среда, 26 април 2023

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА

WordIkonica Образац пријаве за јавни конкурс - 194 РМ млађи метролог за метрологију у хемији - млађи саветник - приправник
WordIkonica  Образац пријаве на јавни конкурс - 204 РМ млађи метролог за притисак - млађи саветник - приправник
WordIkonica  Образац пријаве за јавни конкурс - 207 РМ млађи метролог за запремину и проток - млађи саветник - приправник
WordIkonica Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак према шифрама
WordIkonica Kоначна листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор СУK и ДМДМ
WordIkonica Kоначна листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор СУK и ДМДМ 

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1718/2023 од 28. фебруара 2023. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место млађег метролога за метрологију у хемији, у звању млађег саветника – приправника* у Групи за метрологију у хемији, Сектор за развој метрологије, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у одржавању еталона Републике Србије из области метрологије у хемији; учествује у иницирању израде или измени националних метролошких прописа у области метрологије у хемији; учествује у еталонирању  и испитивању типа мерила и анализи резултата испитивања типа мерила; учествује у производњи и сертификацији референтних материјала; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области физичко-хемијске науке, заштите животне средине, физичке науке, хемијске науке или технолошког инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.  

Напомена: прописани услови у погледу радног искуства у струци и положеног државног стручног испита не односе се на пријем приправника.

2. Радно место млађег метролога за притисак, у звању млађег саветника – приправника* у Групи за масу, силу и притисак, Сектор за развој метрологије, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у одржавању еталона Републике Србије из области притиска, учествује у иницирању  израде или измени националних метролошких прописа у области притиска; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; учествује у еталонирању  и испитивању типа мерила притиска и анализи резултата испитивања типа мерила; учествује у припреми метролошких информација из делокруга Групе које су од јавног интереса, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, математичке или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Напомена: прописани услови у погледу радног искуства у струци и положеног државног стручног испита не односе се на пријем приправника.

3. Радно место млађег метролога за запремину и проток, у звању млађег саветника – приправника* у Групи за запремину и проток, Сектор за развој метрологије, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у одржавању еталона Републике Србије из области запремине и протока, учествује у иницирању  израде или измени националних метролошких прописа у области запремине и протока; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; учествује у еталонирању  и испитивању типа мерила запремине и протока и анализи резултата испитивања типа мерила; учествује у припреми метролошких информација из делокруга Групе које су од јавног интереса, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, технолошког инжењерства или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Напомена: прописани услови у погледу радног искуства у струци и положеног државног стручног испита не односе се на пријем приправника.

III Врста радног односа:

Радна места се попуњавају заснивањем радног односа на одређено време ради оспособљавања приправника за самосталан рад и траје једну годину.

 

IV Место рада:

Београд, Мике Аласа 14.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима се у изборном поступку за сва радна места прво проверавају опште функционалне компетенције. 

У изборном поступку проверавају се:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писано)
  • „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
  • „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писано).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

Провера посебних функционалних компетенција за сва радна места:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

  • посебна функционална компетенција за радно место - страни језик: енглески језик, ниво Б1, провераваће се писано путем теста, имајући у виду да се у складу са чланом 26. став 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РСˮ, бр. 2/19 и 67/21) за пријем приправника не проверавају посебне функционалне компетенције, осим страног језика када је одређен као потребна компетенција за обављање послова тог радног места.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебне  функционалне компетенције – страни језик: енглески језик, ниво Б1, могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ. 

VII  Пријава на јавни конкурс:

Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале, а одштампани образац пријаве може се преузети и на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.

IX Лица која су задужена за давање обавештења:

Соња Милојковић, тел: 011/202-4433 и Владислав Петровић, тел: 011/202-4434, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

 

X Општи услови за запослење:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија  дипломе којом се потврђује стручна спрема; уколико је кандидат био радно ангажован у струци, односно ако је био радно ангажован на радном месту или пословима за чије обављање се захтевало високо образовање студија другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком временском периоду и са којом стручном спремом је био радно ангажован); уколико поседује, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.  марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, у супротном морају бити преведени и оверени од стране  овлашћеног судског тумача.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - одлука УС)  прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа:

Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 15. маја 2023. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени  на начин који наведу у својим пријавама.

Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, почев од 15. маја 2023. године, о чему ће кандидaти бити обавештавани на начин који наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22) кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима. Време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж. Приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. Приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину. Приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност за заснивање радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.  
Јавни конкурс спроводи  Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

No Internet Connection