbornik radova, Zagreb Plitvička jezera, II sveska, 1988, p 9-12.

J.D.Pantelić-Babić: Primena 32-kanalnog sistema za poredjenje etalona električnog napona. JUKEM, XIII jugoslovenski simpozijum o merenjima i mernoj opremi, Zbornik radova, Split, II sveska, 1988, p 525-530.

J.D.Pantelić-Babić, R.M.Babic, G.Stojanovic: Verifikacija metrolokih karakteristika elektrokardiografa. ETAN, XXXII Jugoslovenska konferencija, Zbornik radova, Sarajevo, 1988, XI sveska: p 139-146.

 

1982.

Mile Pešaljević: Ispitivanje instrumenata za merenje otpora uzemljenja, JUKEM 1982, Budva

 

1974.

Đorđe Blagojević: Indukciono brojilo električne energije i njegova primena u odnosu na statičko elektronsko brojilo, Metrologija 1974, br. 2, str. 13 15, Beograd.

No Internet Connection