There is no translation available.

 

Naziv Oznaka Brojna vrednost
keta Q 1030
rona R 1027
jota Y 1024
zeta Z 1021
eksa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2
mili m 10-3
mikro m 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
ato a 10-18
zepto z 10-21
jokto y 10-24
ronto r         10-27
kekto q         10-30

Nazivi i oznake decimalnih umnožaka i delova jedinice mase obrazuju se stavljanjem predmetaka ispred naziva "gram" i njihovih oznaka ispred oznake "g".
Ako je izvedena jedinica izražena u obliku količnika, njeni decimalni umnošci ili delovi se mogu odrediti pridodavanjem predmetka jedinici u brojiocu ili imeniocu, ili u oba.
Upotreba kombinovanih predmetaka, odnosno predmetaka obrazovanih stavljanjem jednog uz drugo nekoliko gore navedenih predmetaka, nije dozvoljena.

Posebno dozvoljeni nazivi i oznake decimalnih umnožaka i delova SI jedinica:

Veličina Jedinica
Naziv Oznaka Vrednost
zapremina litar l ili L* 1 l = 1 L=1 dm3 = 103 cm3 = 10-3 m3
masa tona t 1 t = 1 Mg =10kg
pritisak bar bar 1 bar = 10Pa
* Dve oznake "l" i "L" se ravnopravno mogu koristiti za jedinicu litar (CIPM 1879 16. CGPM (1979))

Predmeci i njihove oznake, navedeni u tabeli u tački 1. podtačka 1.3. ovog priloga, mogu se upotrebljavati zajedno sa jedinicama i oznakama iz tabele u tački 1. podtačka 1.4. ovog priloga.

No Internet Connection