уторак, 01 новембар 2022

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

 WordIkonica  Образац пријаве за интерни конкурс - 208 - Метролог за запремину и проток - самостални
WordIkonica Kоначна листа кандидата који су испунили мерила прописана конкурсом

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

 

I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

 

II Радно место које се попуњава:

 

1.Радно место метролога за запремину и проток, у звању самостални саветник, Група за запремину и проток, Сектор за развој метрологије -  1 извршилац.

Опис послова: Остварује, чува, одржава и усавршава еталоне Републике Србије запремине и протока течности; обавља еталонирања и испитивања; примењује методе еталонирања за преношење вредности јединица запремине и протока течности и обезбеђује следивост еталона Републике Србије до међународног нивоа; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; покреће израду и измену прописа и процедура и обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства,   машинског инжењерства, технолошког инжењерства или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14.

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

 

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција:

 

  1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из разлчитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.
  2. Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о метрологији) – провераваће се писано путем симулације.
  3. Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о мерилима и Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних  функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства привреде - Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства привреде - Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, од 10:00 до 13:00 часова.

 

VIII Датум оглашавања: 1. новембар 2022. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 2. новембра 2022. године и истиче 9. новембра 2022. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs на интернет презентацији Министарства привреде - Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.rs и у штампаној верзији на писарници Министарства привреде - Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Напомена:

Пример правилно попуњеног обрасца пријаве доступан је на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве''.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходну фазу изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају  на адресу Министарства привреде – Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 14. новембра 2022. године.

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и у просторијама Министарства привреде - Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе. 

Напоменe: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Министарства привреде – Дирекције за мере и драгоцене метале.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


 Документација:

No Internet Connection