среда, 28 јул 2021

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

WordIkonica КОНАЧАН СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ПРОПИСАНА ЗА ИЗБОР
WordIkonica  СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ПРЕМА ШИФРАМА 
WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО 214 - ИНСПЕКТОР ЗА МЕТРОЛОШКИ НАДЗОР БЕОГРАД 
WordIkonica ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО 223 - РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА МЕТРОЛОШКУ ИНСПЕКЦИЈУ НИШ

На основу члан 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став1. Уредбе о интером и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТРАРСТВУ ПРИВРЕДЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место инспектора за метролошки надзор I, у звању самостални саветник, Одсек за метролошку инспекцију Београд, Сектор за контролу и надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Координира и спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области примене Закона о метрологији и других прописа из области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; поступа по представкама, извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештeња странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога и иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, менаџмента и бизниса, машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, математичке науке или физичке науке на основним академским студијама, у обиму од 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Руководилац Групе – инспектор I, у звању самостални саветник, Група за метролошку инспекцију Ниш, Сектор за контролу и надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; координира и спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области примене Закона о метрологији и других прописа из области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршeним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога и иницијатива за измене и доношење нових прописа и обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада:
- за радно место под бројем 1: Београд, Мике Аласа 14.
- за радно место под бројем 2: Ниш, Боже Јанковића 32

IV Врста радног односа:
радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила и Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

• „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писaно).
У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција:
Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила и Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс
Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За интерни конкурс ”.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:
Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, од 10:00 до 13:00 часова.

VIII Датум оглашавања:
28. јул 2021. године

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс
је осам дана и почиње да тече 29. јула 2021. године и истиче 5. августа 2021. године.

X Пријава на интерни конкурс
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровимa www.suk.gov.rs интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.rs или у штампаној верзији на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.
Чланом 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописано је да лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 6. истог члана Закона прописано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да полаже инспектор који је на дан ступања на снагу овог закона имао најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном испиту за инспектора.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа:
кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 10. августа 2021. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2, Палата „Србијаˮ (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в. д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Закон о инспекцијском надзору
Закон о метрологији
Уредба о вршењу метролошког надзора
Правилник о врстама, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила и
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

No Internet Connection